Bảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

22 465 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2016, 18:00

Bảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh PhúcBảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh PhúcBảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh PhúcBảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh PhúcBảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh PhúcBảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh PhúcBảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh PhúcBảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Đại học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại học Giáo Dục BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn PGS, TS Nguyễn Xuân Thức Hà Nội - 2016 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chương Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Chương Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Chương Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Mục đích nghiên cứu Khách thể, đối tượng NC Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơ Cơ sở sở lý lý luận luận Cơ Cơ sở sở pháp pháp lý lý Cơ Cơ sở sở thực thực tiễn tiễn Đề Đề tài tài “Quản “Quản lý lý hoạt hoạt động động đánh đánh giá giá kết kết quả học học tập tập của sinh sinh viên viên trường trường Cao Cao đẳng đẳng Vĩnh Phúc” Vĩnh Phúc” CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Chương NỘI DUNG CHÍNH Tổng quan nghiên cứu vấn đề Nghiên Nghiên cứu cứu về ĐGKQ ĐGKQ HT HT nước Việt Nam Quản lý Khái niệm Chức quản lý Hoạt động đánh giá kết học tập SV Khái niệm đánh giá kết học tập Hoạt động ĐGKQ học tập sinh viên Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập SV Khái niệm Tiểu kết chương Nội dung Các yếu tố ảnh hưởng đến QL hoạt động ĐGKQHT SV Yếu tố Yếu tố thuộc thuộc về cán giảng viên quản lý Yếu tố thuộc môi trường Khái niệm quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên Quản lý hoạt động ĐGKQHT trình tác động có tổ chức, có hướng đích hợp quy luật hiệu trưởng thông qua lập kế hoạch, tổ chức, đạo kiểm tra đến hoạt động ĐGKQHT nhằm làm cho hoạt động ĐGKQHT đạt hiệu cao Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên h c o h ế k p ậ L Nội dung Tổ chức Chỉ đạo Kiể m tra, g iám sát 10 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC NỘI DUNG CHÍNH Tổ chức khảo sát thực trạng Thực trạng hoạt động ĐGKQHT sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Thực trạng quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên Tiểu kết chương 11 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc - Thanh tra, kiểm tra phận - Phát hiện, điều chỉnh sai lệch Kiểm tra, giám sát - Giám sát, điều chỉnh kế hoạch - Kiểm tra, tổng kết Chỉ đạo đánh giá - Cơ chế phối hợp - Năng lực đội ngũ - Tập huấn cho đội ngũ Tổ chức đánh giá - Kỹ thuật xây dựng kế hoạch - Kế hoạch phụ trợ: Tài chính, nhân lực… Xây dựng kế hoạch 12 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ Chương KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Nguyên tắc đề xuất biện pháp NỘI DUNG CHÍNH Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Mối quan hệ biện pháp Đánh giá tính cấp thiết khả thi biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập 13 sinh viên Tiểu kết chương 3.1 3.1 Nguyên Nguyên tắc tắc đề đề xuất xuất biện biện pháp pháp Đảm bảo Tính khoa học Tính thực tiễn Tính hệ thống Tính kế thừa khả thi 14 Xây dựng kế hoạch quản lý việc thực kế hoạch hoạt động ĐGKQHT sinh viên 3.2 Một số biện Xây dựng chế phối hợp đơn vị chức tham gia quản lý hoạt động ĐGKQHT SV pháp quản lý hoạt động đánh giá kết Quản lý việc thực nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra ĐGKQHT sinh viên Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ nghiệp vụ cho lực lượng tham gia hoạt động ĐGKQHT SV học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Tăng cường nguồn lực tài chính, sở vật chất công nghệ thông tin cho hoạt động ĐGKQHT SV Tăng cường tra, kiểm tra hoạt động ĐGKQHT SV 15 3.3 Mối quan hệ biện pháp BP1 BP2 BP6 Nâng cao chất lượng quản lý BP5 BP3 BP4 - Các biện pháp quản lý đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ thống với - Mỗi biện pháp giữ vị trí quan trọng riêng, biện pháp coi quan trọng cốt lõi tuyệt đối 16 3.4 Đánh giá tính cần thiết khả thi biện pháp Trưng cầu ý kiến đánh giá - Cán quản lý; - Giảng viên - Tổng cộng: 84 phiếu Xây dựng thang điểm đánh giá Kết - Tính cần thiết: Rất cần thiết, cần thiết, không cần thiết - Tính khả thi: Rất khả thi, khả thi không khả thi Cả biện pháp đánh giá cao tính cấp thiết tính khả thi 17 X Biểu đồ 3.3 Tổng hợp đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết 18 Vĩnh Phúc học tập sinh viên trường Cao đẳng KẾT LUẬN 1.1 Về lý luận - Hoạt động ĐGKQHT sinh viên - Quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên - Các yếu tố ảnh hưởng 1.2 Về thực tiễn - Đánh giá thực trạng hoạt động ĐGKQHT quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Như vậy, luận văn trả lời câu hỏi nghiên cứu, đạt mục đích nghiên cứu giải nhiệm vụ đề 19 KHUYẾN NGHỊ 2.1 2.1 Bộ Giáo Dục Đào tạo 2.2 2.2 Trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc 2.3 2.3 Phòng Khảo thí & Đảm Bảo chất lượng 2.4 2.4 Cán giảng viên 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Gồm có 11 tài liệu Tài liệu tiếng Anh: Gồm có tài liệu PHỤ LỤC (Các mẫu phiếu điều tra, khảo sát) - Mẫu 1: Phiếu khảo sát thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc - Mẫu 2: Phiếu khảo sát thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc - Mẫu 3: Phiếu trưng cầu ý kiến biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 21 EM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 22 ! [...]... của các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết 18 Vĩnh Phúc quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng KẾT LUẬN 1.1 Về lý luận - Hoạt động ĐGKQHT của sinh viên - Quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên - Các yếu tố ảnh hưởng 1.2 Về thực tiễn - Đánh giá thực trạng hoạt động ĐGKQHT và quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc - Đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh. .. TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC NỘI DUNG CHÍNH Tổ chức khảo sát thực trạng Thực trạng hoạt động ĐGKQHT của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Thực trạng quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên Tiểu kết chương 2 11 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt. .. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ Chương 3 KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Nguyên tắc đề xuất biện pháp NỘI DUNG CHÍNH Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Mối quan hệ giữa các biện pháp Đánh giá tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập 13 của sinh viên Tiểu kết chương... sát) - Mẫu 1: Phiếu khảo sát thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc - Mẫu 2: Phiếu khảo sát thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc - Mẫu 3: Phiếu trưng cầu ý kiến về các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 21 EM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 22 ! ... pháp Đảm bảo Tính khoa học Tính thực tiễn Tính hệ thống Tính kế thừa và khả thi 14 Xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hoạt động ĐGKQHT của sinh viên 1 3.2 Một số biện Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng tham gia quản lý hoạt động ĐGKQHT của SV 2 pháp quản lý hoạt động đánh giá kết 3 Quản lý việc thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, kiểm tra và ĐGKQHT của sinh viên 4... cao kỹ năng và nghiệp vụ cho lực lượng tham gia hoạt động ĐGKQHT của SV quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng 5 Vĩnh Phúc 6 7 Tăng cường các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và công nghệ thông tin cho hoạt động ĐGKQHT của SV Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động ĐGKQHT của SV 15 3.3 Mối quan hệ giữa các biện pháp BP1 BP2 BP6 Nâng cao chất lượng quản lý BP5 BP3 BP4 - Các biện pháp quản lý. .. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc - Thanh tra, kiểm tra các bộ phận - Phát hiện, điều chỉnh sai lệch Kiểm tra, giám sát - Giám sát, điều chỉnh kế hoạch - Kiểm tra, tổng kết Chỉ đạo đánh giá - Cơ chế phối hợp - Năng lực của đội ngũ - Tập huấn cho đội ngũ Tổ chức đánh giá - Kỹ thuật xây dựng kế hoạch... đối 16 3.4 Đánh giá tính cần thiết và khả thi của các biện pháp Trưng cầu ý kiến đánh giá - Cán bộ quản lý; - Giảng viên - Tổng cộng: 84 phiếu Xây dựng thang điểm đánh giá Kết quả - Tính cần thiết: Rất cần thiết, cần thiết, không cần thiết - Tính khả thi: Rất khả thi, khả thi và không khả thi Cả 6 biện pháp đều được đánh giá cao về tính cấp thiết và tính khả thi 17 X Biểu đồ 3.3 Tổng hợp đánh giá về tính... xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Như vậy, luận văn đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu, đạt được mục đích nghiên cứu và giải quyết được các nhiệm vụ đã đề ra 19 KHUYẾN NGHỊ 2.1 2.1 Bộ Giáo Dục và Đào tạo 2.2 2.2 Trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc 2.3 2.3 Phòng Khảo thí & Đảm Bảo chất lượng 2.4 2.4 Cán bộ giảng viên 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: ... Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơ Cơ sở sở lý lý luận luận Cơ Cơ sở sở pháp pháp lý lý Cơ Cơ sở sở thực thực tiễn tiễn Đề Đề...2 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chương Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Chương Thực trạng quản lý... vậy, luận văn trả lời câu hỏi nghiên cứu, đạt mục đích nghiên cứu giải nhiệm vụ đề 19 KHUYẾN NGHỊ 2.1 2.1 Bộ Giáo Dục Đào tạo 2.2 2.2 Trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc 2.3 2.3 Phòng Khảo thí & Đảm Bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Bảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Bảo vệ luận văn thạc Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay