giáo án tăng tiết vật lý 10

37 424 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2016, 09:52

Tuần: Tiết: GIÁO ÁN TĂNG TIẾT VẬT LÍ 10 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU- CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I.MỤC TIÊU: - Viết phương trình chuyển động thẳng đều, xét dấu đại lượng phương trình vận dụng vào giải tập - Biết cách chọn hệ quy chiếu cho toán - công thức tính vận tốc, gia tốc, quãng đường, công thức liên hệ v, a, s chuyển động thẳng biến đổi đều, xét dấu đại lượng phương trình vận dụng vào giải tập - HS nắm cách chọn hệ quy chiếu cho toán II CHUẨN BỊ : Giáo viên: Phương pháp giải số tập vận dụng Học sinh: Giải tập SBT nhà III TIẾN TRÌNH DAY - HỌC Hoạt động : Ổn định kiểm tra tạo tình học tập Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Ghi bảng • Ôn lại kiến thức •CH1 Nêu bước giải x = x0 + v(t − t0 ) • Tiếp nhận nhiệm vụ toán động học ? Nếu t0 = 0: x = x0 + vt v − v ∆v •CH2 Lập phương trình chuyển = • Gia tốc : a = ∆t ∆t động thẳng với mốc thời v = v + at gian t0 khác không ? •Vận tốc : at • Tọa độ : s = v t + 2 at • Quáng đường : s = v t + 2 • Liên hệ : v − v = 2as Hoạt động : Nghiên cứu toán lập phương trình chuyển động Nghiên cứu mục I – Sgk theo câu hỏi, thảo luận trả lời câu hỏi, rút kiến thức - Chọn hệ quy chiếu - Viết phương trình chuyển động hai chất điểm - Tại thời điểm gặp nhau: x1 = x2  Tìm t Tuỳ kiện đề tìm x , v , s • Hãy nêu phương pháp giải toán lập phương trình chuyển động, xác định vị trí thời điểm hai chất điểm gặp nhau? Hướng dẫn HS vẽ hình, ý vectơ vận tốc hai xe chiều dương Vẽ hình theo hướng dẫn GV Hai xe gặp nào? Cá nhân tự viết phương trình theo kiện Bài 1: Hai xe A B cách 112 km, chuyển động ngược chiều Xe A có vận tốc 36 km/h, xe B có vận tốc 20 km/h khởi hành lúc a/ Lập phương trình chuyển động hai xe b/ Xác định thời điểm vị trí hai xe gặp c/ Vẽ đồ thị tọa độ – Thời gian Giải: Chọn: + Trục tọa độ Ox trùng với đoạn đường AB + Chiều dương A B + Gốc tọa độ A + Gốc thời gian • - Khi x1 = x2 Giải tìm t x Lưu ý HS cách chọn tỉ lệ a/ Phương trình chuyển động xe A: x1 = 36t (km) Phương trình chuyển động xe B: x2 = −20t + 112(km) b/ Khi hai xe gặp : x1 = x ⇔ 36t = −20t + 112 ⇔ t = 2( h) Vị trí hai xe lúc gặp : x1 = x = x = 36.2 = 72( km) Vậy hai xe gặp sau vị trí cách A đoạn 72 km c/ Vẽ đồ thị tọa độ- thời gian : HS tự vẽ đồ thị Hoạt động : Dạng toán tính tốc độ trung bình HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu sở vận dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm • Tìm lời giải cho cụ thể • Hs trình bày giải • GV nêu loại tập, yêu cầu Hs nêu sở lý thuyết áp dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể • Phân tích đề viết biểu thức: s + s2 vtb = t1 + t Giải tìm vtb Bài tập : Bài tập 2.18/11 SBT v1 = 12 km/h ; v2 = 18 km/h ; vtb =? Thời gian xe đạp chạy nửa đoạn đường đầu là: s s t1 = = v1 2v1 Thời gian xe đạp chạy nửa đoạn đường cuối là: s s t2 = = v 2v Tốc độ trung bình xe đạp đoạn đường là: 2v1v s vtb = = = 14,4(km / h) s s v1 + v + 2v1 2v • Hoạt động : Bài tập dùng công thức gia tốc, quãng đường, vận tốc HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu sở vận dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm • GV nêu loại tập, yêu cầu Hs nêu sở lý thuyết áp dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm • Bài tập : Bài : Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần từ trạng thái đứng yên Trong 4s đầu ô tô đoạn đường 10m Tính vận tốc ô tô đạt cuối giây thứ hai • Tìm lời giải cho cụ thể Hs trình bày giải Nêu công thức tính a, v Lựa chọn công thức phù hợp với kiện đề • • - Tìm lời giải cho cụ thể Hãy nêu phương pháp giải toán cách áp dụng công thức? Gọi hai HS lên bảng làm đối chiếu HS bảng lớp làm So sánh làm HS, nhận xét cho điểm Nêu nhận xét làm Hãy viết công thức tính quãng Viết công thức định hướng đường vật 4s, tìm a 5s giây thứ HS bảng lớp Gọi HS khác lên bảng làm làm, sau lớp nhận xét, đối chiếu kết Nhận xét, cho điểm Bài giải : Chọn gốc thời gian lúc xe bắt đầu tăng tốc Gia tốc xe : s = v t + at 2 Với s = 10m ; v0 = ; t = 4s  a = 1,25 (m/s2) Vận tốc ô tô cuối giây thứ hai: v = v0 + at = + 1,25.2 = 2,5 (m/s) Bài 2: Sửa BT 3.17/16 SBT v0 = 18 km/h; s = 5,9 m (giây thứ 5) a = ?; t = 10 s  s = ? Giải: Quãng đường vật sau thời gian 4s: s = 4v0 + 8a Quãng đường vật sau thời gian 5s: s5 = 5v + 12,5a Quãng đường vật giây thứ 5: ∆s = s5 − s = v0 + 4,5a ∆s − v 5,9 − = = 0,2(m / s ) 4,5 4,5 Quãng đường vật sau thời gian 10s: s10 = 10v0 + 50a = 60m ⇒a= Hoạt động 5: Tìm hiểu tập áp dụng công thức liên hệ a,v,s HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu sở vận dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm • Tìm lời giải cho cụ thể • Hs trình bày giải Phân tích đề viết biểu thức • GV nêu loại tập, yêu cầu Hs nêu sở lý thuyết áp dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể Yêu cầu HS đọc đề viết biểu thức liên hệ a,v,s Hãy nêu hướng giải? • Bài tập : Bài : Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động thẳng nhanh dần Sau 1000 m đạt đến vận tốc 10m/s Tính vận tốc tàu sau 2000m Giải: Chọn gốc thời gian lúc tàu bắt đầu tăng tốc Gia tốc tàu: • Gọi HS lên bảng làm Tính a Nhận xét, cho điểm Ap dụng công thức liên he để tính v v − v02 = 2as v − v 02 ⇒a= = 0,05m / s 2s Vận tốc tàu sau 2000m: v − v02 = 2as ⇒ v = 2as + v02 = 14,14m / s Hoạt động 5: Tổng kết học • HS Ghi nhận : Kiến thức, tập - Kỹ giải tập - • Ghi nhiệm vụ nhà GV yêu cầu HS: - Chổt lại kiến thức, tập học - Ghi nhớ luyện tập kỹ giải tập • Giao nhiệm vụ nhà • IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY -BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI SỰ RƠI TỰ DO I.MỤC TIÊU: - Hiểu công thức rơi tự vận dụng vào giải tập - Áp dụng cho toán ném vật lên, ném vật xuống II CHUẨN BỊ : Giáo viên: Phương pháp giải số tập vận dụng Học sinh: Giải tập SBT nhà III TIẾN TRÌNH DAY - HỌC Hoạt động 1: Ôn tập, cố Ôn tập theo hướng dẫn CH Nêu công thức • Vận tốc v = gt rơi tự ? - Nếu vật ném lên v0 ≠ : v = v0 – gt - Nếu vật ném xuống v0 ≠ : r r v = v0 + gt - Gia tốc : a = g ,với g = 9,8 • CH Nếu vật ném thẳng • Quãng đường: s = gt m/s2 10 m/s2 lên ném thẳng xuống công thức ? Nếu v0 ≠ : s = v0t + gt 2 • Liên hệ v, g, s: v0 = gs - Vận tốc : v = v0 + a.t • Nếu vật ném thẳng đứng lên Gợi ý : Rơi tự hay ném lên - Tọa độ : x = x0 + v0t + a.t2 v ≠ : v = v0 – gt; ( ném xuống ) có quy luật chuển động thẳng biến đổi s = v t − gt ; v − v = −2 gs 0 • Nếu vật ném thẳng đứng xuống v0 ≠ : v = v0 + gt; s = v0t + gt ; v − v02 = gs Phương trình CĐ vật ném thẳng đứng lên trên: y = y0 + v0t − gt 2 • Phương trình CĐ vật ném thẳng đứng xuống dưới: y = y0 + v0t + gt • Hoạt động : Bài tập áp dụng công thức tính quãng đường vật rơi tự GV nêu loại tập, yêu cầu Hs nêu sở lý thuyết áp dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể Đọc đề hướng dẫn HS phân tích đề để tìm hướng giải HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu sở vận dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm • Tìm lời giải cho cụ thể • Hs trình bày giải Phân tích kiện đề bài, đề xuất hướng giải toán • Hòn đá rơi xuống giếng rơi tự : Hãy viết công thức tính thời gian đá rơi • Bài tập : Bài 1: Một đá rơi tự xuống giếng Sau rơi thời gian 6,3 giây ta nghe tiếng đá đập vào giếng Biết vận tốc truyền âm 340m/s Lấy g = 10m/s2 Tìm chiều sâu giếng Giải : Gọi h độ cao giếng 2h Thời gian đá rơi : t1 = g h Thời gian truyền âm : t2 = v • 2h g Am truyền đến tai chuyển động thẳng : h t2 = v t1 + t2 = 6,3s Giải tìm t1 h t1 = Phân tích đề Cả lớp giải toán Căn đề viết công thức s1 = gt ; s2 = g (t − 1) 2 ∆s = s − s1 nghe tiếng đá đập vào giếng? Mà t1 + t2 = 6,3s  t2 = 6,3 – t1 h = vt2 = v(6,3 − t1 ) gt1 = 6,3v − vt1 ⇔ 10t12 + 680t1 − 4284 = ⇔ Liên hệ t1 t2 Yêu cầu HS đọc đề phân tích kiện ⇔ t1 = 5,8s Chiều sâu giếng : Gọi hai HS lên bảng làm Viết công thức tính quãng đường viên đá rơi sau thời gian t, thời gian (t – 1) giây cuối gt1 = 10.(5,8) = 168, 2m 2 Bài : Bài tập 4.10/19 SBT Giải Gọi s quãng đường viên đá rơi sau thời gian t Gọi s1 quãng đường viên đá rơi sau thời gian t – 1 2 Ta có: s = gt ; s1 = g (t − 1) 2 Quãng đường viên đá rơi giây cuối cùng: Gọi HS lớp nhận xét, cuối GV nhận xét, cho điểm • Bài tập luyện tập : Trong 0,5s cuối trước chạm vào mặt đất, vật rơi tự vạch quãng đường gấp đôi quãng đường vạch 0,5s trước Lấy g = 10m/s2 Tính độ cao từ vật buông (ĐS: 7,8m) h= gt − g (t − 1) 2 g ⇔ 24,5 = gt − ⇒ t = 3s ∆s = s − s1 = Hoạt động : Tìm hiểu tập tính quãng đường, vận tốc, thời gian HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu sở vận dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm • Tìm lời giải cho cụ thể • Hs trình bày giải Phân tích kiện đề bài, đề xuất hướng giải toán • GV nêu loại tập, yêu cầu Hs nêu sở lý thuyết áp dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể Đọc đề hướng dẫn HS phân tích đề để tìm hướng giải • Bài tập : Bài 1: Từ vị trí cách mặt đất độ cao h, người ta thả rơi vật (g = 10m/s2) a/ Tính quãng đường vật rơi 2s b/ Trong 1s trước chạm đất, vật rơi 20m Tính thời gian lúc bắt đầu rơi đến chạm đất Từ suy h c/ Tính vận tốc vật chạm đất Giải : a/ Quãng đường vật rơi 2s : • HS tự viết công thức s = gt 2 Nêu phương pháp giải: h = gt ; h1 = g (t − 1) 2 ∆h = h − h1 v = gt Phân tích đề Cả lớp giải toán t = 2h 2.300 = = 7,8s g 9,8 gt  Thay số giải tìm t s = v0t + Viết công thức tính quãng đường vật rơi? Nêu cách tính t h? Nêu công thức tính vận tốc? Yêu cầu HS đọc đề phân tích kiện Gọi hai HS lên bảng làm Viết công thức tính quãng đường vật rơi, từ tính thời gian vật CĐ trường hợp Tính thời gian từ lúc bắt đầu Gọi HS lớp nhận xét, cuối ném đến rơi chạm đất GV nhận xét, cho điểm gt = 10.22 = 20m 2 b/ Gọi h quãng đường vật rơi sau thời gian t Gọi h1 quãng đường vật rơi sau thời gian t – 1 2 Ta có: h = gt ; h1 = g (t − 1) 2 Quãng đường vật rơi giây cuối cùng: ∆h = h − h1 = gt − g (t − 1) 2 g ⇔ 20 = gt − ⇒ t = 2,5s 1 ⇒ h = gt = 10.(2,5) = 31, 25m 2 c/ Vận tốc vật chạm đất : v = gt = 10.2,5 = 25m Bài : Bài tập 4.14/20 SBT Giải a/ Khi khí cầu đứng yên: Quãng đường vật rơi: 2h 2.300 t = = = 7,8s g 9,8 b/ Khi khí cầu hạ xuống v0 = 4,9m/s : s = v0t + gt 2 9,8 ⇔ 300 = 4,9t + t 300 ⇔ t2 + t − =0 4,9 Giải phương trình, chọn nghiệm dương t = 7,3s c/ Khi khí cầu bay lên v0 = 4,9m/s : Thời gian bay lên CDĐ : v 4,9 t1 = = = 0,5s g 9,8 Sau vật rơi từ độ cao lớn đến độ cao 300m thời gian 0,5s Cuối vật rơi tự từ s= độ cao 300m đến mặt đất thời gian 7,3s Thời gian tổng cộng vật : t = 2.0,5 + 7,3 = 8,3s Hoạt động : Tổng kết học • HS Ghi nhận : - Kiến thức, tập - Kỹ giải tập • Ghi nhiệm vụ nhà GV yêu cầu HS: - Chổt lại kiến thức, tập học - Ghi nhớ luyện tập kỹ giải tập • Giao nhiệm vụ nhà • •- Bài tập luyện tập: Hai viên bi nhỏ thả rơi từ độ cao, bi A thả sau bi B 0,3s Tính khoảng cách bi sau 2s kể từ bi B rơi (ĐS: 5,55m) IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I.MỤC TIÊU: - Hiểu vận dụng công thức tính chu kì, tần số, tốc độ dài, tốc độ góc, gia tốc hướng tâm công thức cộng vận tốc để vận dụng vào giải tập - Rèn luyện cho HS kĩ giải BT dạng chuyển động tròn công thức tính vận tốc II CHUẨN BỊ : Giáo viên: Phương pháp giải số tập vận dụng Học sinh: Giải tập SBT nhà III TIẾN TRÌNH DAY - HỌC Hoạt động : Ôn tập, cố Ôn tập theo hướng dẫn • CH Nêu công thức 2π ω T = f = = ; chuyển động tròn ? ω T 2π • CH v2 aht = = rω ; v, ω : v = rω • CH uur urur uuu r v1,3 = v1,2 + v2,3 Hoạt động 2: Bài tập chuyển động tròn • HS ghi nhận dạng tập, • GV nêu loại tập, yêu cầu Hs nêu sở lý thuyết áp dụng thảo luận nêu sở vận dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, cầu HS: tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên - Tóm tắt toán, hệ đại lượng cho cần - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm tìm - Tìm lời giải cho cụ thể • Tìm lời giải cho cụ thể Đọc đề hướng dẫn HS phân • Hs trình bày giải Phân tích kiện đề bài, tích đề để tìm hướng giải đề xuất hướng giải toán HS tự viết công thức 2π r1 v1 = ω r1 = T1 2π r2 v2 = ω r2 = T2 Lập tỉ số giải Viết công thức tính tốc độ dài kim? Lập tỉ số? Hoạt động 3: Tìm hiểu tập • GV nêu loại tập, yêu cầu • HS ghi nhận dạng tập, Hs nêu sở lý thuyết áp dụng thảo luận nêu sở vận dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, cầu HS: tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên - Tóm tắt toán, hệ đại lượng cho cần - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm tìm - Tìm lời giải cho cụ thể • Tìm lời giải cho cụ thể Bài tập : Bài 1: BT 5.13 SBT Giải : Gọi v1, T1, r1 tốc độ dài, chu kì, bán kính kim phút v2, T2, r2 tốc độ dài, chu kì, bán kính kim Theo công thức : 2π r1 v1 = ω r1 = T1 2π r2 v2 = ω r2 = T2 v rT 1,5r2 12 ⇒ = = = 18 v2 r2T1 r2 • ⇒ v1 = 18v2 (Vì kim quay vòng hết 12 ; kim phút quay vòng hết giờ) Bài tập : Bài : BT 6.8/25 SBT Giải Gọi v1,2 vận tốc canô dòng chảy v2,3 vận tốc dòng chảy bờ sông v1,3 vận tốc canô bờ sông • Hs trình bày giải Phân tích đề • Cả lớp giải toán theo hướng dẫn GV v1,3 = v1,2 + v2,3  Thay số giải tìm v1,2 v1,3 = v1,2 − v2,3 Tính thời gian ngược dòng Hoạt động 4: Luyện tập • HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu sở vận dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm • Tìm lời giải cho cụ thể • Hs trình bày giải Phân tích kiện đề bài, đề xuất hướng giải toán Cả lớp giải theo nhóm Yêu cầu HS đọc đề phân tích kiện GV hướng dẫn cách giải gọi tên vận tốc v1,2 ; v2,3 ; v1,3 a/ Khi canô chạy xuôi chiều dòng chảy :uur uur uuu r v1,3 = v1,2 + v2,3 Viết công thức cộng vận tốc xét chiều vectơ vận tốc cho trường hợp canô xuôi dòng v1,3 = Viết công thức cộng vận tốc xét chiều vectơ vận tốc cho trường hợp canô ngược dòng - : • Bài 1: Một bánh xe Honda quay 100 vòng thời gian 2s Xác định: a/ Chu kì, tần số bánh xe (ĐS: T = 0,02s; f = 50Hz) b/ Tốc độ góc, gia tốc hướng tâm Biết bán kính bánh xe 0,5m (ĐS: 314 rad/s) • Bài 2: Cùng lúc từ hai địa điểm A, B cách 20 km có hai xe chạy chiều từ A B Sau hai xe đuổi kịp Biết xe có vận tốc 20 km/h Tính vận tốc xe (ĐS: 10km/h) GV nêu loại tập, yêu cầu Hs nêu sở lý thuyết áp dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể Đọc đề hướng dẫn HS phân tích đề để tìm hướng giải • Gọi hai HS đại diện lên lớp giải Nêu cách chọn hệ quy chiếu? Cá nhân tự nêu bước chọn v1,3 = v1,2 + v2,3 v2,3 s 36 = = 24km / h t 1,5 = 6km / h ⇒ v1,2 = v1,3 − v2,3 = 24 − = 18km / h b/ Khi canô chạy ngược chiều dòng chảy : v1,3 = v1,2 − v2,3 = 18 − = 12km / h Thời gian ngắn để canô chạy ngược dòng chảy từ bến B bến A là: s 36 t= = = 3( h) v1,3 12 Bài giải : Bài 1: Một xe ô tô bắt đầu lên dốc CĐ CDĐ với vận tốc ban đầu m/s, gia tốc 8m/s2 a/ Viết phương trình chuyển động xe Chọn gốc tọa độ chân dốc b/ Sau xe dừng lại Tính tọa độ xe lúc c/ Tính quãng đường xe vận tốc xe sau 50s kể từ lúc bắt đầu lên dốc Giải : Chọn: + Trục tọa độ Ox trùng với quỹ đạo CĐ + Chiều dương chiều lên dốc + Gốc tọa độ chân dốc + Gốc thời gian lúc xe • m/s2 Toa xe có khối lượng Hệ số ma sát lăn 0,05 Hãy xác định lực kéo đầu tàu (ĐS: 1380N) IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY -BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI BÀI TẬP VỀ LỰC HƯỚNG TÂM I.MỤC TIÊU:  HS nắm ý nghĩa hợp lực tác dụng vào vật chuyển động tròn lực hướng tâm  Nắm công thức tính lực hướng tâm vận dụng định luật II NiuTơn vào giải BT  Rèn luyện cho HS kĩ giải toán dạng tính toán II CHUẨN BỊ : Giáo viên:Hệ thống số kiến thức liên quan số tập vận dụng Học sinh:Ôn lại công thức tính lực hướng tâm, làm tập nhà III TIẾN TRÌNH DAY - HỌC Hoạt động : Ôn tập, cố Ôn tập theo hướng dẫn • CH Nêu công thức tính lực Công thức tính lực hướng tâm hướng tâm v2 Fht = maht = m = mω r r với r bán kính quỹ Hoạt động : Bài tập áp dụng công thức tính lực hướng tâm định luật II NiuTơn • HS ghi nhận dạng tập, • GV nêu loại tập, yêu cầu Bài 1: Một xô nước có khối Hs nêu sở lý thuyết áp dụng lượng tổng cộng 2kg buộc thảo luận nêu sở vận dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu vào sợi dây dài 0,8m Ta quay • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, dây với tần số 45 vòng/ phút cầu HS: tiến hành giải mặt phẳng thẳng đứng Tóm tắt toán, • Phân tích toán, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần - Phân tích, tìm mối liên hệ Tính lực căng dây xô qua điểm cao điểm thấp đại lượng cho cần tìm tìm quỹ đạo - Tìm lời giải cho cụ thể • Tìm lời giải cho cụ thể Giải : • Hs trình bày giải Chọn hệ quy chiếu gắn với Trái Phân tích kiện đề bài, Đọc đề hướng dẫn HS phân đất đề xuất hướng giải tích đề để tìm hướng giải Các lực tác dụng lên toán ur xô nước gồm lực căng dây T trọng HS thảo luận theo nhóm tìm ur hướng giải theo gợi ý lực P Chọn chiều dương Từng nhóm viết biểu thức Vẽ hướng vào tâm quỹ đạo Vẽ hình, phân tích lực tác hình Theo định luật II NiuTơn ta dụng vào vật có : ur ur uur HS phân tích lực tác dụng Viết biểu thức lực tác dụng P + T = maht lên vật vị trí cao nhất, thấp lên vật định luật II NiuTơn Tại vị trí cao : T + P = maht Chiếu lên chiều dương tìm lực GV nhận xét, lưu ý làm căng dây Yêu cầu HS đọc đề phân tích kiện GV hướng dẫn cách giải, gọi hai HS lên bảng giải Hãy vẽ hình biểu diễn lực ⇒ T = maht − mg = m(ω r − g ) Với f = 45 vòng/phút = 0,75 vòng/s Thay số ta T = 15,9N Tại vị trí thấp : T − P = maht tác dụng lên vật? GV nhận xét làm, so sánh cho điểm Phân tích đề Cho làm tập thêm: Cả lớp giải toán theo Bài 1: Một xe chuyển hướng dẫn GV động tròn đường Vẽ hình nêu lực tròn bán kính R = 200m Hệ số ma sát trượt xe mặt đường 0,2 Hỏi xe đạt Viết biểu thức tính Fht vận tốc tối đa mà không bị Từ suy v trượt Coi ma sát lăn nhỏ (g = 10m/s2) (ĐS:Để xe không bị trượt: Fmsn ≤ Fmst ⇔ Fht ≤ µ mg ⇒ v ≤ µ gR ) ⇒ vmax = µ gR = = 20m / s Bài 2: Một ô tô khối lượng m = 2,5 chuyển động với vận tốc không đổi 54km/h, bỏ qua ma sát Lấy g = 10m/s2 Tìm lực nén ô tô lên cầu qua điểm cầu trường hợp: a/ Cầu vồng xuống với bán kính 50m (ĐS: 35750N) b/ Cầu vồng lên với bán kính 50m (ĐS: 13250N) Hoạt động 3: Tổng kết học • HS Ghi nhận : - Kiến thức, tập - Kỹ giải tập • Ghi nhiệm vụ nhà ⇒ T = maht + mg = m(ω r + g ) = 55,1N Bài : BT 14.6/40 SBT Giải Vật chịu tác dụng lực căng dây trọng lực Hợp lực hai lực hướng vào tâm quỹ đạo uur ur ur Fht = T + P Từ tam giác lực ta có: Fht = P tan α = mg tan α Mà mv mv Fht = = r l sin α mv ⇒ = mg tan α l sin α ⇒ v = gl sin α tan α ; 1,19m / s GV yêu cầu HS: - Chổt lại kiến thức, tập học - Ghi nhớ luyện tập kỹ giải tập • Giao nhiệm vụ nhà • IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG I.MỤC TIÊU: - HS nắm cách chọn hệ tọa độ, phân tích chuyển động thành phần tổng hợp chuyển động ném ngang - Rèn luyện cho HS kĩ giải toán dạng tính toán chuyển động ném ngang: Tìm dạng quỹ đạo, xác định tọa độ, tính thời gian chuyển động, tầm ném xa II CHUẨN BỊ : Giáo viên:Hệ thống số kiến thức liên quan số tập vận dụng Học sinh:Ôn lại công thức chuyển động ném ngang, làm tập nhà III TIẾN TRÌNH DAY - HỌC Hoạt động 1: Ôn tập, cố Ôn tập theo hướng dẫn • CH Nêu công thức g Dạng quỹ đạo: y = ( ) x chuyển động ném ngang ? 2v0 Dạng quỹ đạo? Tọa độ vật Thời gian chuyển động? x = v0t ; y = gt ⇒ M ( x, y ) Thời gian chuyển động : Tầm ném xa? 2h t= Vận tốc vị trí có thời g gian CĐ? 2h Tầm ném xa L = v0 g Vận tốc vị trí có thời gian CĐ: v = vx2 + v 2y = v02 + ( gt ) 2 Hoạt động 2: Bài tập • HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu sở vận dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm • Tìm lời giải cho cụ thể • Hs trình bày giải Phân tích kiện đề bài, đề xuất hướng giải toán HS thảo luận theo nhóm tìm hướng giải theo gợi ý + Chọn hệ trục tọa độ + Chọn gốc tọa độ GV nêu loại tập, yêu cầu Hs nêu sở lý thuyết áp dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể Đọc đề hướng dẫn HS phân tích đề để tìm hướng giải • Hãy chọn hệ quy chiếu? Bài 1: Từ đỉnh tháp cao 80m cầu ném theo phương ngangvới vận tốc đầu 20m/s, g = 10m/s2 a/ Viết phương trình tọa độ cầu Xác định tọa độ cầu sau ném 2s b/ Viết phương trình quỹ đạo cầu Quỹ đạo đường ? c/ Quả cầu chạm đất vị trí ? Vận tốc chạm đất ? Giải : Chọn hệ quy chiếu gồm : + Hệ trục tọa độ Oxy : Ox hướng theo v0 ; Oy hướng thẳng đứng xuống + Gốc tọa độ vị trí bắt đầu + Chọn gốc thời gian ném + Gốc thời gian lúc bắt đầu Viết phương trình tọa độ? Viết ném Viết phương trình tọa độ x ; y phương trình quỹ đạo? a/ Phương trình tọa độ : Thay số tìm tọa độ viết x = 20t ; y = 5t2 phương trình quỹ đạo Thay t = 2s  x = 40m ; y = 20m  M(40,20) Tính vận tốc cầu lúc chạm b/ Phương trình quỹ đạo cầu Tính thời gian cầu rơi, sau đất? có dạng : tính vận tốc lúc chạm đất g y= = x ( x ≥ 0) 2v0 80 Quỹ đạo cầu nửa GV nhận xét, lưu ý làm Parabol c/ Khi cầu chạm đất : y = Phân tích đề 80m  x = 80m Thời gian cầu rơi đến Cả lớp giải toán theo Yêu cầu HS đọc đề phân tích chạm đất : hướng dẫn GV kiện GV hướng dẫn cách giải, gọi hai t = 2h = 2.80 = s g 10 y=h HS lên bảng giải Tính t; từ suy v Vận tốc lúc chạm đất: Điều kiện để đá chạm vào v = vx2 + v y2 = v02 + ( gt ) = mặt nước ? GV nhận xét làm, so sánh (20) + (10.4) = 44, m / s cho điểm Bài : BT 15.5/42 SBT Giải •- Bài tập luyện tập: v0 = 18m/s; h = 50m; g = 9,8 Một vật ném theo phương m/s2 Tính t, v ? ngang với vận tốc 30m/s độ Để đá chạm vào mặt nước: cao h = 80m a/ Viết phương trình quỹ đạo y = h = gt 2 vẽ dạng quỹ đạo ( ĐS : 2h 2.50 y= x ( x ≥ 0) ) ⇒t = = = 3, s 180 g 9,8 b/ Xác định tầm bay xa vật Vận tốc lúc chạm đất: ( x= 120m) c/ Xác định vận tốc vật lúc v = vx2 + v y2 = v02 + ( gt ) chạm đất ( v = 50 m/s) = (18) + (9,8.3, 2) = 36m / s Hoạt động 4: Tổng kết học • HS Ghi nhận : - Kiến thức, tập - Kỹ giải tập • GV yêu cầu HS: - Chổt lại kiến thức, tập học - Ghi nhớ luyện tập kỹ giải tập • Ghi nhiệm vụ nhà • Giao nhiệm vụ nhà IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY -BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG I.MỤC TIÊU: - HS nắm điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng hai lực ba lực không song song - HS nắm kiến thức tính chất đặc biệt tam giác, định lí hàm số Côsin, định lí Pitago để vận dụng giải BT II CHUẨN BỊ : Giáo viên: Hệ thống số kiến thức liên quan số tập vận dụng Học sinh:Giải tập SBT nhà, ôn tập tính chất đặc biệt tam giác, định lí hàm số Côsin, định lí Pitago để vận dụng giải BT III TIẾN TRÌNH DAY - HỌC Hoạt động : Ôn tập, cố Ôn tập theo hướng dẫn • CH Điều kiện cân  Điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng hai lực vật rắn chịu tác dụng ba lực không song song? hai lựcuurvà rba lực không • CH song song: Fhl = • CH Hoạt động 2: Bài tập SBT • HS ghi nhận dạng tập, • GV nêu loại tập, yêu cầu Hs nêu sở lý thuyết áp dụng thảo luận nêu sở vận dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, cầu HS: tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên - Tóm tắt toán, hệ đại lượng cho cần - Phân tích, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm tìm - Tìm lời giải cho cụ thể • Tìm lời giải cho cụ thể Đọc đề hướng dẫn HS phân • Hs trình bày giải tích đề để tìm hướng giải Phân tích kiện đề bài, đề xuất hướng giải toán HS thảo luận theo nhóm tìm Hãy vẽ hình biểu diễn hướng giải theo gợi ý lực tác dụng lên vật Biểu diễn lực Ap dụng tính chất, hệ thức lượng tam giác tìm TAC , Có thể áp dụng tính chất tam TBC , N? giác vuông cân hàm tan, cos, sin Gọi HS lên bảng làm Bài 1: BT 17.2/44 SBT Giải : Vật chịu tác dụng lực : Trọng lực P, lực căng dây TAB phản lực chống N Vì điểm C vật chịu tác dụng lực TBC P nên điều kiện để vật cân điểm C : TBC = P = 40N Vì chống đứng cân uuur uutại u r điểm uu r rB nên : TBC + TAB + N = Theo hình vẽ tam giác lực ta có : N tan 450 = ⇒ N = TBC tan 450 = 40( N ) TBC TBC ⇒ TAB = TBC cos 450 = 40 (N TAB Bài : BT 17.3/44 SBT Giải : Thanh AB chịu tác dụng Phân tích lực tác dụng lên Cả lớp theo dõi, nhận xét lực cân : thanh? P , N1 , N2 Vẽ hình, phân tích lực Ta có : N1 = P.sin 300 = 20.0,5 = 10 N Căn vào điều kiện cân tính chất tam giác đặc biệt cos 450 = tìm phản lực GV nhận xét sửa làm, cho điểm Làm theo bước : Gọi HS khác lên bảng làm + Vẽ hình, phân tích lực + Xét điều kiện cân ( đưa lực đồng quy) + Dựa vào tính chất tam giác đặc biệt để giải toán - Bài tập luyện tập: Thanh BC đồng chất tiết diện P1 = 20N gắn vào tường nhờ lề C Đầu B buộc vào tường dây AB = 30 cm treo vật P2 = 40N Biết AC = 40 cm Xác định lực tác dụng lên BC • Hoạt động 3: Tổng kết học • HS Ghi nhận : - Kiến thức, tập - Kỹ giải tập • Ghi nhiệm vụ nhà = 17 N Theo định luật III NiuTơn áp lực lên mặt phẳng nghiêng có độ lớn phản lực nên : Q1 = N1 = 10N Q2 = N2 = 17N N = P.cos 300 = 20 Bài : BT 17.4/45 SBT Giải : Gọi FB hợp lực lực căng dây T phản lực N B mặt sàn Thanh chịu tác dụng lực cân : P , NA, FB Vì OA = CH = OB = nên tam giác OCB tam giác Từ tam giác lực ta có : P T = N A = P tan 300 = GV yêu cầu HS: - Chổt lại kiến thức, tập học - Ghi nhớ luyện tập kỹ giải tập • Giao nhiệm vụ nhà • IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI BÀI TẬP VỂ QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU I.Mục tiêu:  HS nắm công thức quy tắc tổng hợp hai lực song song chiều  Rèn cho HS vận dụng quy tắc tổng hợp hai lực song song chiều vào giải BT II.Trọng tâm:  BT tổng hợp hai lực song song chiều III Chuẩn bị: • Giáo viên: Hệ thống số kiến thức liên quan số tập vận dụng • Học sinh: Giải tập SBT nhà IV Tiến trình lên lớp: Hoạt động 1: Ôn tập, cố Ôn tập theo hướng dẫn • CH Tổng hợp hai lực song - Tổng hợp hai lực song song song chiều ? chiều : • CH Phân tích lực thành  F = F + F  hai lực song song chiều ? (chia trong)  F1 d • CH Tổng hợp hai lực song F = d  song ngược chiều ? - Phân tích lực thành hai lực song song chiều :  F1 + F2 = F  (chia trong)  F1 d F = d  - Tổng hợp hai lực song song ngược chiều :  F = F1 − F2  (chia  F1 d = F  d1 Hoạt động 2: Bài tập SBT • HS ghi nhận dạng tập, • GV nêu loại tập, yêu cầu Bài 1: BT 19.3/47 SBT Hs nêu sở lý thuyết áp dụng Giải : thảo luận nêu sở vận dụng • GV nêu tập áp dụng, yêu Phân tích P1 trục thành hai • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, thành phần : cầu HS: tiến hành giải • Phân tích toán, tìm mối liên - Tóm tắt toán, hệ đại lượng cho cần - Phân tích, tìm mối liên hệ  P1 A + P1B = P1 P  đại lượng cho cần tìm tìm ⇒ P1 A = P1B = = 50 N  P1 A GB - Tìm lời giải cho cụ thể • Tìm lời giải cho cụ thể  P = GA =  B Đọc đề hướng dẫn HS phân • Hs trình bày giải Phân tích P2 bánh đà hai Phân tích kiện đề bài, tích đề để tìm hướng giải thành phần : đề xuất hướng giải  P2 A + P2 B = P2 toán  P2 A = 80 N  HS thảo luận theo nhóm tìm  P2 A CB 0, ⇒  hướng giải theo gợi ý  P = CA = 0, =  P2 B = 120 N Hãy vẽ hình biểu diễn  B Biểu diễn lực Vậy áp lực lên ổ trục A : lực tác dụng lên vật Ap dụng phân tích lực PA = P1A + P2A = 130N thành lực song song Ap lực lên ổ trục B : Ap dụng cho P1 trục P2 chiều? PB = P1B + P2B = 170N bánh đà Tính lực thành phần Bài : BT 19.4/47 SBT tổng hợp tính PA , PB Giải : Gọi HS lên bảng làm a/ Mômen trọng lực : Cả lớp theo dõi, nhận xét Vẽ hình, phân tích lực Ap dụng tìm F2 Tìm lực F1 Hoạt động 3: Tổng kết học • HS Ghi nhận : - Kiến thức, tập - Kỹ giải tập • Ghi nhiệm vụ nhà Phân tích lực tác dụng lên ván? M uPr = P.l = 1800 Nm C b/ Mômen lực F2 : M uFur = F2 d Ap dụng quy tắc mômen lực đối C với P F2? Theo quy tắc mômen lực : Cho làm M uFur = M uPr tập thêm: O O Bài 1: Cho hai lực F1 , F2 song ⇔ F2 d = P.l song ngược chiều đặt A B P.l có hợp lực F đặt O với OA = ⇒ F2 = = 1800 N 0,8m ; OB = 0,2m Biết F = d2 105N ( ĐS: F1 = 35N ; F2 = Hợp lực F2 P cân 140N) với F1 Bài 2: Xác định hợp lực hai F1 = F2 +P = 1800 + 600 = lực F1 F2 song song ngược 2400N chiều đặt điểm M N Biết F1 = 10N ; F2 40N MN = 6cm (ĐS: F = 30N ; OM = 2cm ; ON = 8cm) GV yêu cầu HS: - Chổt lại kiến thức, tập học - Ghi nhớ luyện tập kỹ giải tập • Giao nhiệm vụ nhà • IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI ÔN THI HỌC KỲ I Mục tiêu Kiến thức - Ôn tập kiến thức chuẩn bị cho thi học kì I - Ôn tập kiến thức lực ma sát định luật II Niutơn Kỹ - Biết vận dụng công thức để giải toán có liên quan tới ma sát - Rèn luyên kĩ tư duy, suy luận logic, biết vận dụng liệu đề cho để tính đại lượng khác theo yêu cầu toán II Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị tập có liên quan đến nội dung kiến thức cần ôn tập Học sinh Ôn tập toàn kiến thức học kì I III Hoạt động dạy học: Phần giáo viên cung cấp tài liệu hướng dẫn học sinh giải tập * Các công thức → → → → + Định luật II Niu-tơn: F1 + F2 + + Fn = m a → → + Trọng lực: P = m g → → + Định luật III Niu-tơn: FAB = − FBA + Lực ma sát: Fms = µN * Phương pháp giải + Vẽ hình, xác định lực tác dụng lên vật + Viết biểu thức (véc tơ) định luật II Niu-tơn cho vật + Dùng phép chiếu để chuyển biểu thức véc tơ biểu thức đại số + Giải phương trình hệ phương trình để tìm ẩn số * Bài tập Một vật có khối lượng 0,5 kg chuyển động nhanh dần với vận tốc ban đầu m/s Sau thời gian giây quãng đường 24 m Biết vật chịu tác dụng lực kéo F K lực cản FC = 0,5 N a) Tính độ lớn lực kéo b) Nếu sau thời gian giây đó, lực kéo ngưng tác dụng sau vật dừng lại? Một ôtô có khối lượng chuyển động với vận tốc 18 km/h tăng tốc độ, sau quãng đường 50 m, ôtô đạt vận tốc 54 km/h Biết hệ số ma sát bánh xe mặt đường µ = 0,05 Tính lực kéo động ôtô thời gian tăng tốc, thời gian từ lúc tăng tốc đến lúc đạt vận tốc 72 km/h quãng đường ôtô thời gian Một vật có khối lượng m = 1500 g đặt bàn dài nằm ngang Biết hệ số ma sát vật mặt bàn µ = 0,2 Lấy g = 10 m/s2 Tác dụng lên vật lực F = 4,5 N song song với mặt bàn a) Tính gia tốc, vận tốc chuyển động vật sau giây kể từ tác dụng lực b) Lực F tác dụng lên vật trong giây Tính quãng đường tổng cộng mà vật dừng lại Một vật có khối lượng kg đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt bàn µ = 0,5 → Tác dụng lên vật lực F song song với mặt bàn Cho g = 10m/s Tính gia tốc vật hai trường hợp sau: a) F = N b) F = 14 N Một mặt phẵng AB nghiêng góc 300 so với mặt phẳng ngang BC Biết AB = m, BC = 10,35 m, hệ số ma sát mặt phẵng nghiêng µ1 = 0,1 Lấy g = 10 m/s Một vật khối lượng m = kg trượt vận tốc ban đầu từ đỉnh A tới C dừng lại Tính vận tốc vật B hệ số ma sát µ2 mặt phẵng ngang Một vật chuyển động đường ngang với vận tốc 20 m/s trượt lên dốc dài 100 m, cao 10 m Biết hệ số ma sát vật mặt dốc µ = 0,05 Lấy g = 10 m/s2 a) Tìm gia tốc vật lên dốc Vật có lên đỉnh dốc không, có, tìm vận tốc vật đỉnh dốc thời gian lên dốc b) Nếu trước trượt lên dốc, vận tốc củ a vật 15 m/s chiều dài đoạn lên dốc bao nhiêu? Tính vận tốc vật trở lại chân dốc * Hướng dẫn giải → → → → → Phương trình động lực học: FK + FC = m a Chiếu lên phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, ta có: FK – FC = ma s − 2v t a) Gia tốc lúc đầu: a = = m/s2 t2 Độ lớn lực kéo: FK = ma + FC = 1,5 N F b) Gia tốc lúc lực kéo tác dụng: a’ = - C = - 0,5 m/s2 m Vận tốc sau giây: v1 = v0 + at1 = m/s v −v Thời gian vật dừng lại (v2 = 0): t2 = = 12 s a' → → → Phương trình động lực học: FK + Fms + P + N = m a Chiếu lên phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, ta có: FK – Fms = ma Chiếu lên phương vuông góc với phương chuyển động, chiều dương hướng lên, ta có: = N - P  N = P = mg  Fms = µN = µmg v − v02 Gia tốc ô tô: a = = m/s2 2s Lực kéo động ô tô: FK = ma + µmg = 10000 N Thời gian từ lúc tăng tốc đến lúc đạt vận tốc 72 km/h đường thời v −v gian đó: t2 = = 7,5 s; a v22 − v02 s2 = = 93,75 m 2a Phương trình động lực học: → → → → → F + Fms + P + N = m a Chiếu lên phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, ta có: F – Fms = ma Chiếu lên phương vuông góc với phương chuyển động, chiều dương hướng lên, ta có: N - P =  N = P = mg  Fms = µN = µmg F − µmg a) Gia tốc: a = = m/s2; vận tốc: v1 = v0 + at1 = m/s m µmg b) Khi lực F tác dụng: a’ = = - m/s2; m Quãng đường tổng cộng: v2 − v2 s = s1 + s2 = v0t1 + at 12 + = m 2a ' → → → → → → → → → → → → → Phương trình động lực học: F + Fms + P + N = m a Chiếu lên phương song song với mặt bàn, chiều dương chiều với → chiều lực F , ta có: F – Fms = ma Chiếu lên phương vuông góc với mặt bàn, chiều dương hướng lên, ta có: = N - P  N = P = mg  Fms = µN = µmg = 10 N a) Khi F = N < Fms = 10 N vật chưa chuyển động (a = 0) F − Fms b) Khi F = 14 N a = = m/s2 m Phương trình động lực học: P + Fms + N = m a Chiếu lên phương song song với mặt phẵng nghiêng (phương chuyển động), chiều dương hướng xuống (cùng chiều chuyển động), ta có: Psinα – Fms = ma Chiếu lên phương vuông góc với mặt phẵng nghiêng (vuông góc với phương chuyển động), chiều dương hướng lên, ta có: N - Pcosα =  N = Pcosα = mgcosα  Fms = µN = µmgcosα Gia tốc mặt phẵng nghiêng: mg sin α − µmg cos α a= = g(sinα - µcosα) ≈ m/s2 m Vận tốc vật B: vB = 2a AB = 2 m/s − vB2 Gia tốc vật mặt phẵng ngang: a’ = ≈ - 0,4 m/s2 BC Trên mặt phẵng ngang ta có: a' − µ ' mg a’ = = - µ’g  µ’ = = 0,04 g m Phương trình động lực học: P + Fms + N = m a Chiếu lên phương song song với mặt phẵng nghiêng (phương chuyển động), chọn chiều dương hướng lên (cùng chiều chuyển động), ta có: – Psinα – Fms = ma Chiếu lên phương vuông góc với mặt phẵng nghiêng (vuông góc với phương chuyển động), chiều dương hướng lên, ta có: N - Pcosα =  N = Pcosα = mgcosα  Fms = µN = µmgcosα a) Gia tốc vật lên dốc: − mg sin α − µmg cos α a= = - g(sinα + µcosα) m h s2 − h2 = - g( + µ ) ≈ - 1,5 m/s2 s s v − v02 Quãng đường lúc dừng lại (v = 0): s’ = = 133 m 2a Vì s’ > s nên vật lên đến đỉnh dốc Vận tốc vật lên tới đỉnh dốc: v = v02 + 2as = 10 m/s b) Nếu vận tốc ban đầu 15 m/s thì: s’ = v − v02 = 75 m 2a h s2 − h2 -µ ) = 0,5 m/s2 s s Vận tốc vật xuống lại chân dốc: v’ = 2a' s ' = 8,7 m/s Gia tốc vật xuống dốc: a’ = g( IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI [...]... µ2 trên mặt phẵng ngang 6 Một vật đang chuyển động trên đường ngang với vận tốc 20 m/s thì trượt lên một cái dốc dài 100 m, cao 10 m Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc là µ = 0,05 Lấy g = 10 m/s2 a) Tìm gia tốc của vật khi lên dốc Vật có lên được đỉnh dốc khơng, nếu có, tìm vận tốc của vật tại đỉnh dốc và thời gian lên dốc b) Nếu trước khi trượt lên dốc, vận tốc củ a vật chỉ là 15 m/s thì chiều dài... Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là µ = 0,2 Lấy g = 10 m/s2 Tác dụng lên vật một lực F = 4,5 N song song với mặt bàn a) Tính gia tốc, vận tốc chuyển động của vật sau 2 giây kể từ khi tác dụng lực b) Lực F chỉ tác dụng lên vật trong trong 2 giây Tính qng đường tổng cộng mà vật đi được cho đến khi dừng lại 4 Một vật có khối lượng 2 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là µ... dụng lên vật một lực F song song với mặt bàn Cho g = 10m/s 2 Tính gia tốc của vật trong hai trường hợp sau: a) F = 7 N b) F = 14 N 5 Một mặt phẵng AB nghiêng một góc 300 so với mặt phẳng ngang BC Biết AB = 1 m, BC = 10, 35 m, hệ số ma sát trên mặt phẵng nghiêng µ1 = 0,1 Lấy g = 10 m/s 2 Một vật khối lượng m = 1 kg trượt khơng có vận tốc ban đầu từ đỉnh A tới C thì dừng lại Tính vận tốc của vật tại B... độ lớn của lực tác đồng quy : dụng lên vật và tỉ lệ nghịch Quy tắc hợp lực của hai lực đồng với khối lượng của vật 3.Định luật III Niu-tơn : quy : 3.Định luật III Niu-tơn : Nếu 3.Định luật III Niu-tơn : vật A tác dụng lên vật B một    F = − F AB BA lực FAB thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một phản  lực FBA (các lực đó gọi là các lực tương tác ) Hai vật tương tác với nhau bằng những lực trực... thì sau bao lâu vật dừng lại? 2 Một ơtơ có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc độ, sau khi đi được qng đường 50 m, ơtơ đạt vận tốc 54 km/h Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là µ = 0,05 Tính lực kéo của động cơ ơtơ trong thời gian tăng tốc, thời gian từ lúc tăng tốc đến lúc đạt vận tốc 72 km/h và qng đường ơtơ đi được trong thời gian đó 3 Một vật có khối lượng... g = 10 Đọc đề và hướng dẫn HS phân • Hs trình bày bài giải m/s2 Phân tích những dữ kiện đề bài, tích đề để tìm hướng giải Giải : đề xuất hướng giải quyết bài Khi treo vật khối lượng m, vật tốn nằm cân bằng khi : HS thảo luận theo nhóm tìm P1 = Fdh1 hướng giải theo gợi ý Viết biểu thức các lực tác dụng Từng nhóm viết biểu thức ⇔ mg = k ∆l1 (1) lên vật và điều kiện để vật cân mg = k ∆l1 Khi treo vật. .. dụng lên vật? Viết biểu thức định luật II NiuTơn cho hợp lực tác dụng lên vật Viết biểu thức Nêu cách tính a, từ đó suy ra s Chiếu biểu thức định luật lên chiều dương Từ đó tính a và suy ra s Chuyển động chậm dần đều Tính a’, v0 , từ đó suy ra s Vật bắt đầu được kéo đi bằng một lực F = 2N theo phương nằm ngang a/ Tính qng đường vật đi được sau 2s b/ Sau đó lực F ngừng tác dụng Tính qng đường vật đi tiếp... lại (g = 10 m/s2) Giải Vật chịu tác dụng của 4 lực: Lực kéo Fk, lực ma sát Fms, trọng lực P, phản lực N Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật Ap u dụng định ur uu ur urluậtuu rII NiuTơn: r Fk + Fms + P + N = ma Chiếu lên trục theo chiều dương ta được: Fk − Fms = ma Khi lực F ngừng tác dụng thì vật F − Fms 2 − µ mg chuyển động như thế nào? a= k = = 1,5m / s 2 GV nhận xét bài làm, so sánh và m... theo một đường tròn bán kính Sau đó GV nhận xét bài làm 100 m với vận tốc 54km/h trên bảng, cho điểm a/ Xác định gia tốc hướng tâm Cả lớp cùng giải bài tốn • Bài tập làm thêm : của một điểm trên đường tròn b/ Xác định tốc độ góc của ơ tơ • Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ c/ Tính chu kì, tần số của ơ tơ Lập các cơng thức và thay số cao 45m Lấy g = 10 m/s2 Giải giải a/ Tính thời gian vật rơi (ĐS: t = a/... ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I.MỤC TIÊU: - HS nắm được cơng thức của định luật vạn vật hấp dẫn, cơng thức của trọng lực để vận dụng vào giải BT - Rèn luyện cho HS kĩ năng giải bài tốn dạng tính tốn BT về áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng 2 Học sinh: Ơn lại các cơng thức trọng lực, cơng thức định luật vạn vật hấp dẫn, ... 20 m/s trượt lên dốc dài 100 m, cao 10 m Biết hệ số ma sát vật mặt dốc µ = 0,05 Lấy g = 10 m/s2 a) Tìm gia tốc vật lên dốc Vật có lên đỉnh dốc khơng, có, tìm vận tốc vật đỉnh dốc thời gian lên... rơi vật (g = 10m/s2) a/ Tính qng đường vật rơi 2s b/ Trong 1s trước chạm đất, vật rơi 20m Tính thời gian lúc bắt đầu rơi đến chạm đất Từ suy h c/ Tính vận tốc vật chạm đất Giải : a/ Qng đường vật. .. Nếu 3.Định luật III Niu-tơn : vật A tác dụng lên vật B    F = − F AB BA lực FAB vật B tác dụng trở lại vật A phản  lực FBA (các lực gọi lực tương tác ) Hai vật tương tác với lực trực đối
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tăng tiết vật lý 10, giáo án tăng tiết vật lý 10, giáo án tăng tiết vật lý 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn