Bài giảng sự tiến hóa của kinh tế học vi mô trong nửa sau thế kỷ 20

14 303 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2016, 09:49

CHỦ ĐỀ SỰ TIẾN HÓA CỦA KINH TẾ HỌC VI MÔ TRONG NỬA SAU THẾ KỶ XX 7.1 LÝ THUYẾT CÂN BẰNG KINH TẾ TỔNG THỂ KENNETH ARRAW GENERARD DEBREU Lợi ích kinh tế biểu tập trung thu nhập Thu nhập động lực kinh tế kích thích người nâng cao hiệu hoạt động thực tiễn Sự đa dạng đời sống KT-XH làm cho nguồn thu nhập đa dạng; quan điểm chất lượng nhà kinh tế nguồn thu nhập khác • Lý thuyết cân tổng thể Là nhánh Kinh tế học lý thuyết, xem thuộc Kinh tế học vi mô Léon Walras phát triển từ năm 1870 Lý thuyết tìm cách giải thích cung, cầu giá tổng thể kinh tế với nhiều thị trường nhiều mặt hàng Khi giá thị trường tất mặt hàng đạt tới trạng thái cân kinh tế đạt tới cân tổng thể • Trạng thái cân tổng thể trái ngược với trạng thái cân phần • Lý thuyết có tính chất trừu tượng, lý thuyết có ích xét giá cân dài hạn nhìn nhận giá thật độ lệch điểm cân • Lý thuyết cân tổng thể định nghĩa hàng hóa khác biệt vị trí (như giao dịch quốc tế), thời điểm cung cấp tình trạng môi trường kinh doanh Tổng quát Giả thiết tác nhân kinh tế người chấp nhận giá đưa đến hai khái niệm tồn điểm cân bằng: Cân Walras hay cân cạnh tranh cân giá (có tính đến chuyển nhượng) • Những hướng phát triển gần lý thuyết cân tổng thể, cụ thể: Những khái niệm cân tổng thể phát triển Kenneth Arrow, Gerard Debreu Lionel W McKenzie vào năm 1950 Debreu giới thiệu mô hình "Lý thuyết giá trị" (1959) mô hình tiền đề suy từ công trình toán học Bourbaki • Các phát triển gần lý thuyết ý đến thị trường không hoàn hảo mà hợp đồng với đầy đủ chi tiết để hoàn toàn tạo thuận lợi cho tác nhân kinh tế phân bổ tiêu dùng nguồn lực thời kỳ Với loại thị trường này, tồn điểm cân bằng, điểm điểm tối ưu Pareto • Các câu hỏi lý thuyết cân tổng thể với điều kiện điểm cân hiệu quả, tức điểm cân tổng thể tồn tại, ổn định - Lý thuyết thứ Kinh tế học phúc lợi • Kinh tế học phúc lợi khẳng định điểm cân thị trường hiệu Pareto Trong kinh tế trao đổi, điều kiện đủ để định lý thứ ý thích thỏa mãn với mức độ • Định lý thứ kinh tế sản xuất với hàm sản xuất có tính chất khác Đối với thị trường chịu ảnh hưởng tác động bên ngoài, đạt điểm cân điểm không hiệu • Định lý nguyên nhân dẫn đến không hiệu thị trường Với giả thiết trên, điểm cân thị trường hiệu Điểm cân không hiệu thất bại thị trường • Định lý thứ hai kinh tế học phúc lợi Với điểm cân hiệu quả, ta kết luận ngược lại phân bổ nguồn lực hiệu đạt tới điểm cân bằng, điều kiện phân bổ lại cải sẵn có trước phân bổ nguồn lực lực cạnh tranh thị trường Có nghĩa hiệu công hai khái niệm tách rời không thiết phải đánh đổi hiệu lấy công ngược lại Như vậy, định lý thứ hai chặt chẽ định lý thứ sở thích người tiêu dùng phải hàm lồi (gần tương đương với khái niệm tỷ lệ thay biên giảm dần khái niệm "sở thích vừa phải tốt sở thích cực độ") Mặc dù tất điểm cân hiệu quả, hai định lý không phát biểu tồn điểm cân Điều kiện đủ để đảm bảo điểm cân tổng thể tồn hàm sở thích tiêu dùng hàm lồi Tính lồi không bao gồm hiệu kinh tế theo quy mô • Hàm sản xuất hàm số biểu thị phụ thuộc sản lượng vào yếu tố đầu vào Nói cách khác, hàm sản xuất, biến số phụ thuộc (hay biến số thuyết minh) sản lượng, biến số độc lập (hay biến số thuyết minh) mức đầu vào • Trong kinh tế học vi mô, hàm sản xuất biểu thị lượng sản phẩm nhà sản xuất tạo từ yếu tố sản xuất mà có vốn, lao động v.v Trong kinh tế học vi mô, hàm sản xuất biểu thị giá trị GNP phụ thuộc vào số lượng lao động, lượng vốn, công nghệ kinh tế • Chủ nghĩa đế quốc kiểu cũ Là thành lập trì kinh tế, văn hóa, lãnh thổ bất bình đẳng quốc gia thường hình thức đế quốc dựa thống trị lệ thuộc Thuật ngữ chủ nghĩa đế quốc thường đề cập đến lãnh thổ địa lý trị Đế quốc Ba Tư, Đế quốc La Mã, Đế quốc Ottoman, Đế quốc Bồ Đào Nha, Đế quốc Tây Ban Nha, Đế quốc Đế quốc Đế quốc Đế quốc Đế quốc Đế quốc Đế quốc Đế quốc Hà Lan, Đế quốc thực dân Pháp, Đế quốc Nga, Đế quốc HT, Đế quốc Anh, Đế quốc Mỹ, Đế quốc Nhật • Chủ nghĩa đế quốc kinh tế Trong kinh tế đương đại, đề cập đến khía cạnh phi kinh tế, phân tích vấn đề sống, tội phạm, pháp luật, gia đình, thành kiến, thị hiếu, … • Sự xuất phân tích vấn đề tưởng phi kinh tế thật lại ảnh hưởng đến kinh tế nhiều phương diện khác nhau, yếu tố nguồn lực người • Người ta khẳng định điều tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng đến hiệu kinh tế “cho phép” dùng kinh tế để xâm chiếm lãnh thổ trí tuệ mà trước coi bên lĩnh vực ngành kinh tế học • Gary Stanley Becker (02 tháng 12 năm 1930) Ông có đóng góp quan trọng kinh tế gia đình, ông nhà kinh tế vào nghiên cứu chủ đề truyền thống coi thuộc xã hội học, có phân biệt chủng tộc, tội phạm, tổ chức, gia đình, nghiện ma túy Ông biết đến với lập luận nhiều loại hành vi khác người coi hợp lý tiện ích tối đa Cách tiếp cận ông bao gồm hành vi vị tha cách xác định lợi ích cá nhân thích hợp Ông nghiên cứu nguồn nhân lực HET [...]... nghiên cứu sự ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh tế và “cho phép” dùng kinh tế để xâm chiếm lãnh thổ trí tuệ mà trước đây được coi là bên ngoài lĩnh vực của ngành kinh tế học • Gary Stanley Becker (02 tháng 12 năm 1930) Ông có đóng góp quan trọng đối với kinh tế gia đình, ông còn là một trong những nhà kinh tế đầu tiên đi vào nghiên cứu các chủ đề truyền thống được coi là thuộc về xã hội học, trong đó... biểu thị sự phụ thuộc của sản lượng vào các yếu tố đầu vào Nói cách khác, trong hàm sản xuất, biến số phụ thuộc (hay biến số được thuyết minh) là sản lượng, còn biến số độc lập (hay biến số thuyết minh) là các mức đầu vào • Trong kinh tế học vi mô, hàm sản xuất biểu thị lượng sản phẩm được nhà sản xuất tạo ra từ những yếu tố sản xuất mà anh ta có như vốn, lao động v.v Trong kinh tế học vi mô, hàm sản... HT, Đế quốc Anh, Đế quốc Mỹ, Đế quốc Nhật • Chủ nghĩa đế quốc kinh tế Trong kinh tế đương đại, đề cập đến các khía cạnh như phi kinh tế, trong đó phân tích những vấn đề ngoài cuộc sống, như tội phạm, pháp luật, gia đình, thành kiến, thị hiếu, … • Sự xuất hiện phân tích những vấn đề tưởng như phi kinh tế nhưng thật ra lại ảnh hưởng đến kinh tế trên nhiều phương diện khác nhau, nhất là yếu tố nguồn lực... kinh tế học vi mô, hàm sản xuất biểu thị giá trị GNP phụ thuộc vào số lượng lao động, lượng vốn, công nghệ của một nền kinh tế • Chủ nghĩa đế quốc kiểu cũ Là sự thành lập và duy trì một nền kinh tế, văn hóa, lãnh thổ bất bình đẳng giữa những quốc gia và thường là hình thức của các đế quốc dựa trên sự thống trị và lệ thuộc Thuật ngữ chủ nghĩa đế quốc thường đề cập đến những lãnh thổ địa lý và chính trị... về xã hội học, trong đó có phân biệt chủng tộc, tội phạm, tổ chức, gia đình, nghiện ma túy Ông được biết đến với lập luận rằng nhiều loại hành vi khác nhau của con người có thể được coi là hợp lý và tiện ích tối đa Cách tiếp cận của ông có thể bao gồm các hành vi vị tha bằng cách xác định lợi ích cá nhân thích hợp Ông cũng nghiên cứu về nguồn nhân lực HET ... thuyết minh) mức đầu vào • Trong kinh tế học vi mô, hàm sản xuất biểu thị lượng sản phẩm nhà sản xuất tạo từ yếu tố sản xuất mà có vốn, lao động v.v Trong kinh tế học vi mô, hàm sản xuất biểu thị... thứ Kinh tế học phúc lợi • Kinh tế học phúc lợi khẳng định điểm cân thị trường hiệu Pareto Trong kinh tế trao đổi, điều kiện đủ để định lý thứ ý thích thỏa mãn với mức độ • Định lý thứ kinh tế. .. thu nhập đa dạng; quan điểm chất lượng nhà kinh tế nguồn thu nhập khác • Lý thuyết cân tổng thể Là nhánh Kinh tế học lý thuyết, xem thuộc Kinh tế học vi mô Léon Walras phát triển từ năm 1870 Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sự tiến hóa của kinh tế học vi mô trong nửa sau thế kỷ 20 , Bài giảng sự tiến hóa của kinh tế học vi mô trong nửa sau thế kỷ 20 , Bài giảng sự tiến hóa của kinh tế học vi mô trong nửa sau thế kỷ 20

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn