Bài giảng một số trào lưu tư tương mới của khoa học kinh tế nửa sau thế kỷ 20

9 186 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2016, 09:49

CHỦ ĐỀ 10 MỘT SỐ TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG MỚI CỦA KHOA HỌC KINH TẾ NỬA SAU THẾ KỶ XX 10.1 KINH TẾ HỌC HÀNH VI • Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng John von Neumann Oskar Morgenstern ảnh hưởng kinh tế học tân cổ điển • Kinh tế học thông tin George Stigler, George Akerlof, Kenneth Arrow • Lý thuyết tính hợp lý giới hạn Herbert Simon lý thuyết hành vi công ty của trường Carnegie Mellon University Kinh tế học hành vi đưa yếu tố tâm lý học vào mô hình kinh tế tiêu chuẩn (thường tân cổ điển) để mô tả giải thích mối liên hệ vật tượng Kinh tế học hành vi kết hợp trình tâm lý vào mô hình kinh tế Mà kết trình tâm lý khó mà biết chì quan sát tượng, mà tượng có nhiều yếu tố lẫn vào tạo nên Thực nghiệm kinh tế học cho phép kiểm soát yếu tố lẫn vào đó, để từ rút tác động tâm lý mà nhà nghiên cứu muốn biết 10.2 KINH TẾ HỌC TIẾN HÓA • Những tư tưởng tiến hóa lịch sử tư tưởng kinh tế Từ phân tích trạng thái sang phân tích điều kiện bất định tính không đảo ngược thời gian • Phê phán mô hình tối ưu hành vi cá nhân (Armen Alchian) Các mô hình lý thuyết hình thức (Ricard Nelson, Sidney Winter) • Những trào lưu vấn đề gây tranh cãi kinh tế học tiến hóa • Kinh tế học tiến hóa (tạm dịch từ Evolutionary economics, hay Evolutionary theory of economics) phát triển thành học thuyết kinh tế từ năm 1982 với An Evolutionary Theory of Economic Change Richard Nelson Sidney Winter Tuy nhiên, nghiên cứu liên quan đến lý thuyết xây dựng từ công trình từ năm 1940 1950 • Mặc dù lý thuyết đề cập đến chủ thể kinh tế (economic agent) nói chung, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp Các nghiên cứu có đối tượng cá nhân hơn, chủ yếu tập trung vào lý thuyết trò chơi Một số nghiên cứu áp dụng phương pháp thực nghiệm (experiment) để thấy cá nhân không hoàn toàn hợp lý theo nghĩa tốt đa hóa lợi ích cá nhân • Lý thuyết kinh tế học tiến hóa có ý tưởng tương tự thuyết tiến hóa Darwin chọn lọc tự nhiên, theo gen “tốt” (theo nghĩa tăng cường khả sống sót tự nhiên) trì phát triển, gen “xấu” bị đào thải) Kết trình chọn lọc tự nhiên sinh vật “mạnh” có khả tồn tự nhiên Có lẽ lý lý thuyết gọi Evolutionary theory of economics • Có thể thấy kinh tế học tiến hóa có cách giải thích hoàn toàn khác với kinh tế học Tân cổ điển hành vi chủ thể kinh tế Nó có cách lý giải hoàn toàn khác tăng trưởng doanh nghiệp, ngành kinh tế Ở kinh tế học Tân cổ điển, tăng trưởng kết thị trường việc điều chỉnh trạng thái cân Ở lý thuyết tiến hóa, tăng trưởng kết trình chọn lọc tự nhiên • Tuy nhiên, nói lý thuyết tiến hóa dự đoán tượng chưa biết đến trước Nó nói giải thích đầy đủ nguyên nhân tăng trưởng vốn trình phức tạp (Bản thân cách giải thích lý thuyết cho thấy trình “chọn lọc tự nhiên” trình phức tạp, kết khó dự đoán) Ngoài ra, nghiên cứu dựa vào thuyết tiến hóa mang tính định tính mô tả nhiều định lượng HET ... thấy kinh tế học tiến hóa có cách giải thích hoàn toàn khác với kinh tế học Tân cổ điển hành vi chủ thể kinh tế Nó có cách lý giải hoàn toàn khác tăng trưởng doanh nghiệp, ngành kinh tế Ở kinh tế. .. Những trào lưu vấn đề gây tranh cãi kinh tế học tiến hóa • Kinh tế học tiến hóa (tạm dịch từ Evolutionary economics, hay Evolutionary theory of economics) phát triển thành học thuyết kinh tế từ... công ty của trường Carnegie Mellon University Kinh tế học hành vi đưa yếu tố tâm lý học vào mô hình kinh tế tiêu chuẩn (thường tân cổ điển) để mô tả giải thích mối liên hệ vật tư ng Kinh tế học
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng một số trào lưu tư tương mới của khoa học kinh tế nửa sau thế kỷ 20 , Bài giảng một số trào lưu tư tương mới của khoa học kinh tế nửa sau thế kỷ 20 , Bài giảng một số trào lưu tư tương mới của khoa học kinh tế nửa sau thế kỷ 20

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn