Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu về tích phân Lebesgue và không gian Lp

60 480 1
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2016, 21:27

... giới hạn dấu tích phân 33 1.4.6 Mối liên hệ tích phân Lebesgue Rie mann 36 Không gian Lp 38 2.1 Không gian Lp 38 2.2 Tính tách Lp ... xây dựng tích phân Lebesgue lớp hàm khả tích Lebesgue có so sánh với kết học tích phân Riemann Khóa luận chia thành hai chương Trong Chương 1, em trình bày cách thức xây dựng tích phân Lebesgue. .. f (x)dx a 36 Chương Tích phân Lebesgue Tuy nhiên hàm khả tích Lebesgue không kết luận khả tích Riemann Ta có ví dụ 1.4.1 hàm Dirichlet khả tích Lebesgue [0, 1] không khả tích Riemann Ví dụ 1.4.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu về tích phân Lebesgue và không gian Lp, Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu về tích phân Lebesgue và không gian Lp, Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu về tích phân Lebesgue và không gian Lp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn