Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội)

91 505 5
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2016, 16:08

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI BCH PHNG KIểM SáT ĐIềU TRA ĐốI VớI CáC Vụ áN XÂM PHạM Sở HữU (Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI BCH PHNG KIểM SáT ĐIềU TRA ĐốI VớI CáC Vụ áN XÂM PHạM Sở HữU (Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS TRN VN DNG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! TC GI LUN VN Bựi Bớch Phng MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V KIM ST HOT NG IU TRA I VI CC TI XM PHM S HU 1.1 Mt s lý lun v kim sỏt hot ng iu tra ca Vin kim sỏt nhõn dõn 1.1.1 Kim sỏt iu tra mt nhng chc nng c bn ca Vin kim sỏt nhõn dõn t tng hỡnh s 1.1.2 Tng cng Kim sỏt hot ng iu tra mt yờu cu khỏch quan ca quỏ trỡnh ci cỏch t phỏp 23 1.2 Mt s chung v cỏc ti xõm phm s hu 29 1.3 Mt s chung kim sỏt hot ng iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu 33 Chng 2: MT S VN THC TIN V KIM ST HOT NG IU TRA CA VIN KIM ST NHN DN I VI CC V N XM PHM S HU TRấN A BN QUN NAM T LIấM, THNH PH H NI 36 2.1 c im tỡnh hỡnh cỏc v ỏn phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni 36 2.1.1 Tỡnh hỡnh cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni 36 2.1.2 Mt s c im chung v cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni 38 2.2 c im hot ng kim sỏt hot ng iu tra ca Vin Kim sỏt nhõn dõn i vi cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni 41 2.2.1 Hot ng kim sỏt vic gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t cỏc v ỏn xõm phm s hu 41 2.2.2 Hot ng kim sỏt i vi quyt nh t b can, phờ chun quyt nh t hoc khụng quyt nh t b can 43 2.2.3 Hot ng kim sỏt i vi quyt nh t v ỏn, Quyt nh khụng t v ỏn hỡnh s 45 2.2.4 Hot ng kim sỏt i vi vic ỏp dng, thay th cỏc bin phỏp ngn chn 46 2.2.5 Hot ng kim sỏt i vi vic tm ỡnh ch, ỡnh ch 48 2.3 Nhng vng mc, bt cp kim sỏt hot ng iu tra ca Vin Kim sỏt nhõn dõn i vi cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni v nguyờn nhõn 49 2.3.1 Nhng vng mc, bt cp kim sỏt hot ng iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm, thnh ph H Ni 49 2.3.2 Nguyờn nhõn khỏch quan 53 2.3.3 Nguyờn nhõn ch quan 55 Chng 3: MT S GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG KIM ST HOT NG IU TRA I VI CC V N XM PHM S HU TRấN A BN QUN NAM T LIấM, THNH PH H NI 58 3.1 Cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut v kim sỏt hot ng iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu 58 3.1.1 Gii phỏp hon thin phỏp lut v t tng hỡnh s 58 3.1.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut v Lut t chc C quan iu tra hỡnh s 64 3.2 Cỏc xut nõng cao nng lc ca Kim sỏt viờn 65 3.2.1 Tng cng vai trũ lónh o ca cỏc cp y ng cỏc c quan Vin kim sỏt 65 3.2.2 Nõng cao ý thc o c, nng lc chuyờn mụn nghip v ca i ng cỏn b, kim sỏt viờn v cỏc ch th cú thm quyn ỏp dng phỏp lut kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu 67 3.2.3 Kin ton b mỏy ngnh kim sỏt hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu 70 3.2.4 Tng cng cụng tỏc kim tra hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu 72 3.3 Cỏc xut xut tng cng s phi hp ca C quan iu tra v Vin kim sỏt 73 KT LUN 75 DANH MC TI LIU THAM KHO 78 DANH MC CC T VIT TT BLHS: B lut hỡnh s BLTTHS: B lut t tng hỡnh s CQT: B lut hỡnh s CTTP: Cu thnh ti phm HXX: Hi ng xột x TANDTC: Tũa ỏn nhõn dõn ti cao TNHS: Trỏch nhim hỡnh s VKS: Vin kim sỏt VKSNDTC: Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao XHCN: Xó hi ch ngha XXST: Xột x s thm DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1 Kt qu cụng tỏc kim sỏt cỏc nm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ca VKSND qun Nam T Liờm 36 Bng 2.2: C cu nhúm ti cỏc v ỏn xõm phm s hu trờn a bn qun Nam T Liờm; (VT: v ỏn) Bng 2.3: 37 So sỏnh s liu bỏo cỏo v cỏc v ỏn xõm phm s hu ca Vin kim sỏt nhõn dõn qun Nam T Liờm vi s liu ca Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph H Ni v cỏc v ỏn phm xõm phm s hu ca qun Nam T Liờm 40 Bng 2.4: So sỏnh v ỏn xõm phm s hu ca qun Nam T Liờm (th lý mi) vi s v ỏn xõm phm s hu ca huyn ụng Anh v huyn Thanh Trỡ 41 M U Tớnh cp thit ca ti Ci cỏch t chc v nõng cao cht lng hot ng ca cỏc c quan t phỏp ú cú Vin kim sỏt l mt ũi hi cú tớnh cp bỏch ca ng, Nh nc ta giai on hin Ngh quyt i hi ng ton quc ln th IX ó ch rừ: "Vin kim sỏt nhõn dõn trung lm tt chc nng cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp", yờu cu trờn ó c th ch húa Hin phỏp nm 2013 v Lut T chc Vin kim sỏt nm 2014 Kim sỏt hot ng t phỏp ú cú kim sỏt hot ng iu tra v ỏn hỡnh s th hin chc nng ca Vin kim sỏt, bo m hot ng iu tra c tin hnh bi C quan iu tra v cỏc c quan khỏc c giao thc hin hot ng iu tra c ỳng phỏp lut; khụng lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti ng thi cũn l biu hin ca vic thc hin quyn lc nh nc gúp phn n nh xó hi, phỏt trin kinh t v bo v phỏp ch xó hi ch ngha (XHCN) Vỡ vy, Ngh quyt s 08/NQTW ngy 02/01/2002 ca B chớnh tr ó t yờu cu: VKS cỏc cp thc hin tt chc nng cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut hot ng t phỏp Hot ng cụng t phi c thc hin t khi t v ỏn v sut quỏ trỡnh t tng nhm bo m khụng b lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti, x lý kp thi nhng trng hp sai phm ca nhng ngi tin hnh t tng lm nhim v Tng cng cụng tỏc kim sỏt vic bt, giam, gi, bo m ỳng phỏp lut; nhng trng hp cha cn bt, tm gi, tm giam thỡ kiờn quyt khụng phờ chun lnh bt, tm gi, tm giam; phỏt hin v x lý kp thi cỏc trng hp oan, sai bt, gi Vin kim sỏt cỏc cp chu trỏch nhim v nhng oan, sai vic bt, tm gi, tm giam thuc phm vi thm quyn phờ chun ca mỡnh [6] ỏp ng yờu cu ny ngnh kim sỏt phi khụng ngng nõng cao cht lng thc hin chc nng ca mỡnh quỏ trỡnh gii quyt v ỏn Ngh quyt 49/NQ-TW ngy 02 thỏng nm 2005 ca B chớnh tr v Chin lc ci ci t phỏp n nm 2020 cng xỏc nh rừ: Trc mt, Vin kim sỏt nhõn dõn gi nguyờn chc nng nh hin l thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp Vin kim sỏt nhõn dõn c t chc phự hp vi h thng t chc ca tũa ỏn Nghiờn cu vic chuyn Vin kim sỏt thnh Vin cụng t, tng cng trỏch nhim ca cụng t hot ng iu tra [8] L nhúm ti c quy nh sm nht phỏp lut hỡnh s nc ta, vi s lng ỏn ln chim t 30-40% s lng ỏn hỡnh s trờn a bn c nc Nam T Liờm vi c thự l qun mi c thnh lp trờn c tỏch ụi huyn T Liờm c, qun l mt a bn cú din bin ti phm núi chung tng i phc tp, c bit l cỏc ti xõm phm s hu Bi l, õy l a bn ln, nhiu tuyn c giao thụng huyt mch ca thnh ph, trờn a bn cú nhiu trng i hc, cao ng, cỏc c s sn xut kinh doanh v khu cụng nghip Chớnh vỡ vy s lng ỏn v xõm phm s hu luụn chim t l cao trờn s lng ỏn hỡnh s trờn a bn thnh ph H Ni Theo thng kờ ca VKS qun Nam T Liờm thỡ 05 nm t 2010 n 2014, s lng ỏn xõm phm s hu l 1.073 v ỏn vi 1.438 b can chim 51,02% tng s lng ỏn hỡnh s th lý mi a bn qun Nam T Liờm Thc tin nhng nm qua cho thy, Vin kim sỏt nhõn dõn qun Nam T Liờm ó c gng thc hin tt chc nng kim sỏt hot ng t phỏp iu tra v ỏn hỡnh s núi chung v c bit l cỏc ti xõm phm s hu núi riờng gúp phn cú hiu qu u tranh, phũng nga ti phm Tuy nhiờn, bờn cnh kt qu t c, hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp ca Vin kim sỏt nhõn dõn ú cú hot ng kim sỏt iu tra ca Vin kim sỏt nhõn dõn cũn cú nhng hn ch hin ỳng, thc hin ht chc nng, khụng ỏp ng c vi yờu cu, nhim v m ng v Nh nc ó giao cho ngnh kim sỏt nhõn dõn Cụng tỏc KST cỏc v ỏn hỡnh s l mt giai on quan trng c cỏc giai on t tng ũi hi ngi cỏn b - Kim sỏt viờn phi cú nng lc chuyờn mụn nghip v vng vng Cú c nhng yu t trờn s giỳp cho ngi cỏn b - Kim sỏt viờn thc hin nhim v s cú nhng xut, quyt nh, ỏp dng phỏp lut ỳng n, ch ng, linh hot, sỏng to nõng cao vic nhn thc phỏp lut v chuyờn mụn nghip v ca cỏn b kim sỏt viờn; mt bin phỏp cng quan trng ú l VKSND qun Nam T Liờm cn phi thng xuyờn t chc nhng cuc hi tho theo cỏc chuyờn ; t chc nhng cuc thi tỡm hiu kin thc phỏp lut; nhng cuc thi x lý cỏc tỡnh hot ng KST; thi vit cỏo trng, lun ti nhm thỳc y phong tro hng say nghiờn cu, hc nhim v chuyờn mụn i vi cụng tỏc t chc cỏn b, nờn chm dt tỡnh trng nhng ngi khụng cú bng c nhõn lut c tip nhn vo lm cụng vic hnh chớnh, sau ú c i hc cỏc h o to khụng chớnh quy ri b trớ s ngi ny vo lm cụng tỏc chuyờn mụn nghip v Mt khỏc, cụng tỏc cỏn b cng nờn chỳ ý, o to cho nhng cỏn b cú nng lc, cú kh nng i hc sau i hc hoc lm nghiờn cu sinh h cú th tr thnh nhng chuyờn gia hng u nhng khõu cụng tỏc nghip v * Nõng cao tinh thn trỏch nhim, trỡnh phỏp lut, phm cht o c chớnh tr ca cỏc ch th cú thm quyn ỏp dng phỏp lut hot ng KST cỏc v ỏn hỡnh s Trong hot ng ỏp dng phỏp lut KST cỏc v ỏn hỡnh s thỡ tinh thn trỏch nhim, trỡnh nng lc phỏp lut ca cỏc ch th cú thm quyn nh: Vin trng, Phú vin trng VKSND cỏc cp l nhõn t vụ cựng quan trng m bo cho vic ỏp dng phỏp lut c y , chớnh xỏc; to c uy tớn ca c ngnh kim sỏt Mun vy, cn ũi hi: 69 - R soỏt li trỡnh , nng lc ca i ng Vin trng, Phú vin trng cỏc cp, c bit l cp huyn - thnh ph theo cỏc yờu cu sau: + Trỡnh húa v trỡnh lý lun chớnh tr; trỡnh chuyờn mụn nghip v; s ó c o to c bn v o to khụng c bn; s cú trỡnh , nng lc cũn cú th o to v s khụng cũn kh nng o to + ỏnh giỏ, phõn loi kh nng gii quyt cụng vic thc t ca h; t ú cú nhng xut, bin phỏp o to li, b trớ sp xp cụng vic hp lý - Thng xuyờn t chc bi dng chuyờn mụn nghip v cho nhng i tng ny h cú th nm chc, dng thnh tho cỏc thao tỏc nghip v hot ng KST cỏc v ỏn hỡnh s giỳp h ch o tt n v mỡnh - Tiờu chun húa vic b nhim chc v Vin trng, Phú vin trng ( cp huyn - thnh ph) ph trỏch khõu kim sỏt gii quyt ỏn hỡnh s: Ngi c b nhim vo chc danh ny phi tt nghip i hc Lut h chớnh quy, trung v ó qua o to lp nghip v kim sỏt; trng hp cú bng Cao ng kim sỏt h trung chớnh quy thỡ phi qua h chuyờn tu ti c c o to c nhõn Lut hoc thụng qua lp i bng c nhõn; ngi c b nhim phi l nhng kim sỏt viờn cú thi gian lm cụng tỏc KST cỏc v ỏn hỡnh s ớt nht nm nm tr lờn; ngi c b nhim phi cú phm cht chớnh tr, o c ngh nghip; cú kinh nghim t chc hot ng KST, cú kh nng ch o hot ng KST; cú uy tớn vic phi kt hp vi cỏc c quan tin hnh t tng, nht l CQT Quy nh ch chu trỏch nhim trc tip v liờn i chu trỏch nhim ch o hot ng iu tra 3.2.3 Kin ton b mỏy ngnh kim sỏt hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu Yờu cu ca u tranh phũng chng ti phm nc ta hin t nhng ũi hi cn phi kin ton, cng c h thng c quan t phỏp; ú cú vic tng thm quyn cho cỏc n v t phỏp cp huyn õy l 70 mt bc t phỏ ci cỏch t phỏp m Ngh quyt s 08 ca B Chớnh tr (khúa IX) t Theo khon iu 170 BLTTHS nm 2003 thỡ cỏc c quan t phỏp cp huyn c iu tra, truy t, xột x khong 79% tng s khung hỡnh pht ca BLHS nm 1999; c th lý gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s cú khung hỡnh pht n mi lm nm tự Hin nay, Nh nc ta ó trao thm quyn trờn cho mt s n v cp huyn (ch yu l cỏc qun, thnh ph trc thuc tnh v cỏc huyn ln) cú kh nng v iu kin thc hin thm quyn mi ny Theo l trỡnh n nm 2009 tt c cỏc n v cp huyn ton quc s c ỏp dng thm quyn theo khon iu 170 BLTTHS nm 2003 Vic quy nh trờn, xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t gii quyt ỏn hỡnh s phm vi ton quc; nhm trỏnh gõy ựn tc, quỏ ti cho cỏc c quan t phỏp cp tnh; mt khỏc nõng cao vai trũ, v trớ v tớnh ch ng c lp ca cỏc c quan t phỏp cp huyn Xut phỏt t yờu cu trờn, m bo cho cụng tỏc KST ỏp ng c yờu cu tỡnh hỡnh mi, cn thc hin cỏc bin phỏp sau: - Mi n v VKS cp huyn cn cú bỏo cỏo tỡnh hỡnh, d bỏo din bin tỡnh hỡnh vi phm v ti phm; kh nng th lý gii quyt nhng v ỏn hỡnh s; nhng khú khn, vng mc v nhng xut, nhng yờu cu mi lờn cp trờn sm cú nhng bin phỏp gii quyt, ỏp ng kp thi - Mi n v cp phũng nghip v, huyn phi c ớt nht mt kim sỏt viờn cú nng lc tht s thc hin cụng tỏc phõn loi, x lý tin bỏo ti phm cp huyn mi n v phi phõn cụng ớt nht 50% kim sỏt viờn thc hin chc nng KST cỏc v ỏn hỡnh s cp tnh, cn tng cng thờm nhng kim sỏt viờn cú nng lc chuyờn mụn nghip v gii, cú kh nng tham mu, ch o nghip v cho cp huyn - Hin ngnh kim sỏt ó thc hin quy ch thụng khõu hot 71 ng KST cỏc v ỏn hỡnh s õy l quy nh cn thit, cú hiu qu nhng ch phự hp vi cp huyn i vi cp tnh nờn thc hin quy ch chuyờn khõu nhm o bo kh nng giỏm sỏt cỏc giai on kim sỏt cỏc v ỏn hỡnh s - VKS cp trờn cn cú phng ỏn, k hoch nghiờn cu lý lun nghip v, k nng KST cỏc v ỏn hỡnh s cho cỏc n v ton ngnh Phi cú nhng hỡnh thc, bin phỏp gii thớch phỏp lut cú bn mi ỏp dng phỏp lut cú hiu lc phỏp lut; giỳp cho cỏc n v ton ngnh nhn thc phỏp lut c thng nht v y Vớ d, cú cỏc Ngh quyt ca Hi ng thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao cú nhng quy nh, quy phm phỏp lut mang tớnh tựy nghi, chung chung thỡ cn phi c gii thớch ỏp dng thng nht ton ngnh 3.2.4 Tng cng cụng tỏc kim tra hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn xõm phm s hu Vin Kim sỏt nhõn dõn thnh ph H Ni thng xuyờn tra, kim tra thụng qua cỏc hỡnh thc: kim tra vic xõy dng k hoch cụng tỏc hng nm; - kim tra nghip v mt nm t mt n hai ln mi n v cp huyn; kim tra t xut ca lónh o cp trờn i vi n v cp di v kim tra thng xuyờn cỏc cỏn b, kim sỏt viờn thc hin chc nng nhim v Trong nhng nm qua, ti VKS qun Nam T Liờm ó thc hin khỏ tt cụng tỏc kim tra Tuy nhiờn, xut phỏt t yờu cu nhim v mi giai on hin nay, cụng tỏc kim tra cn thc hin tt nhng yờu cu sau: - C hai cp cn xỏc nh cụng tỏc kim tra l mt nhng bin phỏp quan trng v cn thit nõng cao vai trũ, v trớ ca ngnh; thụng qua kim tra, m bo cho n v thc hin tt chc nng nhim v ca ngnh kim sỏt nhõn dõn - Thng xuyờn thụng bỏo hot ng ỏp dng phỏp lut cỏc khõu cụng tỏc nghip v KST núi riờng v tng n v ton ngnh kim sỏt 72 núi chung; nhm giỳp cho cỏc n v phỏt huy c nhng im mnh, hn ch c nhng sai sút m n v bn ó mc phi - Phi nghiờm tỳc thc hin ch thụng tin bỏo cỏo, thnh th; cn kin ngh sa i mt s biu mu, ct mc cỏc ni dung cỏc quyt nh ỏp dng phỏp lut khụng cũn phự hp cho phự hp vi tỡnh hỡnh thc t 3.3 Cỏc xut xut tng cng s phi hp ca C quan iu tra v Vin kim sỏt - Mi c quan tin hnh TTHS u cú quyn nng phỏp lý c quy nh phỏp lut t tng hin hnh Qua thc t nhiu lý khỏch quan khỏc nhau; nờn cũn cú nhng trng hp nhn thc, ỏnh giỏ v v ỏn, v vic cha c thng nht; cũn cú tỡnh trng "quyn anh, quyn tụi" quỏ trỡnh gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s Vic tng cng phi kt hp gia CQT v VKSND vic gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s l cn thit; vic lm ny phi c tin hnh thng xuyờn cho cụng tỏc phi kt hp t kt qu tt Trong nhng nm qua, liờn ngnh C quan Cụng an, Vin kim sỏt, Tũa ỏn nhõn dõn khụng ch trờn thnh ph H Ni m cỏc n v qun, huyn cng ó cú s phi hp cht ch vic gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s Gia cỏc c quan ó ký kt Quy ch phi hp tng khõu cụng tỏc nh: Nm 2010 liờn ngnh Cụng an, Vin kim sỏt v Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph H Ni cựng ký Quy ch v Mi quan h phi hp quỏ trỡnh gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s Nm 2011 gia hai ngnh Cụng an, Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph H Ni cựng ký Quy ch phi hp cụng tỏc gia Vin kim sỏt nhõn dõn v Cụng an nhõn dõn thnh ph H Ni vic gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t Nm 2013 ký Quy ch phi hp gia Vin kim sỏt nhõn dõn v Tũa ỏn nhõn dõn hai cp trờn a bn thnh ph H Ni vic gii quyt ỏn v qun lý, ch o, iu hnh Trờn c s trờn, C quan iu tra v 73 Vin Kim sỏt nhõn dõn qun Nam T Liờm ó ký kt quy ch phi hp ngnh gii quyt t giỏc tin bỏo ti phm v ỏn hỡnh s - V nguyờn tc thỡ quan h gia CQT v VKS thỡ cỏc iu tra viờn l i tng phi chp hnh cỏc yờu cu ca kim sỏt viờn Tuy nhiờn, i n kt qu l iu tra lm rừ v x lý kp thi chớnh xỏc cỏc thao tỏc nghip v ca v ỏn hỡnh s thỡ gia iu tra viờn v kim sỏt viờn phi cú s phi kt hp cht ch; cỏc yờu cu ca kim sỏt viờn (nht l yờu cu iu tra) phi c iu tra viờn chp hnh trit Ngc li, cỏc yờu cu, ngh ca kim sỏt viờn cng phi cú cn c v xột thy cn thit - Hai ngnh Cụng an - VKS phi thng xuyờn giao ban, tin hnh hp liờn ngnh vi cỏc c quan t phỏp tỡm bin phỏp thỳc y tin gii quyt ỏn hỡnh s; gii quyt nhng vng mc, nhng xut kin ngh ca tng ngnh; xỏc nh nhng v ỏn trng im nhm m bo phc v nhim v chớnh tr ca a phng - Hai ngnh Cụng an - VKS phi hp vi Tũa ỏn nhõn dõn nh k hng nm t chc Hi ngh liờn ngnh rỳt kinh nghim cụng tỏc iu tra, truy t, xột x ỏn hỡnh s cỏc iu tra viờn, kim sỏt viờn rỳt kinh nghim t cỏc vi phm thc tin cụng tỏc, thụng qua ú trao di kin thc phỏp lý v k nng iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 74 KT LUN Quỏ trỡnh hon thin b mỏy nh nc Xó hi ch ngha nc ta, Hin phỏp nm 2013 tip tc khng nh VKS l mt bn h thng c quan nh nc Quc hi t chc ra, cú chc nng l thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp, bo m cho phỏp lut c chp hnh nghiờm chnh v thng nht Thc hin chc nng kim sỏt hot ng t phỏp giai on iu tra v ỏn hỡnh s l mt cỏc hot ng chớnh ca VKS Vỡ hot ng iu tra ti phm l hot ng c bit ca c quan nh nc trc tip tỏc ng n cỏc quyn t thõn th, danh d v tớnh mng ca cụng dõn, xy vic t, iu tra, bt gi, giam v x lý oan sai i vi mt cụng dõn khụng nhng ch gõy nh hng n i sng ca h m cũn lm mt lũng tin ca qun chỳng nhõn dõn i vi cỏc c quan bo v phỏp lut Mt khỏc, nu k phm ti khụng b phỏt hin, x lý kp thi v nghiờm minh l s biu hin ca phỏp lut khụng nghiờm, to iu kin cho ti phm tip tc phỏt trin dn n bt n tỡnh hỡnh xó hi Do ú, ũi hi VKS phi thc hin tt, cú hiu qu chc nng kim sỏt hot ng t phỏp t iu tra v ỏn hỡnh s Ngoi ra, tỡnh hỡnh mi hin vi vic thay i chớnh sỏch phỏt trin kinh t ca Nh nc ta ó lm ny sinh nhiu loi ti phm mi, cú tớnh cht v mc nguy him nờn vic phỏt hin, iu tra, x lý ti phm vỡ vy cng khú khn, phc hn Bờn cnh ú, thi gian qua ỏp ng vi chớnh sỏch phỏt trin thi k mi, Nh nc ta ó cú nhiu sa i, b sung v phỏp lut hỡnh s v phỏp lut t tng hỡnh s ng trc nhng thay i ú ũi hi VKS khụng ngng nõng cao cht lng v hiu qu vic thc hin chc nng kim sỏt t - iu tra v ỏn hỡnh s ca mỡnh 75 Qua nghiờn cu ti ny, chỳng tụi thy rng thc hin tt chc nng kim sỏt t - iu tra v ỏn hỡnh s thỡ cn phi cú i mi v hon thin cỏc sau: Th nht, v mt lý lun hin ngnh kim sỏt cũn mt s quan im, nhn thc cha nht quỏn v chc nng ca VKS Cũn cú quan im cho rng VKS ch thc hin chc nng thc hnh quyn cụng t giai on xột x, cũn giai on t - iu tra ch thc hin chc nng kim sỏt l chớnh Vi nhn thc ú dn n cha phỏt huy ht quyn hn ca VKS quỏ trỡnh kim sỏt t - iu tra v ỏn hỡnh s Do vy, quỏ trỡnh o to, bi dng kin thc cho cỏn b, Kim sỏt viờn ngnh kim sỏt cn xõy dng mt mụn hoc mt chuyờn "Lý lun chung v chc nng ca VKS" Th hai, hin tỡnh hỡnh n th t giỏc v tin bỏo ti phm ca nhõn dõn, cỏc c quan v t chc xó hi thng gi n cỏc b phn nghip v ca ngnh Cụng an nh Cnh sỏt kinh t, Cnh sỏt hỡnh s Cỏc b phn nghip v trờn cú th lý, chuyn cho CQT hay khụng VKS khụng th nm c Trong BLTTHS ch quy nh VKS kim sỏt vic gii quyt cỏc tin bỏo, t giỏc ti phm CQT, VKS khụng cú quyn can thip vo hot ng iu tra trinh sỏt ca Cụng an Vỡ th, dn n tỡnh hỡnh nhiu n th t giỏc ti phm, tin bỏo ti phm khụng c th lý gii quyt kp thi Do vy, thi gian ti cỏc c quan chc nng tin hnh sa i b sung Thụng t liờn ngnh s 03 cn b sung quy nh ngha v th lý mi thụng tin ti phm theo trỡnh t, mu thng nht ti tt c cỏc c quan nh nc, t chc xó hi, CQT, Tũa ỏn, VKS Quy nh nh vy s l c s phỏp lý cho hot ng kim sỏt gii quyt thụng tin v ti phm ca VKS Th ba, BLTTHS nm 2003 cú hiu lc thi hnh t ngy 01/7/2004 vi nhiu quy nh mi v quy nh sa i b sung liờn quan vic thc hin 76 chc nng kim sỏt t - iu tra v ỏn hỡnh s ca VKS Tuy nhiờn, dn nay, s chuyn bin ca tỡnh hỡnh, nhiu quy nh ca BLTTHS 2003 ó tr nờn khụng cũn phự hp Do vy, cn thit phi c thụng qua D tho ca B lut t tng hỡnh s vi nhiu quy nh thit thc, phự hp hn Th t, cn hon thin hn na v chng trỡnh o to nghip v kim sỏt i vi cỏc kim sỏt viờn lm cụng tỏc kim sỏt hot ng t phỏp t - iu tra v ỏn hỡnh s nõng cao trỡnh , chuyờn mụn nghip v v khoa hc iu tra hỡnh s, chin thut hi cung b can, chin thut khỏm nghim hin trng nhm bo m cho cỏc kim sỏt viờn thc hin tt vai trũ ca mỡnh thc hin nhim v c giao Trờn õy cng ch l mt s ý kin ca chỳng tụi s rt nhiu quan im, ý kin v chc nng kim sỏt hot ng t phỏp giai on iu tra v ỏn hỡnh s ca VKS Mc ớch ca chỳng tụi quỏ trỡnh nghiờn cu ti ny l nhm lm rừ thờm nhng lý lun v thc tin liờn quan n chc nng kim sỏt hot ng t phỏp giai on IU tra ca VKS Bờn cnh ú, gúp ý kin vo vic sa i cỏc quy ch nghip v kim sỏt v cỏc bn hng dn thi hnh cỏc quy nh ca BLTTHS nm 2003 v ng thi a cỏc gii phỏp gúp phn nõng cao cht lng, hiu qu vic thc hin chc nng kim sỏt t - iu tra v ỏn hỡnh s ca VKS 77 DANH MC TI LIU THAM KHO B Chớnh tr (2010), Kt lun s 79/KL-TW ngy 28/7 ca B Chớnh tr v ỏn i mi t chc v hot ng ca Tũa ỏn, Vin kim sỏt, C quan iu tra, H Ni Mai B (2007), "Sa i, b sung cỏc quy nh ca B lut T tng hỡnh s v nhng bin phỏp ngn chn", Kim sỏt, (20) Lờ Cm (2001), "Nhng lý lun v ch nh quyn cụng t (nhỡn nhn t gúc nh nc phỏp quyn", Khoa hc phỏp lý, (4) ng Cng sn Vit Nam (1997), Vn kin Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng khúa VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5 ca B Chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 10 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 11 Trn Vn (1999), "Mt s v quyn cụng t" K yu ti cp B: Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng quyn cụng t Vit Nam t nm 1945 n nay, Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 78 12 Vn ng (1999), "Khỏi nim, i tng, phm vi, ni dung quyn cụng t", K yu ti khoa hc cp B: Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng cụng t Vit Nam t nm 1945 n nay, Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 13 Vn ng (2006), "C quan thc hnh quyn cụng t ci cỏch t phỏp nc ta hin nay", Nghiờn cu lp phỏp, (7) 14 Phm Hng Hi (1999), "Bn v quyn cụng t" K yu ti cp B: Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng cụng t Vit Nam t nm 1945 n nay, Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 15 Phm Hng Hi (2007), "i mi t chc v hot ng ca c quan thc hin chc nng thc hnh quyn cụng t ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp", Kim sỏt, (14) 16 Hi ng lý lun Trung ng (1987), Lờnin ton tp, 5, Nxb S tht, H Ni 17 Lờ Th Tuyt Hoa (2002), Quyn cụng t Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Vin Nh nc v Phỏp lut, H Ni 18 Hi ng lý lun trung ng (1987), Lờnin ton tp, Tp 5, Nxb S tht, H Ni 19 Phm Mnh Hựng (2002), "Mt s gii phỏp nhm nõng cao cht lng cụng tỏc kim sỏt iu tra, hn ch vic ỡnh ch vỡ b can khụng phm ti, khc phc vic ỡnh ch sai", Kim sỏt, (3) 20 Phm Mnh Hựng (2005), "Mt s bin phỏp nhm nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc kim sỏt vic gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t", Kim sỏt, (21) 21 Phm Mnh Hựng (2007), "Hon thin cỏc quy nh ca B lut T tng hỡnh s v quan h gia Vin kim sỏt v C quan iu tra t tng hỡnh s", Kim sỏt, (18) 79 22 Phm Mnh Hựng (2007), "Hon thin cỏc quy nh v cỏc bin phỏp ngn chn B lut T tng hỡnh s theo yờu cu ci cỏch t phỏp", Kim sỏt, (21) 23 Phm Mnh Hựng (2011), Hon thin nguyờn tc c bn Lut t tng hỡnh s ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp, ti khoa hc cp B, H Ni 24 Phm Mnh Hựng (2012), "Mt s v trỏch nhim ca cụng t hot ng t v ỏn, t b can theo yờu cu ci cỏch t phỏp", Kim sỏt, (16) 25 Hong Ngha Mai (2011), Mt s ni dung cn nghiờn cu trin khai thc hin Kt lun 79-KL/TW ngy 28/7/2010 ca B Chớnh tr v Phỏp lnh sa i, b sung mt s iu ca Phỏp lnh Kim sỏt viờn Vin kim sỏt nhõn dõn nm 2002, Bỏo cỏo chuyờn ti Hi ngh cỏn b ngnh kim sỏt, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 26 Nguyn c Mai (2007), "Hon thin cỏc quy nh ca B lut T tng hỡnh s v thi hn", Kim sỏt, (18) 27 V Mc (1995), "V thc hin quyn cụng t ca Vin kim sỏt nhõn dõn t tng hỡnh s, thc tin v kin ngh", K yu ti cp B: Nhng lý lun v thc tin cp bỏch ca t tng hỡnh s Vit Nam, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 28 Vừ Quang Nhn (1984),"Bn v quyn cụng t", Cụng tỏc kim sỏt, (2) 29 Trn Cụng Phn (2011), Cụng tỏc thc hnh quyn cụng t, kim sỏt cỏc hot ng t phỏp ca Vin kim sỏt nhõn dõn tỡnh hỡnh mi v mt s v tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm, Bỏo cỏo chuyờn ti Hi ngh cỏn b ngnh kim sỏt, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 30 Trn Cụng Phn (2012), "Vin kim sỏt cỏc cp cn trung lm tt vic tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi iu tra", Kim sỏt, (16) 80 31 Nguyn Thỏi Phỳc (2007), "Vin kim sỏt hay Vin cụng t", Kim sỏt, (14) 32 Quc hi (1988), B lut T tng hỡnh s, H Ni 33 Quc hi (1990), B lut T tng hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 34 Quc hi (1992), Lut T chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 35 Quc hi (1993), B lut T tng hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 36 Quc hi (2000), B lut T tng hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 37 Quc hi (2002), Lut T chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 38 Quc hi (2003), B lut T tng hỡnh s, H Ni 39 Quc hi (2013), Hin phỏp nm, H Ni 40 Quc hi (2013), Lut T chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 41 Quc hi (2014), D tho B lut T tng hỡnh s, H Ni 42 Quc hi (2014), D tho Lut t chc c quan iu tra hỡnh s, H Ni 43 inh Vn Qu (2006), Bỡnh lun B Lut hỡnh s (phn cỏc ti phm), Nxb Thnh ph H Chớ Minh 44 Nguyn Quang Thnh (2011), "Mt s gii phỏp nõng cao hiu lc, hiu qu bn yờu cu iu tra ca Kim sỏt viờn", Kim sỏt, (16) 45 Lờ Hu Th (Ch biờn) (2013), Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp giai on iu tra, Nxb T phỏp, H Ni 46 Vừ Th (1985), Mt s v Lut t tng hỡnh s, Nxb Phỏp lý, H Ni 47 Lờ c Tit (1986), Thut ng Phỏp lý ph thụng, Tp 1, Nxb Phỏp lý, H Ni 48 Trng Cao ng Kim sỏt H Ni (1984), Giỏo trỡnh Cụng tỏc kim sỏt (Phn chung), H Ni 49 Trng Cao ng kim sỏt H Ni (1996), Giỏo trỡnh Cụng tỏc kim sỏt, 1, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 81 50 Trng Cao ng kim sỏt H Ni (1997), Mt s gúp phn nõng cao cht lng, hiu qu thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp, ti khoa hc cp trng, H Ni 51 Trng i hc Lut H Ni (2005), Giỏo trỡnh Lut t tng hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 52 Trng i hc Lut H Ni (2005), Giỏo trỡnh Lut t tng hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni, tr.23 53 Trng o to, bi dng nghip v kim sỏt (2011), Tp bi ging o to nghip v kim sỏt, H Ni 54 y ban Thng v Quc hi (2002), Phỏp lnh Kim sỏt viờn Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 55 y ban Thng v Quc hi (2004), Phỏp lnh T chc iu tra hỡnh s, H Ni 56 Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (1999), Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng cụng t Vit Nam t 1945 n nay, ti khoa hc cp B, H Ni 57 Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2005), Vai trũ ca Vin kim sỏt vic thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp theo tinh thn Ngh quyt s 08-NQ/TW ca B Chớnh tr, ti khoa hc cp B, H Ni 58 Vin Khoa hc kim sỏt - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2005), Nhng gii phỏp nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp, ti khoa hc cp B, H Ni 59 Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph H Ni (2007 - 2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn thnh ph H Ni t nm 2007 n nm 2011, H Ni 60 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao - B Cụng an - B Quc phũng (2005), Thụng t liờn tch 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngy 07/9/2005 v quan h phi hp gia C quan iu tra v Vin kim sỏt vic thc hin mt s quy nh ca B lut T tng hỡnh s 2003, H Ni 82 61 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao - Tũa ỏn ti cao - B Cụng an - B Quc phũng (2005), Thụng t liờn tch s 01/2005/TTLT/VKSTC-TATC-BCABQP ngy 01/7/2005 hng dn thi hnh mt s quy nh ca phỏp lut cụng tỏc thng kờ hỡnh s, thng kờ ti phm, H Ni 62 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2007), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2007, H Ni 63 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2008), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2008, H Ni 64 Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao (2008), Quyt nh s 07/Q-VKSTC ngy 02/01/2008 Ban hnh quy ch cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, Ha Ni 65 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2009), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2009, H Ni 66 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2010), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2010, H Ni 67 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn nm 2011, H Ni 68 Nguyn Tt Vin (2007), "Mt s suy ngh v c quan Cụng t Vit Nam thi k ci cỏch t phỏp", Kim sỏt, (14) 83 [...]... vấn đề lý luận về kiểm sát hoạt động điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu Chương 2: Một số vấn đề thực tiễn về kiểm sát hoạt động điều tra đối với các tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát hoạt động điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 6 Chương 1... nhiệm vụ: - Làm rõ một số vấn đề lý luận về kiểm sát hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân đối với các tội xâm phạm sở hữu - Làm rõ đặc điểm tình hình tội phạm sở hữu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội từ đó làm rõ một số vấn đề thực tiễn của hoạt động kiểm sát hoạt động điều tra với loại tội phạm này - Khảo sát thực tiễn thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động điều tra vụ án xâm phạm. .. tư, các hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp trong điều tra vụ án hình sự bao gồm: Kiểm sát việc khởi tố, kiểm sát các hoạt động điều tra và việc lập hồ sơ vụ án của Cơ quan điều tra; Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng; Giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền điều tra; Yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục các vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra; yêu cầu Cơ quan điều tra. .. khâu kiểm sát trong hoạt động KSĐT vụ án hình sự Luận văn cũng nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm sát tư pháp của VKS trong giai đoạn điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm từ năm 2010 – 2014 Trên cơ sở đó chỉ ra những hạn chế của hoạt động này và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Để thực. .. khởi tố - điều tra các vụ án hình sự đó là kiểm tra tính có căn cứ và tính hợp pháp trong hoạt động tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn khởi tố - điều tra vụ án hình sự Từ những nội dung nêu trên, có thể đưa ra định nghĩa về chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra vụ án xâm phạm sở hữu như sau: Kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra vụ án hình... trong các vụ án xâm phạm sở hữu trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và cải cách tư pháp 3 Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu về vấn đề kiểm sát hoạt động tư pháp của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự nói chung và đặc biệt là các vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng nhằm làm rõ bản chất của hoạt động này trong giai đoạn điều tra và mối liên hệ chặt chẽ giữa các. .. xem xét đối tượng của hoạt động kiểm sát khởi tố - điều tra các vụ án hình sự là gì? và phạm vi của nó? Theo chúng tôi, đối tượng của kiểm sát khởi tố - điều tra các vụ án hình sự chính là các hành vi xử sự của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong quá trình khởi tố - điều tra vụ án hình sự Khi tiến hành hoạt động kiểm sát, VKS phải dựa trên các căn... Hà Nội 6 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 1.1 Một số vấn đề lý luận về kiểm sát hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân 1.1.1 Kiểm sát điều tra – một trong những chức năng cơ bản của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự Khái niệm kiểm sát điều tra Theo Từ điển tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học thuộc Viện ngôn ngữ - Trung tâm... cần thiết về vi phạm pháp luật của Điều tra viên; yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh Điều tra viên đã vi phạm pháp luật trong khi tiến hành điều tra; Kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật [38, Điều 113] Cụ thể: * Kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án Kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án của CQĐT nhằm đảm bảo từng trang tài liệu trong... sở hữu của VKS, từ đó thấy được những ưu điểm, tích cực và mặt hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chức năng này Phạm vi nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận cơ bản về giai đoạn điều tra vụ án hình sự và hoạt động kiểm sát của VKS trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Luận văn giới hạn việc khảo sát thực tiễn từ năm 2010 – 2014 trên địa bàn quận Nam ... HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI BCH PHNG KIểM SáT ĐIềU TRA ĐốI VớI CáC Vụ áN XÂM PHạM Sở HữU (Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng... iu tra khc phc vi phm vic t, iu tra; Yờu cu Th trng C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra thay i iu tra viờn, cỏn b iu tra; x lý nghiờm minh iu tra viờn, cỏn b iu tra. .. quyt cỏc tranh chp v thm quyn iu tra iu 110 BLTTHS 2003 v thm quyn iu tra quy nh: C quan iu tra Cụng an nhõn dõn iu tra tt c cỏc ti phm, tr nhng ti phm thuc thm quyn iu tra ca C quan iu tra 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội), Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội), Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn