GIÁO án GIẢNG dạy bài tập bài 31 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI của KHÍ lí TƯỞNG

6 599 11
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2016, 22:18

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc GIÁO ÁN GIẢNG DẠY BÀI TẬP BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Đăng Vĩnh Long Giáo sinh thực tập : Phạm Hoàng Đạo Lớp giảng dạy : 10A2 Ngày thực : 20/03/2015 I.MỤC TIÊU - Giúp học sinh củng cố nắm vừng ý nghĩa vật lý thông số trạng thái -Hiểu vận dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng, định luật Gay - Lussac để giải tập liên quan -Rèn luyện tư phê phán, logic việc giải tập kĩ giải tập -Có tinh thần tin yêu vào khoa học tin yêu môn vật lý II CHUẨN BỊ Giáo viên: Đề tập Giáo án giảng dạy tập Học sinh: -Hiểu rõ kiến thức chất khí: Các định luật chất khí phương trình trạng thái khí lí tưởng III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Phương pháp chính: Giảng giải Phương pháp phụ : Đàm thoại IV.TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC -Giáo viên hỗ trợ em học sinh giải câu đề theo trình tự Câu Tóm tắt đề V1 = dm3, p1 = 1at,T1 = 310K V2 = 0,5 dm3 , p2 = 12 at,T2 = ? Cách hỗ trợ hướng dẫn học sinh Phương trình trạng thái khí lí tưởng: p1V1 p2V2 pV = T2 = 2 T1 T1 T2 p1V1 => 12.0,5 T2 = 310 = 620 K 1.3  T1 = 300 K p1 V1 T2 = ? p2 = 4p1 V2 =V1/2 Phương trình trạng thái khí lí tưởng: p1V1 p2V2 4pV = T2 = 1 T1 T1 T2 p1V1 => T2 = 2.300 = 600 K p1 = at, V1 = lít, T1 = 200 K p2 = 2p1 ; V3 = 7,5 lít ; T3 = ? Áp dụng định luật Charles: p1 p2 p 2p = T2 = T1 T2 = T1 T1 T2 p1 p1 => => T2 = 2T1 = 2.200 = 400 K  Áp dụng đinh luật Gay – Lusssac: V V2 V3 7,5 = T3 = T2 T3 = 400 = 600 K V2 T2 T3 => => Đọc tên đẳng trình Vẽ lại đồ thị hệ trục (p,T) (V,T) Từ (1) sang (2): đẳng nhiệt (V tăng, p giảm) Từ (2) sang (3): đẳng tích (p tăng → T tăng) Từ (3) sang (1): đẳng áp (V giảm → T giảm) • V T • • (2) (3) (1) • p • • (2) (3) (1) T V1 = 10 lít, T1 = 300 K, p1 V2 = lít , T2 = 333 K, p2 p2/p1 = ? Phương trình trạng thái khí lí tưởng: p1V1 p2V2 = T1 T2 p2 V1 T2 = p1 V2 T1 => p2 10 333 = = 2, 775 p1 300 =>  p2 = 2,775p1 p1 , V1 , T1 p2 = p1 , V2 = 1,5 V1 , T2 = 320K T1 = ? T Áp dụng định luật Gay – Lussac: V1 V2 = T1 T2 T1 = V1 T2 V2 =>  T1 = V1 , p1 = 0,8 at , T1 = 323 K V2 = V1/5 , p2 = at , T2 = ? V1 2 T2 = T2 = 320 = 213,3 K 1,5V1 3 Phương trình trạng thái khí lí tưởng: p1V1 p2V2 = T1 T2 T2 = p2V2 T1 p1V1 => T2 = 8.V1 323 = 646 K 0,8.5.V1 (1) sang (2) trình đẳng tích (2) sang (3) trình đẳng áp a) T3 = ? b) Vẽ lại đồ thị hệ tọa độ (V,T) (p,T) a) Áp dụng định luật Charles: p1 p2 = T1 T2 T2 = => p2 T1 p1 => T T2 = T1  T2 = 2T1 = 2.300 = 600 K Áp dụng đinh luật Gay – Lusssac: V2 V3 = T2 T3 T3 = V3 T2 V2 => T3 = => 30 600 = 900 K 20 b) (1) sang (2): Đẳng tích ( p tăng, T tăng ) (2) sang (3): Đẳng áp ( V tăng, T tăng ) T V.DẶN DÒ CÔNG VIỆC VỀ NHÀ - Làm tập đề cương ôn tập VI.RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực tập ... • V T • • (2) (3) (1) • p • • (2) (3) (1) T V1 = 10 lít, T1 = 300 K, p1 V2 = lít , T2 = 333 K, p2 p2/p1 = ? Phương trình trạng thái khí lí tưởng: p1V1 p2V2 = T1 T2 p2 V1 T2 = p1 V2 T1 => p2 10... 320 = 213,3 K 1,5V1 3 Phương trình trạng thái khí lí tưởng: p1V1 p2V2 = T1 T2 T2 = p2V2 T1 p1V1 => T2 = 8.V1 323 = 646 K 0,8.5.V1 (1) sang (2) trình đẳng tích (2) sang (3) trình đẳng áp a) T3 =... Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực tập
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án GIẢNG dạy bài tập bài 31 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI của KHÍ lí TƯỞNG , GIÁO án GIẢNG dạy bài tập bài 31 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI của KHÍ lí TƯỞNG , GIÁO án GIẢNG dạy bài tập bài 31 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI của KHÍ lí TƯỞNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay