GIÁO án GIẢNG dạy bài 29 QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT bôi lơ MA RI ốt

6 2,177 18
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2016, 22:17

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc GIÁO ÁN GIẢNG DẠY BÀI 29: QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Đăng Vĩnh Long Giáo sinh thực tập : Phạm Hoàng Đạo Lớp giảng dạy : 10A19, 10A2 Ngày thực :27/02/2015 I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu được khái niệm “trạng thái” “quá trình” - Nêu được định nghĩa trình đẳng nhiệt - Phát biểu nêu được hệ thức định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt - Nhận biết được dạng đường đẳng nhiệt hệ toạ độ (p , V) 2.Kỹ năng: - Vận dụng được định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt để giải tập tập tương tự Phát triển tư -Rèn luyện tư phê phán trình xây dựng học -Rèn luyện tư logic việc giải tập -Nắm được phương pháp thực nghiệm để xây dựng định luật 4.Thái độ, đạo đức: - Thấy được vai trò thực nghiệm trình phát triển khoa học vật lý - Kích thích tinh thần học tập, yêu mến môn vật lý học sinh II.CHUẨN BỊ Giáo viên: - Giáo án giảng dạy Học sinh: -Nắm được kiến thức thuyết động học phân tử chất khí III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY -Phương pháp chính: Giảng giải -Phương pháp phụ : Đàm thoại IV.TIẾN TRÌN DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHẦN CHO HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN GHI CHÉP KIỂM TRA BÀI CŨ (3 phút) Câu 1: Thuyết động học phân tử chất khí Câu 1:Trình bày thuyết - Chất khí được cấu tạo từ phân tử có kích thước động học phân tử chất khí? nhỏ so với khoảng cách chúng Câu 2: Khí lí tưởng gì? - Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động nhanh nhiệt độ chất khí cao - Khi chuyển động hỗn loạn phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình Câu 2: Chất khí lí tưởng chất phân tử được coi chất điểm tương tác va chạm I.TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI (10 phút) -HS tiếp thu -GV thông báo: Trạng thái - Trạng thái lượng lượng khí được xác định khí được xác định thể ba đại lượng: thể tích V, áp suất p tích V, áp suất p nhiệt độ - HS trả lời: nhiệt độ tuyệt đối T tuyệt đối T Thể tích V: m3 - GV hỏi: Các đại lượng có đơn Áp suất p: Pa vị đo gì? - Các đại lượng p,V,T được Nhiệt độ tuyệt đối T: K -GV hỏi: Đại lượng nhiệt độ tuyệt gọi thông số trạng thái - HS trả lời: đối T được xác định theo nhiệt độ lượng khí T(K) = 273 +t(0C) Xen-di-uyt(0C) hệ thức nào? -GV thông báo: Các đại lượng p,V,T - Lượng khí có thể chuyển từ được gọi thông số trạng thái trạng thái sang trạng thái lượng khí khác trình biến - GV lập luận đưa khái niệm “quá đổi trạng thái, gọi tắt trình biến đổi trạng thái”: trình -HS tiếp thu Ta có khối khí ban đầu trạng thái thứ (1) có thông số trạng - Những trình thái (p1=100kPa, V1=2l, có hai thông số biến đổi, T1=300K) Lúc sau, khối khí trạng thông số không đổi thái thứ (2) có thông số trạng được gọi đẳng thái (p2=400kPa, V2=0.001m3, trình T2=600K) Vậy phương pháp đó, khối khí chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) Ta gọi - HS tiếp thu trình biến đổi trạng thái khí, gọi tắt trình - GV lập luận: Hầu hết trình tự nhiên, ba thông số trạng thái thay đổi Tuy nhiên, ta có thể thực được trình mà có hai số thông đổi, - HS trả lời: thông số không đổi Những Ba đẳng trình biến đổi trạng thái trình được gọi đẳng khí là: đẳng nhiệt, đẳng áp đẳng tích trình - GV hỏi: Vậy ta có thể thực đẳng trình biến đổi trạng thái khí? - GV dẫn dắt: Bài học ta nghiên cứu đẳng trình trình đẳng nhiệt Vậy trình đẳng nhiệt gì? II.QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT (2 phút) - Quá trình biến đổi trạng thái -GV yêu cầu HS phát biểu định nghĩa - Quá trình biến đổi nhiệt độ được giữ không đổi gọi quá trình đẳng nhiệt trạng thái trình đẳng nhiệt nhiệt độ được giữ không đổi gọi trình đẳng nhiệt III.ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT (20 phút) - HS tiếp thu - GV lập luận: Từ nhiều vấn đề quan sát - Trong trình đẳng ngày, ta thấy nhiệt độ không đổi, nhiệt lượng thể tích lượng khí giảm áp khí định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể suất tăng Chẳng hạn ta bịt tích chặt đầu ống tiêm y tế, dùng tay ấn đầy pit-tông ấn ta thấy p ~ - HS tiếp thu V khó khăn Nhưng liệu áp suất thể hay pV = tích có tỉ lệ nghịch với hay không? số - GV mô tả cách tiến trình thí nghiệm - Nếu xét trình biến đổi đẳng nhiệt từ hình 29.2/157 SGK: Dụng cụ: Giá treo, xilanh (có pit-tông), áp trạng thái (1) sang trạng thái (2) p1V1 kế, thước đo thể tích = p2V2 Tiến trình: Dùng tay ấn pit-tông để thay đổi thể tích xilanh (được nhận biết thước) Sự thay đổi áp suất khí xilanh được nhận biết áp kế Ta đo được p V Và được bảng số liệu trang 157/SGK.Và thầy tích số pV=hằng số Thể tích V Áp suất p (cm ) (105 Pa) 20 1,00 10 2,00 40 0,50 30 0,67 - HS làm tập: Tóm tắt: - GV lập luận: Bằng thực nhiều thí nghiệm tương tự hai nhà bác học Robert Boyle Edme Mariotte tìm mối quan hệ nghịch đảo áp suất thể tích Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt có thể Trạng thái (1): Trạng thái (2): Giải: Áp dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ta có: Do đó: = = 3.105 Pa được phát biểu sau: Trong trình đẳng nhiệt lượng khí định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích p~ V hay pV = số - GV lập luận: Nếu khối khí trạng thái (1) có áp suất p1, thể tích V1 biến đổi đẳng nhiệt sang trạng thái (2) có áp suất p2, thể tích V2 theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt ta có: p1V1 = p2V2 - GV đưa tập áp dụng: Một xilanh chứa 150 cm3 khí áp suất 2.105Pa Pit-tông nén khí xilanh xuống 100cm3 Tính áp suất khí xilanh lúc này, coi nhiệt độ không đổi IV ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT (5 phút) - HS tiếp thu - GV thông báo khái niệm đường đẳng nhiệt: Đường biểu diễn biến thiên áp suất theo thể tích nhiệt độ không đổi gọi đường đẳng nhiệt - HS trả lời: Đồ đường - Hãy cho biết dạng đồ hypebol phương trình y=a/x - GV lập luận ta chọn trục tung trục biểu diễn áp suất, trục hoành biểu diễn thể tích ta có phương trình tương ứng a p= V - HS chọn tỉ lệ xích thích hợp để vẽ đồ thị thấy tọa độ (p,V) - GV hướng dẫn vẽ đồ thị: Từ bảng số liệu có ta đường đẳng nhiệt đường hypebol chọn tỉ lệ xích thích hợp, xác định điểm biểu diễn trạng thái khác Nối điểm lại để có được đồ thị - Như hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt đường hypebol - Đường đẳng nhiệt ứng với nhiệt độ cao đường Đường biểu diễn biến thiên áp suất theo thể tích nhiệt độ không đổi gọi đường đẳng nhiệt Trong hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt đường hypebol - Đường đẳng nhiệt ứng với nhiệt độ cao đường đẳng nhiệt đẳng nhiệt - HS tiếp thu V.CỦNG CỐ (5 phút) GV tóm tắt sơ lượt lại kiến thức được học: - Nhắc lại khái niệm “trạng thái”, “quá trình”, “đẳng trình” -Nhắc lại khái niệm trình đẳng nhiệt - Nhắc lại định luật Bôi-lơ – Mari-ốt -Nhắc lại khái niệm đường đẳng nhiệt V.DẶN DÒ CÔNG VIỆC VỀ NHÀ - Làm tập đề cương - Xem trước “Quá trình đẳng tích Định luật Sác-Lơ” VI.RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực tập ... gọi đẳng khí là: đẳng nhiệt, đẳng áp đẳng tích trình - GV hỏi: Vậy ta có thể thực đẳng trình biến đổi trạng thái khí? - GV dẫn dắt: Bài học ta nghiên cứu đẳng trình trình đẳng nhiệt Vậy trình đẳng. .. đẳng nhiệt gì? II.QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT (2 phút) - Quá trình biến đổi trạng thái -GV yêu cầu HS phát biểu định nghĩa - Quá trình biến đổi nhiệt độ được giữ không đổi gọi quá trình đẳng nhiệt. .. trạng thái trình đẳng nhiệt nhiệt độ được giữ không đổi gọi trình đẳng nhiệt III.ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT (20 phút) - HS tiếp thu - GV lập luận: Từ nhiều vấn đề quan sát - Trong trình đẳng ngày,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án GIẢNG dạy bài 29 QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT bôi lơ MA RI ốt , GIÁO án GIẢNG dạy bài 29 QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT bôi lơ MA RI ốt , GIÁO án GIẢNG dạy bài 29 QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT bôi lơ MA RI ốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay