Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) từ hạt của một số giống lúa trồng ở đồng bằng sông cửu long

168 194 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2016, 16:43

GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI N KHOA H C NÔNG NGHI P VI T NAM HÙYNH V N NGHI P D NG D U CHU N PHÂN T PHÁT HI N GEN KHÁNG B NH B C LÁ (Xanthomonas oryzae pv oryzae) H T C A M T S GI NG LÚA TR NG NG B NG SÔNG C U LONG Chuyên ngành: Di truy n ch n gi ng Mã s : 62 62 05 01 LU N ÁN TI N S NÔNG NGHI P n Th - 2012 i GIÁO D C VÀ ÀO T O B VI N KHOA NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN C NÔNG NGHI P VI T NAM HÙYNH V N NGHI P D NG D U CHU N PHÂN T PHÁT HI N GEN KHÁNG B NH B C LÁ (Xanthomonas oryzae pv oryzae) H T C A M T S GI NG LÚA TR NG NG B NG SÔNG C U LONG Chuyên ngành: Di truy n ch n gi ng Mã s : 62 62 05 01 LU N ÁN TI N S NÔNG NGHI P Ng ih ng d n khoa h c: GS TS Bùi Chí B u n Th - 2012 ii IC MT Xin chân thành m n: - GS.TS Bùi Chí B u GS.TS Nguy n Th Lang ã t n tình ch b o h n n i dung, ph ng ng pháp k ho ch tri n khai thành công môn h c, th c hi n thí nghi m hoàn thi n lu n án - Các th y cô tham gia gi ng Vi n Lúa y l p nghiên c u sinh khóa o Vi n Lúa ng b ng sông C u Long ã giúp thu n l i cho su t th i gian - Phòng Khoa giúp o sau c t p, th c hi n c H p tác qu c t Vi n Lúa i c Vi n Khoa t n tình th i gian - Các o ng B ng Sông C u Long - Ban lãnh Ban ac s t o i u ki n tài hoàn thi n lu n án ng b ng sông C u Long c Nông Nghi p Vi t Nam ã h ng d n c t p, nghiên c u b o v lu n án ng nghi p B môn Công ngh H t gi ng Phòng Hành T ch c - Gia ình n bè thân h u, cho su t th i gian ng nghi p ã c t p, th c hi n ng viên, giúp tài hoàn thi n lu n án Tác gi lu n án Hu nh V n Nghi p iii ng Hòa Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam c L p – T Do – H nh Phúc - I CAM OAN Tôi xin cam oan công trình nghiên c u “ d ng d u chu n phân t phát hi n gen kháng b nh b c (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t h t c a t s gi ng lúa tr ng ng b ng sông C u Long” c a riêng Các s li u, k t qu nêu lu n án trung th c ch a t ng c công b b t công trình khác Tác gi lu n án Hu nh V n Nghi p iv M CL C TT I 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 II 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 I DUNG M U Tính c p thi t c a tài ……………………………………… M c tiêu c a tài …………………………………………… Ý ngh a khoa h c th c ti n c a tài ………………… i t ng nghiên c u ……………………………………… Ph m vi nghiên c u ………………………………………… CH NG I: C S KHOA H C C A TÀI VÀ T NG QUAN TÀI LI U C s khoa h c c a tài …………………………………… C s v gen kháng b nh b c …………………………… C s d a xây d ng b n gen kháng b nh b c …… Tình hình nghiên c u n c Gi i thi u chung v b nh b c lúa ………………………… ánh giá ki u hình tính kháng b nh b c c a gi ng lúa ng d ng MAS ch n t o gi ng lúa …………………… CH NG II: V T LI U, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U t li u nghiên c u B gi ng lúa chu n kháng nhi m b gi ng th nghi m … Các nòi vi khu n b c Xoo ………………………………… Ph ng ti n hoá ch t nuôi c y vi khu n ………………… Ph ng ti n hoá ch t ly trích DNA ……………………… Ph ng ti n hoá ch t cho n di agarose gel …………… Ph ng ti n hoá ch t cho PCR …………………………… N i dung nghiên c u ánh giá ki u hình gi ng lúa th nghi m i v i b nh c ánh giá ki u gen kháng b nh b c lúa c a gi ng lúa th nghi m T o qu n th h i giao chuy n gen kháng b nh b c …… Ph ng pháp nghiên c u ánh giá ki u hình gi ng lúa th nghi m i v i b nh c ánh giá ki u gen kháng b nh b c lúa c a gi ng lúa th nghi m v TRANG 1 3 4 9 14 20 40 40 40 40 41 41 42 43 45 45 45 45 46 46 47 2.3.3 2.3.4 III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 IV 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 T o qu n th h i giao chuy n gen kháng b nh b c …… Phân tích s li u ……………………………………………… CH NG III: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ánh giá tính kháng b nh b c c a b gi ng lúa th nghi m ……………………………………………………… ánh giá gi ng ch th kháng v i nòi b nh b c t i BSCL ……………………………………………………… ánh giá tính kháng b nh b c c a b gi ng lúa mùa …… ánh giá tính kháng b nh b c c a b gi ng lúa cao s n ng n ngày…………………………………………………… ng ngàyki u gen kháng b nh b c c a gi ng lúa th ánhn giá nghi m ……………………………………………………… Phân tích m u b ng ph ng pháp SSR ……………………… Phân tích m u b ng ph ng pháp STS ……………………… o qu n th h i giao chuy n gen kháng b nh b c …… t qu t o h t h i giao l n th nh t (BC1) cho qu n th t qu ánh giá qu n th BC1 t o h t h i giao l n (BC2) ………………………………………………………… t qu ánh giá sàng l c mang gen kháng ch n dòng thu n t qu n th h i giao mang gen kháng b nh b c CH NG IV: K T LU N VÀ NGH t lu n ánh giá ki u hình ánh giá ki u gen t qu h i giao so sánh ki u gen v i ki u hình ngh CÁC CÔNG TRÌNH Ã CÔNG B CÓ LIÊN QUAN LU N ÁN TÀI LI U THAM KH O PH L C vi 52 54 55 55 55 58 68 74 74 87 92 94 94 94 103 103 103 104 104 105 N 106 107 DANH SÁCH B NG TT 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 TÊN B NG TRANG Thang ánh giá b nh b c lúa 20 Các lo i d u chu n DNA thông d ng 22 Môi tr ng nuôi c y vi khu n 41 Dung d ch ly trích DNA 42 Dung d ch TE 42 PCR buffer 43 Các STS SSR ánh d u s d ng tài 44 Thành ph n h n h p cho m t m u DNA th c hi n ph n ng 50 PCR Chu trình ho t ng c a máy PCR 50 Thành ph n h n h p cho m t m u DNA th c hi n ph n ng 51 PCR Chu trình ph n ng PCR 51 ánh giá 13 nòi b nh b c b gi ng ch th cho gen 56 kháng b nh b c 3.2 Ph n ng c a gi ng lúa mùa v i nòi vi khu n gây nh b c t i BSCL 60 3.3 ma tr n bi u hi n m i t ng quan gi a t ng nòi b nh c v i 13 nòi b nh b c thu th p t i BSCL B gi ng lúa mùa a ph ng 63 3.4 Ph n ng c a gi ng lúa mùa v i nòi vi khu n gây nh b c c thu th p t IRRI 65 3.5 Ph n ng chi u dài c a v t b nh qua nòi vi khu n gây nh b c lúa 69 3.6 ma tr n bi u hi n m i t ng quan gi a t ng nòi b nh c v i 13 nòi b nh b c thu th p t i BSCL B gi ng lúa cao s n ng n ngày 71 3.7 3.8 3.9 3.10 ánh giá alen c a gi ng lúa mùa gi ng ch ng b ng marker RM13 ánh giá alen c a gi ng lúa mùa gi ng ch ng b ng marker RM122 So sánh t ng quan gi a ki u hình ki u gen i i ánh giá s alen, ki u hình c a marker SSR có liên k t v i gen xa-5 b gi ng lúa ng n ngày, cao s n vii 77 80 81 90 3.11 3.12 3.13 3.14 ánh giá s alen, ki u hình c a marker STS có liên k t v i gen Xa-21 b gi ng lúa ng n ngày, cao s n Tóm t t trình t o qu n th h i giao n th h BC4 cho gi ng lúa nghiên c u So sánh ki u gen ki u hình ch th phân t RM13, RM 122 qu n th BC2F2 c a IR 24/ OM 2514 So sánh ki u gen ki u hình ch th phân t pTA 248 , RM 11 RM 21 qu n th BC2F2 c a OM1490/ IRBB21 viii 91 93 99 102 DANH SÁCH HÌNH TT TÊN HÌNH ch n l c su t trình h i giao nh d u 1.1 Ba m c chu n 1.2 Ch ng gen kháng nh d u chu n c a hai gen kháng b nh Các cá th ng h p t có th c ch n l c t qu n th F2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 Ph ng pháp ch n th h ban u Máy Bio-rad mô t trình t o qu n th h i giao chuy n gen kháng b nh b c Phân nhóm di truy n c a b gi ng lúa chu n nòi b nh b c Vi n lúa Qu c t (IRRI) d a vào tính tr ng chi u dài v t nh 13 nòi vi khu n b c thu th p t i BSCL b ng ph n m m NTSYS pc2.1 Ph n ng b nh c a i di n gi ng lúa mùa Vàng Ngh ph n ng b nh c a 13 nòi kháng b nh b c nòi thu t i BSCL Phân nhóm di truy n ki u hình c a b gi ng lúa mùa a ph ng d a vào tính tr ng chi u dài v t b nh 13 nòi vi khu n thu th p t i BSCL b ng ph n m m NTSYS pc2.1 t ng quan c a nòi b nh s 11 (Sóc Tr ng), nòi b nh s 12 (Cà Mau) nòi b nh s 13 (H u Giang) v i 13 nòi b c thu th p t i BSCL TRANG 28 28 30 43 53 57 60 62 64 67 3.5 Bi u ánh giá ph n ng gây kháng nhi m c a 13 nòi vi khu n gây b nh b c thu th p ng B ng Sông C u Long lên gi ng lúa mùa qua ki u hình 67 3.6 Bi u ánh giá ph n ng gây kháng nhi m c a 11 nòi vi khu n gây b nh b c có ngu n t IRRI lên gi ng lúa mùa qua ki u hình Ph n ng c a gi ng chu n kháng T Tép chu n nhi m IR24 v i 13 nòi b nh thu th p BSCL Ph n ng b nh c a i di n gi ng lúa cao s n OM 6161 ph n ng b nh c a 13 nòi kháng b nh b c nòi thu t i BSCL Phân nhóm di truy n ki u hình c a b gi ng lúa cao s n d a vào tính tr ng chi u dài v t b nh 13 nòi vi khu n thu th p t i BSCL b ng ph n m m NTSYS pc2.1 70 3.7 3.8 3.9 ix 72 73 3.10 3.13 (10): S n ph m khu ch aragose % i c a primer RM13 gel 76 n ph m PCR v i primer RM 13 gi ng lúa mùa gel agarose % 78 3.11 n ph m khu ch i c a RM122 gel agarose % n ph m PCR RM 122 c a gi ng lúa cao s n khu ch i gen xa-5 n ph m PCR RM 13 c a gi ng lúa cao s n kh ch i gen xa-5 79 83 3.12 3.13 3.14 84 3.15 n ph m PCR v i primer RM13 gi ng lúa cao s n 85 3.16 n ph m PCR gel agarose v i gen Xa-10 gi ng lúa cao s n c ánh giá marker RM 206 86 3.17 n ph m PCR s d ng ánh d u RG 136 liên k t v i gen xa-13 gi ng lúa mùa 87 3.18 n ph m PCR gel agarose v i gen Xa-21 gi ng lúa cao s n c ánh gía marker pTA 248 88 Các cá th kháng nhi m nòi vi khu n b c s thu th p t i C n Th c a qu n th lai t t h p lai.IR24/ OM 2514 Ph n ng c a cá th mang gen b nh b c qu n th BC2F2 IR 24/ OM 2514 95 96 3.22 Các cá th kháng nhi m nòi vi khu n b c s thu th p t i C n Th c a qu n th lai t t h p lai OM 1490/ IRBB 21 n ph m PCR c a RM 112 qu n th BC F2 t c p lai IR24/OM 2514 3.23 n ph m PCR c a RM 13 (nhi m s c th s 5) qu n th IR 24/ OM2514//OM 2514 99 n ph m khu ch i PCR c a pTA248 qu n th BC2F2 a OM 1490 /IRBB 21 v i pTA248 n ph m khu ch i PCR qu n th BC2F2 c a OM 1490/IRBB 21 v i primer RM 11 n ph m khu ch i PCR qu n th BC2F2 c a OM 1490 /IRBB 21 v i primer RM 21 100 3.19 20 21 3.24 3.25 3.26 x 96 98 101 101 STT TÊN GI NG LÚA NHÓM GEN PHÂN NHÓM 80 N p mù u c Xa-4 C KHÁNG/11NÒI 81 Lem B i c Xa-4 C 82 Lúa th m C 83 Tài Nguyên A 84 Ba Cô A 11 85 Nàng H ng C 86 Nàng H ng C 87 B40 C 88 Tiêu ch t C 89 N ps C 90 Tài Nguyên C 91 Nàng H C 92 Th ng Ng c C 93 Nàng Chi C 94 Mùa S 24 C 95 Ba Thi t Xanh A 10 96 Sao Mu n C 97 Tr ng Hòa Bình A 10 98 Tr ng Ông C 99 Ch t R n D 100 IR24 Xa-10 ng gi ng ng Xa-10 Xa-21 C (Nhi m) C (Nhi m) Ph l c 3.8: Các gi ng có ki u hình kháng v i isolate nòi vi khu n gây b nh b c c thu th p BSCL IRRI Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tên gi ng Nàng loan c S i N p ru i xanh Nàng th m C Nàng th m C Nàng th m C Nàng h ng Nàng th m trà Nàng th m mu n Nàng th m C Th m lùn mùa Nàng th m trà N p t ng Lùn th ng Móng chim Tài nguyên N p u kim Tài nguyên N pv d a Nanh ch n Lùn c n Lùn Kiên Giang N p phú Các isolate nòi vi khu n c BSCL Nòi vi khu n c thu th p i IRRI 11 12 13 10 11 K K K N N N N K N N N N N N K K K K K K K K K N K M K K K K K N K K K N K K N K K N K K K N N N N N N N N N N N K K K N N N N N N N N N N N K K K N K N N N N N K K N N K K K N K K K K N K K K K N K K N K K K K Isolate vi khu n c thu th p K K K K K K K K K K K K K K K K N N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K M K K K K K K K N K K K K i 10 K K K K K K N K K K K K K K K K K K K K N N N N N N N N K N N K N N K M K K N N K K K K K K K K K K M K K K N K K N K K N K K N K K N K K N N N N N K N N N N K N N K N N N K N N N N N N N K K N K N N N K N K K K K K K K K K N K K K N N N N N N N N K N N N K N K K K N K K K N K K K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K N K K K N K K K N K K K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K N K K K K K K K K N N K N N N N K N N K N N K N N N N K N K N N N N N N N N K K K K N N K N N N N K N N K N N N N N N N K N K K N N K N N N N N N K K N N K N N N N K N K K N N K N N N N N N K K N N K N N N N K K N K N N N N N N N N N K N N N N N N N N K N Stt 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Tên gi ng Tr ng phi u Nàng tiên ng c n N p phú Th n nàng lùn Tr ng tép N p s ng gi ng Tr ng l a N p nhung Nhanh ch n Tr ng tép N p M t b i tr ng Vàng ngh Lùn n T tép N p áo vàng N p nhung Lùn c n Móng chim s i Th ch l a Tr ng phi u Tr m Th n nông mùa N p chu t chê Th n nông mùa 404 mùa M t b i mùa Nàng h ng Isolate vi khu n c thu th p K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K K K N K M K K K K M K K M N N K K M N N K K K K K K K K K K K K N K K K K N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K K K N K K K K K K N K K K K K K K K K K K K K K K N K K K K N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K M K K K K M K M K K K N M K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K i 10 K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K K K K K N K K K Các isolate nòi vi khu n c BSCL Nòi vi khu n c thu th p 11 12 13 K K K N N N N N N K N K K K N N N N N N N N N N N N N K N N N N N K K K N N N N N N N N K K K N K K K K K N K K K K N N N N N N N K K K K N N N N N N N N K K K N N N N N N N N K K N N N N N N N N N K K K N K K K K K K K N N M N K N K K K K K K K K K K K N K N N K K K M N N K N N N N N N N N K K N K K K N N K K K N N K N N N N N K K K K N N N N N N N M N N N N N N N N N N M K K N N N N N N N N K K K N K K N K K K N N N N N N N N N N N N K N N N K N K N K N K N N N K N K K K N N N K K K K K K K N N K K M K K N N N N N N N N N N N K N K K N K K K K K K K K K N N N N K N N N K K N K K N K K K K N N K K K K K K K i IRRI 10 11 N N N N N N K N N N N N K K K N N N N N N N N N N N N K K K K N N K K K N N N K K K N N N N N N N N N N N N N K K N N N K K K K K K K N N N N N K N N K K K K K N K K N Stt 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Tên gi ng N p móng ng a Nàng h ng N p th m Nông nghi p chùm c S i c Nàng h ng Ng c n Ch t xanh Nh th m Nh th m Nàng h ng CD Tr ng b câu N p Nàng loan c Nàng loan c Nàng trá r m c Mùa c Nông nghi p chùm c Nàng th m c Nàng trá r m c Nàng th m c Nàng en N p ba t p Tr ng tép c Tr ng hòa bình c Nàng loan c Các isolate nòi vi khu n c BSCL Nòi vi khu n c thu th p 11 12 13 N N N K K K K N K K N K N K N K K K K K K K N N K K K N N K K K K K K K Isolate vi khu n c thu th p N K N K K N K N K K K N K K K K K K K K K K K K i 10 K N K i IRRI 10 11 N N N K K N K K K K K K K K K K K K K K K K N N N N N N N N N N N K K K K K K N K K K K K N K K K K K K K K K K K K K N K K K N K K K K K K N K K K K K K K K K K K K N K K K K K N K K K K K K N K K K K K K K N K K K K K N K K K K K K K K K K K K K N K K K N K K K K K K N K K K K K K K K K N K K N K K K K K N K K K K K K N K K K N K N N N K N N N N N N K N K N K N K N N N K N N N N K N K N N N N N N N N K N N N N N N N N N K N N K N N N N N N N N N N N N N N N N K N N N N N K N N K N N N N N N N N N K N K K N N N N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N K K N N N N N N K N N N K N K N N N N N N N N N N K N K K N N N N N N N N N K N N N N N N N N N N N N K N K N N N N N N N N N N K N K K K K K K K K K K K K K N N N N N N N N N N N K K K K K K K N K K K K N K K N K K K K K K K N K N K K K K K K K K K K K N K N K K K K K K K N K N K K N K K N N K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K N K N K N K K K K K K K K K M K K K K K K M M K K N N N N N K K K N N N N N K K N N N N K N K K K N N N K N K K N N N N K N N K K N N N K N N N N N N K K K N N N N N N K N K N N N N N N N K K K N K N N N K K K N N N K N K K K N N Stt 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Tên gi ng Tr ng tép c N pm c N p mù u c Lem b i c Lúa th m, Tài nguyên Ba cô Nàng h ng Nàng h ng B40 Tiêu ch t N p s ng g ng Tài nguyên Nàng h ng Th ng Ng c Nàng Chi Mùa S 24 Ba Thi t Xanh Sao Mu n Tr ng Hòa Bình Tr ng Ông Ch t R n IR24 K K K K K K N K K K K K K K K N K K K K K K K Isolate vi khu n c thu th p K K K K K K K K N K K K K N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K K K N K K K K K K K K K K N N N N K N N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N N K K K N K K K K N K K K K K N M K K K N K K K K K K K K K K N N K K K K K K N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K K K N K i 10 K K K K K K N K N K K K K K N K N K K K K K K Các isolate nòi vi khu n c BSCL Nòi vi khu n c thu th p 11 12 13 K K K K N K K N N N K N N N K K N K N K K K K K K N N K K K N N N K K K K K K K N K K K K N N K K N N K N K N N N N K K K K K K K K N N N N N N N N N N N N N N N K K K K K K K N N N N K K K K K K N N N K K N N N K K K N K K K K K K N K K N N K N N K K K K N N K K K K K N K N K N K K K K K K N K K K K K K N N N N K K N N K K N K N N M N K K K K N N K K K K N K M K N N M N K K K N N N N N N N K K K K K M N N K K N K K K K K N N N N N N N K K K M K K N K K K N K K K K K K N K N K K M N K N N N N N N N N i IRRI 10 11 K N K N N N K K K N N N K N K K N N N N N K K N K K K N K K N K K K K K N K K K K K N K K K K K K K K N N N N K N N N N K N K K K N N N N Ph l c 3.9: ánh giá tính kháng b nh b c c a B gi ng lúa ng n ngày 13 isolate vi khu n b c t t nh BSCL TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tên gi ng OM4498 OM4495 OM2717 OM2718 AS996 OM2517 OM2514 OM2008 OM2492 OM5239 OM4872 OM5240 OM3428 OM2490 Isolate vi khu n b c Nhóm Phân gen nhóm Xa-21 xa-5 xa-5 xa-5 xa-5 Xa-13 xa-5 Xa-10 xa-5 xa-13 xa-5 OMCS2000 xa-5 OM1490 xa-5 DS20 xa-13 DS2002 Xa-10 OM5636 xa-5 OM5637 Xa-21 OM4285 Xa-10 OM3406 xa-5 OM3238 xa-5 OM4196 OM1238 Xa-1 OM3010 xa-5 OM3243 A A A A A A A A A A C A A A A A A C A A E A A A A C B 10 11 12 13 N N K N K K K K K K K K N K K K K N K K N K N M N K K N N N K K K K K N K K N N K N K N N K K K K K N N K N N N K K N K K N K K K K K K K K K K N N K K N K K K K K K K K N N K N N N K N N K K K K K K K K K K N N M N N N N N K K N N N K K N N K K K K K K N N K K N N K N N K K K N N N N N N N N K N N K N K K N N N N N K K N K N K K N K N K M N K N K K N K K K K N N N N K N K K N K N N K N K K N N N N K N N K K N N K N K K K N K N N K N K K K N N K K N N N N K K N K K K N N N K N N N K K K K K K K K K K K K N K K K N K K K N K K K N K N K K K K N K K K N K K K K K K K K N K K N K K K N N K N K K K K K K N K K N N N N K K N N N N N K K K K K N N K K K K K N N K K N N N N K K N N N K N K K M K K K TT 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Tên gi ng OM2403 OM2280 OM4214 OM3837 OM4213 OM3432 OM3834 OM4218 OM4096 OM4295 OM2768 OM4325 MNR5 OM8928 OM6778 OM5886 OM6162 OM4900 OM5756 OM7364 OM3536 OM10011 MNR1 OM6161 T tép IR24 Nhóm Phân gen nhóm xa-5 xa-5 Xa-21 Xa-2 Xa-2 Xa-1 Xa-2 Xa-21 Xa-21 Xa-4 Xa-1 Xa-1 Xa-2 Xa-14 Xa-21 Xa-21 Xa-1 Xa-1 Xa-21 Xa-21 Xa-4 Xa-1 C)K C)N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C Isolate vi khu n b c 10 11 12 13 K K K K K N K K N K N K K K K K K K N K K N K N K N K K K K K K M K K K K K K K N K K K K M K K K K K N M N N K K K K K M K K K K N N M K K K K K M K K K N K K N K K K K K K K K K N K K N K K K K K K K K K N N N N K K N N N N N N N N K K N K K N N N N N N K N N K K K K K K K K N N K K K K K K K K K K K N N K N N K K K K K K K K K K M K K K K K K K K K K K K K N K N K K K N N K N K K K N K K K K K N N K N K K K N M N K K N N N K M N N N N K K K K K N N K M N N K N K K K K K K K N N N K N N K K K K K K K N N N K K N Ghi chú: CK: K: Kháng; N: Nhi m; M: Trung bình N M K K K K K N K N N K N N K M N N K N K K N N K N K K N K K K K N K K M N K N N K K N K K N K K K K N K K M K K K K K K K K K K M K K K K K K K K K N N N Ph l c 3.10: K t qu ki m tra s hi n di n c a gen b c dòng h i giao chuy n gen th h BC2F2 qu n th IR24/ OM2514 b ng k thu t PCR v i ch th phân t RM 122 Ký hi u dòng i giao BC2-1-1 BC2-1-2 BC2-1-3 BC2-2-1 BC2-2-2 Mã s Cây ch n Ký hi u t qu PCR c a RM 122 Di h p A B (AB) h p P1 P2 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 5 G8 G9 G10 G11 G12 G13 240 240 240 240 240 G14 G15 240 240 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 240 215 240 215 215 240 240 240 215240 215 215240 240 240 215240 240 215240 240 240 Ký hi u dòng i giao Mã s Cây ch n Ký hi u G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 t qu PCR c a RM 122 Di h p A B (AB) 240 215 240 240 240 215 215 240 215 240 240 240 240 240 215240 215 240 240 240 240 240 240 240 215240 Ph l c 3.11: K t qu ki m tra s hi n di n c a gen b c dòng h i giao chuy n gen th h BC2F2 qu n th IR24/ OM2514 b ng k thu t PCR v i ch th phân t RM 13 Ký hi u dòng i giao BC2-1-1 BC2-1-2 BC2-1-3 BC2-2-1 BC2-2-2 Mã s Ký hi u ch n t qu PCR c a RM 13 A 5 P1 P2 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 B D h p (AB) 212 205 205 205 205 212 212 205 205 205 205 212 212 212 212 205 212 205-212 212 Di h p khác alen AC 212 212 212 Ký hi u dòng i giao Mã s Ký hi u A ch n t qu PCR c a RM 13 B Di h p khác alen AC Di h p khác alen C G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 D h p (AB) 205 212 205 212 212 212 212 212 205 205 212 212 205 205 212 212 212 212 212 212 212 212 Ph l c 3.12: K t qu ki m tra s hi n di n c a gen b c dòng h i giao chuy n gen th h BC2F2 qu n th IR24/ OM2514 b ng k thu t PCR v i hai ch th phân t Mã Ký hi u dòng i giao BC2-1-1 BC2-1-2 BC2-1-3 BC2-2-1 BC2-2-2 t qu PCR Ký hi u RM 13 RM 122 Ph n ng Gen kháng v i nòi b c P1 P2 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 212 205 205 205 205 212 212 205 205 205 205 212 212 240 215 240 215 215 240 240 240 215-240 240 240 240 240 240 215 R S Ch a rõ S S R R Ch a rõ S Ch a rõ Ch a rõ R R R Ch a rõ G14 G15 G16 G17 G18 G19 240 240 215-240 240 240 215-240 R R S R R R G20 240 R G21 G22 G23 212 212 205 212 205-212 212 DH khác (alen AC) 212 212 212 215-240 240 240 R R R ch n 5 Mã Ký hi u dòng i giao ch n Ký hi u G24 G25 G26 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ghi chú: (R: Kháng, S: Nhi m) G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 t qu PCR RM 13 RM 122 Ph n ng Gen kháng v i nòi b c 205 DH khác (alen AC) DH khác (alen AC) 205 212 205 212 212 212 212 212 205 205 212 212 205 205 212 212 212 212 212 212 212 212 240 Ch a rõ 240 R 215 S 240 240 240 215 215 240 215 240 240 240 240 240 215-240 215 240 240 240 240 240 240 240 215-240 Ch a rõ R Ch a rõ Ch a rõ Ch a rõ R Ch a rõ R Ch a rõ Ch a rõ R R S S R R R R R R R R Ph l c 3.13: K t qu ki m tra s hi n di n c a gen b c dòng h i giao chuy n gen th h BC2F2 b ng k thu t PCR Mã s ch n Ký Hi u pTA 248 RM 11 RM 21 OM 1490 P1 1000 200 225 Ph n ng Gen kháng i nòi c S IRBB 21 P2 1400 215 230 R BC2-1-1 G1 1000 215 230 R G2 1400 215 230 R G3 1400 215 230 R G4 1000 200-215 230 S G5 1400 200-215 230 R G6 - 215 230 R G7 1400 215 230 R G8 - 215 230 R G9 1400 - 230 R G10 1000 200 230 S G11 1400 215 230 R G12 - 215 225 Ch a rõ G13 - 215 230 R G14 1400 215 230 R G15 - 215 230 R G16 - 215 230 R G17 - 215 230 R G18 - 215 230 R G19 1400 215 230 R G20 215 230 R G21 215 225 S t qu PCR Ký hi u dòng i giao BC2-1-2 BC2-1-3 BC2-2-1 BC2-2-2 1000 Mã s ch n Ký Hi u pTA 248 RM 11 RM 21 G23 - 200 225 Ph n ng Gen kháng i nòi c S G24 1400 215 225 R G25 - 215 225 Ch a rõ G26 - 215 - R G27 - 215 225 Ch a rõ 10 G28 - 215 230 R 11 G29 - 215 225 Ch a rõ t qu PCR Ký hi u dòng i giao [...]... u gen kháng b nh b c lá ph c v cho công tác ch n t o gi ng o các dòng lai h i giao mang gen kháng b nh b c lá 3 3 Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a tài: 3.1 Ý ngh a khoa h c - Xác nh v t li u di truy n mang các gen kháng b nh b c lá lúa làm c s cho quá trình lai t o - ng ng d u chu n phân t trong nghiên c u ch n gen kháng b nh - o gi ng lúa mang c lá ng d ng lai h i giao chuy n gen kháng b nh b c lá. .. kháng b nh b c lá (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t h t c a m t s gi ng lúa tr ng sung vào ph ung, Ba khai thác các gen kháng b nh ph i m t nhi u th i gian, hi u qu ch n l c th p, khó thành công chu n phân t c tìm BSCL” c ngh th c hi n nh m ng pháp ch n t o gi ng lúa kháng b nh b c lá m t cách nhanh và chính xác h n 2 M c tiêu c a Xác nh tài: c m t s gi ng lúa mang gen kháng b nh b c lá b ng vi c ánh... a trên xây d ng b n gen kháng b nh b c lá ã ng d ng thành công vi c ch ng các gen kháng b nh Có s l thu c gi a tính kháng b nh c a cây v i s l di n trong cây, k t h p v i u ki n môi tr ng gen kháng hi n ng c ng nh các nhân t khác B nh c lá cây lúa do nhi u nòi vi khu n gây nên, m t gi ng lúa có th ch a m t hay vài gen kháng b nh Ti p t c phân tích v i b nh b c lá trên 66 gi ng lúa cao s n, bao g m... n phân t thích h p phát hi n b nh b c lá 5 Ph m vi nghiên c u: Ph m vi nghiên c u c a tài là ánh giá ki u hình tính kháng b nh b c lá a b gi ng lúa mùa, b gi ng lúa cao s n c tr ng t i các t nh BSCL iv i các nòi và isolate vi khu n b c lá thu th p t Vi n nghiên c u lúa Qu c t (IRRI) và các t nh BSCL Ngoài ra, tài còn s d ng d u chu n phân t thích h p phát hi n gen kháng b nh b c lá c a m t s gi ng lúa. .. u Long m t s gen kháng b nh b c lá c ng ã th y trên các gi ng lúa mùa a ph ng b ng k thu t ánh d u phân t nh : xa-5 trên các gi ng Ba Túc Gi ng ôi, Koi Bo Teng; xa-13 trên các gi ng Cà Túc, Th m Lung, V Phích, N p Hoa Vàng [5] c lá a vào các gi ng lúa c i thi n b ng ph ng pháp lai t o c truy n, òi h i tr ng khó phân l p ki u hình nh gen kháng b nh b c lá tài: “ m t s tính d ng d u phát hi n gen kháng. .. ng lúa kháng b nh b c lá và o ôn theo nh mong 9 1.2 Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c 1.2.1 Gi i thi u chung v b nh b c lá lúa 1.2.1.1 S phân b b nh b c lá lúa nh b c lá lúa là m t trong nh ng b nh nguy hi m nh t cho các vùng tr ng lúa trên th gi i, b nh phân b r t r ng trong l ch s b nh b c lá lúa vùng nhi t i và ôn i, l n c ghi nh n t i Nh t B n vào n m 1884 Trong nh ng n m 1960, b nh b c lá. .. ng kháng b nh b c lá Vì v y, công tác ch n t o gi ng kháng b nh c th c hi n th ng xuyên, ng th i v i chi n l c s d ng gen kháng h p lý nh m kéo dài th i gian s d ng gi ng kháng và h n ch s thích nghi c a vi sinh v t gây b nh trên các gi ng kháng Hi n nay có 30 gen kháng b nh b c lá ã Gen Xa-21 [39], c công b trên th gi i [53] c tìm trên lúa hoang Oryza longistaminata có ngu n g c Châu Phi ng B ng Sông. .. gen kháng s n có, hi n nay nh ng chi n l c m i có tính kh thi cho vi c phát tri n gi ng cây tr ng mang nhi u tính kháng Ví d , th c hi n clone nhi u gen kháng v i ph kháng khác nhau vào m t gi ng duy nh t qua chuy n gen có th c s d ng cho phát tri n gi ng có ph 6 kháng r ng và kháng b n v ng So sánh v i ph ph ng pháp ch ng a gen s d ng ng pháp MAS, chuy n m t c u trúc ch a nhi u gen không ch nh h phát. .. ng lúa 3.1 Ý ngh a th c ti n - Ch n t o gi ng lúa mang gen kháng b nh b c lá ph c v s n xu t lúa t i BSCL - H tr quá trình ch n gi ng lúa kháng b nh b c lá nhanh và chính xác - M t s k t qu c a tài có th s d ng trong các công trình nghiên c u ti p theo và trong gi ng d y 4 it ng nghiên c u: it ng nghiên c u c a tài là các b gi ng lúa mùa, b gi ng lúa cao n, các isolate (ch ng phân l p) vi khu n b c lá. .. su t c s d ng trong s n xu t lúa th ng m i Trung c áp d ng thành công trong ch ng b n gen kháng b c lá (Xa-4, xa-5, xa-13, và Xa-21) theo nh ng s k t h p khác nhau [35] K t qu các dòng lúa cho th y tính kháng t ng c ng trong c hai m c: ph kháng và m c 5 nh, th hi n tính h u ích c a ph phân t ng pháp ch ng gen nh s tr giúp c a marker phát tri n các gi ng lúa mang a gen kháng u quan tr ng là hi u c ph ... phân l p ki u hình nh gen kháng b nh b c tài: “ m t s tính d ng d u phát hi n gen kháng b nh b c (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t h t c a m t s gi ng lúa tr ng sung vào ph ung, Ba khai thác gen. .. công trình nghiên c u “ d ng d u chu n phân t phát hi n gen kháng b nh b c (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t h t c a t s gi ng lúa tr ng ng b ng sông C u Long c a riêng Các s li u, k t qu nêu... NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN C NÔNG NGHI P VI T NAM HÙYNH V N NGHI P D NG D U CHU N PHÂN T PHÁT HI N GEN KHÁNG B NH B C LÁ (Xanthomonas oryzae pv oryzae) H T C A M T S GI NG LÚA TR NG
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) từ hạt của một số giống lúa trồng ở đồng bằng sông cửu long , Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) từ hạt của một số giống lúa trồng ở đồng bằng sông cửu long , Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) từ hạt của một số giống lúa trồng ở đồng bằng sông cửu long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn