Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông cửu long

186 335 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2016, 12:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM  NGUYỄN THANH HẢI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ KẾT CẤU HỢP LÝ HẠ LƯU CÔNG TRÌNH CỘT NƯỚC THẤP VÙNG TRIỀU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM  NGUYỄN THANH HẢI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ KẾT CẤU HỢP LÝ HẠ LƯU CÔNG TRÌNH CỘT NƯỚC THẤP VÙNG TRIỀU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành : Xây dựng công trình thủy Mã số : 62 58 40 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT GV HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TĂNG ĐỨC THẮNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 - - LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Cơ quan quản lý Trung tâm Thủy công & Thủy lực tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thực luận án Tác giả xin cảm ơn GS.TSKH Nguyễn Ân Niên, GS.TS Phạm Ngọc Quý giúp đỡ động viên Thầy trình tác giả thực luận án Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cố GS.TS Trần Như Hối; PGS.TS Tăng Đức Thắng trực tiếp hướng dẫn tận tình tạo nhiều điều kiện để tác giả hoàn thành luận án Trong trình thực luận án, tác giả nhận động viên, cổ vũ giúp đỡ quý báu từ nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin ghi nhớ tất đóng góp to lớn Cuối thiếu được, tác giả xin cảm ơn người thân gia đình cổ vũ, động viên, khuyến khích tạo thêm nghị lực, tâm cho tác giả suốt trình thực luận án, lúc khó khăn mà với ý chí đơn khó vượt qua Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng ảnh hưởng thủy triều ĐBSCL vấn đề phức tạp, nên luận án tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận được bảo, đóng góp chân tình Thầy, nhà khoa học bạn bè, đồng nghiệp Tp Hồ Chí Minh, năm 2012 TÁC GIẢ Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy - - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận án Nguyễn Thanh Hải Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy - - MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG Trang TỔNG QUAN, XÁC ĐỊNH TÍNH CẤP THIẾT VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Đặc điểm tự nhiên vùng nghiên cứu 1.1.1 Đặc điểm địa hình - 1.1.2 Đặc điểm địa chất - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.3 Đặc điểm thủy triều - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.4 Đặc điểm thủy văn hệ thống - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.5 Nhận xét đánh giá phần đặc điểm tự nhiên - - - - - - - - - - 11 1.2 Tổng quan xây dựng phát triển cống ĐBSCL 1.2.1 Quá trình phát triển công trình thủy lợi vùng ĐBSCL 12 12 1.2.1.1 Quá trình XD cống truyền thống cải tiến ĐBSCL 14 1.2.1.2 Quá trình xây dựng cống đập phân ranh mặn 15 1.2.2 Các hình thức cống hở vùng ĐBSCL - - - - - - - - - - - - - 16 1.2.2.1 Cống truyền thống cải tiến ĐBSCL - - - - - - - - - 16 1.2.2.2 Cống đập dàn cọc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 1.2.2.3 Cống đập trụ đỡ - - 17 1.2.2.4 Cống đập xa lan (dạng phao di động) - - - - - - - - - 18 1.2.2.5 Cống đập cừ dự ứng lực - 19 20 1.2.3 Nhận xét mục 1.2 1.3 Các Kết nghiên cứu liên quan đến luận án 20 1.3.1 Nghiên cứu nối tiếp hạ lƣu công trình - - - - - - - - - - - 20 1.3.2 Nghiên cứu tiêu phòng xói hạ lƣu công trình - - - - 23 1.3.3 Một số nghiên cứu khác liên quan - - - - - - - - - - - - - - - - 27 1.3.4 Kết luận mục 1.3 29 1.4 Những vấn đề đặt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy - - 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu luận án- - - - - - - - - - - - - - - - - 33 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 1.7 Nội dung nghiên cứu 35 - CHƢƠNG Trang CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC TRONG THÍ NGHIỆM MHTL CỐNG VÙNG TRIỀU ĐBSCL 2.1 Mô hình thủy lực cống vùng triều ĐBSCL 36 2.1.1 Mục đích nghiên cứu thí nghiệm MHTL - - - - - - - - - - - - 36 2.1.2 Lý thuyết tƣơng tự MHTL cống vùng triều - - - - - 36 2.1.3 Thiết kế mô hình thủy lực - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 2.1.3.1 Thiết kế mô hình - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 2.1.3.2 Kiểm tra kỹ thuật điều kiện giới hạn - - - - - - - - 41 2.1.4 Nội dung thí nghiệm MHTL cống - - - - - - - - - - - - - - - - 42 2.1.5 Thiết bị thí nghiệm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44 2.1.6 Yếu tố đất - vận tốc cho phép xói 46 2.1.7 Lựa chọn biên mực nƣớc mô hình - - - - - - - - - - - 47 2.2 Đánh giá ảnh hƣởng yếu tố không ổn định đến khả tháo nƣớc qua công trình thí nghiệm MHTL 49 2.2.1 Sơ đồ tác động yếu tố không ổn định đến lƣu lƣợng 50 2.2.2 Đánh giá ảnh hƣởng yếu tố không ổn định 53 2.2.3 Đánh giá định lƣợng ảnh hƣởng yếu tố không ổn định đến 54 khả tháo nƣớc qua công trình TN MHTL 2.2.4 Kết luận mục 2.2 55 2.3 Kết thí nghiệm MHTL cống vùng triều ĐBSCL 56 2.4 Phân tích đánh giá tính hợp lý kết cấu hạ lƣu cống 56 2.4.1 Phân tích, đánh giá tồn bất lợi thủy lực 57 2.4.1.1 Đánh giá thực tế số cống bị xói lở bất lợi 57 2.4.1.2 Xác định tồn bất lợi dòng chảy nối tiếp hạ lƣu 61 Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy - - 2.4.1.3 Nguyên nhân dẫn đến xói lở hạ lƣu cống 2.4.2 Phân tích đánh giá tính hợp lý hình thức kết cấu hạ 64 66 lƣu (kết cấu hạ lƣu) cống vùng triều ĐBSCL 2.4.2.1 Quan điểm tính hợp lý kết cấu hạ lƣu cống 66 2.4.2.2 Yêu cầu chung chế độ thủy lực hạ lƣu cống 66 2.4.2.3 Tính hợp lý kết cấu hạ lƣu cống - 67 a) Về hình thức kết cấu tăng độ mở cửa van - - - - - - 67 b) Về hình thức kết cấu bể tiêu - - - - - - - - - - - 70 c) Về hình thức kết cấu sân sau, hố phòng xói - - - - - 72 2.4.2.4 Kiểm định thực tế cống có ứng dụng kết TNTL 77 2.5 Kết luận chƣơng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 CHƢƠNG Trang XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ KẾT CẤU HỢP LÝ HẠ LƢU CÔNG TRÌNH CỘT NƢỚC THẤP VÙNG TRIỀU ĐBSCL 3.1 Xác định nguyên lý cấu tạo cho chi tiết kết cấu hợp lý 82 hạ lƣu cống vùng triều ĐBSCL 3.1.1 Nguyên lý xác định cấu tạo ngƣỡng cống - - - - - - - - - - 83 3.1.2 Nguyên lý xác định cấu tạo bể tiêu 84 3.1.3 Nguyên lý bố trí tƣờng kết cấu tiêu phòng xói 85 3.1.4 Cấu tạo chung kết cấu phòng xói hạ lƣu - - - - - - - - 86 3.2 Phân loại sơ đồ kết cấu hạ lƣu công trình 88 3.2.1 Cơ sở phân loại - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88 3.2.2 Phân loại sơ đồ kết cấu hạ lƣu công trình - - - - - - - - - - - 90 3.3 Xác định phƣơng trình tổng quát 90 3.4 Xác định mực nƣớc tính toán kết cấu hạ lƣu 94 3.4.1 So sánh giá trị vận tốc đáy mặt cắt hố phòng xói tƣơng 95 ứng với tổ hợp mực nƣớc khác 3.4.2 So sánh hình thái nối tiếp hạ lƣu tƣơng ứng với tổ hợp Luận án tiến sĩ kỹ thuật 99 Chuyên ngành công trình thủy - - mực nƣớc khác 3.5 Xác định mối quan hệ hình thức kết cấu hợp lý hạ lƣu 101 với đặc trƣng thủy lực, đất 3.5.1 Phƣơng trình tổng quát rút gọn - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101 3.5.2 Cơ sở liệu phƣơng pháp xác định PT thực nghiệm 102 3.5.3 Phƣơng trình thực nghiệm lựa chọn - - - - - - - - - - - - - - 104 3.6 Sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lƣu công trình cột nƣớc thấp vùng 104 triều ĐBSCL 3.7 Ứng dụng kết nghiên cứu, tính toán xác định kết cấu 107 hợp lý (KCHL) hạ lƣu cống ĐBSCL 3.7.1 Ứng dụng, tính toán KCHL hạ lƣu cống 286 (01 khoang 107 cửa) tỉnh Kiên Giang 3.7.2 Ứng dụng, tính toán KCHL hạ lƣu cống Vàm Tháp (02 109 khoang cửa) tỉnh Tiền Giang 3.7.3 Ứng dụng, tính toán KCHL hạ lƣu cho thiết kế sửa chữa 111 cống Bến Chùa (03 khoang cửa) tỉnh Trà Vinh 3.8 Ý nghĩa ứng dụng sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lƣu cho công trình 113 cột nƣớc thấp ĐBSCL KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 115 1.1 Những kết luận án - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 115 1.2 Hƣớng nghiên cứu tiếp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 115 Kiến nghị - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116 CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 117 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy - - CÁC PHỤ LỤC CÁC PHỤ LỤC CHƢƠNG - Một số hình ảnh nghiên cứu thí nghiệm MHTL, nghiên cứu thực tế cống ĐBSCL - Thông số tiêu chi tiết kết cấu TNPX hợp lý đƣợc xác định từ thí nghiệm MHTL cống ĐBSCL PHỤ LỤC CHƢƠNG 3.3 Xây dựng phƣơng trình tổng quát 3.5.2 Số liệu nhập, xác định PT thực nghiệm (16 PT/sơ đồ) 3.5.3 Phân tích lựa chọn PT thực nghiệm cho sơ đồ CÁC TÀI LIỆU BUỔI HỌP ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CẤP VIỆN Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy - - CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Xây dựng, phát triển DA thuỷ lợi ven biển ĐBSCL 13 Bảng 1.2: Quá trình xây dựng cống đập cừ dự ứng lực 16 Bảng 2.1: Thông số đặc trƣng kiểm tra TK MHTL cống 41 Bảng 2.2: Vận tốc cho phép xói đất 47 Bảng 2.3: Đánh giá tổng quan thực tế cống nghiên cứu 77 Bảng 2.4: So sánh kết đo thực tế với số liệu thí nghệm 79 Bảng 3.1: So sánh vận tốc gần đáy MC hố xói cống 01 cửa 95 Bảng 3.2: So sánh vận tốc gần đáy cống 02 cửa 96 Bảng 3.3: So sánh vận tốc gần đáy cống  03 cửa 97 Bảng 3.4: So sánh kết tính với kết NC cống 01 cửa 109 Bảng 3.5: So sánh kết tính với kết NC cống 02 cửa 110 Bảng 3.6: So sánh kết tính với kết NC cống 03 cửa 113 CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Bản đồ địa hình ĐBSCL Hình 1.2: Bản đồ phân vùng đất yếu ĐBSCL Hình 1.3: Biên độ mực nƣớc triều cƣờng 11 Hình 1.4: Cống Ba Lai tỉnh Bến Tre 17 Hình 1.5: Cống đập trụ đỡ 18 Hình 1.6: Cống dạng phao di động (cống Phƣớc Long tỉnh Bạc Liêu) 19 Hình 1.7: Cống cừ dự ứng lực (C Ninh Quới tỉnh Bạc Liêu) 19 Hình 1.8: Nối tiếp chảy đáy sau bậc 21 Hình 1.9: Nối tiếp chảy mặt sau bậc 22 Hình 1.10: Sơ họa hƣớng nghiên cứu luận án 34 Hình 2.1: Mặt bố trí thiết kế mô hình thủy lực cống 40 Hình 2.2: Ví dụ diễn biến mực nƣớc thƣợng hạ lƣu cống 47 Hình 2.3: Quan hệ Z  V 53 Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy PL3.5.2 - 10 Ký hiệu Phương trình thiết lập (3.7-02) 02D-3  V cpx   Lsn  2,756.  Vtb  02D-4  V cpx   Lsn  6,39.  Vtb  02D-5  V cpx   Lsn  2.763. V  tb  02D-6  V cpx   Lsn  2,776. V  tb  02D-7 Lsn  1,423 02D-8 Lsn  1,302 , 363 , 377 , 597 Z 0, 203.B xtb hh ,177 Bc , 461 Z 0, 267.hh0,733 , 472 H 2,637.d s0,052 hh1,169 0, 423 , 377 0, 643 Z 0, 238.B xtb hh d x0,106.Bc0,152 0, 757 , 68 Z 0,083.Bxtb hh 0, 52 Bc 0, 779 , 669 Z 0,085.Bxtb hh , 02 , 513 d s Bc 3.5.2.3 Sơ đồ kết cấu cống  03 khoang cửa + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (H, hh): - Số liệu nhập: File so lieu nrt nkt Rt0 Rt1 Rt2 Rt3 Rt4 Rt5 Rt6 [V]/VTB Ht/hh Bc/hh Bxtb/hh Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy PL3.5.2 - 11 ds/hh dx/hh N TT - Rt0 0.876 0.993 0.928 0.839 0.962 0.906 Rt1 1.190 1.120 1.150 1.090 1.120 1.210 Rt2 Rt3 Rt4 7.792 19.1070.325 4.870 11.0930.108 18.91933.1080.225 18.47627.5400.231 20.29034.5650.290 7.329 16.7750.326 Rt5 0.650 0.540 0.680 0.230 0.430 0.880 Rt6 4.870 3.961 5.631 5.427 6.957 4.886 Kết chạy CT cống  03 cửa (H, hh): Ký hiệu Phương trình thiết lập (3.6-03) 03-1  V cpx   Lsn  26,399.  Vtb  03-2  V cpx   Lsn  91,5.  Vtb  03-3  V cpx   Lsn  1,284.  Vtb  03-4  V  Lsn  5,826. tb   V    cpx  03-5  V cpx   Lsn  8,217. V  tb  03-6  V  Lsn  1580,73. tb   V    cpx  03-7 Lsn  1,083 0,.750 hh1,122.B xtb H 0,597.Bc0, 275 03-8 Lsn  2,026 0,.725 hh2,389B xtb d s0,153 H 1,932.Bc0,335 1, 73 Luận án tiến sĩ kỹ thuật ,193 hh4,629.d s0,618 H 4, 274 hh10, 472.d s0,706.d x0,565 H 10,743 , 462 , 406 , 538 0, 514 H 0,041.B xtb hh , 093 Bc hh2,067 H 1,067 1, 411 Bc0, 482.d s0, 295.hh0,569 , 346 Bxtb 1, 247 hh19,994.d s1,095.d 1x, 238 , 086 H 21,116.Bc0,125.B xtb Chuyên ngành công trình thủy PL3.5.2 - 12 + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (Z, hh): - Số liệu nhập: File so lieu nrt nkt Rt0 Rt1 Rt2 Rt3 Rt4 Rt5 Rt6 [V]/VTB (Ht-hh)/hh Bc/hh Bxtb/hh ds/hh dx/hh N TT - Rt0 0.876 0.993 0.928 0.839 0.962 0.906 Rt1 0.192 0.117 0.151 0.088 0.119 0.215 Rt2 Rt3 Rt4 7.792 19.1070.325 4.870 11.0930.108 18.91933.1080.225 18.47627.5400.231 20.29034.5650.290 7.329 16.7750.326 Rt5 0.650 0.540 0.680 0.230 0.430 0.880 Rt6 4.870 3.961 5.631 5.427 6.957 4.886 Kết chạy CT cống  03 cửa, (Z, hh): Ký hiệu Phương trình thiết lập (3.7-03) 03D-1  V cpx   Lsn  5,724.  Vtb  03D-2  V cpx   Lsn  1,143.  Vtb  03D-3  V cpx   Lsn  1,027. V  tb  Luận án tiến sĩ kỹ thuật 1, 947 d s0,623.hh0,875 Z 0, 498 , 312 d s0,79 d x0,81.hh1,034 Z 1,634 , 427 , 665 0, 569 B xtb h 0,195 h 0,039 Bc Z Chuyên ngành công trình thủy PL3.5.2 - 13 Ký hiệu Phương trình thiết lập (3.7-03) , 357 03D-4  V  Lsn  4,104. tb   V    cpx  03D-5  V cpx   Lsn  26,399.  Vtb  03D-6  V  Lsn  0,096. tb   V    cpx  03D-7 ,82 0, 601 B xtb h Lsn  0,764 0,329 h 0,092 Bc Z 03D-7 Lsn  0,908 hh1,106 Z 0,106 hh4,629.d s0,618 H 4, 274 1, 73 Luận án tiến sĩ kỹ thuật ,866 ,87 B xtb d s0,911.d 1x, 297 hh1, 227 Bc0,71.Z 2,595 0, 766 Bxtb d s0,119hh0,658 Bc0,346.Z 0,197 Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - PHỤ LỤC 3.5.3 3.53 So sánh, phân tích đánh giá lựa chọn phương trình 3.5.3.1 So sánh kết tính từ phương trình với kết thí nghiệm a) Cống 01 khoang cửa + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (H, hh): PT (3.6-01) TT Tên cống hh Tính Lsn theo biểu thức thực nghiệm TN thuộc sơ đồ kết cấu 01 khoang cửa (m) L.sn 01-1 01-2 01-3 01-4 01-5 01-6 01-7 01-8 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Hưng Hội 3,11 9,5 9,75 9,64 9,31 10,06 9,20 9,28 9,34 9,27 Tân Hương 3,34 11,0 10,54 11,05 10,69 10,68 10,58 11,26 10,51 11,08 Cái Bông 2,76 10,0 10,55 10,13 10,51 10,23 9,94 10,14 10,74 10,19 Bắc Trang 3,29 10,0 8,94 9,83 9,46 9,03 9,52 10,02 9,37 9,75 Bố Thảo 3,84 9,5 9,53 9,46 8,93 9,44 8,40 9,21 9,18 8,86 Láng Trâm 3,01 8,0 8,22 8,34 8,40 8,04 8,56 7,86 8,24 8,25 Châu Bình 3,12 9,0 8,23 7,89 8,75 8,21 8,89 8,80 8,67 8,86 Tân Kiên 3,78 7,8 8,96 8,18 8,20 9,13 8,14 7,99 8,13 8,15 Vĩnh Mĩ 3,47 8,0 7,94 8,23 8,29 7,82 8,25 8,22 8,48 8,11 + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (Z, hh): PT (3.7-01) TT Tên cống hh Tính Lsn theo biểu thức thực nghiệm TN thuộc sơ đồ kết cấu 01 khoang cửa (m) L.sn 01D-1 01D-2 01D-3 01D-4 01D-5 01D-6 01D-7 01D-8 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Hưng Hội 3,11 9,5 10,09 9,93 9,56 10,54 9,31 9,26 9,48 9,46 Tân Hương 3,34 11,0 10,32 10,81 10,50 10,50 10,71 10,38 10,64 10,74 Cái Bông 2,76 10,0 10,36 10,17 10,36 9,75 10,05 9,65 10,27 10,07 Bắc Trang 3,29 10,0 9,25 9,73 9,75 9,47 9,64 9,80 9,72 9,82 Bố Thảo 3,84 9,5 9,65 9,50 9,45 9,59 8,51 9,08 9,15 9,04 Láng Trâm 3,01 8,0 8,26 8,26 8,35 8,07 8,66 7,96 8,45 8,44 Châu Bình 3,12 9,0 8,52 8,10 8,97 8,57 8,99 8,63 8,95 9,01 Tân Kiên 3,78 7,8 8,50 8,17 7,87 8,74 8,25 7,40 7,97 7,97 Vĩnh Mĩ 3,47 8,0 7,73 8,02 7,99 7,52 8,35 7,67 7,95 7,90 Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - b) Cống 02 khoang cửa + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (H, hh): PT (3.6-02) TT Tên cống hh Tính Lsn theo biểu thức thực nghiệm TN thuộc sơ đồ kết cấu 02 khoang cửa (m) Lsn 02-1 02-2 02-3 02-4 02-5 02-6 02-7 02-8 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Bao Biển 3,11 12,00 12,02 12,02 11,88 12,12 11,05 12,01 11,24 11,24 Sơn Đốc 3,34 12,00 12,62 12,21 12,07 12,51 11,27 11,94 11,50 11,48 T6 2,76 12,00 12,25 12,01 11,86 12,34 11,59 12,02 12,63 12,60 Vàm Buôn 3,29 12,00 12,38 12,31 11,93 12,36 11,92 12,12 11,37 11,36 Chín Sáu 3,84 12,00 11,80 11,70 11,68 11,53 11,97 11,98 11,50 11,43 Xóm Bồ 3,01 13,00 12,31 12,37 12,70 12,53 12,65 12,93 12,79 12,80 Tam Sóc 2,28 12,00 12,54 11,67 12,47 12,57 13,13 11,97 12,59 12,57 Nhật Tảo 3,03 12,00 11,16 11,21 11,88 11,04 13,53 12,01 13,02 13,00 Nhà Thờ 2,89 14,00 14,01 13,29 14,49 14,07 14,05 14,10 14,64 14,62 + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (Z, hh): PT (3.7-02) TT Tên cống hh Tính Lsn theo biểu thức thực nghiệm TN thuộc sơ đồ kết cấu 02 khoang cửa (m) Lsn 02D-1 02D-2 02D-3 02D-4 02D-5 02D-6 02D-7 02D-8 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Bao Biển 3,11 12,00 12,06 11,99 11,96 12,12 12,01 12,04 11,25 11,31 Sơn Đốc 3,34 12,00 12,12 12,15 11,90 12,03 12,62 12,02 11,41 11,42 T6 2,76 12,00 12,42 12,41 12,01 12,47 12,25 12,06 12,73 12,73 Vàm Buôn 3,29 12,00 12,44 12,32 12,13 12,42 12,37 12,19 11,43 11,46 Chín Sáu 3,84 12,00 12,23 12,22 12,03 12,05 11,80 12,04 11,64 11,55 Xóm Bồ 3,01 13,00 12,95 12,89 13,01 13,11 12,30 13,09 12,94 13,02 Tam Sóc 2,28 12,00 11,77 11,91 11,88 11,75 12,53 12,07 12,36 12,38 Nhật Tảo 3,03 12,00 11,52 11,41 12,07 11,44 11,16 12,05 13,17 13,20 Nhà Thờ 2,89 14,00 13,62 13,83 13,96 13,63 14,01 14,16 14,43 14,45 Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - c) Cống  03 khoang cửa + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (H, hh): PT (3.6-03) TT Tên cống hh Tính Lsn theo biểu thức thực nghiệm TN cống  03 khoang cửa (m) L.sn 03-1 03-2 03-.3 03-4 03-5 03-6 03-7 03-8 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Chủ Chí 3,08 15,00 14,81 14,80 15,14 15,68 14,61 14,55 15,61 15,98 Vàm Rầy 4,62 18,30 18,26 18,94 18,71 23,94 18,21 19,49 18,42 18,12 Ba Lai 4,44 25,00 21,60 24,75 27,70 22,91 26,00 24,42 27,19 25,78 Cần Chông 4,33 23,50 22,89 24,09 23,35 24,72 23,35 24,65 24,04 24,82 Cái Hóp 3,45 24,00 23,69 24,43 22,22 18,09 23,31 24,87 21,77 22,16 Tuần Thống 3,07 15,00 14,42 14,33 14,38 15,10 15,52 13,73 14,19 14,25 + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (Z, hh): PT (3.7-03) TT Tên cống hh Tính Lsn theo biểu thức thực nghiệm TN cống  03 khoang cửa (m) L.sn 03D-1 03D-2 03D-.3 03D-4 03D-5 03D-6 03D-7 03D-8 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Chủ Chí 3,08 15,00 15,40 14,57 15,20 15,79 14,81 11,94 15,66 15,95 Vàm Rầy 4,62 18,30 19,03 18,46 18,72 23,86 18,26 18,16 18,38 17,95 Ba Lai 4,44 25,00 22,27 24,43 27,47 22,87 21,60 21,78 27,06 25,86 Cần Chông 4,33 23,50 23,75 23,94 23,30 24,48 22,89 17,50 24,04 24,65 Cái Hóp 3,45 24,00 24,43 24,22 22,21 18,00 23,69 22,76 21,76 21,90 Tuần Thống 3,07 15,00 15,51 15,58 14,20 15,36 14,42 12,59 14,17 14,37 3.5.3.2 Phân tích đánh giá biểu thức  y   y  y  n Tính hệ số tương quan: R i 1 n i 1 Tính độ lêch trung bình: Luận án tiến sĩ kỹ thuật  TN i y 2 * i  n TN yi  yi*  n  i 1  Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - Trong đó: y iTN giá trị chiều dài sân sau thí nghiệm y i* giá trị chiều dài sân sau tính theo công thức y giá trị trung bình y i* a) Cống có 01 khoang cửa + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (H, hh): Ký Độ lệch HS tương TB quan () (R2) H 2,394.d s0,184 hh1,578 0,689 0,786 H 0, 442.d x0,840 hh0, 20 d s0,082 0,455 0,966 0,435 0,695 0,705 0,853 0,531 0,558 0,220 0,953 0,481 0,717 0,319 0,844 Phương trình (3.6-01) hiệu ,188 01-1  V  Lsn  3,378. tb   V    cpx  01-2  V  Lsn  4,353. tb   V    cpx  01-3 Lsn  0,757 01-4  V  Lsn  2,410. tb   V    cpx  01-5 Lsn  0,352 01-6  V cpx   Lsn  0,422.  Vtb  01-7 Lsn  1,043 01-8 Lsn  0,429 Luận án tiến sĩ kỹ thuật , 399 , 614 Vtb0,176.H 1,64 Bxtb V 0cpx,176.hh1,168Bc0,086 ,111 H 2,796 hh1,796 Vtb0, 439.B1xtb, 254.d s0,056.hh0,115 V 0cpx,439.Bc0,435 , 44 H 4, 487.Bc0,54 d x0,082 hh3, 225.Bx0,098.d s0,786 H 2,346.Bc0,071.Bx0,334 hh1,751 H 2,56 Bc0,097.Bx0, 494 hh1,781.d s0,37 Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (Z, hh): Ký hiệu 01D-1  V cpx   Lsn  6,80.  Vtb  01D-2  V  Lsn  5,26. tb   V    cpx  01D-3  V cpx   Lsn  2,79. V  mc  01D-4  Độ lệch HS tương TB quan () (R2) 0,556 0,779 0,417 0,923 ,152 0, 458 Z 0, 224.Bc0,166.B xtb hh 0,272 0,773 Z 0, 243.hh0,757 0,621 0,895 0,505 0,575 0,379 0,790 Phương trình (3.7-01) , 008 Z 0, 205.d s0, 261.hh0,534 , 22 Z 0,097.d s0,607.hh0, 296  V cpx   Lsn  4,84. V  tb  ,192 ,131 Vtb0, 439.B1xtb, 254.d s0,056.hh0,125 01D-5 Lsn  0,352 01D-6  V cpx   Lsn  2,36.  Vtb  01D-7 0, 429 0,389 Lsn  1,674.Z 0,169.Bc0,013.Bxtb hh 0,287 0,746 01D-8 0, 511 0, 42 Z 1,66.Bxtb hh Lsn  1,225 0, 097 ds 0,267 0,761 V 0cpx,439.Bc0,435 , 307 , 667 Bc0,018.Bxtb d x0, 20 Z 0,0.243.hh0,541 d s0,30 Biểu thức thực nghiệm tồn biến Bc nằm tử số biểu thức (01-6; 01-7; 01-8; 01D-3; 01D-6; 01D-7) cho thấy, Bc tăng Lsn tăng theo, đặc tính trái ngược với thực tế “nếu chọn chiều rộng thông nước cống (Bc) lớn so với chiều rộng kênh (Bxtb) giảm co hẹp dòng chảy giảm thiểu bất lợi thuỷ lực qui mô kết cấu tiêu phòng xói đơn giản hơn” Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - Phương trình thực nghiệm tồn biến Vtb nằm tử số biểu thức (01-1  01-6; 01D-2) cho thấy, Vtb nhỏ dần chiều dài sân sau (Lsn) ngắn dần theo, quan hệ chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế để đạt Vtb nhỏ phải tăng diện tích ướt mặt cắt nghiên cứu có nghĩa hố phòng xói phải mở rộng hơn, kết dẫn đến khả phân tán dòng chảy toàn mặt cắt hố phòng xói khó khăn Biểu thức thực nghiệm 01D-4 ( = 0,621; R2 = 0,895); 01D-8 ( = 0,267; R2 = 0,76 ) tồn đại lượng tử số mẫu số biểu thức phù hợp với kết nghiên cứu mô hình thuỷ lực thực tế, đồng thời 01D-4 có độ xác cao 01D-8 Vì kết so sánh 16 phương trình cho thấy phương trình 01D-4 phương trình quan hệ đặc trưng thủy lực với cấu tạo nối tiếp hạ lưu sơ đồ kết cấu loại 01 cửa b) Cống có 02 khoang cửa + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (H, hh): Ký Phương trình (3.6-02) hiệu 02-1  V cpx   Lsn  2,764.  Vtb  02-2  V cpx   Lsn  3,129.  Vtb  02-3  V cpx   Lsn  1,263.  Vtb  02-4  V cpx   Lsn  2,540. V  tb  Luận án tiến sĩ kỹ thuật Độ lệch HS tương TB quan () (R2) 0,512 0,849 0,483 0,596 0,299 0,656 0,526 0,725 , 472 H 2,637.d s0,052 hh1,169 0, 347 H 1,869.d s0,002.d x0, 287 hh1,176 , 323 , 469 H 1,927.B xtb hh1,129.Bc0, 267 , 464 H 2,754 hh1,754 Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - Ký Phương trình (3.6-02) hiệu Độ lệch HS tương TB quan 0,818 0,458 0,065 0,938 02-5  V cpx   Lsn  0,632. V  tb  02-6  V cpx   Lsn  1,90. V tb   02-7 ,.776 H 0,857.Bxtb Lsn  1,049 0,087 0,542 hh Bc 0,681 0,415 02-8 0,.786 H 0,86 Bxtb Lsn  1,004 0,097 0,54 0,009 hh Bc d s 0,687 0,413 Độ lệch HS tương TB quan () (R2) Z 0, 259.d s0,034.hh0,707 0,330 0,785 Z 0,305.d s0,054.hh0,797 d x0,156 0,304 0,943 0,079 0,991 0,342 0,917 0,512 0,850 , 053 , 227 B 1xtb,028.d s0,038.hh0, 477 Bc0,543 ,.367 , 250 H 1,336.Bxtb d x , 680 , 265 , 008 hh Bc d s + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (Z, hh): Ký Phương trình (3.7-02) hiệu 02D-1  V cpx   Lsn  6,58. V  tb  02D-2  V cpx   Lsn  7,076.  Vtb  02D-3  V cpx   Lsn  2,756.  Vtb  02D-4  02D-5 , 466 0, 538  V cpx   Lsn  6,39.  Vtb  , 363 , 377 , 597 Z 0, 203.B xtb hh ,177 Bc , 461  V cpx   Lsn  2,763.  Vtb  Luận án tiến sĩ kỹ thuật Z 0, 267.hh0,733 , 472 H 2,637.d s0,052 hh1,169 Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - Ký Phương trình (3.7-02) hiệu Độ lệch HS tương TB quan 0,101 0,934 02D-6  V cpx   Lsn  2,776.  Vtb  02D-7 0, 757 , 68 Z 0,083.Bxtb hh Lsn  1,423 0, 52 Bc 0,672 0,448 02D-8 0, 779 , 669 Z 0,085.Bxtb hh Lsn  1,302 , 02 , 513 d s Bc 0,673 0,444 0, 423 , 377 0, 643 Z 0, 238.B xtb hh 0,106 0,152 d x Bc Phương trình thực nghiệm tồn biến dx nằm tử số biểu thức (02-2; 02-6) cho thấy, dx tăng Lsn tăng theo, đặc tính trái ngược với thực tế “nếu chọn chiều sâu hố phòng xói lớn chiều dài sân sau ngắn hơn” Các phương trình lại nhìn chung tồn đại lượng tử số tương đối phù hợp, phương trình thực nghiệm 02-5; 02-7; 02-8; 02D-7; 02D-8 có hệ số tương quan nhỏ Phương trình 02D-2; 02D-3; 02D-6 có biến hàm biến (Vtb = f(Bx; dx) khó xác định so với phương trình 02D-4 Phương trình 02D-4 ( = 0,342; R2 = 0,92) có hệ số tương quan lớn độ lệch nhỏ phương trình lại nên chọn phương trình quan hệ đặc trưng thủy lực với cấu tạo nối tiếp hạ lưu sơ đồ kết cấu loại 02 cửa c) Cống có số cửa  03 khoang cửa + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (H, hh): Ký hiệu Luận án tiến sĩ kỹ thuật Phương trình (3.6-03) Độ lệch HS tương TB quan Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - Ký hiệu 03-1  V cpx   Lsn  26,399.  Vtb  03-2  V cpx   Lsn  91,5.  Vtb  TB quan () (R2) 1,575 0,747 0,545 0,893 , 538 0, 514 H 0,041.B xtb hh , 093 Bc 1,486 0,805 hh2,067 H 1,067 3,825 0,856 0,620 0,962 1,063 0,794 1,471 0,839 1,208 0,991 1, 73 03-3  Độ lệch HS tương Phương trình (3.6-03) ,193  V cpx   Lsn  1,284.  Vtb  hh4,629.d s0,618 H 4, 274 hh10, 472.d s0,706.d x0,565 H 10,743 , 462 , 406 03-4  V  Lsn  5,826. tb   V    cpx  03-5  V cpx   Lsn  8,217. V  tb  03-6  V  Lsn  1580,73. tb   V    cpx  03-7 Lsn  1,083 03-8 0,.725 hh2,389B xtb d s0,153 Lsn  2,026 H 1,932.Bc0,335 1, 411 1, 247 Bc0, 482.d s0, 295.hh0,569 , 346 Bxtb hh19,994.d s1,095.d 1x, 238 , 086 H 21,116.Bc0,125.B xtb 0,.750 hh1,122.B xtb H 0,597.Bc0, 275 + Trường hợp yếu tố thủy lực biểu thị (Z, hh): Ký Phương trình (3.7-03) hiệu 03D-1  V cpx   Lsn  5,724. V  tb  Luận án tiến sĩ kỹ thuật 1, 947 d s0,623.hh0,875 Z 0, 498 Độ lệch HS tương TB quan () (R2) 1,317 0,764 Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - 10 Ký Phương trình (3.7-03) hiệu Độ lệch HS tương TB quan 0,470 0,981 1,430 0,817 hh1,106 Z 0,106 3,827 0,816 hh4,629.d s0,618 Z 4, 274 1,575 0,747 3,554 0,680 1,462 0,852 1,257 0,999 03D-2  V cpx   Lsn  1,143. V  tb  03D-3  V cpx   Lsn  1,027. V  tb  03D-4  V  Lsn  4,104. tb   V    cpx  03D-5  V cpx   Lsn  26,399.  Vtb  03D-6  V  Lsn  0,096. tb   V    cpx  03D-7 ,82 0, 601 B xtb h Lsn  0,764 0,329 h 0,092 Bc Z 03D-8 Lsn  0,908 , 312 d s0,79 d x0,81.hh1,034 Z 1,634 , 427 , 665 0, 569 B xtb h 0,195 h 0,039 Bc Z , 357 1, 73 ,866 ,87 B xtb d s0,911.d 1x, 297 hh1, 227 Bc0,71.Z 2,595 0, 766 Bxtb d s0,119hh0,658 Bc0,346.Z 0,197 Phương trình thực nghiệm (03-1; 03-2; 03-4; 03-6; 03-7; 03-8; 03D-1 03D-8) cho thấy H hay Z lớn chiều dài sân sau ngắn, quan hệ không phù hợp với thực tế cống vùng chế độ thủy lực phức tạp qui mô kết cấu tiêu phòng xói lớn Phương trình 03-5 có tỷ số Bc/Bx nhỏ (co hẹp lớn) chiều dài sân sau ngắn đi, quan hệ không phù hợp Các phương trình lại 03-3 ( = 0,342; R2 = 0,92) chọn phương trình quan hệ đặc trưng thủy lực với cấu tạo nối tiếp hạ lưu sơ đồ kết cấu loại 03 cửa Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy PL 3.5.3 - 11 3.5.3 Phương trình hợp lý lựa chọn + Sơ đồ kết cấu cống có 01 khoang cửa:  V cpx   Lsn  4,84.  Vtb  ,131 Z 0, 243.hh0,757 (3.8) + Sơ đồ kết cấu cống có 02 khoang cửa:  V cpx   Lsn  6,39. V tb   , 461 Z 0, 267.hh0,733 (3.9) + Sơ đồ kết cấu cống có số cửa  03 khoang cửa:  V cpx   Lsn  1,284. V tb   Luận án tiến sĩ kỹ thuật , 462 H 0,041.Bx0,538.hh0,514 Bc0,093 (3.10) Chuyên ngành công trình thủy [...]... tượng nghiên cứu: Sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng ảnh hưởng thủy triều ĐBSCL + Phạm vi nghiên cứu: Công trình cột nước thấp vùng ảnh hưởng thủy triều ĐBSCL (cống vùng triều ĐBSCL) 3 Ý NGHĨA KH VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU + Ý nghĩa khoa học: Tổng kết và phát triển các nghiên cứu về cấu trúc dòng chảy và biện pháp ổn định phòng xói hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều. .. công trình (trong đó có sân sau), yếu tố dòng chảy và yếu tố đất nền, từ đó sử dụng phương trình này để tính toán xác định các thông số cần tìm liên quan đến kết cấu Đồng thời kết quả nghiên cứu mang tính thống nhất, gắn kết giữa kết quả nghiên cứu liên quan đã có với nhau và cùng với kết quả đạt được của luận án, tạo nên sơ đồ kết cấu hợp lý công trình cột nước thấp vùng triều ĐBSCL (Hình 1.10), kết. .. 100 Hình 3.4: Sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lƣu cống 01 cửa 105 Hình 3.5: Sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lƣu cống 02 cửa 106 Hình 3.6: Sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lƣu cống  03 cửa 106 Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình thủy - - CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ / Ý NGHĨA TÊN TỔ CHỨC, ĐỊA DANH BĐCM Bán Đảo Cà Mau ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long ĐHTL Đại học Thủy lợi ĐTM Đồng Tháp Mƣời... phần kết luận Chương 1: Tổng quan, xác định tính cấp thiết và nội dung nghiên cứu của đề tài luận án (35 trang); Chương 2: Cơ sở khoa học và phân tích đánh giá kết quả đạt được trong thí nghiệm MHTL cống vùng triều ĐBSCL (46 trang); Chương 3: Xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng ĐBSCL (33 trang); Kết luận và kiến nghị (2 trang) Luận án tiến sĩ kỹ thuật Chuyên ngành công trình. .. nhằm giúp cho công tác nghiên cứu cống trong thực tế được dễ dàng, thuận lợi hơn 2 MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU + Mục đích của đề tài nghiên cứu: Mục đích của đề tài nhằm giải quyết các vấn đề sau: - Xác định được sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu cống vùng triều ĐBSCL - Góp phần nâng cao cơ sở khoa học, tính thực tiễn trong công tác nghiên cứu và tư vấn thiết kế cống vùng triều ĐBSCL... của đất với dòng chảy rất thấp; (3) đa số cống vùng triều có chiều cao cột nước dòng chảy trên ngưỡng cống H  (5 m  6 m) là thuộc vào loại thấp – công trình cột nước thấp Công tác nghiên cứu xác định kết cấu tiêu năng hợp lý và ngày càng nâng cao dần tính bền vững chống xói lở của các công trình này là cần thiết Đáp ứng yêu cầu ấy, bên cạnh nghiên cứu lý thuyết, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (trong... sở đó xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình Liên quan đến vấn đề này, thời gian qua các nhà khoa học đã đạt được một số kết quả cho khu vực ngưỡng cống + bể tiêu năng và khu vực hố xói hạ lưu Sân sau là đoạn gia cố nằm giữa bể tiêu năng với hố phòng xói hạ lưu đã được đề cập trong một số kết quả đã có, nhưng mới ở mức khái niệm và sơ bộ, nên rất cần phải tiếp tục nghiên cứu và xác định mối... chất của vùng nghiên cứu đa phần là đất mềm yếu, tính kháng xói của đất nhỏ, tính ổn định tự nhiên của đất thấp đây là vấn đề còn tồn tại đối với việc phòng xói ở hạ lưu cống vùng triều Do vậy xây dựng công trình điều tiết, ngăn mặn và ngăn triều cường thường gặp rất nhiều khó khăn, với đặc điểm này mà cấu tạo nối tiếp hạ lưu công trình vùng triều ĐBSCL có nhiều điểm khác với các vùng khác (như vùng ven... -1- CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN, XÁC ĐỊNH TÍNH CẤP THIẾT VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích tự nhiên khoảng 3,94 triệu ha, dân số khoảng 10 triệu người, là phần cuối của đồng bằng sông Mê Công tiếp giáp với biển Đông về phía Đông và tiếp giáp với biển Tây về phía Tây Nam Đất đai mầu mỡ và khá bằng phẳng, là vùng có nhiều tiềm năng... Thủy lợi và công ty Tư vấn thiết kế xây dựng thủy lợi 2 (HEC 2) đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm nhằm tìm giải pháp kết cấu tiêu năng phòng xói phù hợp cho từng công trình Việc nghiên cứu tiêu năng phòng xói hạ lưu cống vùng ĐBSCL đòi hỏi phải phân tích các kết quả khảo sát thực tế, các kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực các công trình để khái quát những đặc điểm, điều kiện ứng dụng và xác định những ...  NGUYỄN THANH HẢI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ KẾT CẤU HỢP LÝ HẠ LƯU CÔNG TRÌNH CỘT NƯỚC THẤP VÙNG TRIỀU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành : Xây dựng công trình thủy Mã số : 62 58 40... xác định thông số cần tìm liên quan đến kết cấu Đồng thời kết nghiên cứu mang tính thống nhất, gắn kết kết nghiên cứu liên quan có với với kết đạt luận án, tạo nên sơ đồ kết cấu hợp lý công trình. .. đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng ảnh hưởng thủy triều ĐBSCL + Phạm vi nghiên cứu: Công trình cột nước thấp vùng ảnh hưởng thủy triều ĐBSCL (cống vùng triều ĐBSCL) Ý NGHĨA
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông cửu long , Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông cửu long , Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông cửu long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn