Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý nang ống mật chủ và đánh giá kết quả cắt nang triệt để ở trẻ em

195 230 3
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2016, 10:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - TRƯƠNG NGUYỄN UY LINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ NANG ỐNG MẬT CHỦ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT NANG TRIỆT ĐỂ Ở TRẺ EM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Ký tên Trương Nguyễn Uy Linh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Bảng đối chiếu từ chuyên môn Việt - Anh Danh mục bảng, biểu đồ, hình MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương: 1.2 Phân loại 12 1.3 Giải phẫu bệnh 15 1.4 Bệnh sinh học 17 1.5 Lâm sàng 21 1.6 Chẩn đoán cận lâm sàng 23 1.7 Biến chứng 31 1.8 Điều trò phẫu thuật 35 Chương 2: ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 55 2.2 Phương pháp nghiên cứu 55 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm bệnh nhi 64 3.2 Đặc điểm lâm sàng 66 3.3 Cận lâm sàng 74 3.4 Khảo sát bệnh sinh học nang giải phẫu đoạn cuối ống mật chủ 79 3.5 Phân loại nang - Giải phẫu bệnh 86 3.6 Phẫu thuật 94 3.7 Theo dõi sau mổ - Biến chứng 99 Chương 4: BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm bệnh nhi 106 4.2 Bệnh sinh học nang ống mật chủ 107 4.3 Lâm sàng 111 4.4 Cận lâm sàng 118 4.5 Phân loại nang - Giải phẫu bệnh 122 4.6 Phẫu thuật 126 4.7 Sau mổ 136 KẾT LUẬN 148 KIẾN NGHỊ 150 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐMG : Động mạch gan - KCMT : Kênh chung mật-tụy - OMC : Ống mật chủ - OTC : Ống tụy - TMC : Tónh mạch cửa BẢNG ĐỐI CHIẾU MỘT SỐ TỪ CHUYÊN MÔN VIỆT-ANH - Dò sản : Metaplasia - Kênh chung mật-tụy : Common pancreaticobiliary channel - Nút đạm : Protein plug - Tế bào chứa somatostatin : Somatostatin containing cell - Trào ngược tụy-mật : Pancreaticobiliary reflux - Xơ hóa gan : Liver fibrosis DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1 Kích thước đường mật bình thường trẻ em theo tuổi Bảng 1.2 Chiều dài bình thường kênh chung mật-tụy trẻ em theo tuổi 19 Bảng 3.3 Phân bố giới theo nhóm tuổi 66 Bảng 3.4 Phân bố theo nhóm tuổi lý nhập viện đau bụng 67 Bảng 3.5 Phân bố theo nhóm tuổi lý nhập viện vàng da 67 Bảng 3.6 Phân bố bệnh nhi có đau bụng theo nhóm tuổi 69 Bảng 3.7 Phân bố bệnh nhi có vàng da theo nhóm tuổi 70 Bảng 3.8 Phân bố bệnh nhi có khối sườn phải theo nhóm tuổi 71 Bảng 3.9 Phân bố bệnh nhi có gan to theo nhóm tuổi 72 Bảng 3.10 Phân bố bệnh nhi có tiêu phân bạc màu theo nhóm tuổi 72 Bảng 3.11 Phân bố bệnh nhi có ói theo nhóm tuổi 73 Bảng 3.12 Phân bố bệnh nhi có sốt theo nhóm tuổi 73 Bảng 3.13 Đối chiếu tổn thương siêu âm mổ 75 Bảng 3.14 Phân bố men gan máu theo nhóm tuổi 75 Bảng 3.15 Phân bố bilirubin máu theo nhóm tuổi 76 Bảng 3.16 Phân bố kết xét nghiệm chức đông máu theo nhóm tuổi 77 Bảng 3.17 Phân bố bạch cầu máu theo nhóm tuổi 77 Bảng 3.18 Phân bố dung tích hồng cầu theo nhóm tuổi 78 Bảng 3.19 Kết cấy dòch mật theo nhóm tuổi 79 Bảng 3.20 Phim chụp đường mật đánh giá đoạn cuối ống mật chủ 79 Bảng 3.21 Kênh chung mật-tụy dài theo nhóm tuổi 80 Bảng 3.22 Phân bố kênh chung mật-tụy dài theo nhóm tuổi 80 Bảng 3.23 Liên quan nồng độ amylase dòch mật đau bụng 84 Bảng 3.24 Phân bố amylase dòch mật theo nhóm tuổi 84 Bảng 3.25 Liên quan tăng amylase dòch mật kênh chung mật-tụy 85 Bảng 3.26 Liên quan nồng độ amylase dòch mật góc hợp lưu ống mật chủ-ống tụy kênh chung mật-tụy dài 85 Bảng 3.27 Phân bố thể loại nang theo nhóm tuổi 86 Bảng 3.28 Phân bố dạng nang theo nhóm tuổi 88 Bảng 3.29 Phân bố hẹp đoạn cuối ống mật chủ theo nhóm tuổi 90 Bảng 3.30 Phân bố sỏi mật theo nhóm tuổi 92 Bảng 3.31 Phân bố xơ gan theo nhóm tuổi 94 Bảng 3.32 Phân bố bệnh nhi theo thời điểm chẩn đoán phẫu thuật 94 Bảng 3.33 Vò trí miệng nối kiểu nối ống gan-hỗng tràng sau cắt nang 96 Bảng 3.34 Phân bố tượng dính nang nhóm tuổi 98 Bảng 3.35 Các cách cắt nang theo nhóm tuổi 98 Bảng 3.36 Phân bố bệnh nhi phải truyền máu mổ theo nhóm tuổi 99 Bảng 3.37 Phân bố biến chứng sau mổ theo nhóm tuổi 102 Bảng 3.38 Phân bố rò mật sau mổ theo nhóm tuổi 103 Bảng 3.39 Phân bố kết sau mổ theo nhóm tuổi 105 Bảng 4.40 Tỷ lệ kênh chung mật-tụy dài theo số báo cáo 108 Bảng 4.41 Tỷ lệ tam chứng kinh điển theo số báo cáo 116 Bảng 4.42 Tỷ lệ rò mật sau mổ cắt nang theo số báo cáo 137 Bảng 4.43 Tỷ lệ nhiễm trùng đường mật sau cắt nang theo số báo cáo 141 Bảng 4.44 Tỷ lệ sỏi mật sau mổ cắt nang theo số báo cáo 143 Bảng 4.45 Tỷ lệ biến chứng sau mổ, mổ lại tử vong theo số báo cáo 147 Bảng 4.46 Kết sau mổ cắt nang ống mật chủ 147 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhi theo đòa dư 64 Biểu đồ 3.2 Phân bố bệnh nhi theo nhóm tuổi 65 Biểu đồ 3.3 Phân bố bệnh nhi theo giới 65 Biểu đồ 3.4 Phân bố lý vào viện 66 Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ triệu chứng lâm sàng 69 Biểu đồ 3.6 Phân bố bệnh nhi có đủ tam chứng kinh điển 71 Biểu đồ 3.7 Siêu âm chẩn đoán 74 Biểu đồ 3.8 Phân bố kênh chung mật-tụy dài 80 Biểu đồ 3.9 Góc hợp lưu ống mật chủ-ống tụy kênh chung mật-tụy dài 81 Biểu đồ 3.10 Nồng độ amylase dòch mật 83 Biểu đồ 3.11 Phân bố thể loại nang 86 Biểu đồ 3.12 Phân bố dạng nang 87 Biểu đồ 3.13 Vi thể túi mật 91 Biểu đồ 3.14 Mô học gan 93 Biểu đồ 3.15 Xuất viện 100 Biểu đồ 3.16 Biến chứng sau mổ 101 Biểu đồ 3.17 Các biến chứng sau mổ 101 Biểu đồ 3.18 Rò mật sau mổ 103 Biểu đồ 3.19 Đánh giá kết sau mổ 105 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1 Phân loại nang đường mật theo Alonso-Lej 13 Hình 1.2 Phân loại nang đường mật theo Todani 13 Hình 1.3 Phân loại sa ống mật chủ theo Sarris 15 Hình 1.4 Những dạng hợp lưu ống mật chủ ống tụy 19 Hình 1.5 Trào ngược tụy-mật qua kênh chung mật-tụy dài 19 Hình 1.6 Cơ chế van giả cuối ống mật chủ theo Vương Hùng Nguyễn Xuân Thụ 21 Hình 1.7 Hình siêu âm nang ống mật chủ trước sinh thai 31 tuần 24 Hình 1.8 Hình cộng hưởng từ nang ống mật chủ 25 Hình 1.9 Hình cộng hưởng từ nang ống mật chủ thai 26 tuần 26 Hình 1.10 Hình chụp nhấp nháy nang ống mật chủ 27 Hình 1.11 Hình chụp cắt lớp vi tính nang ống mật chủ 27 Hình 1.12 Hình chụp đường mật qua da nang ống mật chủ 28 Hình 1.13 Hình chụp mật-tụy ngược dòng qua nội soi nang ống mật chủ 29 Hình 1.14 Hình chụp đường mật mổ nang ống mật chủ 31 Hình 1.15 Nối nang-tá tràng 36 Hình 1.16 Nối nang-hỗng tràng theo Roux-en-Y 39 Hình 1.17 Cắt nang, nối ống gan-hỗng tràng theo Roux-en-Y 42 Hình 1.18 Cắt nang, nối ống gan-tá tràng 43 Hình 1.19 Cắt nang, nối ống gan-tá tràng đoạn hỗng tràng biệt lập 43 Hình 1.20 Cắt nang, nối ống gan-hang vò 44 148 Ure B.M., Schier F., Schmidt A.I., Nustede R (2005), “Laparoscopic resection of congenital choledochal cyst, choledochojejunostomy, and extraabdominal Roux-en-Y anastomosis”, Surg Endosc 19, pp 1055-1057 149 Wiseman K., Buczkowski A.K., Chung S.W (2005), “Epidemiology, presentation, diagnosis and outcome of choledochal cysts in adults in an urban environment”, Am J Surg 189 (5), pp 527-531 150 Wong A.M.C., Cheung Y.C., Liu Y.H (2005), “Prenatal diagnosis of choledochal cyst using magnetic resonance imaging: A case report”, World J Gastroenterol 11 (32), pp 5082-5083 151 Woo R., Le D., Albanese C.T (2006), “Robot-assisted laparoscopic resection of a type I choledochal cyst in a child”, J Laparoendoscopic & Advanced Surgery Techniques 16 (2), pp 179-183 152 Wu G.S., Zou S.Q., Luo X.W (2003), “Proliferative activity of bile from congenital choledochal cyst patients”, World J Gastroenterol (1), pp 184-187 153 Yamashiro Y., Sato M., Shimizu T (1992), “How great is the incidence of truly congenital common bile duct dilatation”, J Pediatr Surg 28 (4), pp 622-625 154 Yamataka A., Oishi O.K., Okada Y (1997), “Complications after cyst excision with hepaticoenterostomy for choledochal cysts and their surgical management in children versus adults” J Pediatr Surg 32 (7), pp 1097-1102 155 Yamataka A., Segawa O., Kobayashi H (2000), “Intraoperative pancreatoscopy for pancreatic duct stone debris distal to the common channel in choledochal cyst”, J Pediatr Surg 35 (1), pp 1-4 156 Yamataka A., Kobayashi H., Shimotakahara A (2003), “Recommendations for preventing complications related to Roux-en-Y hepatico- jejunostomy performed during excision of choledochal cyst in the children”, J Pediar Surg 38 (12), pp 1830-1832 TIẾNG PHÁP 157 Trần Đông A, Trần Vónh Hậu, Trương Quang Đònh (1999), “Dilatation congénitale de la voie biliaire principale: expérience de 107 cas”, 56ème Congrès de Chirurgie Pédiatrique, pp 12 158 Branchereau S., Valayer J (2002), “Malformations kystiques de la voie biliaire chez l’enfant: dilatation congénitale de la voie biliaire principale Traitement chirurgical”, Encycl Méd Chir 40976, pp 1-9 159 Brunelle F (1987), “Pathologie des voies biliaires de l’enfant”, Encycl Méd Chir 33496 A10, pp 1-12 160 Erlinger S (2000), “Dilatations kystiques des voies biliaires”, La revue du praticien 50, pp 2136-2145 161 Nguyễn Thanh Liêm, Valayer J (1994), “Dilatation congénitale des voies biliaires chez l’enfant”, Press Med 23, pp 1565-1568 162 Nguyễn Thành Long (1963), Contribution l’étude des dilatations kystiques congénitales du cholédoque chez l’enfant, Thèse pour le doctorat en médecine, Université de Saigon - Faculté de médecine 163 Trần Ngọc Ninh, Lichtenberger R.P (1964), “La dilatation kystique congénitale du cholédoque chez l’enfant", Ann Chir Inf 5, pp 12-16 164 Nguyễn Lương Tuyền (1972), Contribution l’étude de la dilatation kystique congénitale du canal cholédoque chez le nourrisson, Thèse pour le doctorat en médecine, Université de Saigon - Faculté de médecine 165 Valayer J (1990), Chirurgie digestive chez l’enfant, Doin, pp 259-266 166 Valayer J., Moreaux J (1992), “Kystes de la voie biliaire”, Encycl Méd Chir 40976, pp 1-14 167 Vergnes P (1994), “Kyste du cholédoque”, Chirurgie hépato-biliaire de l’enfant, Congrès de Collège national de chirurgie pédiatrique, pp 85-100 DANH SÁCH BỆNH NHI STT Họ Tuổi Tên Nam Số hồ sơ Ngày mổ Nữ 01 Tất Kim H 140972/99 04/01/2000 02 Bùi Kim Trình T 0,5 168386/99 10/01/2000 03 Võ Thò Ngọc D 08144/00 27/01/2000 04 Nguyễn Trònh H 61250/97 16/02/2000 05 Nguyễn Thò Mỹ P 15531/00 15/02/2000 06 Trần Thò P 21277/00 29/02/2000 07 Lê Thò Minh T 23251/00 01/03/2000 08 Nguyễn Duy B 31716/00 16/03/2000 09 Phạm Thò H 38849/00 28/03/2000 10 Lại Thò H 15 33820/00 29/03/2000 11 Nguyễn Thụy Liên H 555540/00 03/05/2000 12 Phạm Thò Cẩm T 99893/99 25/04/2000 13 Võ Hoàng Phương Q 27874/00 11/05/2000 14 Phan Thò Hoài L 65224/00 17/05/2000 15 Huỳnh Thanh S 62001/00 15/05/2000 16 Trần Thò Ngọc L 0,83 60875/00 18/05/2000 17 Nguyễn Thò Cẩm T 0,83 59325/00 18/05/2000 18 Nguyễn Hồng G 21905/00 08/05/2000 19 Lê Minh H 38504/00 16/05/2000 20 Vũ Thò Yến N 72098/00 22/05/2000 21 Cao Thò T 14 69798/00 19/05/2000 22 Trần Thò Thủy T 69805/00 01/06/200 STT Họ Tuổi Tên Nam Số hồ sơ Ngày mổ Nữ 23 Trần Trang T 15 08522/00 05/06/2000 24 Nguyễn Thò Hoàng O 71696/00 13/06/2000 25 Trần Thảo V 0,25 98520/00 05/07/2000 26 Trần Minh T 44809/00 11/07/2000 27 Quách Phùng Bảo N 99743/98 13/07/2000 28 Võ Thò Thanh M 10 97625/00 17/07/2000 29 Nguyễn Thanh D 33367/00 18/07/2000 30 Võ Thái Nguyệt C 102320/00 25/07/2000 31 Nguyễn Châu T 78966/00 27/07/2000 32 Nguyễn Thò Lam A 105980/00 31/07/2000 33 Nguyễn Thò Thanh H 109108/00 02/08/2000 34 Nguyễn Thò Thu K 112361/00 08/08/2000 35 Nguyễn Thò Mỹ L 12 111444/00 09/08/2000 36 Trang Thúy H 43298/00 22/08/2000 37 Lê Thò P 126345/00 23/08/2000 38 Vương Hoàng V 65538/00 31/08/2000 39 Trần Thảo L 121238/00 24/08/2000 40 Nguyễn Thò Cẩm G 133492/00 08/09/2000 41 Phan Thò Mỹ L 132882/00 14/09/2000 42 Bùi Thò Phương T 137619/00 20/09/2000 43 Trần Phương A 103648/00 18/09/2000 44 Trương Tấn P 147965/00 02/10/2000 45 Phan Thò N 149389/00 05/10/2000 0,33 15 0,66 1,42 STT Họ Tuổi Tên Nam Số hồ sơ Ngày mổ 154758/00 10/10/2000 160134/00 24/10/2000 Nữ 46 Phan Thò D 47 Võ Việt H 48 Trần Thò Bích T 137221/00 07/11/2000 49 Huỳnh Thò Phương A 109625/00 06/11/2000 50 Phạm Võ Thanh T 10 175345/00 14/11/2000 51 Vương Quốc U 177945/00 20/11/2000 52 Lê Thò T 13 184467/00 04/12/2000 53 Phạm Thò Thanh N 1,66 181721/00 23/11/2000 54 Lê Ngọc Kim H 137332/00 12/12/2000 55 Vũ Đình Đ 0,92 209319/00 08/01/2001 56 Nguyễn Minh Q 00353/01 10/01/2001 57 Nguyễn Lê Hoài T 15963/01 05/02/2001 58 Trương Thành T 19236/01 13/02/2001 59 Bùi Thò Thanh H 1,75 12298/01 12/02/2001 60 Trương Thò Như Y 0,17 21722/01 14/02/2001 61 Đinh Thò Mộng T 14 20658/01 20/02/2001 62 Đỗ Thò Kim N 15912/01 23/02/2001 63 Trần Minh S 143033/94 26/02/2001 64 Nguyễn Thái Thùy V 0,17 34409/01 02/03/2001 65 Trần Lê Trang H 26882/01 05/03/2001 66 Huỳnh Thò Bá H 22967/01 12/03/2001 67 Nguyễn Hoàng S 04007/99 14/03/2001 68 Nguyễn Ngọc A 43303/01 22/03/2001 10 1,58 13 STT Họ Tuổi Tên Nam Số hồ sơ Ngày mổ 50272/01 02/04/2001 24786/01 09/04/2001 Nữ 69 Huỳnh Thò Diễm T 0,38 70 Lê Ngọc T 71 Phan Thò Ngọc D 10 51519/95 11/04/2001 72 Trần Tú V 48598/01 16/04/2001 73 Lý Tuấn L 142756/00 19/04/2001 74 Bùi Trần Thanh T 55858/01 16/04/2001 75 Lê Thò Ngọc T 36592/00 23/04/2001 76 Huỳnh Ngọc L 59768/01 26/04/2001 77 Đào Phát T 62202/01 02/05/2001 78 Nguyễn Hữu C 82425/98 08/05/2001 79 Võ Hồng C 75734/01 15/05/2001 80 Biện Văn S 76709/01 22/05/2001 81 Đoàn Quốc N 54680/01 23/05/2001 82 Huỳnh Thò Bích H 78244/01 24/05/2001 83 Trần Thò H 83329/01 28/05/2001 84 Phạm Võ Trâm A 75171/99 04/06/2001 85 Trương Lữ Thanh L 14 83116/01 13/06/2001 86 Lê Nguyễn Ngọc T 10 4532/01 28/06/2001 87 Phạm Thò Kim C 109402/01 03/07/2001 88 Phạm Thò Thủy T 0,13 97755/01 04/07/2001 89 Nguyễn Thò Thu T 111039/01 21/07/2001 90 Phạm Thò i D 106695/01 26/06/2001 91 Lê Thò Mỹ T 128936/01 01/08/2001 0,92 STT Họ Tuổi Tên Nam Số hồ sơ Ngày mổ Nữ 92 Lê Thò Thanh U 130416/01 03/08/2001 93 Đỗ Thò T 132226/01 13/08/2001 94 Hồ Thò Kim T 83043/01 06/08/2001 95 Nguyễn Thò Mỹ T 10 136951/01 15/08/2001 96 Lý Bích N 134403/01 14/08/2001 97 Lê Thò Quỳnh G 121620/01 16/08/2001 98 Nguyễn Thò Thanh H 11 139177/01 23/08/2001 99 Dương Châu Mỹ H 145492/01 10/09/2001 100 Lê Thò Như P 148866/01 10/09/2001 101 Nguyễn Thò Mỹ L 147187/01 18/09/2001 102 Nguyễn Thò H 11 154312/01 19/09/2001 103 Lê Thò Mỹ D 137639/01 02/10/2001 104 Phan Ngọc Phương L 169877/01 03/10/2001 105 Phan Thò Kim N 167802/01 04/10/2001 106 Nguyễn Nhật H 167496/01 16/10/2001 107 Hồ Thò T 166807/01 09/10/2001 108 Võ Anh T 190647/01 07/11/2001 109 Dương Ngọc Kiều T 186342/01 16/11/2001 110 Trần Võ Minh T 205402/01 06/12/2001 111 Bùi Thanh P 208130/01 17/12/2001 112 Nguyễn Thò Mỹ T 203291/01 20/12/2001 113 Lê Trí T 0,83 209885/01 18/12/2001 114 Nguyễn Tiến V 215242/01 25/12/2001 13 STT Họ Tuổi Tên Nam Số hồ sơ Ngày mổ 171693/99 05/01/2000 Nữ 115 Nguyễn Minh H 0,5 116 Phạm Thò Mỹ H 178608/00 20/11/2000 117 Hoàng Thò Thúy H 194067/00 28/10/2000 BỆNH ÁN Họ tên: Giới: Tuổi: Ngày sinh: Đòa chỉ: Nhập viện ngày: Số hồ sơ: Họ tên người liên lạc: Ngày xuất viện: Đòa chỉ: ĐT: Lý nhập viện Bệnh sử + Đau bụng + Vàng da Có º Không º Kiểu đau Thời gian Diễn tiến Điều trò Có º Không º Đặc điểm + U dùi sườn phải + Ói Vò trí Diễn tiến Có º Không º Thời gian Đặc điểm Có º Không º Đặc điểm + Sốt Có º Đặc điểm + Tiêu phân bạc màu Có º Đặc điểm Không º Diễn tiến Không º Diễn tiến + Các triệu chứng khác Tiền sử + Bản thân: + Gia đình Con thứ: Thai kỳ: Khám bệnh: + Tổng trạng + Cân nặng + Đau bụng Có º Không º Đặc điểm + Vàng da Có º Diễn tiến Không º Đặc điểm + U vùng sườn phải Có º Diễn tiến Không º Đặc điểm + Tam chứng kinh điển Có º Không º + Gan to Có º Không º Đặc điểm + Lách to Có º Không º Đặc điểm + Các triệu chứng có biến chứng + Các quan khác Kết cận lâm sàng + Công thức máu – Dung tích hồng cầu + Xét nghiệm chức gan + Xét nghiệm chức đông máu toàn + Siêu âm: Nang: Kích thước Túi mật ĐMTG Gan Lách Các quan khác Vò trí Tụy Thành nang Tường trình phẫu thuật + Chẩn đoán mổ + Ngày mổ + Phẫu thuật viên + Mô tả thương tổn  Nang: Vò trí Kích thước Thành nang  Túi mật Dạng Dính º Thể loại Khác To º Bình thường º Thành túi mật Vò trí đổ vào nang  Ống gan Kích thước Thành  Gan Kích thước Màu sắc Mật độ  Dòch mật Màu sắc Số lượng Sỏi + Cách thức phẫu thuật + Miệng nối mật-ruột Kích thước Vò trí Tạo hình mở rộng º Nang Ống gan miệng nối Túi mật Gan + Lượng máu cần truyền Hậu phẫu: + Kết bệnh học + Dòch mật: Sinh hóa: amylase Vi trùng học + Diễn tiến sau mổ:  Thời gian ăn uống lại  Thời gian rút dẫn lưu  Rò mật sau mổ º  Sốt º  Các triệu chứng khác  Siêu âm  Ngày xuất viện tình trạng lúc xuất viện Tái khám: + Thời gian sau mổ + Khám lâm sàng  Vết mổ  Đau bụng  Vàng da Có º Không º Kiểu đau Thời gian Diễn tiến Điều trò Có º Không º Đặc điểm  Sốt Có º Đặc điểm + Siêu âm + Xét nghiệm chức gan + Chụp dày-tá tràng Vò trí Diễn tiến Không º Diễn tiến THƯ THĂM HỎI Kính thưa gia đình, Nhằm mục đích theo dõi lâu dài sau mổ cháu nang ống mật chủ, đặc biệt cháu có điều kiện tái khám thường xuyên qui đònh Chúng mong gia đình vui lòng cung cấp thông tin để nắm rõ tình hình bệnh cháu, từ có lời khuyên thích hợp cho gia đình việc chăm sóc theo dõi cháu thời gian tới Xin vui lòng điền thông tin phản hồi vào mẩu sau đây, chi tiết xin bỏ trống Xin điền thật xác, chi tiết không chắn xin để trống mô tả lời phần ghi Có cần thông tin thêm xin viết vào phần ghi chú, vào trang sau thiếu (xin gởi quý gia đình mẩu thông tin phản hồi phong bì dán tem) TP HCM, Ngày tháng năm 200 BS Trương Nguyễn Uy Linh Khoa Ngoại Tổng hợp – BV Nhi Đồng MẪU THÔNG TIN PHẢN HỒI Họ tên bé: Cân nặng tại: Vàng da: Có º Chiều cao: Không º Thời điểm so với ngày mổ Đặc điểm Đau bụng: Diễn tiến Có º Không º Thời điểm so với ngày mổ Thời gian đau * Trong vòng ngày º Hơn ngày º * Không cần điều trò thuốc º Phải điều trò thuốc º Bao lâu đau lần Vài ngày º Vài tuần º Vài tháng º Vài năm º Kiểu đau Vò trí Sốt Có º Không º Thời điểm so với ngày mổ Đặc điểm Diễn tiến Tình trạng tiêu hóa Dễ tiêu º Khó tiêu º Khó tiêu với thức ăn nhiều dầu mỡ Ghi thêm Ngày tháng năm 200 Gia đình ký tên [...]... âm nang ống mật chủ 74 Hình 3.22 Hình chụp đường mật trong khi mổ của nang dạng cầu, kênh chung mật- tụy dài, góc hợp lưu ống mật chủ -ống tụy chính  50o 82 Hình 3.23 Hình chụp đường mật trong khi mổ của nang dạng cầu, kênh chung mật- tụy dài, góc hợp lưu ống mật chủ -ống tụy chính < 50o 82 Hình 3.24 Hình chụp đường mật trong khi mổ của nang dạng thoi, kênh chung mật- tụy dài, góc hợp lưu ống mật chủ -ống. .. Phân loại sa ống mật chủ theo Sarris (1989) [114] Bảng phân loại này chỉ dành cho sa OMC, bao gồm 2 loại (Hình 1.3):  Loại A: Bóng gan-tụy đổ vào nang và nang thông với tá tràng qua một lỗ thông nhỏ Loại này chiếm đa số : 67% trường hợp - A1: Ống mật chủ và ống tụy đổ vào nang chung một đường - A2: Ống mật chủ và ống tụy đổ vào nang bằng hai đường riêng biệt - A3: Nang có kích thước nhỏ và nằm hoàn... tiêu nghiên cứu như sau: 1 Khảo sát một số yếu tố liên quan đến bệnh sinh của nang OMC 2 Xác đònh các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của nang OMC theo nhóm tuổi của trẻ em 3 Đánh giá kết quả của phẫu thuật cắt nang triệt để, nối cao mật- ruột -5- CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẠI CƯƠNG 1.1.1 Đònh nghóa Nang OMC được đònh nghóa là tình trạng dãn bẩm sinh dạng cầu hay dạng thoi của đường mật trong và. .. trò phẫu thuật nang OMC ở trẻ em, vẫn chưa có một nghiên cứu nào khảo sát về cơ chế bệnh sinh của bệnh và các nghiên cứu vẫn chưa đi sâu vào biểu hiện của bệnh theo từng nhóm tuổi Đặc biệt, cách cắt nang và vò trí của miệng nối mật- ruột chưa được thống nhất Chính vì vậy, tôi nhận thấy cần khảo sát thêm về cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và điều trò phẫu thuật của nang OMC, trong... nang 89 Hình 3.31 Vi thể ống gan 89 Hình 3.32 Đại thể nang và túi mật 91 Hình 3.33 Vi thể xơ gan 93 Hình 3.34 Hợp lưu các ống gan 96 Hình 3.35 Kiểu nối tận-bên 97 Hình 3.36 Kiểu nối tận-tận 97 Hình 4.37 Các kiểu nối ống gan-hỗng tràng theo Roux-en-Y khi cắt nang 138 và sự ứ đọng mật -1- MỞ ĐẦU Nang ống mật chủ (nang OMC) là một bệnh ngoại khoa gan mật rất thường gặp ở trẻ em châu Á [60], [70], [71],... thuật cắt bán phần nang và nối ống mật chủ- tá tràng được Trần Ngọc Ninh thực hiện lần đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 8/10/1968 Từ 1970, phẫu thuật cắt toàn bộ nang và túi mật, nối ống gan chung-tá tràng bắt đầu được thực hiện và thay thế hoàn toàn kỹ thuật cắt bán phần nang Tại Việt Nam, phẫu thuật cắt nang, nối ống gan-tá tràng bằng một quai hỗng tràng biệt lập lần đầu được báo cáo vào 1999... nhóm nhỏ - IVa: dãn đường mật trong và ngoài gan phối hợp - IVb: dãn đường mật ngoài gan thành nhiều nang  Loại V: dãn đường mật trong gan thành một hoặc nhiều nang Ở trẻ em, tuyệt đại đa số các trường hợp (> 95%) là nang OMC có hay không có kết hợp với dãn đường mật trong gan (nang đường mật loại I và IVa), các thể loại khác rất hiếm gặp ở trẻ em [105] Trong phạm vi của nghiên cứu, tôi chỉ đề cập đến... trò lý tưởng nhất dành cho nang OMC Năm 1995, qua hồi cứu 97 trường hợp cắt nang OMC ở trẻ em, Todani [140] đã cho thấy với kiểu nối mật- ruột ở vò trí thấp trên ống gan chung, tỉ lệ -8- nhiễm trùng đường mật do hẹp miệng nối mật- ruột nhiều hơn gấp 30 lần so với kiểu nối cao và rộng tại hợp lưu các ống gan (40,91% so với 1,33% trường hợp) Năm 1996, Miyano [88] báo cáo 180 trường hợp cắt nang và nối ống. .. biểu hiện lâm sàng của nang - 11 - OMC đã thay đổi rất nhiều so với thời kỳ trước khi có siêu âm và độ chính xác cao của siêu âm trong chẩn đoán bệnh Kết quả sớm và đặc biệt là kết quả lâu dài của cắt nang bắt đầu được nghiên cứu kỹ càng hơn Báo cáo hồi cứu 119 trường hợp cắt nang, nối ống gan chung-hỗng tràng theo Roux-en-Y tại Bệnh viện Nhi trung ương của Lê Đình Chiến [1] vào năm 2000 cho thấy tỉ... phổ cập của siêu âm, nang OMC được phát hiện ngày càng nhiều hơn, sớm hơn và là đề tài nghiên cứu của nhiều tác giả ở nhiều khía cạnh bệnh lý Phan Thò Hiền [7] đã nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của nang OMC trong giai đoạn siêu âm đã được phổ cập và đối chiếu hình ảnh của nang trên siêu âm với tổn thương trong khi mổ để đánh giá mức độ chính xác của siêu âm trong việc chẩn đoán bệnh Tác giả cho thấy ... ống mật chủ 27 Hình 1.11 Hình chụp cắt lớp vi tính nang ống mật chủ 27 Hình 1.12 Hình chụp đường mật qua da nang ống mật chủ 28 Hình 1.13 Hình chụp mật- tụy ngược dòng qua nội soi nang ống mật chủ. .. âm nang ống mật chủ trước sinh thai 31 tuần 24 Hình 1.8 Hình cộng hưởng từ nang ống mật chủ 25 Hình 1.9 Hình cộng hưởng từ nang ống mật chủ thai 26 tuần 26 Hình 1.10 Hình chụp nhấp nháy nang ống. .. ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 55 2.2 Phương pháp nghiên cứu 55 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm bệnh nhi 64 3.2 Đặc điểm lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý nang ống mật chủ và đánh giá kết quả cắt nang triệt để ở trẻ em, Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý nang ống mật chủ và đánh giá kết quả cắt nang triệt để ở trẻ em, Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý nang ống mật chủ và đánh giá kết quả cắt nang triệt để ở trẻ em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn