Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Thành phố Biên Hòa: luận văn thạc sĩ

90 678 9
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2016, 14:16

LỜI CÁM ƠN Lời xin chân thành cám ơn cô PGS TS MAI THỊ HOÀNG MINH tận tình hướng dẫn góp ý chỉnh sửa thảo luận văn suốt trình thực Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Chi cục thuế Biên Hòa anh chị cán nhân viên nhiệt tình giúp đỡ trình thu thập thông tin số liệu Tôi xin gửi lời cám ơn đến Thầy cô khoa Sau đại học Trường Đại học Lạc Hồng đóng góp ý kiến tạo điều kiện cho hoàn thành chương trình học suốt thời gian theo học trường Tôi cám ơn Thầy Cô giảng dạy Trường Đại học Lạc Hồng truyền dạy kinh nghiệm quý báu làm tảng cho hoàn thành tốt luận văn Tôi xin cảm ơn gia đình động viên, khích lệ tinh thần hỗ trợ suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin chân thành cám ơn! Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu “ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội công tác thu thuế thu nhập cá nhân Chi cục thuế TP.Biên Hòa” với hướng dẫn khoa học PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh Tất nguồn tài liệu tham khảo công bố đầy đủ luận văn Nội dung luận văn trung thực Tác giả Nguyễn Hoàng Hà TÓM TẮT LUẬN VĂN Đối tượng nghiên cứu khảo sát đề tài hệ thống kiểm soát nội mục đích đưa giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội công tác thu thuế thu nhập cá nhân Chi cục thuế TP Biên Hòa Để đạt mục tiêu trình nghiên cứu tác giả đưa vấn đề giải sau: a/ Hệ thống kiểm soát nôi theo Báo cáo COSO năm 1992  Định nghĩa hệ thống kiểm soát nội theo Báo Cáo Coso  Các phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội b/ Kiểm soát nội tổ chức tài công theo định nghĩa INTOSAI  Thế KSNB tổ chức tài công  Vai trò, ý nghĩa kiểm soát nội tổ chức công  Đánh giá đặc điểm kiểm soát nội công tác thu thuế thông qua việc đánh giá rủi ro hoạt động thu thuế c/ Thực trạng xây dựng hệ thống kiểm soát nội tổ chức hành nghiệp Việt Nam nói chung Chi cục thuế TP.Biên Hoà nói riêng:  Quy định tổ chức máy quản lý tổ chức hành Việt Nam  Xây dựng máy kiểm soát nội theo quy định chung  Xây dựng máy kiểm soát nội Chi cục thuế TP.Biên Hoà  Khảo sát thống kê phiếu câu hỏi tình trạng thực tế công tác thu thuế Chi cục thuế TP.Biên Hoà d/ Đề xuất giải pháp nhằm áp dụng mô hình kiểm soát nội tổ chức hành công INTOSAI để xây dựng hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu hiệu công tác phòng chống thất thu thuế Chi cục thuế TP.Biên Hoà  Những vấn đề bất cập việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội tồn  Định hướng xây dựng hệ thống kiểm soát nội nhằm kết hợp ưu điểm kiểm soát nội tổ chức INTOSAI vào thực tiễn công tác thu thuế Việt Nam MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cám ơn Lời cam đoan Tóm tắt luận văn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình vẽ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: .1 Mục tiêu đề tài: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: .3 Phương pháp nghiên cứu: Các công trình nghiên cứu nước nước công bố: Đóng góp đề tài: Cấu trúc luận văn: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT N I TRONG ĐƠN VỊ HO T Đ NG C NG .7 1.1 Tổng quan hệ thống kiểm soát nội bộ: 1.1.1 Hệ thống kiểm soát nội theo COSO : 1.1.2 nghĩa hệ thống kiểm soát nội bộ: 1.1.3 Lợi ích hạn chế hệ thống kiểm soát nội bộ: 10 1.1.3.1 Lợi ích hệ thống kiểm soát nội bộ: .10 1.1.3.2 Hạn chế hệ thống kiểm soát nội bộ: 10 1.2 Hệ thống kiểm soát nội đơn vị hoạt động công: 11 1.2.1 Lược sử đời KSNB hoạt động công: 11 1.2.2 Vai trò kiểm soát nội đơn vị hoạt động công: 12 1.2.3 Các yếu tố cấu tạo nên hệ thống kiểm soát nội đơn vị hoạt động công: 12 1.3 Kiểm soát nội công tác thu thuế TNCN: 19 1.3.1 Giới thiệu thuế TNCN: 19 1.3.2 Kiểm soát nội công tác thu thuế TNCN : 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG : ĐÁNH GIÁ THỰC TR NG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT N I TRONG C NG TÁC THU THUẾ TNCN T I CHI CỤC THUẾ I N HOÀ23 2.1 Giới thiệu tổng quát Chi cục thuế Biên Hòa: .23 2.1.1 Sơ lược hình thành phát triển chi cục thuế Biên Hòa 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức Chi cục thuế TP Biên Hòa: 24 2.1.3 Chức nhiệm vụ đội thuế CCT.TB: 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu: .29 2.2.1 Thu thập liệu : 29 2.2.2 Phương Pháp xử lý: 31 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu: 31 2.3 Đánh giá tổng quan tình hình thu thuế TNCN 2011 – 2014: 32 2.3.1 Tổng quan hệ thống kiểm soát nội thu thuế ngành thuế Việt Nam: 32 2.3.2 Thực trạng thu thuế TNCN Chi cục thuế Thành phố Biên Hòa: 34 2.4 Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội công tác thu thuế TNCN chi cục thuế Biên Hoà: 37 2.4.1 Môi trường kiểm soát: 40 2.4.2 Đánh giá rủi ro: 45 2.4.3 Các hoạt động kiểm soát: 51 2.4.4 Thông tin truyền thông: .55 2.4.5 Giám sát: 57 2.5 Những mặt chưa làm nguyên nhân tồn hệ thống KSNB Chi cục thuế Thành phố Biên Hoà: 61 2.5.1 Môi trường kiểm soát: 61 2.5.2 Đánh giá rủi ro: 61 2.5.3 Hoạt động kiểm soát: 62 2.5.4 Thông tin truyền thông: .62 2.5.5 Giám sát: 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 CHƢƠNG : GI I PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSN TRONG 65 C NG TÁC THU THUẾ TNCN T I CHI CỤC THUẾ I N HOÀ 65 3.1 Quan điểm xây dựng nhằm hoàn thiện HTKSNB công tác thu thuế TNCN Chi cục thuế Biên Hoà: 65 3.1.1 Quan điểm kế th a có chọn lọc: .65 3.1.2 Cập nhật trình độ quản lý giới phù hợp theo trình độ quản lý đơn vị 65 3.1.3 Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kiểm soát: 67 3.2 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội chi cục thuế Biên Hoà: 68 3.2.1 Về Môi trường kiểm soát: 68 3.2.2 Về Đánh giá rủi ro: 69 3.2.3 Về Hoạt động kiểm soát: 71 3.2.4 Về thông tin truyền thông: 72 3.2.5 Về công tác giám sát : 73 3.3 Các kiến nghị hỗ trợ nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ: 74 3.2.6 Đối với nhà nước: .74 3.2.7 Đối với ngành thuế: 74 3.2.8 Đối với cục thuế tỉnh Đồng Nai: 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KH O PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng việt AICPA Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ BCTC Báo cáo tài CB-CNV Cán - Công nhân viên CCHC Cải cách hành chánh CCT.BH Chi cục thuế thành phố Biên Hòa CCVC Cán viên chức ERM Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (Enterprise Rick Management) GAO Cơ quan Giải tỏa Trách nhiệm Chính phủ (GAO) – quan KTTC Mỹ TNCN Thuế thu nhập cá nhân HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội INTOSAI Tổ chức quốc tế quan kiểm toán tối cao (The International Organisation of Supreme Audit Institutions) KSNB Kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách nhà nước DNNN Doanh nghiệp nhà nước TN-QLHS Tiếp nhận hồ sơ trả kết TP.Biên Hòa Thành phố Biên Hòa VSA Chuẩn mực kiểm toán XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC B NG Số thứ tự  Nội dung Trang ảng biểu Bảng 2.1: Thành phần đối tượng nghiên cứu Bảng 2.2: Bảng số lượng doanh nghiệp hoạt động địa bàn Thành Phố Biên Hòa Chi cục quản lý qua năm 2011-2014 Bảng 2.3: Bảng số lượng hộ kinh doanh hoạt động địa bàn Thành Phố Biên Hòa Chi cục quản lý qua năm 2011-2014 Bảng 2.4: Bảng kết thu ngân sách CCT.BH giai đoạn 2011-2014 Bảng 2.5: Kết kiểm tra việc thực nghĩa vụ thuế giai đoạn năm 2011-2014 CCT.BH 30 34 34 35 36 Bảng 2.6: Thông kê mô tả thông tinh chung thu thuế TNCN 38 Bảng 2.7: Kết thống kê nhân tố Môi trường kiểm soát 41 Bảng 2.8: Kết thống kê nhân tố Đánh giá rủi ro 46 Bảng 2.9: Kết thống kê nhân tố Hoạt động kiểm soát 52 Bảng 2.10: Kết thống kê nhân tố Thông tin truyền thông 55 Bảng 2.11: Kết thống kê nhân tố Giám sát 58 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thuế tồn t lâu lịch sử loài người nhiều nước giới bắt buộc dân cư, ngành nghề đóng góp, để chi cho hoạt động máy nhà nước, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng công trình phục vụ công cộng Có thể nói cách khác: Thuế khoản đóng góp mang tính bắt buộc thể nhân pháp nhân nhà nước quy định thông qua hệ thống pháp luật Thuế công cụ quan trọng Nhà nước ta quốc gia giới xem công cụ tập trung chủ yếu nguồn thu cho ngân sách nhà nước, điều tiết vĩ mô kinh tế điều hoà thu nhập xã hội góp phần thực bình đẳng công xã hội Có thể nói, Bộ máy Nhà nước quốc gia tồn ngành thuế thuế nguồn thu lớn cho Ngân sách Nhà nước Các luật thuế sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phát triển kinh tế xã hội đất nước Thuế vấn đề Nhà nước, nhà kinh doanh, nhà đầu tư người dân quan tâm Việc sử dụng công cụ quản lý thuế chức nhiệm vụ quan quản lý, quy định cải cách hành thuế xây dựng quy trình quản lý hữu hiệu xem công cụ tốt Luật Quản lý thuế (của Quốc Hội khóa XI, Kỳ họp thứ 10; số78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006), Nghị định số 83/2013/ND-CP ngày 22/7/2013 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế đời đánh dấu bước ngoặt quan trọng công cải cách hành chánh thuế (CCHC) thuế Xác định hoàn toàn trách nhiệm cho đối tượng nộp thuế phải tự khai, tự tính, tự nộp thuế vào Ngân sách nhà nước tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Chính đòi hỏi đối tượng nộp thuế phải có hiểu biết đầy đủ các quy định thuế, sở tự giác tuân thủ nghĩa vụ thuế Để đáp ứng yêu cầu quan thuế t ng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuế (Tuyên truyền hỗ trợ thuế; Đăng ký thuế; Khai thuế; Hoàn thuế; miễn giảm thuế; Kiểm tra thuế; Giải khiếu nại tố cáo ), đổi tất quy trình quản lý thuế theo chế “tự tính – tự khai – tự nộp thuế”, áp dụng công nghệ quản lý thuế tiên tiến, khoa học đại vào tất khâu quản lý, nâng cao kỹ quản lý thuế đại, tính chuyên sâu, chuyên nghiệp cho toàn đội ngũ cán ngành thuế Tuy nhiên, thời gian qua nhiều bất cập quy định thuế, công chức thuế bắt tay với doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp trốn thuế cung cách phục vụ công chức thuế nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp … làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu thuế nhà nước Tỉnh Đồng Nai xem trung tâm kinh tế nước tỉnh thành có số lượng doanh nghiệp khu công nghiệp tập trung nhiều, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đơn vị có số thu cao chiếm khoảng phần ba số thu ngân sách nước Cùng với xu hướng phát triển hội nhập với kinh tế giới doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngày đa dạng, động nhằm thu hút đầu tư nước Cục thuế tỉnh cần phải có giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thuế Khẩu hiệu năm 2010 Cục thuế tỉnh Đồng Nai: “Chung tay cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng quản lý thuế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đổi phương pháp làm việc; củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế”, năm 2011 “ tiếp tục cải cách, đại hóa, nâng cao chất lượng quản lý thuế”, hiệu năm 2012 “Tiếp tục cải cách hành thuế, nâng cao chất lượng quản lý thuế”, hiệu năm 2013 “ inh ạch – Chuy n nghiệp – i m chínhhiệu năm 2014 “ inh ạch – Chuy n nghiệp – i m chính- ổi mới”, ổi mới”, hiệu năm 2015 “ inh ạch – Chuy n nghiệp – i m chính- ổi mới”, Qua cho thấy tâm nhiệm vụ trọng tâm chi cục thuế nói riêng Cục thuế tỉnh Đồng Nai nói chung việc thực CCHC, chất lượng quản lý thuế nhằm đạt nhiệm vụ thu ngân sách Như việc thực đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội công tác thu thuế TNCN chi cục thuế thành phố Biên H ” góp phần cần thiết nhằm nâng cao chất lượng quản lý thuế, thông qua việc đưa 11 Chi cục thuế thuộc Cục thuế tỉnh Đồng Nai làm nơi tiến hành khảo sát đánh giá hệ thống kiểm soát nội (HTKSNB) công tác phòng chống thất thu thuế Mục tiêu đề tài: + Đánh giá tính hữu hiệu HTKSNB công tác thu Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chi cục thuế Thành phố Biên Hòa 68 thuế hình thức Nhưng việc chuyển đổi ban đầu đạt số kết khả quan: - Tiết kiệm chi phí quản lý hành thuế: Khi áp dụng chế kê khai qua mạng hàng tháng quan Thuế gửi hàng triệu thông báo thuế nên ngành thuế tiết kiệm chi phí giấy mực, in ấn, cước phí bưu điện… đem lại hiệu kinh tế không nhỏ, chi phí thu thấp hiệu công tác quản lý thuế nâng cao Ngoài ra, thực khai thuế qua mạng nguồn nhân lực giảm tải, giảm phần lớn chi phí quản lý mà hiệu quản lý cao - Tạo tiền đề nâng cao hiệu công tác củ qu n Thuế: Thực áp dụng chế kê khai qua mạng quan Thuế có điều kiện để hướng tới công tác quản lý thu thuế tổ chức theo hướng ngày đại chuyên môn hóa nghiệp vụ cho t ng phận, thay cán kiểm tra thuế phải v a tính toán nhập liệu số liệu tờ khai giấy đồng thời phải bảo quản hồ sơ tiến hành công tác kiểm tra đơn vị họ việc tập hợp số liệu máy thực công tác kiểm tra Triển khai thực chế tạo điều kiện cho ngành thuế đẩy mạnh đại hóa công tác quản lý mà cụ thể đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tin học công tác quản lý thu thuế Đó tiền đề để nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế Ngoài việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kiểm soát giúp thông tin đơn vị truyền tải cách nhanh chóng tới phận phận với nhau, thông tin dễ dàng kết nối quan ban ngành liên quan với công việc yêu cầu cần có hỗ trợ thông tin t bên liên quan khác công tác tra kiểm tra đối tượng nộp thuế Hoàn thiện hệ thống iểm soát nội chi cục thuế iên Hoà: Dựa tình hình thực tế HTKSNB chi cục thuế TP.Biên Hòa, tác giả đóng góp số giải pháp nhằm hoàn thiện HTKSNB nhằm cải thiện tình trạng thất thu địa bàn 3.2.1 Về Môi trƣờng kiểm soát: Người quản lý đơn vị cần phân định quyền hạn trách nhiệm rõ ràng cho t ng phận nhằm giúp đạt hiệu công việc tốt đồng thời giúp phận có trách nhiệm với công việc mà giao, tránh tình trạng 69 phận chối bỏ trách nhiệm cho phận Đồng thời phận thực công việc quyền hạn mình, giúp trình chuyển công việc phận thực dễ dàng thuận lợi Cần xây dựng chuẩn mực đạo đức, ứng xử phù hợp với quy tắc đạo đức ứng xử đắn người cán thuế Điều giúp tránh tình trạng tha hóa mặt đạo đức mà rõ tình trạng tham ô, nhận hối lộ để bắt tay với Doanh nghiệp trốn thuế người cán Đồng thời giúp cho hình ảnh người cán nhà nước mắt người dân hình ảnh đẹp, người nộp thuế tâm lý bị bắt buộc nộp thuế mà cảm thấy nghĩa vụ đóng góp đất nước họ làm việc với đội ngũ cán thuế chuyên nghiệp chuyên môn làm việc tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực Năng lực đội ngũ nhân viên ngành thuế thật điều cần quan tâm Việc tuyển dụng dựa mối quen biết mà không dựa lực thật dễ dẫn đến tâm lý ỷ lại người tuyển dụng Do cần xây dựng quy tắc tuyển dụng dựa lực, đạo đức người tuyển Để làm điều cần có quy trình tuyển dụng công khai, đánh giá lực qua thi tuyển cách trung thực Các thông tin phát sinh trình hoạt động không truyền đạt kịp thời dẫn đến việc rủi ro không nhận diện, hay sách nhà quản lý không sát với hoạt động thực tế… Vì cần xây dựng cấu tổ chức tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin t xuống, t lên hoạt động Thứ vấn đề bố trí phòng ban cho hiệu quả, phòng ban có công việc liên quan tới cần bố trí gần phòng ban mà công việc họ cần tách rời, độc lập phải bố trí xa Và thứ hai xây dựng cấu nhân viên hay địa bàn quản lý cho hiệu việc truyền đạt thông tin, cần bố trí địa bàn gần có điều kiện kinh tế, xã hội, tình hình hoạt động giống cấp quản lý 3.2.2 Về Đánh giá rủi ro: Để nhận biết đánh giá rủi ro đòi hỏi người nhân viên thuế phải có trình độ lực tốt, nhiều kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu Do cần có khóa đào tạo chuyên sâu cho nhân viên nhằm nâng cao lực nhận 70 biết, đánh giá, đối phó với rủi ro công tác thu thuế Ngoài khuyến khích nhân viên tham gia lớp học nâng cao lực cách hỗ trợ phần kinh phí cho nhân viên, tạo điều kiện thời gian cho nhân viên tham gia đạt kết tốt Để làm việc chi cục cần xếp cách linh hoạt thời gian biểu, nhân để đảm bảo tiến độ công việc thực hiệu Rủi ro đơn vị phát sinh t nhiều nguyên nhân, đối tượng khác nhau, t bên t bên Và rủi ro có nhiều mức độ khác nhau, có rủi ro xảy với mức độ ít, ảnh hưởng nghiêm trọng, có rủi ro xảy với tần suất cao hậu không nghiêm trọng, việc phân bổ nguồn lực để đối phó với rủi ro có hiệu điều kiện nguồn lực giới hạn vấn đề quan trọng Với lĩnh vực, đối tượng thường xảy sai phạm cần phân bổ nguồn lực nhiều việc quản lý nguồn thuế TNCN, đối tượng nộp thuế TNCN lớn Như nguồn thuế TNCN lớn, chủ yếu t người lao động doanh nghiệp, đối tượng không nhiều họ cố tình né tránh thuế khó phát để làm việc họ có chuẩn bị kỹ lưỡng mặt chứng t quy trình thực họ khó phát kẽ hở nguồn thất thu t đối tượng lớn Vì cần cán thuế có lực, trình độ kinh nghiệm số lượng nhân lực cho đối tượng không cần nhiều Cần đưa hình thức xử phạt, kỷ luật cao cán thuế có hành vi bắt tay với Doanh nghiệp trốn thuế Có răn đe cán này, nhằm chấn chỉnh làm đạo đức nội Để nhận diện rủi ro vấn đề khó khăn, rủi ro phát mà lại không truyền đạt đến phòng ban việc phát không mang lại hiệu thực tế Do có vấn đề rủi ro phát cần nhanh chóng truyền đạt đến phòng ban cách rộng rãi hệ thống văn giấy mail nội bộ, cần đảm bảo thông tin truyền đạt cách xác để có hướng giải thiết thực đối phó với rủi ro Mục tiêu ngành thuế thu đúng, thu đủ số tiền thuế phát sinh đối tượng nộp thuế Nhưng mục tiêu cần xây dựng phù hợp với tình hình thực tế 71 địa bàn, xây dựng mục tiêu thấp dẫn đến thất thu nguồn thuế, xây dựng mục tiêu thu cao dẫn đến gây áp lực cho cán thuế mà không khuyến khích vấn đề phát triển kinh doanh địa bàn Vì cần xây dựng mục tiêu thu phù hợp, phải nắm rõ nguồn thông tin cần thiết t nhiều nguồn đáng tin cậy khác khảo sát số khu vực, địa bàn trọng yếu, báo cáo nội phận kiểm tra, giám sát độc lập số liệu năm trước hay số mang tính chất thống kê để thiết lập nên mục tiêu thu cho Chi cục, mục tiêu nên chia làm nhiều giai đoạn khác gồm mục tiêu ngắn hạn mục tiêu dài hạn Như giúp đơn vị dễ dàng đạt cán thuế tình trạng năm lơ cuối năm chạy đua đạt mục tiêu 3.2.3 Về Hoạt động kiểm soát: Cần đề kế hoạch luân chuyển nhân viên tới vị trí phòng ban khác định kỳ để tránh việc gây tác động xấu công việc, thứ tránh cảm giác nhàm chán công việc phải làm việc lâu vị trí phòng ban Thứ hai việc luân chuyển tránh rủi ro nhân viên làm việc lâu vị trí gây dựng mối quan hệ lâu bền nơi dễ dẫn đến thông đồng, bỏ qua cho sai phạm nhân viên khác phòng, rủi ro nghiêm trọng mà hạn chế tối đa mà không cần nhiều chi phí Và thứ ba việc luân chuyển giúp cán thuế có dịp trau dồi trang bị thêm kiến thức chuyên môn để đảm nhiệm nhiều vị trí khác tổ chức, Như đề cập việc phân chia trách nhiệm cho phòng ban đóng vai trò quan trọng việc xây dựng môi trường kiểm soát Và để xây dựng hoạt động kiểm soát hữu hiệu hiệu vấn đề phân chia trách nhiệm đến t ng cá nhân cần quan tâm cách đắn Việc phân công người, việc v a giúp phát huy tối đa khả t ng cá nhân để công việc thực cách nhanh chóng nhất, v a giúp cá nhân có ý thức trách nhiệm việc làm, đồng thời đánh giá lực người t có biện pháp khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ xử phạt cá nhân sai phạm 72 Để đảm bảo tính công khách quan công tác tra, kiểm tra thuế hoạt động cần tiến hành cách độc lập riêng biệt phận khác hoạt động kiểm tra, hướng dẫn nộp thuế người quản lý thuế trực tiếp Nếu việc tiến hành người quản lý thuế Doanh nghiệp chẳng khác v a người hướng dẫn Doanh nghiệp kê khai nộp thuế nào, v a người kiểm tra kết mình, liệu khách quan không? Do cần lập phận kiểm tra riêng biệt 3.2.4 Về thông tin truyền thông: Để đảm bảo việc thông tin xác cần cập nhật tin tức cách kịp thời để xây dựng quy trình quản lý thuế theo sách đồng thời cần quan tâm để đảm bảo hệ thống xử lý thông tin đối tượng nộp thuế, đối tượng hưởng ưu đãi xác đinh đúng, đường truyền thông tin đủ khả để nhận liệu t hàng ngàn Doanh nghiệp địa bàn tránh rủi ro không nộp tờ khai, hay xác định sai sách ưu đãi dẫn đến thất thu Cần tổ chức buổi tập huấn thuế cho doanh nghiệp cách định kỳ trường hợp có thay đổi sách Thực tốt công tác giúp cho chi cục thuế truyền đạt thông tin thay đổi sách thuế thời kỳ, cách thức thực đến Doanh nghiệp Để doanh nghiệp thực theo quy định nhà nước không viện cớ không hướng dẫn dẫn đến kê khai sai, kê khai không quy định đối tượng hưởng Để thực biện pháp trước tiên cán nhân viên thuế đầu việc nắm bắt hiểu rõ quy định thě hướng dẫn cho đối tượng nộp thuế thực Cần đầu tư trang bị cho hệ thống máy móc thiết bị đảm nhận việc truyền tải thông tin đơn vị để đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin cách nhanh chóng hiệu Đồng thời hạn chế rủi ro mát liệu hệ thống cũ, hay xảy hư hỏng Thông tin cập nhật kịp thời giúp nhà quản lý đưa sách, biện pháp kịp thời, mang lại hiệu cao đưa thời điểm 73 3.2.5 Về công tác giám sát : Nhằm hạn chế đến mức nhỏ ảnh hưởng rủi ro cần phải xây dựng biện pháp nhằm phát kịp thời nguyên nhân dẫn đến sai phạm để có hướng xử lý Để thực tốt vấn đề cần phải thiết lập quy trình tra, kiểm tra nội định kỳ, tháng để kịp thời phát sai sót trình xử lý công việc cán thuế giúp người quản lý tìm hướng khắc phục hiệu đổi cách xử lý để hạn chế rủi ro nhiều Bên cạnh cần thiết lập quy trình cụ thể cho công tác tra, kiểm tra, giám sát sau Doanh nghiệp nộp thuế Thực tế thời điểm theo quy định luật quản lý thuế việc tra, kiểm tra thuế hồ sơ sổ sách Doanh nghiệp thực vòng năm năm trở lại với Doanh nghiệp vi phạm mà năm xử lý, quy định dẫn đến rủi ro thất thu nhiều t ng Chi cục quy trình kiểm tra giám sát hiệu Với nguồn nhân lực cán kiểm tra thuế mà phải kiểm tra lượng sổ sách chứng t lớn, nhiều năm nên việc xảy sai sót không xảy Do cần thiết lập quy trình cụ thể cho t ng đối tượng nộp thuế, loại hình doanh nghiệp nhỏ v a tiến hành kiểm tra với chu kỳ năm, với doanh nghiệp lớn doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nhiều rủi ro chu kỳ kiểm tra nên rút ngắn lại năm chí năm, phân bổ thời gian tra suốt năm không nên tập trung vào thời điểm toán năm để tối ưu hóa nguồn lực Chi cục Trong trình hoạt động doanh nghiệp cần giám sát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, cần có liên kết thông tin với quan liên quan khác Sở kế hoạch đầu tư, Liên đoàn lao động… để nắm rõ thông tin hoạt động doanh nghiệp nhằm quản lý tốt đồng thời phát sớm dấu hiệu gian lận hay trốn thuế Như tác giả phân tích chương trước việc tạo điều kiện cho người kiểm tra thuế phép trực tiếp báo cáo kết đạt được, sai phạm trình tra kiểm tra lên người quản lý cần thiết cần phát huy thành văn hóa tổ chức Để làm điều cần phải quy định rõ ràng quy định quy chế nội bộ, nên có hình thức xử phạt nghiêm 74 khắc cá nhân trái với quy định cố tình cản trở việc truyền đạt thông tin lên người quản lý cao (ở chi cục trưởng) Trên số giải pháp đóng góp tác giả nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB Chi cục thuế TP Biên Hòa công tác chống thất thu thuế Các iến nghị h trợ nhằm hoàn thiện hệ thống iểm soát nội bộ: 3.2.6 Đối với nhà nƣớc: - Cần có phối hợp chặt chẽ ban ngành với quan thuế cụ thể: công an, ngân hàng, Hải quan - Cần nối mạng liên thông ban ngành để thuận tiện việc tra cứu thông tin liên quan đến đối tượng nộp thuế Đặc biệt ngành thuế ngành Hải Quan 3.2.7 Đối với ngành thuế: - Hoàn thiện hệ thống sách thuế nói chung văn Luật nói riêng phải đồng bộ, sát với yêu cầu thực tiễn đặt - Khi ban hành sách thuế cần nghiên cứu kỹ trước ban hành Câu t gắn gọn, dễ hiểu Tránh trường hợp thông tư ban hành lại phải ban hành thông tư khác để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Vì ban hành thông tư bổ sung dẫn đến nhiều khó khăn việc nắm bắt nội dung có chồng chéo Khi có sửa đổi bổ sung sách, văn thuế phải đảm bảo tính kịp thời để doanh nghiệp lúng túng vướng mắc xử lý - Trước ban hành luật, cần phải có kết khảo sát t phía doanh nghiệp để xác định vướng mắc doanh nghiệp gặp phải, đồng thời phải xem xét việc ban hành luật, sách có tính khả thi, dễ dàng thực đặc biệt phải phù hợp với tình hình thực tế để tránh tình trạng sau ban hành mà không phù hợp với thực tiễn lại tiếp tục sửa đổi, bổ sung Ngoài ra, cần phải phân tích đắn nguyên nhân khách quan khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải để t có kế hoạch, lộ trình định để cải tiến sách cho phù hợp Các luật ban hành cần phải áp dụng thời gian dài, sửa đổi bổ sung luật sửa đổi, bổ sung phải thay thể luật cũ, tránh tình trạng luật chồng luật, dễ dàng cho quan chức doanh nghiệp thực 75 - Các ngôn t sử dụng luật cần phải dễ hiểu để áp dụng quan chức doanh nghiệp hiểu ý, tránh tình trạng “một t mà hiểu nhiều nghĩa” - Có nhiều văn hướng dẫn sách không phù với với Luật, Nghị định, Thông tư thuế hành Thời hạn văn dẫn đến Luật, nghị định, thông tư hết hiệu lực quan thuế, thận chí doanh nghiệp áp dụng để giải công việc dẫn đến rủi ro thu thuế khiếu nại Người nộp thuế - Tổng cục thuế cần quy định rõ hiệu lực ban hành văn Văn hướng dẫn sách thuế phải phù hợp với Luật, Nghị định , thông tư Tránh tình trạng Luật, Nghị định, Thông tư không qui định văn hướng dẫn lại qui định Dẫn đến khó khăn việc xử lý hướng dẫn người nộp thuế 3.2.8 Đối với cục thuế tỉnh Đồng Nai: - Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao lực, cập nhật kiến thức kế toán thuế cho cán công chức đơn vị - Định kỳ, cần tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn cho toàn thể cán công chức đơn vị, qua nắm bắt kịp thời trình độ cán công chức để bố trí phù hợp theo lực - Thực thường xuyên chế độ luân chuyển cán công chức đội kiểm tra Đây việc quan trọng cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro công việc tiêu cực đơn vị - Sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu công việc, công khai minh bạch công tác tổ chức cán - Bố trí nhân viên đội kiểm tra thuế điều kiện trình độ phù hợp với chuyên ngành t đại học trở lên cần đòi hỏi phải có phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm công tác có tâm huyết với nghề - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công việc chi cục thuế nhằm giảm thiểu rủi ro - Trang bị máy móc đại hệ thống công nghệ thông tin đơn vị - Bố trí đội ngũ cán thuế có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt tình hướng dẫn Người nộp thuế có quy định sách thuế - Tổ chức thường xuyên chương trình tập huấn để triển khai sách thuế kịp thời hỗ trợ cho Người nộp thuế, tổ chức buổi đối thoại với Người nộp thuế, 76 tổ chức tuần lễ lắng nghe kiến Người nộp thuế để nắm tâm tư nguyện vọng Người nộp thuế thái độ làm việc cán thuế để kịp thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời cán thuế làm khó, nhũng nhiễu… 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương tác giả giải mục tiêu đề tài câu hỏi nghiên cứu làm để nâng cao hiệu hệ thống KSNB công tác chống thất thu thuế Chi cục thuế TP Biên Hòa Một hệ thống KSNB xây dựng hoàn thiện số quan điểm quán, tảng lý luận vững phù hợp với trình độ quản lý Chi cục Tác giả đề xuất nhóm giải pháp theo yếu tố cấu thành hệ thống KSNB theo COSO 1992 vận dụng INTOSAI phù hợp cho ngành thuế Đồng thời để thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, tác giả đề xuất số kiến nghị cấp nhằm thuận lợi cho Chi cục hoàn thiện hệ thống KSNB có hiệu 78 KẾT LUẬN Mỗi quốc gia, hệ thống thu thuế nguồn thu quan trọng sở cung cấp nguồn tài chủ yếu cho hoạt động công quốc gia Công tác chống thất thu thuế công việc hàng ngày cấp thiết cho tất hệ thống ngành thuế quốc gia giới, có Việt Nam Theo chuẩn mực quốc tế ứng dụng số quốc gia tiên tiến giới hệ thống KSNB nói chung lý thuyết COSO, vận dụng lý thuyết lĩnh vực hoạt động công lý thuyết INTOSAI Luận văn hệ thống hóa lý luận hai sở lý thuyết nêu kết hợp với đặc điểm ngành thuế để hệ thống hóa chương lý luận luận văn, làm sở khoa học lý thuyết Chi cục thuế Thành Phố Biên Hòa đơn vị trực thuộc Cục thuế tỉnh Đồng Nai ngành thuế Việt Nam, chịu tác động sách hệ thống KSNB ngành thuế nói chung Chi cục thuế nói riêng Hệ thống KSNB Chi cục thuế tổ chức vận hành hiệu chống thất thu thuế tăng nguồn thu cho Ngân sách Việc khảo sát thực trạng hệ thống KSNB Chi cục thuế theo yếu tố cấu thành hệ thống giúp cho Lãnh đạo Chi cục thuế thấy mặt làm được, chưa làm nguyên nhân tồn tại Chi cục, t tác giả góp ý giải pháp hoàn thiện nhằm tổ chức thực thi hiệu hệ thống KSNB công tác chống thất thu thuế TNCN Chi cục, đóng góp luận văn mục tiêu nghiên cứu đề tài hoàn thành cách khoa học  Hạn chế đề tài: - Đề tài sâu vào nghiên cứu hệ thống KSNB theo COSO 1992, hệ thống giới phát triển theo COSO 2004 nghiên cứu theo hệ thống KSNB 2013 Tuy nhiên, đặc điểm ngành thuế giới hạn đề tài KSNB bên Chi cục nhiều hơn, COSO 2004 sâu nghiên cứu hệ thống quản trị rủi ro cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều - Mẫu nghiên cứu bảng khảo sát chưa đủ lớn tổng số nhân viên Chi cục, nên độ tin cậy khảo sát chưa mong muốn 79  Hƣớng nghiên cứu tiếp theo: Sau hoàn thiện hệ thống KSNB theo đề tài, sau Chi cục nên nghiên cứu vận dụng thêm kiểm soát rủi ro để bổ sung thành hệ thống KSNB đại hơn, trình độ quản lý Chi cục nâng cao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KH O Báo cáo sơ kết công tác thuế tháng đầu năm 2015, Bộ Tài ban hành ngày 20/7/2015 Hà Nội Báo cáo tổng kết công tác thuế hàng năm từ năm 2011 – 2014 tháng đầu năm 2015, Cục thuế tỉnh Ðồng Nai ban hành ngày 15/7/2015 Báo cáo tổng kết công tác thuế hàng năm từ năm 2011 – 2014 tháng đầu năm 2015 Chi Cục thuế TP Biên Hòa ban hành ngày 10/7/2015 Báo cáo doanh nghiệp hoạt động đến 31/12/2014, Cục thuế tỉnh Ðồng Nai, 2015 Báo cáo kết xử lý vi phạm thuế từ năm 2011- 2014,Cục thuế tỉnh Ðồng Nai, 2014 Báo cáo công tác đào tạo từ 2011-2014, Cục thuế tỉnh Ðồng Nai ,2015 Báo cáo COSO năm 1992, Hội đồng quốc gia Hoa kỳ chống gian lận báo cáo tài chính, 1992 Bộ môn kiểm toán, trường Ðại Học Kinh tế TP.HCM (2011), “Giáo trình kiểm soát nội ộ”, NXB Lao Ðộng Xã Hội Bùi Thanh Huyền (2010)“Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội ộ kho ạc nhà nước Quận 10 TPHC ” luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP HCM 10 Trần Văn Khương (2014) “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội ộ công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Bình Ðịnh" luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP HCM 11 uật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 quy định uật kiểm toán nhà nước Quốc Hội nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành ngày 14 /06 /2005 Hà Nội 12 uật Quản lý thu số 78/2006/QH11, quy định việc quản lý loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định pháp luật.Quốc hội an hành ngày 29/11 /2006 Hà Nội 13 uật số 21/2012/QH13 quy định sửa đổi, ổ sung số điều uật quản lý thuế, Quốc hội ban hành ngày 20/11/2012 Hà Nội 14 Võ Năm (2010), “Hoàn thiện công tác kiểm soát thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Ðịnh”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP.HCM 15 Nghị định số 10/2002/NÐ-CP quy định chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu, Chính phủ ban hành ngày 16 /01/2002 16 Nghị định số 43/2006/NÐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức ộ máy, i n chế tài đơn vị nghiệp công lập, Chính phủ ban hành ngày 25 /04/2006 17 Nghị định số 24/2007/NÐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều uật thuế TNDN, Chính phủ ban hành ngày 14 /02/ 2007 18 Nghị ðịnh số 85/2007/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành số ðiều uật Quản lý thuế, Chính phủ ban hành ngày 25 tháng năm 2007 19 Nghị định số 124/2008/NÐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều uật thuế TNDN, Chính Phủ ban hành ngày 11/12 /2008 20 Nghị định số 106/2010/NÐ-CP sửa đổi, ổ sung Nghị định số 85/2007/NÐCP ngày 25/5/2007, Chính Phủ ban hành ngày 28 /10/2010 21 Nghị định số 51/2010/NÐ-CP quy định hóa đơn án hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Chính Phủ ban hành ngày 14/05/2010 22 Nghị định số 122/2011/NÐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều uật thuế TNDN, Chính Phủ ban hành ngày 27/12/ 2011 23 Quyết định số 108/QÐ-BTC quy định cấu tổ chức ộ máy Cục thuế tỉnh, thành phố, Bộ Tài ban hành ngày 14 /01/2010 24 Thông tư số 143/2001QÐ-BTC việc an hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 400, Bộ Tài ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2001 25 Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NÐ-CP Chính Phủ, Bộ Tài ban hành ngày 23/11/2007 26 Thông tư số 61/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 98/2007/NÐCP ngày 07/6/2007 Chính Phủ, Bộ Tài ban hành ngày 14 /06/2007 27 Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NÐ-CP ngày 25/5/2007 Chính Phủ, Bộ Tài ban hành ngày 26/12/2008 28 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NÐ-CP ngày 14/5/2010 quy định hóa đơn án hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Bộ Tài ban hành ngày 28 /09/ 2010 29 Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều uật quản lý thuế, Bộ Tài ban hành ngày 25/02/2011 30 Thông tư số 44/2011/TT-NHNN quy định HTKSNB kiểm toán nội ộ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/12/ 2011 31 Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NÐ-CP Nghị định số 122/2011/NÐ-CP Chính Phủ, Bộ Tài ban hành ngày 27/07/2012 32 Thông tư số 214/2012/TT-BTC việc an hành chuẩn mực kế toán Việt Nam VSA 315, Bộ Tài ban hành ngày 06 /12/2012 33 Thông tư số 64/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NÐCP ngày 14/5/2010 quy ðịnh hóa đơn án hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Bộ Tài ban hành ngày 15 /5/2013 34 Nghị định số 12/2015/N -CP Quy định chi tiết thi hành uật sử đổi, ổ sung số điều uật thuế sửa đổi, ổ sung số điều Nghị định thuế, Chính phủ ban hành ngày 12/02/2015 35 Tổ chức quốc tế quan kiểm toán tối cao (1992) Bản hướng dẫn chuẩn mực kiểm soát nội ộ 36 Quyết định số 502/QÐ-TCT Tổng cục thuế (2007), Ban hành ngày 29/3/2010 quy định chức nhiệm vụ Phòng thuộc Cục thuế, Hà Nội 37 Quyết định số 118/QÐ-TCT Tổng cục thuế (2007), Ban hành ngày 26/01/2011 quy trình tra, kiểm tra nội ộ ngành, Hà Nội 38 Nguyễn Ðình Tùng (2006), " ột số vấn đề cần ý trình khảo sát thu thập thông tin hệ thống kiểm soát nội ộ kiểm toán ngân sách địa phương", Tạp chí kiểm toán, (8), tr 37-38 39 Nguyễn Việt Tường (2013), “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội ộ công tác chống thất thu thuế Chi cục thuế Quận Tân Bình” luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP HCM 40 Lê Thị Dung ( 2013), “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội ộ Tổng công ty ay ồng Nai”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Lạc Hồng [...]... chế trong kiểm soát tại hệ thống kho bạc quận 10 TPHCM Nguyễn Việt Tường (2013) Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội ộ trong công tác chống thất thu thuế tại Chi cục thu Quận Tân Bình” luận văn thạc sĩ kinh tế Luận văn đề cập đến thực trạng hệ thống KSNB tại chi cục thu Quận Tân Bình, t đó đưa ra nhiều giải pháp chống thất thu thuế tại chi cục thu Quận Tân Bình Trần Văn Khương (2014) Hoàn thiện hệ thống. .. động công  Chƣơng : Đánh giá thực trạng hệ thống KSNB trong công tác thu thuế TNCN tại Chi cục thu Biên Hòa  Chƣơng : Giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB trong công tác thu thuế TNCN tại chi cục thu Biên Hòa 7 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT N IB TRONG ĐƠN VỊ HO T Đ NG CÔNG 1.1 Tổng quan về hệ thống iểm soát nội bộ: 1.1.1 Hệ thống iểm soát nội bộ theo COSO :  Lịch sử ra đời KSNB: Khái... thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thu tỉnh Bình ịnh“ - Luận văn đánh giá thực trạng hệ thống KSNB tại Cục thu tỉnh Bình Định, tìm hiểu các 6 nguyên nhân tồn tại trong quản lý thu TNDN tại cục thu , t đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB hiệu hiệu hơn  Nghiên cứu ngoài nƣớc: Với tầm quan trọng và vai trò của mình, hệ thống KSNB... nguồn thu thuế TNCN trên địa bàn, qua đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ để đề xuất các kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi cục thu thành phố Biên Hoà 7 Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, cấu trúc của luận văn gồm 3 chương  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị hoạt động công  Chƣơng : Đánh giá thực trạng hệ. ..3 + Hoàn thiện hệ thống KSNB trong công tác thu thuế TNCN tại chi cục thu TP Biên Hòa nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thu thuế TNCN, chống thất thu thuế TNCN trong thời gian tới 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: * ối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu này tập trung vào phân tích sự ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ đến việc thu thuế TNCN và chống thất thu thuế TNCN * Phạm... Tính tiền thu và thông báo số thu phải nộp; ấn định thu đối với các trường hợp người nộp thu không nộp tờ khai thu ; 2.5 Thực hiện công tác kế toán đối với người nộp thu bao gồm: kế toán thu người nộp thu , kế toán tài khoản tạm thu, kế toán tài khoản tạm giữ, thoái trả tiền thu cho người nộp thu theo quy định và công tác thống kê thu ; thực hiện các chế độ báo cáo kế toán thu , thống kê thu theo... 24/9/2015 Thu nhập cá nhân trong kinh tế là thu t ngữ đề cập đến tất cả các 20 khoản thu nhập của một cá nhân kiếm được trong một niên độ thời gian nhất định t tiền lương, đầu tư và các khoản khác, nó là tổng hợp của tất cả các thu nhập thực nhận bởi tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình Thông thường thu nhập cá nhân phải chịu đánh thu thu nhập 1.3.1.2 Đặc điểm: - Thứ nhất: Đối tượng nộp thu thu nhập cá nhân. .. hơn (đánh thu theo khả năng) Cơ quan thu sẽ đặt ra các bậc thu ; mỗi bậc tương ứng với một phạm vi thu nhập Đối với mỗi bậc sẽ có một thu suất riêng Bậc thu cho phạm vi thu nhập cao hơn, sẽ có thu suất cao hơn Bậc thu tương ứng với phạm vi thu nhập thấp nhất có thể có thu suất là 0% Thông thường, trong luật thu thu nhập cá nhân, nhà nước sẽ không nói là miễn thu cho đối tượng nộp thu ở bậc... hệ thống kiểm soát thu tại BHXH tỉnh Bình Định Qua nghiên cứu thực tiễn cũng như t những cơ sở lý luận về KSNB để đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nguồn thu tại cơ quan BHXH tỉnh Bình Định Bùi Thanh Huyền (2010) Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội ộ tại kho ạc nhà nước Quận 10 TPHC ” luận văn thạc sĩ kinh tế: cung cấp mô hình về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho... do Chi cục trưởng Chi cục Thu giao  Đội Kê khai - Kế toán thu và Tin học: 2.1.Thực hiện công tác đăng ký thu và cấp mã số thu cho người nộp thu trên địa bàn; quản lý việc thay đổi tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực 26 hiện các thủ tục chuyển đổi và đóng mã số thu đối với người nộp thu thu c phạm vi quản lý của Chi cục Thu ; 2.2 Nhập dữ liệu và xử lý hồ sơ khai thu , hồ sơ hoàn thu , ... c ng nghiệp với đất lý tư ng, thuận lợi cho việc xây d ng kết cấu hạ t ng khu c ng nghiệp, có nguồn tài nguyên kho ng sản với trữ lư ng khai thác đ ng kể, tài nguyên kho ng sản vật liệu xây d ng, ... dung Trang ng biểu B ng 2.1: Thành phần đối tư ng nghiên cứu B ng 2.2: B ng số lư ng doanh nghiệp hoạt đ ng địa bàn Thành Phố Biên Hòa Chi cục quản lý qua năm 2011-2014 B ng 2.3: B ng số lư ng. .. lợi nguồn cung cấp điện, có nguồn nước dồi đủ cung cấp nhu cầu sản xuất sinh hoạt (s ng Đ ng Nai), nguồn 24 nhân lực với trình độ cao t ng cư ng nguồn lực ng ời cho yêu cầu phát triển c ng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Thành phố Biên Hòa: luận văn thạc sĩ, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Thành phố Biên Hòa: luận văn thạc sĩ, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Thành phố Biên Hòa: luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay