Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã mỹ yên, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2020

89 661 3
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2016, 09:31

I H C THÁI NGUYÊN TRƢ N ĐẠI HỌC NÔN - TRẦN DƢƠN LÂM THIỆP ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ MỸ YÊN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI N UYÊN IAI ĐOẠN 2015 - 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ HOA HỌC MÔI TRƢ N Thái Nguyên - 2015 I H C THÁI NGUYÊN TRƢ N ĐẠI HỌC NÔN - TRẦN DƢƠN LÂM THIỆP ĐÁNH IÁ THỰC TRẠN MÔI TRƢ N VÀ ĐỀ XUẤT IẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƢ N TRON XÂY DỰN NÔN THÔN MỚI TẠI XÃ MỸ YÊN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI N UYÊN IAI ĐOẠN 2015 - 2020 Ngành : hoa học Môi trƣờng Mã số : 60 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ HOA HỌC MÔI TRƢ N Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: P S.TS Lƣơng Văn Hinh Thái Nguyên - 2015 i L I CAM ĐOAN Tôi luôn nỗ lực, cố gắng trung thực suốt trình nghiên cứu đề tài Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sửa dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luân văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2015 Tác giả Trần Dƣơng Thiệp ii L I CẢM ƠN ể hoàn thành đƣợc luận văn này, xin chân thành cảm ơn Trƣờng ại học Nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện để có hội đƣợc học tập nghiên cứu Trƣờng Tôi xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô Khoa Môi trƣờng, Phòng Quản Lý Sau ại Học - Trƣờng ại học Nông lâm Thái Nguyên, tận tình truyền đạt kiến thức, hƣớng dẫn suốt trình học tập nghiên cứu ặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo P S.TS Lƣơng Văn Hinh tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn trình thực hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo cán Uỷ ban nhân dân huyện ại Từ, phòng ban chuyên môn Huyện, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Yên cán bộ, công chức xã Mỹ Yên bà nhân dân nơi giúp đỡ thu thập tài liệu số liệu phục vụ cho luận văn suốt trình thực nghiên cứu địa bàn Cuối cùng, Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, ngƣời thân bạn bè ủng hộ, động viên giúp đỡ cho trình học tập nhƣ thực luận văn Trong thời gian nghiên cứu nhiều lý chủ quan khách quan nên không tránh khỏi sai sót Tôi mong nhận đƣợc đóng góp thầy, cô giáo, bàn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2015 Tác giả Trần Dƣơng Thiệp iii MỤC LỤC LỜI CAM OAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 ặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Yêu cầu .2 Ý nghĩa đề tài .3 4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 4.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƢƠN 1: TỔN QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Các khái niệm liên quan .4 1.1.2 Mô hình DPSIR 1.2 Cơ sở pháp lý 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 10 1.3.1 Một số đặc điểm môi trƣờng giới 10 1.3.2 Một số đặc điểm môi trƣờng nông thôn việt nam 14 1.3.3 Các vấn đề môi trƣờng tỉnh Thái Nguyên 16 1.3.4 Tình hình xây dựng nông thôn giới .17 1.3.5 Tình hình xây dựng nông thôn việt nam .20 1.3.6 Tình hình xây dựng nông thôn Thái Nguyên 24 1.3.7 Tình hình xây dựng nông thôn huyện ại Từ .25 iv CHƢƠN 2: ĐỐI TƢỢN , NỘI DUN VÀ PHƢƠN PHÁP N HIÊN CỨU 27 2.1 ối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 ối tƣợng nghiên cứu .27 2.1.2 ịa điểm phạm vi nghiên cứu .27 2.1.3 Thời gian nghiên cứu .27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu .27 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập tài liệu 27 2.3.2 Phƣơng pháp thống kê xử lý số liệu .28 2.3.3 Phƣơng pháp tổng hợp, đánh giá, phân tích 29 2.3.4 Phƣơng pháp chuyên gia 29 2.3.5 Phƣơng pháp DPSIR để đánh giá trạng môi trƣờng 29 2.3.6 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 29 CHƢƠN 3: ẾT QUẢ N HIÊN CỨU & THẢO LUẬN 30 3.1 iều tra 30 3.1.1 iều kiện tự nhiên 30 3.1.1.1 Vị trí địa lý 30 3.1.1.2 ịa hình, địa mạo 31 3.1.1.3 Khí hậu, thủy văn 31 3.1.2 Tài nguyên thiên nhiên .31 3.1.2.1 Tài nguyên đất .31 3.1.2.2 Tài nguyên nƣớc 33 3.1.2.3 Tài nguyên rừng 33 3.1.2.4 Tài nguyên khoáng sản 34 3.1.2.5 Tài nguyên nhân văn du lịch 34 3.1.3 iều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.3.1 Thực trạng phát triển kinh tế 34 3.1.3.2 Dân số lao động 36 3.1.3.3 Thực trạng việc thực Tiêu chí nông thôn xã Mỹ Yên năm 2014 36 v 3.2 ánh giá trạng môi trƣờng xã Mỹ Yên, huyện ại Từ theo mô hình ộng lực - Áp lực - Trạng thái - Tác động - áp ứng (DPSIR) 40 3.2.1 Phát triển kinh tế ngành .42 3.2.2 Trình độ dân trí 48 3.2.3 Thực trạng môi trƣờng xã Mỹ Yên .51 3.2.3.1 Sử dụng nƣớc sinh hoạt 51 3.2.3.2 Nƣớc thải xử lý nƣớc thải .52 3.2.3.3 Vấn đề rác thải .53 3.2.3.4 Vệ sinh môi trƣờng 55 3.2.4 Tác động ô nhiễm môi trƣờng xã Mỹ Yên 56 3.2.4.1 Tác động ô nhiễm môi trƣờng đến sức khoẻ ngƣời 56 3.2.4.2 Tác động ô nhiễm môi trƣờng đến vấn đề kinh tế xã hội 57 3.3 ánh giá việc thực tiêu chí 17: Tiêu chí môi trƣờng xây dựng nông thôn xã Mỹ Yên .58 3.3.1 Công tác xây dựng nông thôn mới: 58 3.4 Các giải pháp đạt tiêu chí môi trƣờng xây dựng nông thôn địa bàn xã Mỹ Yên huyện ại Từ tỉnh Thái Nguyên 61 3.4.1 Giải pháp chung cho công tác xây dựng nông thôn 61 3.4.2 Giải pháp cụ thể cho việc thực tiêu chí môi trƣờng 62 3.4.2.1 Sử dụng nƣớc hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia 62 3.4.2.2 Chất thải đƣợc thu gom xử lý theo quy định 63 3.4.2.3 Về thoát nƣớc vệ sinh môi trƣờng 64 ẾT LUẬN VÀ IẾN N HỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 67 TÀI LIỆU THAM PHỤ LỤC HẢO vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCH : Ban chấp hành BNN : Bộ Nông nghiệp BNN&PTNT : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn BVMT : Bảo vệ môi trƣờng BVTV : Bảo vệ thực vật BYT : Bộ Y tế CTCC : Công trình công cộng CTR : Chất thải rắn HTX : Hợp tác xã MHNTM : Mô hình nông thôn NTM : Nông thôn NQ/TW : Nghị quyết, Trung ƣơng PCCCR : Phòng cháy chữa cháy rừng SXKD : Sản xuất kinh doanh THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thong TT - BTNMT : Thông tƣ Bộ tài nguyên môi trƣờng UBND : Ủy ban nhân dân UBMTTQ : Ủy ban mặt trận tổ quốc VSMT : Vệ sinh môi trƣờng vii DANH MỤC CÁC BẢN Bảng 1.1 Tiêu chí môi trƣờng theo tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn .6 Bảng 1.2 Tiêu chí môi trƣờng theo tiêu chí nông tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.1 Hiện trạng sửa dụng đất năm 2012 32 Bảng 3.2 Diện Tích Rừng tính đến năm 2012 33 Bảng 3.3 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 2012 - 2014 34 Bảng 3.4 Cơ cấu kinh tế theo ngành 2014 35 Bảng 3.5 Dân số lao động 36 Bảng 3.6 Hiện trạng dự báo dân số xã Mỹ Yên 41 Bảng 3.7 Những loại phân bón đƣợc hộ gia đình sử dụng .44 Bảng 3.8 Số liệu điều tra trình độ dân trí khu vực nghiên cứu 48 Bảng 3.9 ánh giá nguồn tiếp nhận thông tin VSMT nhân dân 48 Bảng 3.10 Ý kiến cải thiện điều kiện môi trƣờng 49 Bảng 3.11 Nhận thức ngƣời dân vấn đề môi trƣờng .50 Bảng 3.12 Các nguồn cung cấp nƣớc sinh hoạt cho ngƣời dân xã 52 Bảng 3.13 Chất lƣợng nƣớc dùng sinh hoạt 52 Bảng 3.14 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng loại cống thải 52 Bảng 3.15 Tỷ lệ phần trăm nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt 53 Bảng 3.16 ánh giá lƣợng rác hộ gia đình 54 Bảng 3.17 Các hình thức đổ rác thải sinh hoạt xã 55 Bảng 3.18 Thực trạng nhà vệ sinh 55 Bảng 3.19 Các nguồn tiếp nhận nƣớc thải từ nhà vệ sinh 56 Bảng 3.20 ánh giá tiêu chí môi trƣờng xây dựng nông thôn 60 Bảng 3.21 Bảng tính toán nhu cầu sử dụng nƣớc .63 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ vị trí địa lý xã Mỹ Yên 30 Hình 3.2: Sơ đồ phân tích chuỗi DPSIR cho động lực chi phối “Gia tăng dân số” 42 Hình 3.3: Các loại phân đƣợc sử dụng .44 Hình 3.4: Sơ đồ chuỗi DPSIR cho động lực chi phối “Nông nghiệp” 45 Hình 3.5 Sơ đồ DPSIR cho hoạt động xây dựng 47 Hình 3.6 Ý kiến cải thiện môi trƣờng ngƣời dân .49 Hình 3.7 Sơ đồ phân tích DPSIR cho động lực chi phối “Trình độ dân trí” 51 Hình 3.8 Tỷ lệ loại cống thải hộ gia đình sử dụng .53 Hình 3.9 Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt 54 Hình 3.10 Kiểu nhà vệ sinh .55 Hình 3.11 Các nguồn tiếp nhận nƣớc thải từ nhà vệ sinh 56 65 - Tuyên tuyền vận động số hộ lại di rời chuồng gia súc xa nhà, láng chuồng trại, thu gom phân thực ủ phân trƣớc sử dụng - Thực chƣơng trình “5 không sạch” xóm - Tăng cƣờng công tác bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, trƣớc mắt tập trung cho vƣờn quốc gia, khu vực bảo tồn - ẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức môi trƣờng - Nâng cao lực đơn vị nghiệp môi trƣờng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ khối lƣợng công tác BVMT - Hỗ trợ thúc đẩy xã hội hoá hoạt động BVMT, phát triển loại hình dịch vụ môi trƣờng - ầu tƣ cho công tác BVMT thời gian tới cần phải đảm bảo: + Khi xây dựng, phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch BVMT phải bố trí đƣợc nguồn lực thực + Xây dựng chế sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ BVMT + a dạng hoá nguồn đầu tƣ, tăng tỷ lệ đầu tƣ cho BVMT từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức + Vận động nhân dân tham gia đầu tƣ cho công tác BVMT, tạo điều kiện đẩy mạnh dịch vụ môi trƣờng + Xây dựng kế hoạch đầu tƣ có trọng tâm, trọng điểm + ầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải công nghiệp, làng nghề, bãi rác 66 ẾT LUẬN VÀ IẾN N HỊ ết luận - Xã Mỹ Yên nằm phía Tây nam huyện ại Từ; xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, có điều kiện tự nhiên địa hình, khí hậu, thời tiết nguồn nƣớc thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp tiền đề quan trọng để xã phát triển giao lƣu kinh tế, văn hóa - xã hội, chuyển đổi cấu kinh tế, xây dựng kinh tế phát triển toàn diện - Công tác xây dựng nông thôn mới: ến xã đạt đƣợc 15/19 tiêu chí, tiêu chí môi trƣờng chƣa đạt việc quy hoạch thu gom xử lý rác thải chƣa có kinh phí thực Các khu dân cƣ tập trung xóm, xã phải hầu hết chƣa có có hệ thống tiêu thoát nƣớc thải thông thoáng, hợp vệ sinh Nhân lực nguồn lực đầu tƣ cho BVMT hạn chế - Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh môi trƣờng địa bàn xã năm gần đƣợc nâng lên thông qua đài phát địa phƣơng, buổi họp xóm, đƣa nội dung BVMT vào hƣơng ƣớc - Một số tiêu thực trạng môi trƣờng xã Mỹ Yên là: + Nguồn nƣớc sinh hoạt sử dụng nhân dân chủ yếu nƣớc giếng nƣớc máy sửa dụng trực tiếp không qua lọc bể chiếm 92,67% + Hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải đơn giản với cống thải lộ thiên chiếm 62%, chủ yếu thải trực tiếp môi trƣờng tự nhiên + Tỷ lệ hộ gia đình có đủ công trình (nhà tắm, nƣớc sạch, hố xí hợp vệ sinh) đạt 74% Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại xa nhà 71,54% + Môi trƣờng khu vực xã Mỹ Yên có điều kiện tự nhiên nguyên sơ nên yếu tố tác động đến đời sống nhƣ không khí lành, nguồn nƣớc sạch, tiếng ồn tốt cho việc phát triển tạo cảnh quan khu vực phát triển du lịch sinh thái Các động lực ảnh hƣởng tới môi trƣờng bao gồm: Dân số, phát triển kinh tế, trình độ nhận thức 67 iến nghị - Tiếp tục đầu tƣ xây dựng nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 nhằm tạo bƣớc đột phá xây dựng nông thôn miền núi - Tiếp tục tiếp nhận nguồn xi măng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên phần kinh phí đầu xây dựng công trình cấp nƣớc nhà tiêu, chuồng trại thông qua chƣơng trình, dự án Tăng cƣờng khoản vay ƣu đãi, tín dụng cho lĩnh vực cấp nƣớc vệ sinh môi trƣờng - Xây dựng điểm tập kết xe thu gom rác thải từ nguồn hỗ trợ UBND tỉnh Thái Nguyên - Phối hợp với với Ban Quản lý vệ sinh môi trƣờng huyện để vận chuyển rác thải bãi rác chung huyện để xử lý Nâng cấp, cải tạo xây dựng hệ thống thoát nƣớc xử lý nƣớc thải sinh hoạt sản xuất chung cho toàn xã - ẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng ngƣời dân, đƣa tin môi trƣờng đến ngƣời dân cách thƣờng xuyên thông qua giáo dục phƣơng tiện truyền thông đại chúng TÀI LIỆU THAM HẢO Phạm Anh, Văn Lợi (2011), Xây dựng nông thôn mới: Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc, http://nongthonmoi.gov.vn/21/225/Xay-dung-nong-thon- moiBai-hoc-va-kinh-nghiem-tu-Trung-Quoc.htm, (08/12/2014) Bộ tài nguyên môi trƣờng (2014), Báo cáo môi trường quốc gia 2014 - Môi trường nông thôn, lời nói đầu 3.Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng (2010), Thông tư Số 08/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 03 năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường, Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường ngành, lĩnh vực Báo cáo trạng môi trường cấp tỉnh Vũ Thị Bình (2006), “Đặc trưng vùng nông thôn cần thiết phải phát triển nông thôn”, Quy hoạch phát triển nông thôn, 194(1), Tr.31 - 35 Hoàng Xuân Cơ, Lê Văn Khoa, (2004), Chuyên đề Nông thônViệt Nam, Trƣờng ại học Khoa Học Tự Nhiên, Hà Nội Lê Thạc Cán, Nguyễn Duy Hồng, Hoàng Xuân Cơ (1995), “kinh tế môi trường”, giáo trình đại học mở - Hà Nội Dân số giới 2013, http://dialy.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=d565dde4-b2c349b2-a2d1-bff677a639c4, (08/12/2014) Quyền ình Hà, Mái Thanh Cúc, 2005, “Giáo trình phát triển nông thôn”, trƣờng đại học nông nghiệp Hà Nội, trang 15 - 20 Khƣơng Hạnh, Huyện ắk Glong: Nỗ lực thực tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn http://nongthonmoi.daknong.gov.vn/index.php/component/content/article/62cp-nc-sch-va-v-sinh-moi-trng-nong-thon/377-huyn-k-glong-n-lc-thc-hintieu-chi-moi-trng-trong-xay-dng-nong-thon-mi, (10/9/2014) 10 Lê Văn Khoa, Trần Thiên Cƣờng, Trần Khắc Hiệp, Trịnh Thị Hải Yến, (2003), Hỏi đáp Tài Nguyên Môi Trường, NXB Giáo dục Hà Nội 11 Phƣơng Ly, Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước châu Á http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/kinhnghiemxaydungnongthon-nd16393.html, (10/12/2014) 12 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2014), Luật bảo vệ môi trường 2015 13 Phạm Ngọc Quế (2003), “Vệ sinh môi trường phòng bệnh Nông thôn”, NXB Nông nghiệp Hà Nội 14 Võ Quý, “Một số vấn đề môi trường toàn cầu việt nam: Thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững”, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trƣờng ại học Quốc gia Hà Nội 15 Thanh Tân, Nan giải tiêu chí môi trường, http://www.baoyenbai.com.vn/223/125507/Nan_giai_tieu_chi_moi_truong.ht m, (12/11/2014) 16 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới; 17 Thế Tuấn (2008), Chính sách nông thôn, nông dân nông nghiệp Trung quốc, http://www.vca.org.vn/Default.aspx?tabid=82&News=149&CategoryID=2 (12/11/2014) 18 UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số: 769/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên 19 UBND tỉnh Thái Nguyên (2011), Quy hoạch Môi trường tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 20 UBND huyện ại Từ , Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế xã hội huyện Đại Từ 21 UBND Huyện ại Từ (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ đến năm 2020 22 UBND huyện ại Từ (2013) Kết hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 huyện Đại Từ 23 UBND huyện ại Từ (2014), Thực trạng định hướng chiến lược khoa học & công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ giai đoạn từ đến năm 2015 - 2020 24 UBND xã Mỹ Yên (2014) Báo cáo thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 xã Mỹ Yên 25 UBND xã Mỹ Yên (2012) Đồ án Quy hoạch xây dựng xã nông thôn xã Mỹ Yên - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2015, Định hướng đến 2020 PHỤ LỤC Phiếu điều tra hộ giai đình PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ IA ĐÌNH, CÁ NHÂN VỀ TÌNH HÌNH Đ I SỐN , VIỆC LÀM, MÔI TRƢ N CỦA N Ƣ I DÂN Phiếu điều tra số: ịa bàn điều tra: Xã Mỹ Yên, huyện ại Từ, tỉnh Thái Nguyên Xin Ông/Bà vui lòng cho biết thông tin vấn đề dƣới đây, (hãy trả lời đánh dấu x vào câu trả lời phù hợp với ý kiến Ông/bà) I THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1.Tên chủ hộ:………………………………………………………………… ịa chỉ: xóm Dân tộc:………………………………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………………………… Tuổi: ……….………………………………………………………… Giới tính: Nam/ Nữ Trình độ văn hóa: ……………………………………………………… Tổng số nhân hộ: (ngƣời) II NỘI DUN PHỎN VẤN Nguồn thu nhập gia đình từ: Nông nghiệp Lâm nghiệp Kinh doanh Khoản thu khác Tiền Lƣơng Hình thức canh tác đất chủ yếu gia đình gì? Quảng canh Thâm canh Du canh, du cƣ Gia đình có biện pháp cải tạo đất sau sử dụng không? Có Không Hiện nay, nguồn nước ông/bà sử dụng là: Nƣớc máy Giếng khoan độ sâu m Giếng đào sâu m Nƣớc tự nhiên (ao, sông, suối, nƣớc mƣa) Nguồn nước dùng cho sinh hoạt gia đình có lọc qua hệ thống lọc: Không Lọc Bằng máy Lọc thô sơ (cát sỏi…) Lượng nước cấp có đủ không? Có Không Nếu nông thời điểm thiếu nƣớc từ tháng………đến tháng……… Nước sử dụng vào mục đích gì? Sinh hoạt Chăn nuôi Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh Khác………………………………………………… Lượng nước gia đình sử dụng ngày khoảng m3? m3 Nguồn nước gia đình ta sử dụng cho sinh hoạt có vấn đề về: Không có Mùi Vị Khác…………… - Nguyên nhân gây vấn đề nƣớc? ………………………………………………………………………………… 10 Lượng nước thải hàng ngày gia đình m3/ngày ? m3 11 Nước thải gia đình đổ vào: Cống thải chung làng/xã Ao, hồ Ngấm xuống đất Ý kiến khác 12: Loại cống thải gia đình sử dụng Không có nắp đậy Cống có nắp đậy Cống lộ thiên 13 Chất lượng nước sông, suối, hồ,… gần nhà: Tốt Ô nhiễm nhẹ Ô nhiễm Nguyên nhân gây ô nhiễm sông, suối, hồ: 14 Chất lượng không khí khu vực sinh sống? Tốt Ô nhiễm nhẹ Ô nhiễm 15 Trong gia đình Ông/Bà loại rác thải tạo trung bình ngày ước tính khoảng: < 2kg 2-5kg 5-10kg Khác 16 Rác thải gia đình đổ đâu: Hố rác riêng ổ rác tùy nơi ổ rác bãi rác chung Thu gom rác theo hợp đồng dịch vụ 17 Kiểu nhà vệ sinh gia đình ông/bà sử dụng là: Không có Nhà vệ sinh tự hoại Nhà vệ sinh hai ngăn Hố xí tạm (tre nứa…) 18 Nước thải từ nhà vệ sinh thải vào: Cống thải chung địa phƣơng Sông Suối… Ngấm xuống đất Bể tự hoại 19 Rác thải khu vực có thường xuyên thu gom không? Có Không - Nếu có bao lâu/lần:……………………………………………… 20 Chuồng nuôi gia súc gia đình Ông/Bà đặt nào? Chuồng trại liền kề khu nhà Chuồng trại tách riêng khu nhà Chuồng trại dƣới sàn nhà Không có 21 Gia đình ông/bà thường dùng loại phân bón nào? Phân nguyên chất không ủ Các loại phân ủ Phân hoá học ( ạm, lân, kali) Loại khác……………………… 22 Phương pháp xử lý bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: Không Vứt nơi sử dụng Thu gom đốt Chôn cất 23 Gia đình có thường xuyên phải nhờ đến giúp đỡ y tế không? Không Có với bình quân là… lần/năm 24 Địa phương xảy cố môi trường chưa? Nguyên nhân:……………………………… 25 Ông/Bà nhận thông tin VSMT từ nguồn nào? Sách Báo chí ài, Ti vi, internet Từ cộng đồng (họp thôn, kiến thức địa, phong tục tập quán…) ài phát địa phƣơng Các phong trào tuyên truyền cổ động (áp phích, băng rôn…) 26 Tại xóm ông/bà có thường xuyên tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật BVMT không? Thƣờng xuyên Chƣa lần Năm lần Khác……………………………… Theo Ông\bà: 27 Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có gây ô nhiễm môi trường không? Có Không 28 Nước thải từ sinh hoạt có phải nguồn gây ô nhiễm môi trường hay không? Có Không 29 Phế phụ phẩm nông nghiệp có phải nguồn gây ô nhiễm môi trường hay không? Có Không 30 Dân cư sinh sống xung quanh khu vực bãi rác tập trung có thường hay mắc bệnh không? Có Không 31 Ở địa phương ông(bà) có dự án đầu tư môi trường không? Có Không 32 Để cải thiện diều kiện môi trường theo Ông\bà cần: Nâng cao nhận thức Thu gom rác thải chất thải Quản lý nhà nƣớc (tuyên truyền, luật…) Ý kiến khác……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 33 Các chương trình dự án môi trường địa phương……………………… …………………………………………………………………………………………… 34 Kiến nghị đề xuất ……………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ! Ngƣời đƣợc vấn Ngày……….tháng……….năm …… Ngƣời vấn Phiếu điều tra tổ chức quan PHIẾU ĐIỀU TRA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN ĐỊA PHƢƠN ịa bàn điều tra - Tên xã (phƣờng): - Số hộ dân:………(hộ) Tổng số dân:……ngƣời Bình quân:……ngƣời/hộ - Số ngƣời độ tuổi lao động:……………(ngƣời) Trong đó: Nam……….(ngƣời); Nữ……………….(ngƣời) - Tỷ lệ tăng dân số trung bình:……………….% Tình trạng đất đai - Tổng diện tích đất:…………(ha).Bình quân đầu ngƣời:……ngƣời/ha Trong đó: ất nông nghiệp:…………(ha) ất lâm nghiệp:…………(ha) ất thổ cƣ:…………… (ha) ất công nghiệp:…………………(ha) ất khác:…………… (ha) Tình hình kinh tế - xã hội - giáo dục - y tế - Số hộ làm nông nghiệp:……………(hộ) Phi nông nghiệp:………(hộ) - Thu nhập bình quân:……………đ/tháng.năm - Trình độ dân trí:…………… Số giáo viên:……………(ngƣời) - Số học sinh:…………………………(học sinh) - Cơ sở y tế: …………………………………………………………… - Số bác sĩ:………ngƣời Số y sĩ:……… ngƣời Số y tá:………ngƣời - Số giƣờng bệnh:……………… giƣờng - Số lƣợt ngƣời khám chữa bệnh:…………ngƣời/năm - Số BN nội trú:………………ngƣời Ngoại trú:………………ngƣời - Số ngƣời mắc bệnh truyền nhiễm:……… ngƣời - Số ngƣời mắc bệnh mãn tính:……………………ngƣời - Số ngƣời mắc bệnh nghề nghiệp:……………… ngƣời - Số ngƣời mắc bệnh hô hấp:………………………ngƣời - Số ngƣời mắc bệnh tiêu chảy:……………………ngƣời - Số ngƣời mắc bệnh xã hội:……………………….ngƣời Các công trình công cộng, hạ tầng sở - Cơ quan nhà nƣớc:……………… (cơ sở) - Trƣờng tiểu học CS:……(cơ sở) Trƣờng trung học CS:……(cơ sở) - Trƣờng PTTH:……………(cơ sở).Trƣờng mẫu giáo:……….(cơ sở) - Nhà máy, xí nghiệp:…………………… (cơ sở) - Bệnh viện:………………….(cơ sở) Trạm y tế:………………(cơ sở) - Nhà văn hóa:……(cơ sở) Các công trình văn hóa khác:…(cơ sở) - Chợ:……………….(cơ sở) Nghĩa trang:……………………(cơ sở) - ình, chùa, nhà thờ:…………………………(cơ sở) - Tình trạng giao thông, đƣờng: + ƣờng đất:…………………….%.+ ƣờng nhựa:………………….% + ƣờng bê tông:……………… %.+Loại khác:…………………… % - Tình trạng cấp điện nƣớc: + Số hộ đƣợc cấp điện:…… (hộ) Số hộ đƣợc cấp nƣớc:…… (hộ) Vấn đề đa dạng sinh học - Thảm thƣc vật xã (phƣờng): Diện tích rừng:……………………………………………………ha Loại rừng:……………………………………………………… Loại phổ biến: ……………………………………………… Xu hƣớng suy giảm/ gia tăng diện tích rừng hàng năm: ………… - ộng vật: ộng vật nuôi phổ biến: ………………………………………………… ộng vât hoang dã: ……………………………………………………… - Thủy sản địa phƣơng: Diện tích ao, hồ:……………………………………………………… Các loại cá tự nhiên: ………………………………………………… Các loại cá nuôi phổ biến: …………………………………………… Các loại động vật thủy sinh khác: …………………………………… Xu hƣớng tăng/ giảm tài nguyên thủy sản hàng năm: ……………… Các vấn đề môi trƣờng - Tình trạng xói mòi đất: ……………………………………………… - Thói quen canh tác ngƣời dân: ………………………………… - Tình trạng thiên tai lũ lụt hàng năm: ……………………………… - Nguồn nƣớc cấp cho sinh hoạt:  Nƣớc mƣa  Nƣớc sông, suối, khe núi  Nƣớc giếng  Nƣớc máy - Chất lƣợng nƣớc cấp:  Tốt  Bình thƣờng  Kém  Rất - Nguyên nhân ô nhiễm nƣớc: .…………… - Lƣợng nƣớc cấp:  ủ  Thiếu - Thời điểm thiếu nƣớc năm: … - Tên sông, suối, hồ địa bàn:………………………… - Chất lƣợng nƣớc sông, suối, hồ:  Tốt  Bình thƣờng  Ô nhiễm nhẹ  Ô nhiễm nặng - Nguyên nhân ô nhiễm sông, suối, hồ:…………………………… - Ô nhiễm nƣớc sông, suối, có ảnh hƣởng đến ngành không:  Du lịch Thủy sản  Sinh hoạt  Nông nghiệp - Chất lƣợng không khí địa bàn:  Tốt  Bình thƣờng  Ô nhiễm nhẹ  Ô nhiễm nặng - Nguyên nhân ô nhiễm không khí: ………… - Ô nhiễm tiếng ồn, rung địa bàn:  Không  Nhẹ  Nặng - Nguyên nhân ô nhiễm tiếng ồn, rung:…………………………… - Thành phần rác thải khu vực:  Sinh hoạt  Thƣơng mại - Xử lí rác thải địa phƣơng: Chôn hở  Chôn hợp vệ sinh  Công nghiệp  ổ vƣờn  ổ sông, hồ Các chƣơng trình dự án phúc lợi xã hội, môi trƣờng địa phƣơng Tên dự án Kinh phí Số ngƣời Thời gian tham gia thực Hiệu Hình thức mai táng nghĩa trang nhân dân địa phƣơng gì?  Nghĩa trang táng  Nghĩa trang chôn lần  Nghĩa trang cát táng Nghĩa trang có đƣờng đi, xanh rào ngăn không?  Có  Không 10 Khoảng cách ly vệ sinh nghĩa trang đến công trình khác  500m  500-1000m  1000-1500m  >1500m  Khác 11 Các yêu cầu, kiến nghị địa phƣơng công tác bảo vệ môi trƣờng ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Ngƣời điều tra Ngày…….tháng năm 2013 Xác nhận địa phƣơng Một số hình ảnh thực đề tài Nƣớc thải khu dân cƣ chƣa qua xử lý thải trực tiếp cống thải chung xóm Thu gom rác thải vận chuyển bãi rác Huyện ại Từ để xử lý [...]... giải pháp hoàn thành tiêu chí môi trƣờng cùng với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phƣơng, dƣới sự hƣớng dẫn của thầy giáo PGS.TS Lƣơng Văn Hinh, tôi tiến hành thực hiện đề tài: Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu. .. chung ánh giá thực trạng môi trƣờng và đề xuất các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của tiêu chí môi trƣờng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện ại Từ, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu hiện trạng và nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến môi trƣờng trên địa bàn xã Mỹ Yên - ánh giá ảnh hƣởng của một số yếu tố chính đến môi trƣờng xã Mỹ Yên - ƣa ra giải pháp cụ... thể để thực hiện đƣợc các chỉ tiêu về tiêu chí môi trƣờng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Yên 3 Yêu cầu - iều tra các số liệu về hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trƣờng xã Mỹ Yên huyện ại Từ, tỉnh Thái Nguyên 3 - ánh giá các tác động môi trƣờng đối với đời sống, kinh tế và xã hội tại xã Mỹ Yên huyện ại Từ tỉnh Thái Nguyên - ề xuất các giải pháp về môi trƣờng trong. .. vấn đề ngƣời dân chƣa thực sự quan tâm và chƣa thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trƣờng Xã Mỹ Yên, huyện ại Từ là một trong 35 xã điểm xây dựng nông thôn mới của Tỉnh Thái Nguyên Tính đến 31/6/2014 xã đã đạt dƣợc 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí xã chƣa hoàn thành; trong đó có tiêu chí môi trƣờng ể có những đánh giá rõ hơn về thực trạng môi trƣờng nông thôn tại xã, qua đó đƣa ra giải. .. về môi trƣờng - Xác định thực trạng môi trƣờng nông thôn tại xã Mỹ Yên huyện ại Từ tỉnh Thái Nguyên - ƣa các giải pháp bảo vệ môi trƣờng cho địa phƣơng nói riêng và khu vực nông thôn của huyện ại Từ nói chung - Làm tài liệu tham khảo cung cấp cho các ban ngành, đoàn thể và ngƣời dân tại xã Mỹ Yên triển khai thực hiện tốt tiêu chí môi trƣờng - Giúp Ban chỉ đạo chƣơng trình xây dựng nông thôn mới huyện. .. chí số 17) Tiêu chí môi trƣờng là tiêu chí số 17 thuộc nhóm 5 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đƣợc chia thành 5 chỉ tiêu cụ thể nhƣ sau: Bảng 1.1 Tiêu chí môi trường theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu chung TDMN phía Bắc 17.1 Tỷ lệ hộ đƣợc sử dụng nƣớc sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia 85% 70% 17.2 Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trƣờng... giảm 17 Môi trƣờng môi trƣờng và có các hoạt động phát triển môi trƣờng xanh, sạch, đẹp ạt ạt 17.4 Nghĩa trang đƣợc xây dựng theo quy hoạch ạt ạt 17.5 Chất thải, nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý theo quy định ạt ạt TT Tên tiêu chí (Nguồn: Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới) [16] 7 Bảng 1.2 Tiêu chí môi trƣờng theo bộ tiêu chí nông mới của tỉnh Thái Nguyên STT Tiêu chí Nội dung tiêu chí 17.1... cuộc xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Yên huyện ại Từ tỉnh Thái Nguyên 4 Ý nghĩa của đề tài 4.1 Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học - ề tài nhằm bổ sung thêm tài liệu cho ngƣời học về tầm quan trọng của môi trƣờng nông thôn, rút ra kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác sau này - Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí môi trƣờng trong công cuộc xây dựng. .. về chính quyền nông thôn, xã để lo cho phát triển đời sống KT-XH của nhân dân 1.3.5 Tình hình xây dựng nông thôn mới tại việt nam Hội nghị Trung ƣơng 7 (khóa X) đã có Nghị quyết số 26 - NQ/T.Ƣ ngày 5-82008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó có mục tiêu: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông. .. hội đƣợc đảm bảo, chính trị ổn định 25 - Phong trào thi đua Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới đã có tác động, hỗ trợ nguồn lực và động viên tinh thần của toàn xã hội Hệ thống thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới hoạt động phong phú - Nhận thức của phần lớn cán bộ và ngƣời dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến tốt, Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong ... huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung ánh giá thực trạng môi trƣờng đề xuất giải pháp thực tiêu tiêu chí môi trƣờng công xây dựng nông thôn. .. Từ, tỉnh Thái Nguyên ánh giá việc thực tiêu chí môi trƣờng xã Mỹ Yên, huyện ại Từ, tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu số yếu tố ảnh hƣởng đến việc xây dựng môi trƣờng nông thôn xã Mỹ Yên Giải pháp thực. .. hoạch xây dựng xã nông thôn xã Mỹ Yên - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 -2015, Định hướng đến 2020) [25] 3.1.3.3 Thực trạng việc thực Tiêu chí nông thôn xã Mỹ Yên năm 2014 Bộ tiêu chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã mỹ yên, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2020, Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã mỹ yên, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2020, Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã mỹ yên, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2015 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay