Giáo án sinh học 11 bài 35

4 301 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2016, 21:27

Bài 35: HOOC- MÔN THỰC VẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: + Trình bày khái niệm hooc môn thực vật + Kể loại hooc môn thực vật biết trình bày tác động đặc trưng loại hooc môn + Mô tả ứng dụng nông nghiệp hooc môn thuộc nhóm chất kích thích - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh - Thái độ: Tích cực học tập, yêu thích khoa học, bảo vệ môi trường sống laòi thực vật quí - Tư duy: Tư lôgic, liên kết kiến thức II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, SGK, hình vẽ : 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 SGK - Học sinh: SGK, đọc trước III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Tác động ứng dụng hooc- môn thực vật IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC: Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Thế sinh trưởng? Phân biệt sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp Bài Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hooc- môn GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi Nội dung I KHÁI NIỆM - Khái niệm: Hooc- môn thực vật chất hữu thể thực vật tiết có tác dụng điều tiết hoạt động sống + Hooc- môn thực vật gì? Nêu đặc điểm chung chúng? HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận - Đặc điểm chung: + Được tạo nơi gây phản ứng nơi khác + Với nồng độ thấp gây biến đổi mạnh thể + Tính chuyên hoá thấp nhiều so với hooc- môn động vật bậc cao * Hoạt động 2: Tìm hiểu hoocmôn kích thích II HOOC- MÔN KÍCH THÍCH GV: Auxin tạo quan, phận cây? Auxin Auxin có tác động đến tế bào thể cây? - Tác động: - Nơi sản sinh: Đỉnh thân cành + Ở mức độ tế bào: Kích thích trình Auxin ứng dụng nguyên phân sinh trưởng kéo dài trồng trọt? TB HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo + Ở mức độ thể: Tham gia vào luận nêu nơi sản sinh hooctrình hướng động, ứng động, kích thích môn, tác động ứng dụng Auxin nảy mầm hạt, chồi; kích thích rễ phụ, vv GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức GV: Gibêrelin tạo quan, phận cây? - Ứng dụng: Kích thích rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ (cà chua), tạo không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ Gibêrelin Gibêrelin có tác động đến tế bào thể cây? - Nơi sản sinh: Ở rễ Gibêrelin ứng dụng trồng trọt? + Ở mức độ tế bào: Tăng số lần nguyên phân tăng sinh trưởng kéo dài tế bào HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nêu nơi sản sinh hooc- + Ở mức độ thể: Kích thích nảy mầm cho hạt, chồi, củ; kích thích sinh trưởng chiều cao cây; tạo không hạt; tăng - Tác động: môn, tác động ứng dụng Gibêrelin GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thưc tốc độ phân giải tinh bột - Ứng dụng: Kích thích nảy mầm cho khoai tây; kích thích chiều cao sinh trưởng lấy sợi; tạo nho không hạt; tăng tốc độ phân giải tinh bột để sản xuất mạch nha sử dụng công nghiệp sản xuất đồ uống Xitôkinin - Nơi sản sinh: Ở rễ GV: Xitôkinin tạo quan, phận cây? Xitôkinin có tác động đến tế bào thể cây? - Tác động: + Ở mức độ tế bào: Kích thích phân chia TB, làm chậm trình già TB Xitôkinin Gibêrelin ứng dụng + Ở mức độ thể: Hoạt hoá phân trồng trọt? hoá, phát sinh chồi thân nuôi cấy mô callus HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nêu nơi sản sinh hoocmôn, tác động ứng dụng Xitôkinin GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thưc - Ứng dụng: Sử dụng phổ biến công tác giống đểtrong công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật (giúp tạo rễ kích thích chồi có mặt Auxin); sử dụng bảo tồn giống quý III HOOC- MÔN ỨC CHẾ Hoạt động 3: Tìm hiểu hoocmôn ức chế Êtilen - Đặc điểm êtilen: + Êtilen đợc sinh già, hoa già, chín GV: Êtilen có đặc điểm nào? Êtilen có vai trò sinh lí - Êtilen điều chỉnh trình sinh trưởng trồng? phát triển HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo - Vai trò sinh lí êtilen: điều chỉnh chín, rụng lá, kích thích hoa, tác luận nhanh trả lời động lên phân hóa gới tính Axit abxixic GV: Nhận xét, bổ sung kết luận - Đặc điểm êtilen: + ABA sinh lá, chóp rễ GV: Axit abxixic có đặc điểm quan hoá già nào? Axit abxixic có vai trò sinh lí - ABA kìm hãm trình trao đổi chất, trồng? giảm súc hoạt động sinh lí chuyển vào trạng thái ngủ nghỉ HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhanh trả lời - Vai trò sinh lí êtilen: Gây nên rụng lá, ức chế nảy mầm, điều chỉnh đóng mở khí khổng, giúp chống chọi với điều kiện môi trường bất lợi GV: Nhận xét, bổ sung kết luận IV TƯƠNG QUAN HOOC- MÔN THỰC VẬT * Hoạt động 4: Tìm hiểu tương quan hooc- môn thực vật GV: Nêu nguyên tắc cần ý sử dụng hooc- môn thực vật nông nghiệp? HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi - Tương quan hm kích thích so với hm ức chế sinh trưởng ABB Gibêrin Tương quan điều tiết trạng thái ngủ nảy mầm hạt chồi - Tương quan hoocmôn kích thích với nhau: Auxin/Xitôkynin GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận Củng cố: - Học sinh đọc kết luận cuối - Nêu biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng hooc- môn thực vật Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi cuối - Đọc trước 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học 11 bài 35, Giáo án sinh học 11 bài 35, Giáo án sinh học 11 bài 35

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay