Thực trạng pháp luật Quản lý thuế hiện nay ở Việt Nam

17 1,004 7
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 14:21

MỤC LỤC Trang A LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………… B NỘI DUNG…………………………………………………………………………… I: Những vấn đề chung Quản lý thuế pháp luật Quản lý thuế…………………1 Khái quát chung Quản lý thuế……………………………………………………….1 Khái quát chung pháp luật Quản lý thuế……………………………………………1 2.1 Khái niệm………………………………………………………………………………1 2.2 Sự hình thành phát triển Quản lý thuế Việt Nam…………………1 II: Thực trạng pháp luật Quản lý thuế Việt Nam………………………….2 Thực trạng pháp luật Quản lý thuế…………………………………………………… 1.1 Hệ thống pháp luật Quản lý thuế hành Việt Nam…………………………….2 1.2 Nội dung Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành luật……5 1.3 Những vướng mắc tồn pháp Luật Quản lý thuế……………………….8 Thực trạng thi hành pháp luật Quản lý thuế……………………………………………10 2.1 Hiệu đạt công tác thi hành pháp luật thuế nói chung pháp Luật Quản lý thuế nói riêng…………………………………………………………………… 10 2.2 Những vướng mắc tồn công tác thi hành pháp luật thuế nói chung pháp luật Quản lý thuế nói riêng………………………………………………………… 11 Nguyên nhân thực trạng……………………………………………………………12 III: Hoàn thiện pháp luật Quản lý thuế Việt Nam……………………………… 13 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Quản lý thuế…………………………………………13 1.1 Tiếp tục hoàn thiện văn luật thuế nói chung văn Luật Quản lý thuế nói riêng………………………………………………………………………………….…13 1.2 Nhà nước cần quy định phát triển mạnh hệ thống toán qua ngân hàng 13 1.3 Nhà nước cần có biện pháp quản lý hóa đơn chứng từ hiệu quả……………………14 1.4 Chuyển đổi cấu tổ chức quản lý theo mức độ tuân thủ………………… 14 Giải pháp đảm bảo cho trình thực thi pháp luật Quản lý thuế nói riêng pháp luật thuế nói chung…………………………………………………………………………….14 2.1 Nâng cao vai trò cán Quản lý thuế………………………………………….14 2.2 Nâng cao tuân thủ tự nguyện đối tượng nộp thuế………………………… 14 2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế………………………………………15 2.4 Tăng cường cở sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, công nghệ đại phục vụ cho công tác Quản lý thuế………………………………………………………………………15 C KẾT LUẬN……………………………………………………………………………15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A.LỜI NÓI ĐẦU Thuế có vai trò quan trọng quốc gia, đời sống xã hội phát triển kinh tế quốc gia Thuế công cụ hiệu để Nhà nước điều tiết kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, giải nhiều vấn đề kinh tế xã hội đất nước, để điều tiết phần sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân vào NSNN nhằm đảm bảo nhu cầu chi tiêu chung Nhà nước xã hội Hoạt động quản lý thuế hoạt động thiếu việc quản lý kinh tế - tài đất nước Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế Việt Nam đạt thành tựu to lớn, thúc đẩy kinh tế phát triển vượt bậc bên cạnh tồn nhiều hạn chế, thiếu sót cần khắc phục Vì vậy, cần có hệ thống pháp luật thuế hoàn thiện, chế quản lý thuế thích hợp để góp phần đảm bảo công xã hội, đảm bảo tính dân chủ cao B NỘI DUNG I: Những vấn đề chung Quản lý thuế pháp luật Quản lý thuế Khái quát chung Quản lý thuế Khái niệm Quản lý thuế (QLT) hiểu theo hai nghĩa sau: Theo nghĩa rộng: Quản lý thuế quản lý Nhà nước lĩnh vực thuế, trình xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thuế, ban hành luật thuế, tổ chức, quản lý, điều hành, tra, giám sát việc thực luật thuế, tra, kiểm tra thuế, xử lý vi phạm pháp luật thuế… Theo nghĩa hẹp: Quản lý thuế quản lý hành thuế, việc tổ chức, quản lý, điều hành trình thu nộp thuế, bao gồm hoạt động nghiệp vụ mang tính chất hành lĩnh vực thuế, hoạt động chấp hành theo kế hoạch trình tự định thực quan Quản lý thuế Luật Quản lý thuế năm 2006 không đưa khái niệm cụ thể quản lý thuế mà nêu nội dung Quản lý thuế Điều Đặc điểm Quản lý thuế: Thứ nhất: QLT hoạt động nhạy cảm, phức tạp, đòi hỏi phải đảm bảo lợi ích hai bên: Nhà nước người nộp thuế Đặc điểm đòi hỏi quan quản lý thuế phải có phương thức quản lý thuế linh hoạt, tùy tiện đề quy định có tính áp đặt, độc đoán Thứ hai: Quản lý thuế quản lý pháp luật; theo pháp luật biện pháp nghiệp vụ, biện pháp hành khác, pháp luật công cụ chủ yếu, chuẩn mực buộc người phải tuân theo, dù người thu thuế hay người nộp thuế Thứ ba: Hiệu công tác quản lý thuế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: ý thức chấp hành pháp luật thuế người dân, trình độ lực công chức quản lý thuế, sở vật chất ngành thuế, hệ thống thể chế quản lý kinh tế - xã hội (quản lý đất đai, quản lý đăng ký kinh doanh, chế độ kế toán…) Đặc điểm đặt yêu cầu: Mọi cải cách hệ thống thuế phải tiến hành đồng bộ, có chiến lược tổng quát, tránh lối cải cách khập khiễng, chắp vá Khái quát chung pháp luật Quản lý thuế 2.1 Khái niệm Pháp luật Quản lý thuế tổng hợp quy phạm pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động quản lý thuế Nhà nước (quan hệ quản lý việc thu nộp thuế cho NSNN quan Nhà nước có thẩm quyền đối tượng nộp thuế đối tượng khác có liên quan) 2.2 Sự hình thành phát triển Quản lý thuế Việt Nam a Giai đoạn trước 2006 Trong nhiều năm, Việt Nam thực sách đổi kinh tế, mở cửa hội nhập, hệ thống sách thuế cải cách hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Các luật thuế Quốc hội ban hành tương đối đồng có phạm vi điều chỉnh toàn diện đến hoạt động kinh tế - xã hội Đồng thời, luật thuế quy định nội dung quản lý thuế mang tính chất khung, sở Chính phủ, Bộ Tài có quy định cụ thể để hướng dẫn, tổ chức công tác quản lý thuế đảm bảo việc thực thi sách thuế theo quy định pháp luật Mặt khác, trình thực thi luật thuế, công tác cải cách hành thuế xác định yếu tố quan trọng bước hoàn thiện Các thủ tục hành thuế như: Đăng ký thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế… quan tâm sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bước chuyển sang chế tự khai, tự nộp thuế, quan thuế chuyển từ quản lý thuế tiền kiểm sang hình thức hậu kiểm cung cấp dịch vụ công nhằm giúp người nộp thuế thực quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật…Trình độ công chức thuế ngày nâng lên theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, nhờ mà số thu từ thuế phí vào NSNN vượt dự toán Nhà nước giao hàng năm Song bên cạnh thành tựu đạt công tác quản lý thuế, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hội nhập kinh tế, công tác quản lý thuế bộc lộ số tồn sau: + Nước ta chưa có văn luật thống quản lý thuế, quy định quản lý thuế nằm rải rác nhiều văn pháp luật khác văn pháp luật sắc thuế có quy định quản lý thuế riêng như: quy định thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, thời hạn nộp thuế, thủ tục toán thuế, thời hạn nộp toán thuế… Ngoài ra, có văn pháp luật kế toán, hóa đơn chứng từ, văn khiếu nại, tố cáo, văn tra, kiểm tra, văn xử phạt hành chính… hệ thống văn pháp luật có nhiều quy định mâu thuẫn nhau, gây khó khăn cho việc thực Giai đoạn có nhiều thủ tục quản lý thuế ban hành chủ yếu văn luật (nghị định, thông tư) nên tính pháp lý không cao Pháp luật Quản lý thuế chưa đảm bảo thống nhất, chắp vá, tản mạn, chưa mang tính hệ thống Các nội dung quản lý thuế quy định văn quy phạm pháp luật phù hợp với sắc thuế nên không đảm bảo tính thống Mỗi luật thuế, pháp lệnh thuế có quy định riêng quản lý thuế cho sắc thuế Hồ sơ, thủ tục khai thuế, nộp thuế đặc biệt chế tài xử phạt sắc thuế khác làm cho việc áp dụng gặp nhiều khó khăn Pháp luật Quản lý thuế nhiều quy định chưa rõ ràng, thiếu tính khả thi, chưa có quy định cụ thể việc đánh giá, phân loại đối tượng cần tra, kiểm tra, chưa quy định thẩm quyền điều tra, khởi tố hành vi vi phạm thuế cho quan thuế quan Hải quan… Tóm lại, trước năm 2006, pháp luật Quản lý thuế nước ta nhiều hạn chế, thiếu sót như: Thứ nhất: quy định trùng lặp, chồng chéo nhau, chí nhiều quy định mâu thuẫn gây khó khăn cho trình thực dẫn đến hạn chế việc tuân thủ pháp luật thuế Thứ hai: quy định quản lý thuế phân tán nhiều văn pháp luật, có nội dung chưa thống Thứ ba: quyền hạn, nghĩa vụ trách nhiệm pháp luật chủ thể tham gia quản lý thuế chưa quy định đầy đủ, rõ ràng, ảnh hưởng đến việc thực công tác quản lý thuế, công tác phòng chống, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế, chống thất thu thuế hạn chế b Giai đoạn từ năm 2006 đến Thực chiến lược cải cách hệ thống thuế Bộ trị phê duyệt, với việc hoàn thiện xây dựng luật sách thuế Luật Quản lý thuế năm 2006 xây dựng nhằm để khắc phục hạn chế công tác quản lý thuế nêu trên, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Luật tạo khung pháp lý chung để thực thi tất luật, pháp lệnh thuế khoản thu khác thuộc NSNN quan quản lý thuế thu Sự đời Luật Quản lý thuế khắc phục tình trạng tách biệt phương thức quản lý loại thuế Từ đó, tạo tảng cho việc áp dụng chế quản lý thuế tiên tiến, đại theo hướng tự tính, tự khai, tự nộp thuế Đây chế đề cao quyền trách nhiệm chủ thể chấp hành pháp luật thuế, người nộp thuế, quan quản lý thuế tổ chức, cá nhân liên quan Các quy định luật tạo điều kiện cho việc cải cách thủ tục hành thuế, tăng cường công cụ quản lý, nâng cao hiệu lực hệ thống pháp luật thuế Luật quản lý thuế xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nộp đúng, đủ kịp thời tiên thuế vào NSNN quan quản lý thuế thu đúng, thu đủ tiền thuế, quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm người nộp thuế, quan quản lý thuế tổ chức, cá nhân có liên quan việc quản lý thuế Đồng thời luật ban hành nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tăng cường vai trò giám sát Nhà nước, cộng đồng xã hội việc thực quản lý thuế Luật Quản lý thuế đời có ý nghĩa to lớn: Thứ nhất: kế thừa quy định pháp luật hành quản lý thuế để quy định thống Luật quản lý thuế chung, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cải cách quản lý thuế năm tới Thứ hai: tiếp cận với kinh nghiệm quản lý thuế nước tiên tiến, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam Thứ ba: tạo hành lang pháp lý cho đổi phương thức quản lý thuế từ chế chuyên quản, người nộp thuế thụ động thực nghĩa vụ thuế sang chế người nộp thuế chủ động việc xác định số thuế phải nộp, thực nộp thuế thời hạn xác định ưu đãi thuế, quyền lợi thuế Cơ quan quản lý thuế tập trung vào thực tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn luật thuế, kiểm tra, tra bảo đảm tuân thủ pháp luật thuế II: Thực trạng pháp luật Quản lý thuế Việt Nam Thực trạng pháp luật Quản lý thuế 1.1 Hệ thống pháp luật Quản lý thuế hành Việt Nam Việt Nam thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập, hệ thống sách thuế cải cách hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, hệ thống luật thuế ban hành tương đối đồng có phạm vi điều chỉnh toàn diện đến hoạt động kinh tế - xã hội đất nước, công tác quản lý thuế củng cố tăng cường, kiện toàn tổ chức máy thuế hình thành hệ thống tổ chức thống nước, bước củng cố tăng cường, kiện toàn tổ chức máy thuế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, xong tính pháp lý quy định quản lý thuế chưa cao, dẫn đến hạn chế việc tuân thủ pháp luật thuế chủ thể tham gia quản lý Nhằm khắc phục hạn chế công tác quản lý thuế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hội nhập kinh tế quốc tế, Luật quản lý thuế ban hành có hiệu lực từ ngày 1/7/2007 Luật quy định việc quản lý loại thuế khoản thu khác thuộc NSNN quan quản lý thuế theo quy định pháp luật Như vậy, pháp luật Quản lý thuế không điều chỉnh quan hệ quản lý thuế quan quản lý thuế mà điều chỉnh quan hệ quản lý thuế quan Hải quan khoản thu quan Hải quan thực Luật áp dụng người nộp thuế quy định luật thuế, phí lệ phí, đại lý thuế; quan quản lý thuế, công chức thuế, công chức Hải quan, quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực luật thuế Luật phản ánh, ghi nhận đầy đủ, toàn diện nội dung QLT đặc biệt có thêm nhiều nội dung mà trước luật sách thuế chưa có điều kiện quy định như: Nguyên tắc quản lý thuế; trách nhiệm hợp đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; trách nhiệm quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án; trách nhiệm mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp; trách nhiệm quan thông tin báo chí việc quản lý thuế; hợp tác quốc tế quản lý thuế; xây dựng lực lượng Quản lý thuế; đại hóa công tác Quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế; thông tin người nộp thuế, gia hạn nộp thuế; xóa nợ thuế; cưỡng chế thi hành định hành thuế… vấn đề quản lý thuế có quy định luật sách thuế chưa chi tiết cụ thể quy định nghị định, thông tư, như: Thứ tự toán tiền thuế, tiền phạt, xử lý số tiền thuế nộp thừa; nộp thuế thời gian giải khiếu nại, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, biện pháp áp dụng tra thuế trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế, cưỡng chế thuế… Để hỗ trợ Luật Quản lý thuế năm 2006 thực cách hiệu quả; nhiều văn hướng dẫn thi hành luật ban hành như: Nghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế Nghị định 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân Trong nghị định quy định nội dung liên quan đến quản lý thuế như: khai thuế, hồ sơ khai thuế, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, thứ tự toán tiền thuế, tiền phạt, xử lý số tiền thuế nộp thừa, nộp thuế thời gian giải khiếu nại, khởi kiện, gia hạn nộp thuế, ấn định số tiền thuế phải nộp, trách nhiệm quan quản lý thuế việc giải hồ sơ hoàn thuế, xây dựng quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế, trách nhiệm cung cấp thông tin quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan, tra thuế, quyền khiếu nại người nộp thuế… Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 thay Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 Chính phủ Thông tư áp dụng việc quản lý loại thuế theo quy định pháp luật thuế, khoản phí, lệ phí thuộc NSNN theo quy định pháp luật phí lệ phí, khoản thu khác thuộc NSNN quan thuế quản lý thu Nội dung Quản lý thuế hướng dẫn Thông tư bao gồm: Khai thuế, tính thuế; Ấn định thuế; Nộp thuế; Ủy nhiệm thu thuế; Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; Thủ tục miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế; Kiểm tra thuế, tra thuế; Giải khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến thực pháp luật thuế… Trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, Bộ tài ban hành Thông tư 79/2009/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 07/4/2009 thay Thông tư số 59/2007 Thông tư số 05/2009 hướng dẫn thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập + Việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế, kế toán thuế quy định số văn sau: Thông tư số 28/2011/TT-BTC Bộ tài hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế Quyết định 443/QĐ-TCT Tổng cục Thuế việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 22/6/2007 ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành Nhà nước địa phương Trên sở đó, Bộ tài ban hành Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ban hành ngày 18/9/2007 ban hành quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc sách thuế, Quản lý thuế giải thủ tục hành thuế người nộp thuế theo chế “một cửa” Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc sách thuế, quản lý thuế giải thủ tục hành thuế người nộp thuế theo chế “một cửa” nhằm đảm bảo việc tiếp nhận giải yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc sách thuế, quản lý thuế giải thủ tục hành thuế người nộp thuế thuận lợi nhất, đồng thời đảm bảo giám sát công chức thuế việc thực giải yêu cầu, thủ tục hành thuế người nộp thuế (Điều 1) Căn vào Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC, Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế Quyết định số 422/ QĐ-TCT ngày 22/4/2008 việc ban hành quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế kế toán thuế + Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu, tổ chức quan thuế cấp có văn như: Nghị định 118/2008/NĐ-CP ban hành ngày 27/11/2008 Chính phủ việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ tài Theo nghị định này, Bộ tài quan Chính phủ, thực chức quản lý Nhà nước về: tài (bao gồm: NSNN, thuế, phí, lệ phí thu khác NSNN, dự trữ Nhà nước, tài sản Nhà nước, quỹ tài Nhà nước, đầu tư tài chính, tài doanh nghiệp, tài hợp tác xã kinh tế tập thể); Hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập; giá, chứng khoán bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài dịch vụ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước Bộ; thực đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước doanh nghiệp theo quy định pháp luật Về cấu tổ chức, Bộ tài có 25 đơn vị tổ chức hành (gồm Cục, Vụ, Tổng Cục chuyên môn) giúp Bộ trưởng thực chức quản lý nhà nước; đơn vị nghiệp Nhà nước phục vụ quản lý Nhà nước thuộc Bộ (Viện chiến lược sách tài chính, thời báo tài chính, trường bồi dưỡng cán tài chính) Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Tổng Cục Thuế trực thuộc Bộ tài Theo đó, Tổng Cục Thuế tổ chức quản lý tập trung, thống thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, theo đơn vị hành gồm 16 Ban chuyên môn Trung ương Tổng Cục Thuế tăng thêm quyền hạn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định định theo thẩm quyền việc gia hạn nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, quyền ấn định thuế, xử lý vi phạm hành thuế, truy thu thuế, thực biện pháp cưỡng chế thi hành định hành để thu tiền thuế nợ, tiền phạt vi phạm hành thuế Ngoài ra, Tổng Cục Thuế tiến hành giám định để xác định số thuế phải nộp người nộp thuế theo yêu cầu quan Nhà nước có thẩm quyền, lập hồ sơ đề nghị khởi tố tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế Quyết định Bộ tài số 49/2007/QĐ-BTC ngày 15/6/2007 việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thuế trực thuộc Tổng Cục Thuế + Quy định xử lý vi phạm pháp luật thuế có văn bản: Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 Chính phủ quy định xử lý vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế Nghị định quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hành vi vi phạm, mức biện pháp xử lý vi phạm pháp luật thuế, trình tự, thủ tục quy định xử lý vi phạm pháp luật thuế theo quy định Luật quản lý thuế pháp lệnh xử lý vi phạm hành Những nội dung quy định nghị định áp dụng cho luật, pháp lệnh thuế Nghị định số 13/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 98/2007/NĐCP ngày 7/6/2007 Chính phủ quy định xử lý vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/4/2009 Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Bộ tài hướng dẫn thực xử lý vi phạm pháp luật thuế Thông tư hướng dẫn thực hiện: phạt theo số tiền tuyệt đối hành vi vi phạm thủ tục thuế, mức phạt tối đa không 100 triệu đồng Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể hành vi vi phạm thủ tục thuế mức trung bình khung tiền phạt quy định hành vi đó, có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt giảm xuống không giảm mức tối thiểu khung tiền phạt, có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tăng lên không vượt mức tối đa khung tiền phạt Trong xử phạt vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành thuế có văn bản: Pháp lệnh xử phạt hành 2002 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực Hải quan Theo nghị định này, hành vi vi phạm quy định quản lý Nhà nước Hải quan pháp luật thuế hang hóa xuất, nhập cách cố ý vô ý mà tội phạm bị xử phạt vi phạm hành Nghị định quy định thêm hành vi vi phạm hành hình thức xử phạt, tăng mức phạt tiền hành vi cản trở Bộ Hải quan thi hành công vụ quy định rõ cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực Hải quan Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ban hành ngày 18/2/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 Chính phủ hình thức xử phạt vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực Hải quan Nghị định sửa đổi, bổ sung điều hình thức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Hải quan, trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính, xử lý loại hành vi vi phạm Hải quan, quy định trường hợp xúc phạm, đe dọa, cản trở công chức Hải quan thi hành công vụ, quy định liên quan đến thẩm quyền xử lý vi phạm hành Hải quan Ngoài ra, Nghị định quy định hiệu lực hồi tố Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Bộ tài hướng dẫn thi hành nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực Hải quan… Quy định xử lý hình sự: chủ yếu BLHS như: quy định tội trốn thuế (Điều 161), quy định tội phạm chức vụ, tội phạm có liên quan đến lĩnh vực thuế người thu thuế chống người thi hành công vụ… Những văn pháp luật có tác dụng luật hóa trách nhiệm quan thuế, người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm pháp luật ngành, cấp cộng đồng xã hội việc thi hành pháp luật thuế Luật hóa thủ tục hành thuế, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính… cách cụ thể, đầy đủ, rõ ràng để nâng cao tính pháp lý đảm bảo thống tổ chức thực Bên cạnh đó, văn nhằm mục đích thúc đẩy việc thực tốt chế quản lý thuế đại – chế tự kê khai, tự nộp thuế Đây phương thức quản lý thu thuế tiên tiến, đại đnag hầu giới áp dụng Theo chế cá nhân, tổ chức nộp thuế vào kết sản xuất, kinh doanh kỳ kê khai vào quy định pháp luật nghĩa vụ thuế tự tính số thuế phải nộp vào NSNN, từ tự kê khai tự thực nghĩa vụ nộp số thuế kê khai vào NSNN theo thời hạn mà pháp luật quy định 1.2 Nội dung Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành luật Qua nghiên cứu Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành hành, đánh giá tổng quan, hình thức, Luật Quản lý thuế Việt Nam hoàn chỉnh, thống Về nội dung, phù hợp với Luật quản lý thuế mẫu Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) tương thích với Luật Quản lý thuế nước thông lệ quốc tế việc quản lý thuê Các nội dung Quản lý thuế quy định đầy đủ, chi tiết pháp Luật Quản lý thuế, mà cụ thể Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành Trong đó, Luật Quản lý thuế quy định vấn đề chung nhất, bao quát toàn diện nhất, cụ thể sau: Thứ nhất: Luật Quản lý thuế quy định đầy đủ nội dung công tác quản lý thuế, có phạm vi điều chỉnh thống toàn loại thuế (thuế nội địa thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu), khoản thu khác thuộc NSNN quan thuế quản lý thu theo quy định pháp luật Các quy định Luật đáp ứng yêu cầu cải cách hành Nhà nước thông qua thủ tục hành thuế quy định đơn giản, rõ ràng, minh bạch đảm bảo tính pháp lý cho việc thực chế Quản lý thuế mới, chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế tự chịu trách nhiệm trước pháp luật người nộp thuế Cơ quan thuế chuyển sang thực chức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm nâng cao trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp pháp người nộp thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế a Trong công tác Quản lý thuế Luật Quản lý thuế quy định đầy đủ nội dung công tác Quản lý thuế Từ tạo thuận lợi cho người nộp thuế việc thực nghĩa vụ thuế, từ việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Về thủ tục đăng ký thuế: Luật quy định cụ thể đối tượng phải đăng ký nộp thuế, thời hạn đăng ký thuế, hồ sơ đăng ký thuế, địa nộp hồ sơ đăng ký thuế, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số người nộp thuế Về khai thuế: Luật quy định khai thuế, hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, khai bổ sung hồ sơ khai thuế, tiếp nhận giải hồ sơ khai thuế Để phù hợp với thực tiễn, số trường hợp nguyên nhân bất khả kháng, Luật quy định người nộp thuế gia hạn nộp hồ sơ khai thuế mà không bị xử lý vi phạm hành Về nộp thuế: Luật quy định thời hạn nộp thuế, đồng thời nộp thuế, địa điểm hình thức nộp thuế, thứ tự toán tiền thuế, xác định ngày nộp thuế xử lý số tiền nộp thừa, nộp thuế thời gian khiếu nại, khởi kiện, gia hạn nộp thuế Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế gia hạn nộp tiền thuế mà không bị xử phạt hành vi chậm nộp Trong thực tiễn, số trường hợp người nộp thuế gặp phải khó khăn bất khả kháng, khả nộp thuế hạn, chưa có quy định gia hạn nộp thuế miễn xử phạt thời gian gia hạn nộp thuế, dẫn đến họ có số tiền phạt chậm nộp lớn số thuế phải nộp Trong đó, quan thuế thẩm quyền xóa nợ tiền phạt, dẫn đến số nợ thuế lớn, khả thu Về ấn định thuế: Luật quy định nguyên tắc ấn định thuế, ấn định thuế người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế, ấn định thuế hộ kinh doanh theo phương pháp khoán thuế, ấn định thuế trường hợp xuất khẩu, nhập hàng hóa, trách nhiệm quan Quản lý thuế người nộp thuế việc ấn định thuế Luật Quản lý thuế quy định quan Quản lý thuế ấn định số thuế phải nộp ấn định yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp Quy định giải vướng mắc việc ấn định thuế ấn định toàn số thuế phải nộp, người nộp thuế vô tình có hành vi cố ý sử dụng số chứng từ không hợp pháp Theo quy định Luật, người nộp thuế có trách nhiệm thực nội dung quy định để thực nghĩa vụ theo quy định pháp luật thuế Cơ quan thuế thực vai trò hỗ trợ, giúp người nộp thuế hiểu sách, cách kê khai, hoàn thành thủ tục Đồng thời, quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giải thủ tục hạn thông báo cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ trường hợp hồ sơ thông tin kê khai chưa đầy đủ Đặc biệt quan tâm công tác hỗ trợ người nộp thuế Theo quy định Luật Quản lý thuế quan thuế tập trung hỗ trợ doanh nghiệp theo tám nội dung Quản lý thuế (Điều Luật Quản lý thuế) b Trong xây dựng hệ thống thông tin người nộp thuế Thông tin người nộp thuế yêu cầu quan trọng công tác Quản lý thuế đại, đảm bảo quan Quản lý thuế theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá, mức độ tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế, Trên sở đó, quan Quản lý thuế tập trung vào quản lý đối tượng có nhiều khả vi phạm pháp luật thuế, tránh thất thu ngân sách, đồng thời giảm phiền hà cho đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế Hệ thống thông tin người nộp thuế xây dựng từ nguồn: Thông tin từ hồ sơ thuế người nộp thuế kê khai, gửi quan Quản lý thuế, thông tin từ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nộp thuế Trách nhiệm cung cấp thông tin cho quan thuế quan quản lý Nhà nước quy định thành nhóm: + Nhóm 1: Cung cấp thông tin tự động theo phát sinh kiện liên quan đến người nộp thuế Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quan cấp giấy phép thành lập hoạt động có trách nhiệm cung cấp thông tin nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập hoạt động giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, định sát nhập, chia tách, giải thể, phá sản tổ chức, cá nhân nộp thuế thời hạn ngày làm việc kể từ ngày phát sinh kiện thông tin khác theo đề nghị quan quản lý thuế; kho bạc Nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho quan Quản lý thuế số tiền nộp, hoàn người nộp thuế + Nhóm 2: Cung cấp thông tin theo yêu cầu quan Quản lý thuế; ngân hàng, tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp nội dung giao dịch qua tài khoản người nộp thuế thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu cung cấp thông tin quan quản lý thuế Cơ quan quản lý Nhà nước nhà, đất có trách nhiệm cung cấp thông tin trạng sử dụng đất, sở hữu nhà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Cơ quan công an có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến phòng chống tội phạm trật tự quản lý kinh tế an ninh quốc gia liên quan đến quản lý thuế, cung cấp thông tin cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh thông tin đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin chi trả thu nhâp số thuế khấu trừ người nộp thuế theo yêu cầu quan quản lý thuế Cơ quan quản lý thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin về sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh Việt Nam nước ngoài, thông tin quản lý thị trường Cơ quan Quản lý thuế, công chức Quản lý thuế, người công chức Quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế phải giữ bí mật thông tin người nộp thuế theo quy định pháp luật, nhiên, quan Quản lý thuế công khai thông tin vi phạm pháp luật thuế người nộp thuế số trường hợp c Thực quy định Luật Quản lý thuế, quan quản lý thuế phải tăng cường kiểm tra giám sát việc kê khai thuế, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật thuế Kiểm tra thuế xác định công việc thường xuyên mang tính nghiệp vụ thực trụ sở quan thuế dựa hồ sơ khai thuế người nộp thuế thực trụ sở người nộp thuế mà người nộp thuế không giải trình số liệu chưa hợp lý hồ sơ khai thuế Thanh tra thuế thực trường hợp: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế; doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng tra định kỳ năm không lần; để giải khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu thủ trưởng quan Nhà nước có thẩm quyền d Cơ quan Quản lý thuế giao quyền sử dụng số biện pháp để đảm bảo thu đủ tiền thuế cho NSNN Pháp luật quy định có biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế Trong đó, biện pháp thu tiền, tài sản đối tượng bị cưỡng chế tổ chức, cá nhân khác nắm giữ biện pháp mạnh để xử lý trường hợp đối tượng cưỡng chế thuế tẩu tán tài sản Về trách nhiệm tổ chức thi hành định cưỡng chế thi hành định hành thuế: Thủ trưởng quan quản lý thuế thi hành định cưỡng chế thuế có nhiệm vụ tổ chức thi hành định cưỡng chế UBND xã, phường, thị trấn nơi có đối tượng thuộc diện cưỡng chế thi hành định hành thuế có trách nhiệm đạo quan chức với quan quản lý thuế thực việc cưỡng chế thi hành định hành Lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm đảm bảo trật tự, an toàn, hỗ trợ quan quản lý thuế trình cưỡng chế thi hành định hành thuế có yêu cầu người ban hành định cưỡng chế thi hành định hành thuế Thứ hai: Xác định đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn chủ thể tham gia quản lý thuế, tổ chức, cá nhân có liên quan Xuất phát từ quan điểm tiền thuế phục vụ lợi ích chung toàn xã hội Do đó, tổ chức, cá nhân xã hội phải có trách nhiệm tham gia quản lý thuế: a Luật Quản lý thuế quy định quyền hạn trách nhiệm người nộp thuế, bổ sun số quyền cho người nộp thuế Được hướng dẫn thực pháp luật thuế; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực nghĩa vụ thuế Yêu cầu quan quản lý thuế giải thích việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu quan có thảm quyền giám định chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất nhập Yêu cầu quan quản lý thuế giữ bí mật thông tin Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế thay mặt làm thủ tục thuế b Luật Quản lý thuế quy định đầy đủ trách nhiệm quyền quan Quản lý thuế Trong đó: Nhấn mạnh chức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, công khai minh bạch thủ tục thời hạn giải hồ sơ thuế, gắn trách nhiệm quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế việc tiếp nhận giải hồ sơ Quy định cụ thể quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuế Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ thời hạn ngày phải thông báo cho người nộp thuế biết để hoàn thiện hồ sơ Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo chế cửa, ấn định rõ thời hạn giải loại hồ sơ thuế Trách nhiệm việc xây dựng hệ thống thông tin người nộp thuế làm cho việc phân loại, đánh giá mức độ tuân thủ sở phân tích tập trung vào đối tượng có nhiều khả vi phạm Đồng thời quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin cho người nộp thuế Quy định trách nhiệm kiểm tra thuế, tra thuế; cưỡng chế nộp thuế; xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật thuế Quy định quan quản lý thuế quyền ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế với tổ chức, cá nhân để thu số loại thuế, khoản thu Bên ủy nhiệm thu thuế thông qua hợp đồng hưởng kinh phí ủy nhiệm thu trích từ kinh phí khoán chi quan quản lý thuế c Luật quản lý thuế quy định trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý thuế: HĐND, UBND cấp có trách nhiệm đạo, giám sát việc chấp hành Luật thuế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm vận động nhân dân nghiêm chỉnh thi hành pháp luật thuế người nộp thuế, phê phán hành vi vi phạm pháp luật thuế Cơ quan thông tin, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật thuế phản ánh, phê phán hành vi vi phạm pháp luật thuế Các quan quản lý nhà nước phạm vi nhiệm vụ quản lý ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế cho quan quản lý thuế phối hợp với quan quản lý thuế thực cưỡng chế thuế, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật thuế Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh định thành lập theo đề nghị Chi cục trưởng Chi Cục Thuế Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ tư vấn cho quan thuế mức thuế hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh địa bàn, bảo đảm pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý Thứ ba: Cải cách thủ tục hành thuế quy định đơn giản, rõ ràng, minh bạch, nhằm nâng cao trách nhiệm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp người nộp thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế a Quy định rõ, công khai, minh bạch loại giấy tờ loại hồ sơ thuế: hồ sơ khai thuế, hồ sơ miễn thuế, hồ sơ hoàn thuế… để người nộp thuế tự xác định trách nhiệm tránh tùy tiện công chức thuế, công chức Hải quan thi hành công vụ Đồng thời ban hành hệ thống mẫu biểu áp dụng chung cho người nộp thuế quan thu thuế Trong đó, có hướng dẫn cụ thể cách khai tiêu mẫu biểu để người nộp thuế dễ thực b Thống thời hạn nộp hồ sơ khai thuế phù hợp với loại thuế khai theo tháng, theo năm, theo lần phát sinh để người nộp thuế dễ thực Sửa đổi số thời hạn, phương thức khai thuế số loại thuế cho phù hợp với thực tế c Nâng cao tinh thần trách nhiệm người nộp thuế trình tuân thủ pháp luật thuế Khi phát hồ sơ khai thuế có sai sót, người nộp thuế khai bổ sung khai thuế không bị phạt vi phạm hành lỗi sai sót d Bổ sung hình thức khai thuế điện tử: Chương trình tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử tự động kiểm tra, soát xét tính đầy đủ, hợp lý thông tin khai hồ sơ thuế Người nộp thuế biết lỗi kê khai để hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ kịp thời theo quy định, tránh lỗi sai sót không cần thiết Đưa hình thức khai thuế điện tử vào luật tạo điều kiện pháp lý cao hình thức khai này, điều đặc biệt hữu ích với doanh nghiệp giảm chi phí lại thời gian lưu chuyển hồ sơ thuế e Thời hạn nộp thuế quy định gắn với thời hạn khai thuế vừa bảo đảm phù hợp với tính chất loại thuế, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế dễ nhớ, dễ thực làm thủ tục hành thuế rải rác nhiều ngày tháng, giảm phiền hà cho người nộp thuế f Đối với số tiền nộp thừa số tiền thuế thuộc diện hoàn, người nộp thuế quyền lựa chọn yêu cầu quan thuế làm thủ tục hoàn trả ngay, để toán cho số thuế phải nộp lần nộp thuế So với quy định hành, có thuế giá trị gia tăng hoàn ngay, loại thuế khác phải để nộp cho kỳ hoàn trả người nộp thuế kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế quy định linh hoạt tôn trọng quyền lợi người nộp thuế g Luật Quản lý thuế quy định số quyền người nộp thuế như: yêu cầu quan thuế hướng dẫn, giải thích sách thuế, thủ tục hành thuế tự giác thực nghĩa vụ thuế mình; yêu cầu quan thuế thực việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, bồi thường thiệt hại thuế theo quy định pháp luật để đảm bảo lợi ích hợp pháp mình; yêu cầu quan thuế giữ bí mật thông tin tổ chức, cá nhân khác cung cấp phục vụ cho việc quản lý thuế Thứ tư: quy định Luật Quản lý thuế phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế đất nước a Luật Quản lý thuế mở rộng hình thức giao dịch làm thủ tục thuế khai thuế điện tử, nộp tiền thuế theo hình thức chuyển khoản… tạo điều kiện cho người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước lúc, nơi, không bị bó hẹp giới hạn làm việc hành quan thuế Áp dụng chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế hầu hết sắc thuế đại phận người nộp thuế b Về kiểm tra, tra thuế dựa sở phân tích thông tin người nộp thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra thuế, tra thuế c Luật quy định khung pháp lý cho hoạt động tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế… Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế phải doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện, thành lập hoạt động theo quy định Luật doanh nghiệp, có ngành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế thay mặt người nộp thuế thực thủ tục: Khai thuế, nộp thuế, toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế miễn, số tiền thuế giảm, số tiền thuế hoàn theo quy định luật pháp luật khác có liên quan Tổ chức chịu trách nhiệm với người nộp thuế theo nội dung thỏa thuận hợp đồng dịch vụ theo pháp luật dân Tuy nhiên, trình cung ứng dịch vụ, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế chịu trách nhiệm việc làm sai với người nộp thuế theo quy định Pháp luật dân sự, người nộp thuế phải chịu trách nhiệm với Nhà nước nghĩa vụ thuế người nộp thuế Quy định thể cam kết Việt Nam việc mở cửa thị trường kinh doanh dịch vụ vào WTO, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sở kinh doanh, người nộp thuế thực tốt nghĩa vụ thuế d Luật quản lý thuế quy định trách nhiệm quan thuế người nộp thuế Nếu quan thuế làm chậm thủ tục, dẫn đến thiệt hại cho người nộp thuế phải đền bù thiệt hại cho người nộp thuế Hoặc công chức thuế tiết lộ thông tin người nộp thuế (vi phạm quy định bảo mật thông tin) phải chịu trách nhiệm thiệt hại gây cho người nộp thuế Luật QLT quy định đặt yêu cầu đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế, phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, máy tổ chức, đội ngũ cán công nghệ quản lý 1.3 Những vướng mắc tồn pháp luật Quản lý thuế Bên cạnh kết đạt được, pháp luật Quản lý thuế nước ta tồn số hạn chế sau: Thứ nhất: nguyên tắc thiết kế Luật quản lý thuế, người thiết kế sử dụng kết hợp đan xen nhiều nguyên tắc chủ yếu theo nguyên tắc trình tự thời gian, máy quản lý thuế thiết kế theo mô hình chức Tổ chức quản lý thuế theo chức mô hình tổ chức lấy chức quản lý thuế làm nguyên tắc bao trùm Theo đó, cấu gồm phận, phận thực chức quản lý thuế hầu hết loại thuế tất đối tượng nộp thuế theo thẩm quyền phân công Các chức quản lý thuế bao gồm: Tuyên truyền hỗ trợ; xử lý tờ khai; quản lý nợ cưỡng chế thuế; tra, kiểm tra thuế… Điều dẫn đến điểm chưa thực tương thích Luật quản lý thuế với thực tiễn vận hành máy quản lý thuế việc tổ chức thực luật thuế, đặc biệt, áp dụng chế quản lý thuế theo mô hình “một cửa” Bởi thực tế cho thấy, việc tổ chức máy ngành thuế theo chức dẫn đến phận yêu cầu doanh nghiệp trực tiếp làm việc, giải trình doanh nghiệp thực nghĩa vụ thuế cảu Song cần hướng dẫn để giải nghiệp vụ cụ thể phát sinh, doanh nghiệp liên hệ đến phận thuộc thẩm quyền trách nhiệm Vì vậy, doanh nghiệp gặp khó khăn định trình thực thi pháp luật thuế theo luật Thứ hai: Luật Quản lý thuế không quy định vấn đề chung tổ chức thực luật thuế, mà quy định nội dung tổ chức thực riêng luật thuế (những vấn đề quản lý có tính chất đặc thù sắc thuế) số lượng điều luật quy định nội dung quản lý đặc thù chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt quy định quản lý thuế xuất, nhập Giả sử rằng, luật sách thuế tiếp tục ban hành xu tất yếu, đương nhiên kéo theo thay đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế theo đó, vô hình chung, phá vỡ tính ổn định Luật Quản lý thuế Vì vậy, vấn đề quản lý có tính chất đặc thù sắc thuế nên quy định luật sách thuế Điều có hiệu ứng tốt việc đảm bảo thực sách thuế chủ thể có nghĩa vụ thuế Thứ ba: Luật QLT giải số trường hợp cho luật sách thuế Tại Điều 65, Luật Quản lý thuế quy định trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền phạt: “1 Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thực khoản toán theo quy định pháp luật phá sản mà không tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt Cá nhân pháp luật coi chết, tích, lực hành vi dân mà tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt nợ” thuộc phạm vi điều chỉnh luật sách thuế Thứ tư: Luật Quản lý thuế có nội dung lấn sang phạm vi điều chỉnh luật sách thuế Khoản 3, khoản Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định thời hạn nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập điều kiện để áp dụng thời hạn nộp thuế xuất khẩu, nhập “3 Thời hạn nộp thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập quy định sau: a) Đối với hàng hoá xuất ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan; b) Đối với hàng hoá nhập hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước nhận hàng; trường hợp có bảo lãnh số tiền thuế phải nộp thời hạn nộp thuế không ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan; c) Đối với hàng hóa nhập vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất hai trăm bảy lăm ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan; trường hợp đặc biệt thời hạn nộp thuế dài hai trăm bảy lăm ngày phù hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu doanh nghiệp theo quy định Chính phủ; d) Đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất tạm xuất, tái nhập mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất tạm xuất, tái nhập; đ) Đối với hàng hoá khác ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan;… Để áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định điểm c, d đ khoản Điều này, người nộp thuế phải đáp ứng hai điều kiện sau đây: a) Có hoạt động xuất khẩu, nhập thời gian ba trăm sáu lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai Hải quan mà hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, không nợ tiền thuế hạn, tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài theo quy định pháp luật; b) Được tổ chức tín dụng tổ chức khác hoạt động theo quy định Luật tổ chức tín dụng bảo lãnh thực nghĩa vụ nộp thuế Trường hợp không đáp ứng hai điều kiện người nộp thuế phải nộp thuế trước nhận hàng” Thứ năm: thiếu quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động cấu tổ chức máy QLT nguyên tắc xử lý mối quan hệ quan, đặc biệt xu quản lý thuế đại Thứ sáu: kỹ thuật lập pháp, lập quy Luật Quản lý thuế chưa đảm bảo tính quán, có điều luật quy định dạng nguyên tắc, có diều luật quy định chi tiết, cụ thể mà nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh văn luật; mặt khác nhiều quy định Luật quản lý thuế chuyển dịch mang tính chất học từ Luật thuế, Luật Hải quan Ví dụ: Điểm a, điểm b, điểm c Khoản 4, Điều 32 Luật Quản lý thuế quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Thứ bảy: Luật Quản lý thuế chưa xác định rõ chế bảo đảm thực hiện, phần hạn chế tính khả thi quy định Luật Quản lý thuế điều chưa thực khuyến khích tính tuân thủ pháp luật chủ thể có nghĩa vụ thuế Ví dụ: Tại Điều 53 Luật Quản lý thuế quy định trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trường hợp xuất cảnh “Người Việt Nam xuất cảnh để định cư nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài, người nước trước xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh cá nhân trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo quan quản lý thuế” Với quy định này, không xác định rõ chế phối kết hợp quan quản lý thuế quan công an chắn điều luật tính khả thi, thực tế nay, Cục Thuế địa phương biết đối tượng nợ thuế đnag chuẩn bị xuất cảnh để thông báo cho quan quản lý xuất nhập cảnh ngược lại Thứ tám: số quy định pháp luật Quản lý thuế thiếu sót, hạn chế, gây khó khăn cho trình thực hiện, là: Trong việc khai báo thuế, Luật QLT quy định khai bổ sung, văn hướng dẫn chưa quy định rõ phạm vi khai bổ sung nên gây khó khăn cho trình thực trường hợp miễn kiểm tra sau Doanh nghiệp tới khai bổ sung Vì thực tế, doanh nghiệp khai bổ sung sau 60 ngày đăng ký tờ khai nên quan Hải quan chưa cho khai bổ sung Về nộp thuế, Luật QLT quy định nhiều thời hạn nộp thuế khác theo tiêu chí khác tùy theo mục đích nhập hàng hóa để sản xuất xuất hay tiêu dung, hay tạm nhập tái xuất Quy định mặt đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế điều kiện Doanh 10 nghiệp thiếu vốn phức tạp, quan Hải quan phải phân bổ nguồn lực lớn cho công tác đôn đốc, cưỡng chế thu nợ thuế, nợ phạt… Chưa có quy định cụ thể thời hạn nộp thuế hàng hóa nhập thuộc đối tượng miễn, xét miễn thuế, Ví dụ: hàng nhập phục vụ an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo Hoặc chưa quy định cụ thể thời hạn nộp thuế hàng hợp đồng mua bán, hàng cư dân biên giới, khai bổ sung Hiện chưa có quy chế đạo, phối hợp thống Bộ, ngành công tác thu hồi nợ thuế, hỗ trợ quan thuế việc cưỡng chế để thu hồi nợ, chưa có quy trình cưỡng chế nợ đọng thuế; hay để cưỡng chế, quan thuế phải tiến hành nhiều thủ tục qua bước phức tạp không tiết kiệm Luật quản lý thuế quy định có biện pháp cưỡng chế, nghị định thông tư, lại hướng dẫn khác, gây khó khăn cho cán thuế Trong công tác tra, kiểm tra chưa có quy trình cụ thể hướng dẫn theo quy định Luật quản lý thuế, nên quy trình thực theo Quyết định 1166/QĐ-TCT ngày 30/5/2005 Tổng Cục Thuế, có nhiều điểm chưa phù hợp với quy định Luật Hiện tại, phòng tra thuế Cục Thuế vừa thực nhiệm vụ tra theo Quyết định 728/QĐ-TCT Tổng Cục Thuế, vừa phải thực công tác kiểm tra, mà lẽ nhiệm vụ Phòng Kiểm tra Thuế Do đó, chức kiểm tra thuế bị chồng chéo, chức tra thuế điều kiện phát huy vai trò đơn vị tra Về mặt chế tài, đến thiếu văn hướng dẫn Luật chi tiết, có văn hướng dẫn lại không đầy đủ, không phù hợp thực tế Ngoài ra, số quy định Luật quản lý thuế chưa đảm bảo tính tương thích với luật thủ tục khác lĩnh vực hành chính, kinh tế, dân sự, thương mại, hình sự… Thực trạng thi hành pháp luật Quản lý thuế 2.1 Hiệu đạt công tác thi hành pháp luật thuế nói chung pháp luật Quản lý thuế nói riêng Luật Quản lý thuế triển khai đồng thống mặt: từ ban hành sách, chế, tổ chức máy quản lý thuế tới hướng dẫn thi hành từ sở Có thể nói Luật thi hành tốt từ ngày 1/7/2007 Đây mốc quan trọng đánh dấu chuyển đổi chế quản lý tổ chức máy ngành thuế Xác định rõ phạm vi điều chỉnh luật thuế với Luật quản lý thuế Nguyên nhân đạt kết do: Một là: Sự đạo Chính phủ, phối hợp chặt chẽ ngành, địa phương trình xây dựng văn pháp luật tuyên truyền, tổ chức triển khai thực luật Hai là: Bộ tài đạo quan chức cảu Bộ Tổng Cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp Vụ chuẩn bị tốt có biện pháp, giải pháp cụ thể việc triển khai thực a Kết từ phía quan Quản lý thuế Công tác quản lý thuế hình thành tổ chức thống nước bước củng cố, tăng cường, kiện toàn tổ chức máy phòng thuốc Tổng Cục Thuế, Văn phòng Cục Thuế Chi Cục Thuế trực thuộc Cục Thuế (các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) chuyển đổi, xếp lại theo mô hình chức năng, đáp ứng yêu cầu quản lý thời kỳ Công tác đạo, điều hành, phối hợp thực nhiệm vụ chung lãnh đạo Tổng Cục Thuế, Cục Thuế, Phòng, Chi Cục Thuế có tính trọng tâm, trọng điểm, tập trung chủ yếu vào chức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đăng ký kê khai kế toán thuế, kiểm tra, tra, quản lý nợ xử lý nợ đọng thuế Công chức, viên chức phân loại, đánh giá, xếp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, chuyên nghiệp theo chức quản lý Đặc biệt, nhận thức trình độ chuyên môn công chức, viên chức thuế nâng cao để đảm nhận tốt nhiệm vụ giao Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đặt lên hàng đầu Trong nỗ lực nâng cao hiệu hỗ trợ người nộp thuế, quan thuế cấp biện soạn tài liệu, kịp thời cung cấp thông tin, xây dựng tài liệu hướng dẫn thực Luật Quản lý thuế;… b Kết từ phía người nộp thuế Có thể thấy kết tích cực mà người nộp thuế thực sau: Thứ nhất: Ý thức tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế ngày nâng cao, vai trò quan, tổ chức, cá nhân công tác quản lý thuế bước tăng cường Nhiều tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế quan Nhà nước tôn vinh Xã hội ngày quan tâm nhiều đến công tác thuế, tích cực phối hợp với quan quản lý thuế công tác quản lý thuế, phản ánh phê phán hành vi trốn thuế gian lận tiền thuế Ý thức chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế như: đăng ký, kê khai thuế chủ động hơn, tờ khai thuế nộp kịp thời nội dung ghi tờ khai cụ thể rõ ràng hơn, nhờ tỉ lệ tờ khai chưa nộp, hạn lỗi giảm dần Đối với doanh nghiệp người nộp thuế thực chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế theo quy định Luật quản lý thuế 11 Thứ hai: chức quản lý thực đạt kết tốt: Một là: Việc thực lập gửi tờ khai thuế hàng kỳ doanh nghiệp người nộp thuế tốt hơn: số lượng doanh nghiệp gửi tờ khai tăng, tỷ lệ gửi tờ khai hạn tăng Số lỗi, sai sót kê khai thống cho doanh nghiệp giảm Việc cung ứng chương trình kê khai vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kê khai kiểm tra giảm sai sót, ngành thuế công tác kiểm tra, nhập liệu tờ khai nhanh nhiều so với nhập chi tiêu không bị nhầm hay bỏ sót Qua chế tự tính – tự khai – tự nôp thuế, Luật Quản lý thuế tạo hành lang pháp lý rõ ràng để nâng cao ý thức người dân xã hội việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN… Hai là: Công tác quản lý giải hoàn thuế kịp thời, phân loại rõ đối tượng, trường hợp kiểm tra trước hoàn sau trường hợp hoàn trước kiểm tra sau Hồ sơ hệ thống thông tin để kiểm tra hoàn thuế đầy đủ rõ ràng Cơ quan thuế cập nhật nắm phân tích chi tiết số thuế hoàn, cấu hoàn cho đầu tư, xuất trường hợp khác Ba là: Công tác quản lý nợ đọng thuế.Trên sở điều chỉnh Luật Quản lý thuế, ngành thuế xây dựng máy quản lý nợ từ trung ương đến địa phương phân tích nguyên nhân nợ tình trạng nợ toàn ngành, phân tích cấu, loại nợ từ triển khai biện pháp đồng để xử lý dứt điểm nợ cũ, giảm thiểu nợ phát sinh, áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ Trên sở có biện pháp quản lý thu nợ, xử lý nợ tồn đọng sát thực hiệu hơn, số nợ giảm tỷ lệ (%) so với số thu Bốn là: Kết kiểm tra, tra ngăn chặn, phát kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật thuế, truy thu NSNN số thuế ẩn lậu hàng trăm tỷ đồng Công tác kiểm tra, tra thực quy chế, quy trình góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp ý thức trách nhiệm cán thuế thực công tác kiểm tra, tra Việc thực tra theo quy định Luật quản lý thuế vừa tập trung nguồn lực để thực công tác tra đối tượng theo phân loại tốt, chưa tốt, dựa mức độ tuân thủ pháp luật, nhằm chống thất thu thuế cso hiệu đặc biệt không làm phiền trường hợp thực tốt pháp luật thuế Thứ ba: Về kết thu NSNN, không tiêu mà thước đo bản, quan trọng để đánh giá sách thuế, công tác quản lý thuế ý thức tuân thủ pháp luật người nộp thuế Kết thu năm 2007 so với đự toán Quốc hội Chính phủ giao thu nội địa thu ngành hàng Hải quan vượt mức tăng năm 2006 Thứ tư: Về cải cách thủ tục hành chính, đại hóa công tác QLT Hải quan Đây mục tiêu đòi hỏi khách quan công tác QLT Hải quan giai đoạn Các phần mềm ứng dụng dùng chung thống toàn ngành thuế tăng cường bổ sung Việc triển khai hạ tầng mạng đại, hoàn thiện mô hình mạng trực tuyến kết nối rộng toàn quốc bao nâng cao Hệ thống biểu mẫu kê khai thuế, báo cáo thuế đơn giản chuẩn hóa hơn… 2.2 Những vướng mắc tồn công tác thi hành pháp luật thuế nói chung pháp luật Quản lý thuế nói riêng Công tác quản lý thuế tồn số hạn chế sau: a Hạn chế công tác quan thuế, cán thuế Thứ nhất: Một phận cán thuế, đặc biệt cán cấp sở chưa đào tạo lại chưa nắm bắt kịp kiến thức quản lý thuế nên lúng túng trình thực Cách nghĩ, cách làm số công chức, viên chức chưa theo kịp tiến độ đổi mới; chưa thấy hết tính ưu việt mô hình tổ chức máy theo chức với triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ tin học để chuyên môn hóa công việc liên kết hóa phận quy trình quản lý thuế, nên hiệu công việc đạt chưa mong muốn Thứ hai: Theo quy định Luật QLT, có chức danh, chuyên viên quan quản lý thuế thực tra thuế Hiện địa phương, số lượng chuyên viên chính, kiểm soát viên nên chưa đủ lực lượng để tổ chức đoàn tra thuế Thứ ba: Cán thuế e ngại chế cửa Trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, chi Cục Thuế trực thuộc cố gắng ưu tiên bố trí cán thuế có lực, phong cách ứng xử văn minh làm việc phận “một cửa”, đa số gặp khó khăn việc bố trí nhân sự, thiếu biên chế Việc chuẩn hóa liệu, số liệu doanh nghiệp để xác lập đưa vào hệ thống phục vụ phân tích, truy cập… chưa xây dựng thống nhất; phần mềm ứng dụng lỗi; phần mềm ứng dụng theo dõi nhận, trả hồ sơ thuế chưa hoàn toàn phù hợp, nên phần lớn chi Cục Thuế phải sử dụng phần mềm tự viết, phải chạy song song hai phần mềm, khó khăn cho việc vận hành kết nối thông tin Việc ứng dụng tin học hỗ trợ trình theo dõi nhận trả hồ sơ kết xuất theo yêu cầu, điều gây khó khăn cho phận “một cửa” theo dõi, đánh giá việc thi hành phận khác Thứ tư: Thực quản lý thuế theo mô hình chức phù hợp với xu hướng phát triển, kết chất lượng quản lý kết hệ thống chức năng, hoạt động khâu trước phục vụ công việc khâu sau Nguyên tắc quản lý mô hình tổ chức máy theo 12 chức đòi hỏi phải có quy trình, quy chế phối hợp phận, nhằm gắn kết chặt chẽ chức trình thực quản lý Không thế, quy trình, quy chế phải thường xuyên sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trình phối hợp thực công việc cụ thể chức mới, từ chuẩn hóa quy trình theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, đảm bảo cho công tác quản lý thuế thực đồng bộ, hiệu Nhưng nay, chế để nối kết chức nhiều bất cập, chí không ăn khớp Công việc triển khai chậm so với tiến độ triển khai Luật Quản lý thuế, gây khó khăn không nhỏ cho công tác khai thác, phân tích, sử dụng thông tin phục vụ quản lý thuế Thứ năm: Hiện việc thực cải cách hành thuế nước ta gặp nhiều khó khăn sở hạ tầng thấp, thiếu đồng Mặc dù ngành thuế đề mục tiêu thực chiến lược cải cách hướng tới mô hình thuế đại, chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế Nhưng ngành thuế đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý mã số thuế, xử lý tờ khai chứng từ nộp thuế, kế toán sổ thuế, kế toán ngân sách, lập báo cáo thống kê, quản lý công việc nội Mô hình thuế tự động hóa số khâu tính thuế chưa thống quy trình xử lý thông tin loại thuế b Hạn chế xuất phát từ phía người nộp thuế Thứ nhất: Đối với người nộp thuế, đặc biệt hộ kinh doanh kiến thức hạn chế, lại phân tán rộng địa bàn khác nên việc tiếp cận theo phương thức quản lý thuế bước đầu nhiều khó khăn Thứ hai: Các doanh nghiệp chế tự kinh doanh chưa chuẩn bị tốt mặt kỷ cương pháp luật việc thực sách nhà nước pháp luật, chưa chấp hành quy định pháp luật chế độ quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ, hạch toán sổ sách kế toán, việc toán tiền mặt phổ biến… Thứ ba: Tình trạng nợ đọng thuế tiếp diễn Tình trạng vi phạm pháp luật thuế (trốn thuế, gian lận thuế…) ngày nghiêm trọng, phức tạp, phổ biến xảy tất tỉnh, thành phố nước Thứ tư: Việc xử lý vi phạm thuế có nơi, có lúc gặp khó khăn người nộp thuế vi phạm không để số dư tiền gửi ngân hàng nên biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi ngân hàng không thực được; tình trạng mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp tồn tại, toán tiền mặt phổ biến… Nguyên nhân thực trạng • Nguyên nhân khách quan Thứ nhất: Pháp Luật quản lý thuế nước ta đưa vào thực tiễn áp dụng cách không lâu, trình kiểm tra thử nghiệm ngắn Hơn nữa, kinh nghiệm lập pháp lĩnh vực thuế nói chung lĩnh vực quản lý thuế nhiều hạn chế Vì mà bất cập chế, sách tránh khỏi Thứ hai: Nền kinh tế mà nước ta xây dựng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế mà trước chưa có tiền lệ, đòi hỏi phải tự tìm tòi sang tạo Tình hình kinh tế xã hội nhiều khó khăn; lúc Nhà nước phải tập trung đối phó giải nhiều vấn đề, vừa phát triển kinh tế vừa thu hút đầu tư lại vừa phải giải tồn xã hội Vì thế, chế sách thuế phải phù hợp với trình phát triển đất nước định hướng cải cách Nhà nước Chính phủ Thứ ba: Pháp luật thuế nói chung pháp luật quản lý thuế nói riêng hình thành phát triển, bị chi phối lớn yếu tố khách quan từ bên Trong chế thị trường nước ta, pháp luật thuế nằm giai đoạn hình thành, lien tục sửa đổi, bổ sung để phù hợp với phát triển kinh tế Cùng với nó, điều kiện sở vật chất trình độ đội ngũ cán có nhiều hạn chế nên chưa thể có hệ thống thuế đại, toàn diện Vì thế, pháp Luật quản lý thuế điểm tựa, chuẩn mực để hình thành phát triển Thứ tư: Nền kinh tế đất nước non trẻ, trình xây dựng, chế, sách ban hành thiếu tính ổn định, tính chiến lược lâu dài Quan điểm đạo chung hầu hết ngành, lĩnh vực vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sau hoàn thiện Vì thế, nhiều sách ban hành nhằm giải số nhiệm vụ trước mắt, sau giải xong sách lại trở nên lạc hậu, không phù hợp • Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất: Do hạn chế nhận thức, hiểu biết kinh tế thị trường chủ quan, nóng vội, chưa có nhìn toàn diện, khách quan có chiến lược hoạch định sách, xây dựng ban hành pháp luật thuế Pháp luật Quản lý thuế ban hành, nhiều thiếu sót, hạn chế, số quy định chưa thay đổi theo sách thuế ban hành thi hành Có thể thấy, thay đổi sách thuế tình hình thực tiễn, buộc pháp luật thuế phải chạy theo, nên tình trạng thiếu đồng bộ, tính ổn định Thứ hai: Do việc quy định sách thuế nhiều mục tiêu làm cho pháp luật thuế phức tạp thường xuyên phải thay đổi để đảm bảo mục tiêu thực 13 Thứ ba: Do kỹ thuật trình độ lập pháp nước ta yếu, nên Luật quản lý thuế cần nhiều văn quy định chi tiết thi hành hướng dẫn thực Bên cạnh đó, việc giải thích, hướng dẫn văn luật, tham khảo ý kiến đối tượng thực thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh điều kiện kinh tế chuyển đổi phong phú đa dạng, phát sinh yêu cầu mà sách không theo kịp III: Hoàn thiện pháp luật Quản lý thuế Việt Nam Giải pháp hoàn thiện pháp luật Quản lý thuế 1.1 Tiếp tục hoàn thiện văn luật thuế nói chung văn Luật Quản lý thuế nói riêng Tiếp tục cải cách, hoàn thiện sắc luật thuế tương ứng: Một là: Hệ thống thuế phải bao quát hết nguồn thu tăng thu, xác định, lựa chọn mục tiêu chưa thuế kích thích điều tiết kinh tế, tăng thu cho NSNN đảm bảo sách thuế bình đẳng thành phần kinh tế tầng lớp dân cư Hai là: Chính sách thuế phải đơn giản hóa mặt thuế suất lẫn thủ tục thu nộp, đồng thời phải đảm bảo tác dụng tích cực phân phối, điều tiết thu nhập hợp lý, tạo cân xã hội Ba là: Bảo đảm sách thuế thời gian dài, tạo điều kiện mở rộng khả kiểm soát người nộp thuế, người thu thuế quan quản lý thuế Bốn là: Thu hẹp diện miễn giảm thuế nhằm thực mục tiêu chiến lược, phát triển kinh tế xã hội, áp dụng nghiêm minh hình thức thưởng phạt quản lý thuế Năm là: Cải cách thuế theo hướng thích ứng với cam kết quốc tế, bắt kịp tốc độ tự hóa thương mại đầu tư, thu hút đầu tư thích ứng với tự di chuyển vốn, lao động Luật quản lý thuế quy định khung pháp lý để thực thi thống sách thuế thu NSNN Để đảm bảo Luật thực theo thời hiệu quy định có tính thực thi cao, Chính phủ, Bộ Tài khẩn trương soạn thảo ban hành văn pháp quy hướng dẫn thi hành Luật, quy định chi tiết cụ thể tất nội dung quản lý thuế làm pháp lý cho tất chủ thể chấp hành pháp luật thuế Hiện nay, đa số văn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Hải quan nhiều bất cập, không đồng Một số văn liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế ban hành không rõ ràng dẫn đến việc thực chồng chéo không minh bạch Vì vậy, ban hành sách, quy định liên quan đến việc quản lý thuế nên có thống ngành, tránh tình trạng mạnh lấy thực theo cách hiểu Phải sớm hoàn thiện quy trình nghiệp vụ quản lý sở liên kết, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng, hoàn thiện khai thác hiệu sở liệu người nộp thuế thông tin khác, phục vụ công tác quản lý thuế Đồng thời thực thống kê, rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu quản lý thuế (mẫu biểu Thông tư 60/2007/TT-BTC); đảm bảo thống nhất, dễ hiểu, dễ thực cho công chức thuế người nộp thuế, phù hợp với chương trình cải cách thủ tục hành Chính phủ Ban hành văn pháp luật quy định tổ chức hoạt động quan QLT theo hướng tự hóa Theo đó, quan quản lý thuế hoạt động doanh nghiệp, tiến hành xác định lợi ích – chi phí hoạt động quản lý thuế mình, chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán thuế, đánh giá kết vào số hoạt động máy dân sự: cán bộ, nhân viên trả lương vào thành tích họ Đổi tổ chức hoạt động quan thuế cách áp dụng nguyên tắc thị trường nêu giúp nâng cao hiệu hoạt động quan này, tăng cường trách nhiệm công chức quản lý thuế cung cấp dịch vụ cho người dân 1.2 Nhà nước cần quy định phát triển mạnh hệ thống toán qua ngân hàng Hiện nay, việc toán tiền mặt người dân sử dụng phổ biến Thói quen dẫn đến hoạt động quản lý nhà nước tiền tệ khó khăn Ngân hàng nhà nước khó kiểm soát khối lượng tiền lưu thông, việc đề giải pháp để ổn định giá trị đồng tiền chưa kịp thời Hơn nữa, kinh tế sử dụng chủ yếu tiền mặt dẫn đến chi phí in tiền cao, đồng thời nhà nước khó kiểm soát giao dịch, quan hệ mua bán hàng hóa diễn thị trường Chính bất cập dẫn đến việc đối tượng nộp thuế có điều kiện để trốn thuế, hoạt động mua bán hàng hóa cho người tiêu dùng, khâu cuối trình kinh doanh doanh nghiệp Khi quan hệ mua bán hàng hóa buộc phải toán qua ngân hàng, nhà nước dễ kiểm soát thu nhập tổ chức, cá nhân tạo điều kiện cho quan thuế quản lý tốt đối tượng nộp thuế Vì vậy, pháp luật nên quy định thống quan hệ mua bán hàng hóa phải toán thông qua ngân hàng Để thực điều cần có phối hợp đồng quan Ngân hàng nhà nước Việt Nam, kho bạc nhà nước, quan thuế Ngân hàng nhà nước phải quy định rõ loại quan hệ mua bán buộc phải toán thông qua ngân hàng Kho bạc nhà nước cần tiến hành chi trả tiền lương vào tài khoản cá nhân nhận lương từ NSNN ngân hàng Cơ quan thuế phải quản lý mã số thuế đối tượng nộp thuế tương ứng với số tài khoản cá nhân tổ 14 chức ngân hàng Vì vậy, ngân hàng nhà nước Việt Nam nên sớm ban hành văn buộc tổ chức thực toán qua ngân hàng hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ 1.3 Nhà nước cần có biện pháp quản lý hóa đơn chứng từ hiệu Hiện nay, Chính phủ ban hành nghị định 89/2000/NĐ-CP định việc in, phát hành, sử dụng quản lý hóa đơn chứng từ Bộ tài ban hành thông tư 120/2000/TTBTC hướng dẫn nghị định 89/CP quy định rõ hành vi vi phạm chế độ hóa đơn chứng từ mức xử phạt cụ thể cho hành vi, nhiên mức phạt cao quy định 50 triệu VNĐ, chưa đủ mạnh để răn đe hành vi vi phạm hóa đươn chứng từ Bộ tài cần có chế quản lý hóa đơn thích hợp, nên hạn chế tối đa việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp mà dần tiến tới để doanh nghiệp tự in hóa đơn sau đăng ký với quan thuế Khi doanh nghiệp tự in hóa đơn phải có trách nhiệm với số lượng hóa đơn phát hành để thất thoát doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường cho nhà nước Đồng thời, Bộ tài phải xây dựng định chế quản lý hóa đơn rõ ràng Các doanh nghiệp phát hành hóa đơn phải chịu trách nhiệm với hóa đơn phát hành Người thụ hưởng hóa đơn có quyền kiểm soát hóa đơn ủy quyền cho bên bán hàng nộp thuế thay Để thực tốt đề xuất trên, nhà nước nên có văn quy định bảo vệ quyền sở hữu người mua hàng có hóa đơn hợp pháp, cách công nhận quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ người mua hàng có tranh chấp dân để tạo ý thức tự kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hóa đơn doanh nghiệp phát hành 1.4 Chuyển đổi cấu tổ chức quản lý theo mức độ tuân thủ Một quy trình chuẩn quản lý thuế tạo điều kiện thuận lợi để ngành thuế đạo biện pháp nghiệp vụ thống giúp quan thuế địa phương thực công tác quản lý thu thuế cách khoa học hiệu Cơ cấu tổ chức quan thuế cần xếp thành phận theo nhóm đối tượng nộp thuế với chức chuyên sâu để quản lý cung cấp dịch vụ theo nhóm đối tượng nộp thuế Có thể chia đối tượng nộp thuế thành nhóm: Nhóm tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế (đa số đối tượng); nhóm tuân thủ vi phạm; nhóm chống đối không muốn tuân thủ; nhóm cố tình không tuân thủ (một số ít).Từ có cách xử khác Việc phân loại nên tập trung vào yếu tố bên hành vi không tuân thủ để qua có biện pháp khác như: tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn hay tra, kiểm tra, áp dụng biện pháp cưỡng chế… mức độ tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quản lý thuế, đồng thời củng cố tin tưởng xã hội quan thuế Hoàn thiện quy định pháp luật quản lý thuế yêu cầu cấp thiết hệ thống pháp luật bất cập, không đảm bảo công nghĩa vụ đóng góp chủ thể xã hội dẫn đến bất công xã hội Có thống thuế hoàn thiện công chế quản lý thuế thích hợp giúp chủ thể xã hội nhận thức thực tốt nghĩa vụ thuế nhà nước vừa quyền vừa nghĩa vụ Số thu từ thuế hoàn trả gián tiếp cho người dân thông qua việc xây dựng công trình công cộng, đảm bảo sách mặt xã hội tăng lũy cho kinh tế Giải pháp đảm bảo cho trình thực thi pháp luật Quản lý thuế nói riêng pháp luật thuế nói chung 2.1 Nâng cao vai trò cán quản lý thuế Đội ngũ công chức, viên chức thuế cần tiêu chuẩn hóa chức danh, ngạch công chức theo chức để làm sở biên soạn tài liệu, xây dựng kế hoạch quản lý, xây dựng quy chế tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống, chuyên sâu, chuyên nghiệp với đầy đủ kỹ cần thiết, đảm bảo thực thi tốt công vụ, tạo điều kiện để Cục Thuế triển khai luân chuyển công việc, địa bàn công chức, viên chức hiệu Trên sở tiêu chuẩn hóa chức danh công chức theo chức nhu cầu công việc, cần phân cấp tuyển dụng để Cục Thuế chủ động công tác tổ chức nguồn lực theo chức năng, đảm bảo phù hợp, chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Đồng thời, phải tạo môi trường làm việc tốt cho cán thuế với chế độ đãi ngộ phù hợp, quy định tiền lương cán thuế cao ngành khác giúp cán thuế chuyên tâm làm việc hiệu quả, tránh tình trạng cán thuế vi phạm đạo đức nghề nghiệp 2.2 Nâng cao tuân thủ tự nguyện đối tượng nộp thuế Làm tăng tuân thủ tự nguyện người nộp thuế thông qua dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế chiến lược lâu dài hiệu quản lý thuế Hình thức thực dịch vụ hỗ trợ thể mặt sau: Thứ nhất: Các dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế cung cấp nhanh chóng kịp thời, thuận tiện cho người nộp thuế, đối tượng nộp thuế giao tiếp với quan thuế qua cửa, tiếp xúc dễ dàng… tiết kiệm chi phí, thời gian cho người nộp thuế Thứ hai: Tiến hành cung cấp hình thức dịch vụ phong phú đa dạng cho đối tượng nộp 15 thuế xây dựng trung tâm tư vấn thuế, cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua mạng gồm: đăng ký, kê khai thuế, nhận thông báo thuế mail mạng điện thoại, nộp thuế điện tử, cung cấp thông tin sách, thủ tục thuế, cung cấp ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn chuyên sâu pháp luật thuế Thứ ba: Tạo nhiều kênh liên lạc với người nộp thuế, với đại lý thuế để lắng nghe ý kiến phản hồi sản phẩm dịch vụ quan thuế Thường xuyên tìm hiểu nhu cầu đối tượng nộp thuế xã hội thông qua điều tra, khảo sát hàng năm Thứ tư: Các quan thông tin đại chúng, hệ thống giáo dục quốc gia có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sách thuế để tổ chức, cá nhân hiểu rõ tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế Biểu dương tổ chức, cá nhân thực tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ tượng vi phạm pháp luật thuế Thứ năm: Tăng cường trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc phối hợp với quan thuế như: cung cấp thông tin, điều tra, xử lý vi phạm, giải khiếu nại, tố cáo biện pháp hành khác để nâng cao hiệu lực, hiệu pháp luật thuế Vì vây, Nhà nước phải xây dựng hệ thống pháp luật thuế hoàn thiện, quy định quản lý thuế phải hiệu quả, đảm bảo thuế vừa nguồn thu chủ yếu NSNN, vừa công cụ kích thích kinh tế phát triển lại công cụ điều tiết thu nhập thực công xã hội 2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế nhằm ngăn ngừa, phát xử lý kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật thuế Ngành thuế tăng cường phối hợp với quan pháp luật, quan quản lý thị trường ngành khác có liên quan để đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc kê khai thuế cho người nộp thuế; thực ấn định thuế trường hợp người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế Nắm tình hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ người nộp thuế, thực rà soát, điều tra để xác định mức khoán hộ kinh doanh cho phù hợp với kết sản xuất, kinh doanh dịch vụ Phối hợp với ngành liên quan đẩy mạnh công tác tra, điều tra, phát xử lý nghiêm hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế, đặc biệt hành vi tội phạm buôn bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế NSNN Hiện đại hóa công tác tra thuế để đẩy mạnh kiểm tra thực luật thuế Hệ thống tra nhà nước, tra tài chính, tra thuế có quyền có trách nhiệm tổ chức công tác tra thuế Các cấp quyền có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành luật thuế hai mặt: kiểm tra người nộp thuế có nghĩa vụ thi hành nộp thuế kiểm tra tổ chức thu thuế cán thi hành luật thuế 2.4 Tăng cường cở sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, công nghệ đại phục vụ cho công tác Quản lý thuế Quản lý công tác thuế theo mô hình thuế điện tử ngành thuế xác định điểm cốt yếu việc thực chiến lược cải cách Trang bị hệ thống máy tính đại cho cục, chi Cục Thuế, với áp dụng phần mềm phục vụ công tác quản lý thuế Những nội dung cần triển khai nhằm nâng cao hiệu quản lý thuế là: triển khai việc kê khai thuế qua mạng máy tính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí giúp trình kê khai, kiểm tra đơn giản, thuận tiện Cần có quy định kê khai thuế, trình xử lý liệu kê khai thuế, chế khuyến khích kê khai thuế qua mạng… Tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tư vấn thuế, dịch vụ hỗ trợ đôi tượng nộp thuế Tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo hướng đa dạng hóa việc sử dụng phương tiện truyền thông làm cho tất đối tượng nộp thuế nắm bắt nội dung pháp luật nhanh chóng đầy đủ… Khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ thuế, kế toán, đại lý thuế nhằm giúp cho tổ chức, cá nhân nộp thuế hiểu rõ quy định pháp luật thuế, làm tốt công tác kế toán, thực nghĩa vụ trách nhiệm C KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Việt Nam năm qua có phát triển mạnh ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế trở thành xu khách quan tiến trình phát triển kinh tế giới, Việt Nam không ngừng nỗ lực bước tham gia vào trình hội nhập với việc thực cam kết quốc tế thuế với nước giới khu vực Trong trình cải cách hệ thống sách thuế nói chung pháp luật Quản lý thuế nói riêng, bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu phù hợp với thay đổi hoàn cảnh thực tế Việt Nam phải tuân thủ điều khoản mà Việt Nam ký kết tham gia vào tổ chức quốc tế khu vực, đồng thời phải có tương đồng với pháp luật nước Pháp luật Quản lý thuế phận thiếu hệ thống pháp luật thuế, công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng Hoàn thiện pháp luật Quản lý thuế góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, TS Phạm Thị Giang Thu (Chủ biên), NXB CAND, Hà Nội, 2008 Luật quản lý thuế năm 2006 Nghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế Nghị định 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 thay Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 Chính phủ Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực Hải quan Thông tư 79/2009/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 07/4/2009 thay Thông tư số 59/2007 Thông tư số 05/2009 hướng dẫn thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 Chính phủ quy định xử lý vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Tổng Cục Thuế trực thuộc Bộ tài Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Bộ tài hướng dẫn thi hành nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực Hải quan… 10 Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Bộ tài hướng dẫn thực xử lý vi phạm pháp luật thuế 11 Pháp luật quản lý thuế Việt Nam - Thực trạng hướng hoàn thiện: Khoá luận tốt nghiệp/ Đinh Thị Thu Hà; Hà Nội, 2009 12 Thông tin người nộp thuế pháp luật quản lý thuế nước ta nay/ ThS.Vũ Văn Cương, Tạp chí Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2009, tr – 12 13 https://sites.google.com/a/tranviethung.com/law/01 14 http://dddn.com.vn/20080909033031868cat104/Luat-Quan-ly-thue-sau-1-nam-thuc- hien-Van-con-vuong-mac.htm 15 http://luattaichinh.wordpress.com/2009/06/16/thông-tin-về-người-nộp-thuế-trong-phápluật-quản-lý-thuế-ở-nước-ta-hiện-nay/ 17 [...]... 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế 11 Pháp luật quản lý thuế ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và hướng hoàn thiện: Khoá luận tốt nghiệp/ Đinh Thị Thu Hà; Hà Nội, 2009 12 Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay/ ThS.Vũ Văn Cương, Tạp chí Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2009, tr 3 – 12 13 https://sites.google.com/a/tranviethung.com/law/01... không theo kịp III: Hoàn thiện pháp luật Quản lý thuế của Việt Nam 1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Quản lý thuế 1.1 Tiếp tục hoàn thiện các văn bản luật thuế nói chung và các văn bản Luật Quản lý thuế nói riêng Tiếp tục cải cách, hoàn thiện các sắc luật về thuế tương ứng: Một là: Hệ thống thuế phải bao quát hết các nguồn thu và tăng thu, xác định, lựa chọn đúng mục tiêu chưa thuế là kích thích điều... tế, dân sự, thương mại, hình sự… 2 Thực trạng thi hành pháp luật Quản lý thuế 2.1 Hiệu quả đạt được trong công tác thi hành pháp luật thuế nói chung và pháp luật Quản lý thuế nói riêng Luật Quản lý thuế được triển khai đồng bộ và thống nhất về các mặt: từ ban hành chính sách, cơ chế, tổ chức bộ máy quản lý thuế tới hướng dẫn thi hành từ cơ sở Có thể nói về cơ bản Luật đã được thi hành tốt từ ngày 1/7/2007... với pháp luật các nước Pháp luật Quản lý thuế là một bộ phận không thể thiếu của hệ thống pháp luật thuế, là một trong những công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng Hoàn thiện pháp luật Quản lý thuế sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển hơn 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, TS Phạm Thị Giang Thu (Chủ biên), NXB CAND, Hà Nội, 2008 2 Luật. .. việc thi hành luật thuế trên cả hai mặt: kiểm tra người nộp thuế có nghĩa vụ thi hành nộp thuế và kiểm tra tổ chức thu thuế và cán bộ thi hành luật thuế 2.4 Tăng cường cở sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, công nghệ hiện đại phục vụ cho công tác Quản lý thuế Quản lý công tác thuế theo mô hình thuế điện tử đã được ngành thuế xác định là một trong những điểm cốt yếu nhất trong việc thực hiện chiến lược... tin phục vụ quản lý thuế Thứ năm: Hiện nay việc thực hiện cải cách hành chính thuế ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng còn thấp, thiếu đồng bộ Mặc dù ngành thuế đề ra mục tiêu thực hiện chiến lược cải cách hướng tới một mô hình thuế hiện đại, chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế Nhưng ngành thuế mới đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý mã số thuế, xử lý tờ khai và... trong công tác thi hành pháp luật thuế nói chung và pháp luật Quản lý thuế nói riêng Công tác quản lý thuế còn tồn tại một số hạn chế như sau: a Hạn chế trong công tác của các cơ quan thuế, cán bộ thuế Thứ nhất: Một bộ phận cán bộ thuế, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở chưa được đào tạo lại hoặc chưa nắm bắt kịp về kiến thức quản lý thuế mới nên còn lúng túng trong quá trình thực hiện Cách nghĩ, cách làm... biện pháp cưỡng chế… đối với từng mức độ tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đồng thời củng cố sự tin tưởng của xã hội đối với cơ quan thuế Hoàn thiện những quy định của pháp luật về quản lý thuế là yêu cầu cấp thiết hiện nay bởi nếu hệ thống pháp luật còn bất cập, không đảm bảo công bằng về nghĩa vụ đóng góp của các chủ thể trong xã hội sẽ dẫn đến bất công trong xã hội Có một hê thống thuế. .. được thực hiện đúng quy chế, quy trình đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp cũng như ý thức trách nhiệm của cán bộ thuế trong thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra Việc thực hiện thanh tra theo quy định của Luật quản lý thuế vừa tập trung được nguồn lực để thực hiện công tác thanh tra đúng đối tượng theo sự phân loại tốt, chưa tốt, dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật, ... cơ bản để thực thi thống nhất các chính sách thuế và thu NSNN Để đảm bảo được Luật thực hiện theo đúng thời hiệu đã quy định và có tính thực thi cao, Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương soạn thảo và ban hành các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật, quy định chi tiết và cụ thể tất cả các nội dung quản lý thuế làm căn cứ pháp lý cho tất cả các chủ thể chấp hành đúng pháp luật thuế Hiện nay, đa ... nước, tài sản Nhà nước, quỹ tài Nhà nước, đầu tư tài chính, tài doanh nghiệp, tài hợp tác xã kinh tế tập thể); Hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập; giá, chứng khoán bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài. .. chiến lược sách tài chính, thời báo tài chính, trường bồi dưỡng cán tài chính) Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Tổng Cục Thuế trực thuộc Bộ tài Theo đó, Tổng... hành ngày 27/11/2008 Chính phủ việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ tài Theo nghị định này, Bộ tài quan Chính phủ, thực chức quản lý Nhà nước về: tài (bao gồm: NSNN, thuế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng pháp luật Quản lý thuế hiện nay ở Việt Nam, Thực trạng pháp luật Quản lý thuế hiện nay ở Việt Nam, Thực trạng pháp luật Quản lý thuế hiện nay ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn