Tiểu luận xử lý tình huống về hụt thu trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc

23 2,506 56
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 12:46

pa TRƢỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TP HÀ NỘI LỚP BỒI DƢỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K2A-2015 - - TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xử lý tình hụt thu trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc Họ tên học viên : Bùi Bích Phƣợng Chức vụ : Chuyên viên Đơn vị công tác : Phòng Quản lý Ngân sách - Sở Tài Hà Nội, tháng 11 năm 2015 TRƢỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TP HÀ NỘI LỚP BỒI DƢỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K2A-2015 - - TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xử lý tình hụt thu trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc Họ tên học viên : Bùi Bích Phƣợng Chức vụ : Chuyên viên Đơn vị công tác : Phòng Quản lý Ngân sách - Sở Tài Hà Nội, tháng 11 năm 2015 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG I MÔ TẢ TÌNH HUỐNG II XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG III PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ 3.1 Phân tích nguyên nhân 3.2 Phân tích hậu IV XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 4.1 Phƣơng án 4.2 Phƣơng án 10 4.3 Phƣơng án 11 4.4 Kết luận 13 V LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ĐÃ LỰA CHỌN14 VI KIẾN NGHỊ 15 KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng LỜI NÓI ĐẦU Lý lựa chọn đề tài: Công đổi đất nƣớc, trình xây dựng kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa xu hƣớng mở cửa, hội nhập quốc tế nƣớc ta đòi hỏi Nhà nƣớc phải sử dụng linh hoạt công cụ, sách tài chính, tiền tệ; đặc biệt sách thu, chi ngân sách Nhà nƣớc Điều góp phần không nhỏ điều chỉnh vĩ mô kinh tế; đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý, lành mạnh hóa tình hình tài chính, thực công xã hội; thúc đẩy động viên toàn nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng đòi hỏi đổi đất nƣớc Thủ đô Hà Nội với vị trung tâm trị - hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục kinh tế nƣớc; năm qua đạt đƣợc thành tựu to lớn kinh tế-xã hội Qua gần 10 năm thực hiên Luật Ngân sách Nhà nƣớc, cân đối ngân sách Thành phố ngày vững chắc, nguồn thu ngân sách ngày tăng, đảm bảo đƣợc nhu cầu chi thiết yếu Thành phố mà dành phần đáng kể cho đầu tƣ phát triển Công tác điều hành, quản lý ngân sách Nhà nƣớc địa bàn Thành phố bƣớc cải cách; hƣớng đến mục tiêu gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy vai trò cấp ngân sách sở Trong công tác quản lý, định hƣớng chiến lƣợc lâu dài phải xây dựng ngân sách cân bằng, tích cực; tránh tình trạng hụt thu ngân sách cấp dƣới ảnh hƣởng tới cân đối ngân sách toàn thành phố Tuy nhiên điều kiện nguồn thu hạn chế dễ bị tác động suy thoái kinh tế, vấn đề nêu trở nên cấp thiết Trên sở kiến thức đƣợc giảng dạy trình học tập Lớp bồi dƣỡng ngạch chuyên viên K2A-2015, chọn đề tài "Xử lý tình hụt thu trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nước" để thực tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa tình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan nơi công tác Sở Tài Hà Nội nói chung nhiệm vụ phòng Quản lý ngân sách nói riêng Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng Mục tiêu đề tài: Trong trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc địa bàn, tình trạng hụt thu diễn vài nơi địa bàn Thủ đô, gây khó khăn quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội chung toàn thành phố Qua phân tích tình cụ thể huyện A thuộc thành phố Hà Nội mục tiêu đề tài nêu lên đƣợc nguyên nhân, hậu phƣơng hƣớng giải tình trạng nêu Phương pháp nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu tiểu luận phƣơng pháp thống kê , tổ ng hơ ̣p, phƣơng pháp vấn phân tích Phạm vi nghiên cứu: Sở Tài Hà Nội Bố cục tiểu luận: Ngoài phần lời nói đầu, kết luận, mục lục tài liệu tham khảo, tiểu luận đƣợc chia làm phần: Phần I: Mô tả tình Phần II: Xác định mục tiêu xử lý tình Phần III: Phân tích nguyên nhân hậu Phần IV: Xây dựng, phân tích lựa chọn phƣơng án giải tình Phần V: Lập kế hoạch tổ chức thực phƣơng án lựa chọn Phần VI: Kiến nghị Tôi mong nhận đƣợc quan tâm, đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn quan tâm để rút kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn công tác mình, đảm bảo thực tốt chức nhiệm vụ Sở Tài công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc địa bàn thành phố Hà Nội Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng NỘI DUNG I MÔ TẢ TÌNH HUỐNG Căn Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 UBND Thành phố Hà Nội việc giao tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nƣớc năm 2011 địa bàn Thành phố, tiêu thu chi ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện A đƣợc giao nhƣ sau: Tổng thu Ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện A 734.545 triệu đồng; Thu ngân sách huyện đƣợc hƣởng sau điều tiết 249.686 triệu đồng; Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 360.424 triệu đồng; Tổng chi cân đối ngân sách huyện: 610.110 triệu đồng Trên sở dự toán thu chi ngân sách đƣợc giao, HĐND UBND huyện đƣa giải pháp chấp hành dự toán thu chi ngân sách cách có hiệu thực công tác đạo, giao cho ban ngành, đơn vị huyện A phối hợp triển khai công tác điều hành, chấp hành thu chi ngân sách địa bàn huyện Đồng thời, đạo phòng Tài - kế hoạch huyện tham mƣu cho UBND huyện A định giao dự toán cụ thể cho ngành, lĩnh vực, đơn vị, xã phƣờng theo kế hoạch Tuy nhiên, việc chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc (NSNN) năm 2011 địa bàn thành phố nói chung huyện A nói riêng đƣợc triển khai bối cảnh kinh tế nƣớc chịu ảnh hƣởng nặng nề suy thoái kinh tế giới từ cuối năm 2008 đến năm 2011 chƣa có dấu hiệu phục hồi đáng kể Theo báo cáo huyện A, tính đến tháng 9/2011, tình hình chấp hành dự toán thu ngân sách huyện gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân kể đến là: tồn kho số ngành lĩnh vực mức cao (hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng ); số doanh nghiệp giải thể, phá sản tạm ngừng hoạt động Bên cạnh đó, việc thực sách chung Nhà nƣớc Thành phố việc giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất, huyện A nghiêm túc triển khai thực sách miễn, giảm, giãn thuế cho doanh Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng nghiệp gặp khó khăn, điều phần nguyên nhân tác động làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện A Cũng theo báo cáo huyện A, tình hình thực dự toán thu, chi NSNN tháng đầu năm 2011 huyện nhƣ sau : - Về việc chấp hành dự toán thu NSNN: Tổng thu NSNN địa bàn tính đến tháng năm 2011 ƣớc đạt 418.052 triệu đồng, năm ƣớc đạt 697.818 triệu đồng, đạt 95% dự toán giao Trong đó, thu cân đối ngân sách huyện hƣởng sau điều tiết tính đến tháng ƣớc đạt 154.805 triệu đồng (bằng 62% dự toán), năm ƣớc đạt 229.711 triệu đồng (bằng 92% dự toán) Với kết đánh giá thu nhƣ trên, theo phân cấp quản lý NSNN hành, thu cân đối ngân sách huyện dự kiến hụt so với dự toán (khoảng 19.975 triệu đồng) - Về việc chấp hành dự toán chi NSNN: Chi ƣớc thực năm đạt 610.115 triệu đồng đạt 100% dự toán giao, đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ chi theo tiến độ dự toán đƣợc duyệt Đứng trƣớc nguy thu cân đối ngân sách huyện không đủ bù đắp chi ngân sách huyện (hay gọi tình trạng hụt thu NSNN), ngày 4/10/2011, UBND huyện A có Tờ trình số 23/TTr-UBND gửi UBND Thành phố Sở Tài Hà Nội việc xin bổ sung cân đối dự đoán hụt thu trình chấp hành dự toán ngân sách năm 2011, cụ thể nhƣ sau: Trƣớc tình hình thực tế địa bàn huyện, thuế công thƣơng nghiệp dịch vụ quốc doanh nguồn thu chủ yếu ngân sách huyện, đến tháng 9/2011 ƣớc đạt khoảng 62,5% dự toán ngân sách; đó, ƣớc tính đến cuối năm hụt thu thuế địa bàn huyện A khoảng 19.975 triệu đồng Để đảm bảo thực dự toán thu ngân sách đƣợc UBND Thành phố giao để đảm bảo nguồn thu để thực nhiệm vụ chi theo kế hoạch đƣợc giao, UBND huyện A đề nghị ngân sách Thành phố hỗ trợ, bổ sung cân đối cho ngân sách huyện 19.975 triệu đồng Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng Ngày 6/11/2011, UBND Thành phố có Công văn số 8641/VP-KT đạo việc giải tình trạng hụt thu cân đối huyện A, đó: Giao Sở Tài chủ trì, phối hợp với Sở ngành liên quan, nghiên cứu đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, định II XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG - Nhằm giải vấn đề tình đặt ra: Đảm bảo giải hợp lý tình trạng hụt thu chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện A biện pháp: Tích cực khai thác nguồn thu địa bàn; thực chặt chẽ nguyên tắc"lƣợng thu mà chi”, tiết kiệm chi theo chế độ quy định; tránh tƣ tƣởng ỷ lại vào ngân sách cấp trên, góp phần đƣa công tác điều hành, quản lý NSNN sớm vào ổn định Đồng thời, tạo tính chủ động cho quyền địa phƣơng thực chủ trƣơng, sách hành quản lý tài chính, kế hoạch NSNN - Góp phần tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa (nếu xử lý tình hiệu quả) Đảm bảo kỷ cƣơng pháp luật, phù hợp với nguyên tắc mà Hiến pháp nêu - Bảo vệ lợi ích đáng tổ chức Nhà nƣớc, tổ chức xã hội công dân - Giải hài hòa tính pháp lý, lợi ích kinh tế lợi ích xã hội III PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ Áp dụng pháp lý: Luật Ngân sách Nhà nƣớc 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nƣớc; Nghị định số 73/2003/NĐ - CP ngày 23 tháng năm 2003 Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phƣơng, phê chuẩn toán ngân sách địa phƣơng; Thông tƣ số 59/2003/TTBTC ngày 23/6/2003 Bộ tài việc Hƣớng dẫn thực Nghị định Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nƣớc Qua buổi làm việc cụ thể với Lãnh đạo UBND huyện A Chi cục trƣởng chi cục thuế huyện A, phân tích nhận định tình nhƣ sau: - Số liệu giao dự toán thu chi ngân sách năm 2011 huyện A theo phân cấp quản lý ngân sách, theo quy định pháp luật phù hợp với tình hình địa bàn huyện A Dự toán chi Ngân sách huyện A tƣơng đối sát với nhu cầu thực tế - Việc chấp hành dự toán thu NSNN địa bàn huyện: Nguồn thu thuế công thƣơng nghiệp dịch vụ quốc doanh nguồn thu chủ yếu, trọng tâm Tuy nhiên, thực sách chung Nhà nƣớc miễn, giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp khiến cho thu thuế địa phƣơng bị giảm, ƣớc khoảng 10.501 triệu đồng Mặt khác, công tác quản lý thu ngân sách số tồn chủ yếu nhƣ sau: việc xử lý nợ đọng thuế nhiều bất cập; tình trạng buôn lậu, trốn thuế khu vực doanh nghiệp quốc doanh chƣa đƣợc kiểm soát chặt chẽ; công tác chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế… yếu, công tác nuôi dƣỡng nguồn thu ổn định chƣa đƣợc triển khai hiệu quả, dẫn đến hụt thu so với dự toán đƣợc giao ƣớc 8.523 triệu đồng Đây nguyên nhân dẫn đến tình trạng hụt thu việc thực dự toán NSNN địa bàn huyện - Việc chấp hành dự toán chi ngân sách: Huyện A có biện pháp tiết kiệm chi, cắt giảm khoản chi chƣa thật cần thiết nhƣng thực tế việc làm chƣa đem lại nhiều hiệu (số ƣớc thực chi vƣợt dự toán triệu đồng) - Trƣớc tình hình nêu trên, quyền địa phƣơng giải pháp tích cực có nguy hụt thu (thu không đạt dự toán giao đầu năm) ảnh hƣởng trực tiếp đến kết chấp hành dự toán thu - chi ngân sách Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng huyện, gây cân đối thu chi ngân sách địa bàn ảnh hƣởng trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện A Nhƣng giải khó khăn, thiếu hụt theo Tờ trình UBND huyện A ảnh hƣởng đến kết chấp hành dự toán thu chi Ngân sách chung toàn thành phố Hơn nữa, điều vi phạm nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nguyên tắc "lƣợng thu mà chi" dẫn đến tƣ tƣởng ỷ lại, trông chờ vào trợ cấp NSNN cấp thiếu trách nhiệm điều hành thực dự toán thu chi NSNN quyền huyện A 3.1 Phân tích nguyên nhân: a) Nguyên nhân khách quan Một là, khủng hoảng kinh tế giới từ năm 2008 đến năm 2011 chƣa có dấu hiệu phục hồi đáng kể, tác động lớn đến kinh tế nƣớc nói chung đến huyện A nói riêng nhiều mặt: nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, có doanh nghiệp phải giải thể, tạm ngừng hoạt động ; Sức tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ suy giảm gây nhiều bất lợi cho công tác thu ngân sách Hai là, ảnh hƣởng sách kinh tế vĩ mô Việc huyện A triển khai hoạt động theo đạo Thành phố thực giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa theo Nghị Chính phủ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhƣ: triển khai sách giản, giảm số khoản thu thuế (thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng ), phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tác động làm giảm thu ngân sách địa bàn huyện A b) Nguyên nhân chủ quan Một là, trình quản lý, điều hành việc chấp hành dự toán thu ngân sách, HĐND UBND huyện chƣa tập trung đạo quan có liên quan chủ động đánh giá dự báo tình hình thu ngân sách nhà nƣớc địa bàn, từ Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng tìm giải pháp tối ƣu để quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu địa bàn, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế, xử lý nghiêm túc, luật định tƣợng trốn lậu thuế Hai là, huyện A chƣa có biện pháp hợp lý để bồi dƣỡng, mở rộng nguồn thu NSNN cách thỏa đáng Đây vấn đề quan trọng không quan tâm bồi dƣỡng, mở rộng nguồn thu dễ dẫn đến tình trạng lạm thu (vì tập trung tăng thu doanh nghiệp, sở kinh doanh quản lý đƣợc), nguồn thu (vì hộ kinh doanh cá thể chịu đựng mức thuế liên tục tăng chuyển sang kinh doanh lút gây thất thu.) Ngoài ra, việc chƣa quan tâm bồi dƣỡng nguồn thu dẫn đến phận doanh nghiệp điều kiện để tái đầu tƣ, đại hóa công nghệ, mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều sản phẩm cho xã hội, điều làm thu hẹp nguồn thu ngân sách nhà nƣớc địa bàn Ba là, trình thực phân cấp quản lý ngân sách địa bàn huyện có tƣ tƣởng ỷ lại, trông chờ vào cấp trên, thiếu tinh thần trách nhiệm điều hành thực dự toán NSNN, dự toán thu ngân sách nhà nƣớc địa bàn, dẫn đến tình trạng hụt thu Bốn là, trình độ lực chuyên môn quản lý điều hành thu chi NSNN số cán huyện hạn chế, chƣa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới, chƣa bắt kịp đƣợc kỹ quản lý đại, chuyên sâu (nhƣ: phần mềm Quản lý ngân sách 8.0; Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc –TABMIS), bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế dự báo tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn Năm là, chƣa thực thực có hiệu công tác tuyên truyền, vận động để tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế nhà nƣớc, từ thực nghĩa vụ thuế với nhà nƣớc theo quy định pháp luật; việc tổ chức, tuyên truyền mang tính hình thức, thiếu tính thuyết phục Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng 3.2 Phân tích hậu quả: Thứ nhất, quản lý điều hành thu không đảm bảo bám sát dự toán, gây hụt thu cân đối thu - chi NSNN gây khó khăn cho hoạt động quản lý, phát triển kinh tế xã hội địa bàn; làm ảnh hƣởng xấu đến hình ảnh, uy tín quyền địa phƣơng trƣớc nhân dân; làm lòng tin nhân dân vào cấp quyền địa phƣơng, gây bất bình nhân dân Thứ hai, xảy trƣờng hợp để đảm bảo đƣợc nhiệm vụ chi NSNN năm 2011, huyện vi phạm chủ trƣơng, sách biện pháp điều hành quản lý NSNN Ví dụ nhƣ: lạm dụng nguồn thu không đƣợc phân cấp cho huyện; thực sai quy định tỷ lệ điều tiết hạch toán sai tính chất, nội dung thu chi nhằm chiếm dụng ngân sách thành phố, ngân sách trung ƣơng mà huyện thu đƣợc năm; sử dụng nguồn thu không mục đích theo chế độ quy định nhƣ thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đƣợc sử dụng để đầu tƣ cho sở hạ tầng, song hụt thu thuế công thƣơng nghiệp dịch vụ nên huyện điều hành vào chi thƣờng xuyên không chế độ quy định, vi phạm luật NSNN Thứ ba, dẫn đến giảm sút pháp chế xã hội chủ nghĩa tình đƣợc giải không hợp lý, hiệu Thứ tƣ, cho thấy yếu công tác điều hành, quản lý NSNN địa bàn huyện Việc hụt thu cân đối dẫn đến không đảm bảo thực có hiệu nhiệm vụ chi ngân sách huyện, dẫn đến ổn định xã hội địa phƣơng IV XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 4.1 Phƣơng án 1: Nội dung phương án: Sở Tài tham mƣu báo cáo UBND Thành phố xem xét, định thực bổ sung cân đối từ Ngân sách thành phố cho ngân Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng sách huyện 19.975 triệu đồng theo nhƣ Tờ trình số 23/TTr-UBND UBND huyện A để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách huyện A nhằm cân thu chi ngân sách huyện năm 2011 Những điểm thuận lợi phương án: - Đảm bảo kịp thời nhanh chóng nguồn thu cân đối ngân sách huyện - Ngay tạo lập đƣợc cân đối thu chi ngân sách huyện Những hạn chế, tồn phương án: - Không đảm bảo việc thực phân cấp quản lý thu chi ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nƣớc, không tạo đƣợc chủ động điều hành ngân sách địa phƣơng không khai thác triệt để nguồn thu ngân sách phát sinh địa bàn huyện - Dễ dẫn đến tƣ tƣởng ỷ lại trông chờ vào cấp với chế xin cho thiếu trách nhiệm quản lý, điều hành thu chi NSNN địa bàn quận huyện Thủ đô Không phát huy đƣợc hiệu tinh thần trách nhiệm trình quản lý, điều hành dự toán ngân sách huyện, ảnh hƣởng xấu dến tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng 4.2 Phƣơng án 2: Nội dung phương án: Sở Tài tham mƣu báo cáo UBND Thành phố xem xét, định không thực bổ sung cân đối theo Tờ trình huyện A nhằm đảm bảo nguyên tắc phân cấp quản lý thu chi NSNN Đồng thời, UBND Thành phố đạo huyện A chủ động giải vấn đề hụt thu việc chủ động thực biện pháp tăng nguồn thu, cụ thể nhƣ sau: - Tổ chức xử lý tốt khoản tồn đọng thu thuế năm 2010 chuyển sang theo toán thuế đƣợc phê duyệt Thực biện pháp quản lý thu nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời khoản phải nộp vào NSNN chống thất thu, nợ đọng thuế; đôn đốc đối tƣợng nộp thuế thực nghĩa vụ với NSNN 10 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng - Có chế tài xử lý nghiêm khắc tƣợng trốn thuế hành vi gian lận thƣơng mại Các đoàn kiểm tra thuế địa bàn huyện phải thƣờng xuyên, nghiêm túc thực công tác kiểm soát trình tổ chức, đơn vị thực nghĩa vụ thuế với quan Thuế Hải quan - Tích cực thực có hiệu việc tuyên truyền vận động để nhân dân nhận thức đầy đủ chất thuế, quyền hạn Nhà nƣớc, nhƣ quyền nghĩa vụ công dân vấn đề thuế Những điểm thuận lợi phương án: - Phƣơng án tích cực, tạo chủ động điều hành quản lý thu chi NSNN huyện A Khi phƣơng án đƣợc thực đồng thƣờng xuyên hiệu không năm 2011 mà năm tiếp theo, đảm bảo khai thác tốt nguồn thu phát sinh địa bàn để bố trí nhiệm vụ chi trọng tâm huyện, thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định trị xã hội, nâng cao đời sống nhân dân - Sự cân đối thu chi NSNN địa bàn huyện năm 2011 đƣợc thiết lập, khắc phục chế xin cho Từ đó, phát huy có hiệu việc phân cấp quản lý thu chi ngân sách theo quy định Luật Ngân sách Những hạn chế, tồn phương án: - Nếu trình triển khai thực phƣơng án không đạt hiệu đạt hiệu thấp vấn đề cần xử lý đảm bảo nguồn thu cho ngân sách huyện A để thực đầy đủ nhiệm vụ chi theo phân cấp NSNN năm 2011 huyện khó thực đƣợc, dẫn đến hậu xấu nhƣ phân tích - Phƣơng án thực không mang tính khả thi, khó áp dụng vào thực tế mang tính nguyên lý mà việc vận dụng vào thực tế đòi hỏi phải có thời gian phải đƣợc triển khai cách đồng 4.3 Phƣơng án 3: 11 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng Nội dung phương án: Sở Tài tham mƣu báo cáo UBND Thành phố xem xét, định: đạo huyện A chủ động thực giải pháp giải tình trạng hụt thu nêu trên, đồng thời xem xét hỗ trợ hợp lý từ ngân sách thành phố cho ngân sách huyện, cụ thể nhƣ sau: - Huyện A chủ động giải tình trạng hụt thu cân đối ngân sách huyện biện pháp nhƣ: Về thu ngân sách: Tập trung khai thác hết nguồn thu địa bàn huyện Thực biện pháp quản lý thu thuế giải pháp chống thất thu thuế, chống nợ đọng, trốn thuế Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra nhằm kiểm soát chặt chẽ khoản thu NSNN địa bàn Về chi ngân sách: Trong thời gian tháng lại tập trung thu, tiết kiệm chi, hạn chế thấp chi phát sinh dự toán Thu không đạt phải cắt giảm khoản chi chƣa thật cần thiết; hạn chế mua sắm, trang thiết bị đắt tiền quan Nhà nƣớc địa bàn - Các giải pháp hỗ trợ huyện thành phố: Sở Tài tham mƣu cho UBND Thành phố đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chi hỗ trợ cho Thành phố để bù hụt thu cân đối ngân sách địa phƣơng Do việc thực sách hỗ trợ doanh nghiệp (miễn, giảm, giãn thuế) sách chung Nhà nƣớc, Ngân sách Trung ƣơng phải có trách nhiệm hỗ trợ ngân sách địa phƣơng Nếu giải pháp nêu thực mà tình trạng hụt thu tiếp diễn ngân sách thành phố giải cho ngân sách huyện ứng trƣớc phần thiếu hụt khấu trừ vào số chi cân đối ngân sách năm 2012 Những điểm thuận lợi phương án: - Đây phƣơng án thực phù hợp tích cực tình Vì kết hợp hài hòa tính lý thuyết thực tiễn, phát huy đƣợc hiệu 12 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng lực thời gian ngắn, tạo tảng vững cho trình quản lý, điều hành tài ngân sách địa phƣơng - Giải dứt điểm tình trạng hụt thu cân đối ngân sách huyện A, khắc phục đƣợc chế xin cho thƣờng xảy trƣớc - Đảm bảo việc thực phân cấp quản lý thu chi ngân sách theo luật Ngân sách; tạo chủ động, sáng tạo việc quản lý tập trung thu, kiểm soát chi NSNN, góp phần ổn định tình hình trị xã hội phát triển kinh tế huyện A Những hạn chế, tồn phương án: Trƣờng hợp xấu xảy ra: tình hình dự toán thu ngân sách tháng lại chiều hƣớng tích cực, dẫn đến ứng trƣớc dự toán năm 2012 mức cao, ảnh hƣởng tới việc chấp hành dự toán NSNN năm sau huyện A 4.4 Kết luận: Qua phân tích phƣơng án giải tình nêu trên, theo phƣơng án tối ƣu khả thi phƣơng án Tôi chọn phƣơng án phƣơng án giải tình Lý lựa chọn cụ thể nhƣ sau: - Phƣơng án kết hợp đƣợc tính nguyên lý tính thực tiễn, có tính khả thi cao; có sở đảm bảo nguồn thu từ hoàn thành nhiệm vụ chi đƣợc giao huyện năm 2011 đảm bảo cân đối thu chi ngân sách huyện cách hiệu - Phƣơng án phƣơng án có nhiều ƣu điểm, thuận lợi cả, khắc phục đƣợc tốt hậu xảy từ tình đáp ứng nhiều mục tiêu xử lý tình đề là: khai thác triệt để nguồn thu địa bàn, đảm bảo nhiệm vụ chi, bảo vệ quyền lợi đáng quan, đơn vị, tổ chức, tổ chức trị xã hội, nhƣ quyền lợi nghĩa vụ công dân; tránh tƣ tƣởng ỷ lại vào cấp trên, góp phần đƣa quản lý thu chi 13 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng ngân sách vào nề nếp; góp phần tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa; tạo tính chủ động công tác điều hành, quản lý NSNN địa bàn huyện V LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ĐÃ LỰA CHỌN Dƣới đạo UBND Thành phố, Sở Tài chủ trì phối hợp quan Thuế Kho bạc Nhà nƣớc cấp tiến hành triển khai theo phƣơng án đƣợc lựa chọn Để thực tốt phƣơng án đòi hỏi phải có giải pháp cụ thể; phải có phối hợp đồng ngành, cấp dƣới đạo sát cấp quyền từ thành phố tới địa phƣơng; đồng thời, phải có phân công, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quan, đơn vị phải đƣợc triển khai tiến hành theo kế hoạch chi tiết cụ thể nhƣ sau: Thời gian Số thứ Nội dung công việc tự Giám thực hiện- Chủ thể thực kiện sát, thời gian thực kiểm tra kết thúc Tiếp tục thực sách Tháng 10 - Chi cục Thuế miễn, giảm, giãn thuế hành tháng huyện A doanh nghiệp địa bàn Điều 12 năm - UBND huyện A - Chi cục Thuế chống thất thu thuế, thu hồi đến tháng huyện A khoản nợ đọng thuế, chống buôn lậu 12 năm hành vi gian lận thƣơng mại 2011 Phấn đấu tăng thu thu hồi nợ đọng để bù vào phần giảm thu miễn, giảm giãn thuế 14 Thuế Hà Nội 2011 Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, Tháng 10 Cục - UBND huyện A Cục Thuế Hà Nội Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng Khẩn trƣơng rà soát tháo gỡ Tháng 10 - Phòng Tài Sở Tài vƣớng mắc thủ tục hành chính, để đến tháng kế hoạch huyện A thúc đẩy doanh nghiệp đầu tƣ, 12 năm - UBND huyện A phát triển sản xuất, tăng nguồn thu 2011 thuế thu nhập doanh nghiệp Triệt để thực tiết kiệm chi; cắt Tháng 10 - UBND huyện A Sở Tài giảm nhiệm vụ chi chƣa cần đến tháng - Phòng Tài thiết nhƣ: xây dựng trụ sở, hoạt 12 năm kế hoạch huyện động nghiên cứu học tạp kinh 2011 A nghiệm nƣớc, để phù hợp với nguồn thu hạn chế Đề nghị Ngân sách Trung ƣơng bổ Đầu tháng Sở Tài sung kinh phí bù đắp khoản hụt thu 10 năm cân đối ngân sách thực 2011 UBND Thành phố sách miễn, giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp VI KIẾN NGHỊ 6.1 Đối với quan Trung ƣơng: Chính phủ Bộ ngành Trung ƣơng cần tập trung thực đồng giải pháp nhằm phục hồi kinh tế nƣớc thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế giới Song song với việc thực sách miễn, giảm, giãn thuế doanh nghiệp, kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài có biện pháp bổ sung kinh phí bù đắp khoản giảm thu cân đối ngân sách cấp dƣới thực sách miễn giảm thuế 6.2 Đối với quan địa phƣơng: 15 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng Một là, Tăng cƣờng công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực pháp luật thuế Ngân sách nhà nƣớc - Cục Thuế Thành phố cần tập trung xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế; thực công khai thủ tục hành thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế Cục Thuế - UBND Thành phố phối hợp với Đài phát truyền hình Thành phố kịp thời biểu dƣơng, nêu gƣơng điển hình tổ chức, cá nhân thực tốt nghĩa vụ nộp thuế; thông tin, đăng tải trƣờng hợp trốn thuế, gian lận thuế, dây dƣa nợ thuế, vi phạm pháp luật thuế; vận động hƣớng dẫn ngƣời nộp thuế kê khai thuế qua mạng, nộp thuế trực tiếp Kho bạc Nhà nƣớc chuyển khoản qua ngân hàng - Ủy ban nhân dân phƣờng, xã, thị trấn thực tuyên tuyền pháp luật thuế cộng đồng dân cƣ thông qua Đài truyền thanh, sinh hoạt tổ nhân dân, tổ dân phố; thực công tác xét, đề nghị công nhận Gia đình văn hóa, khu phố văn hóa gắn với việc chấp hành tốt pháp luật thuế hộ gia đình, khu phố Hai là, UBND Thành phố đạo Sở ban ngành thành phố đẩy mạnh giải pháp khai thác, quản lý, chống thất thu ngân sách, đảm bảo nguồn thực dự toán chi ngân sách, đó: - Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành lĩnh vực thu theo quy định Luật Quản lý thuế Chỉ đạo quan thuế cấp đẩy mạnh biện pháp quản lý, chống thất thu lĩnh vực có khả thất thu lớn nhƣ khu vực công thƣơng nghiệp quốc doanh Tăng cƣờng đạo phối hợp quan thu với công tác quản lý nhà nƣớc ngành, cấp việc kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế; có biện pháp xử lý kịp thời, xử lý dứt điểm khoản nợ đọng thuế 16 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng - Tăng cƣờng công tác ủy nhiệm thu giao UBND xã, phƣờng thực thu số khoản thu gắn với công tác quản lý xã, phƣờng theo quy định Bộ Tài chính, nhằm chống thất thu, quản lý chặt chẽ nguồn thu bảo đảm nguồn thu cho huyện, thành phố - Đẩy mạnh việc triển khai thực có hiệu phân cấp quản lý kinh tế xã hội ngân sách Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát, hƣớng dẫn thực Nghị quyết; đồng thời thƣờng xuyên rà soát vƣớng mắc phân cấp để chuẩn bị điều chỉnh cho thời kỳ ổn định phù hợp với tình hình thực tiễn phát sinh Ba là, UBND thành phố đạo ngành liên quan thực biện pháp nuôi dƣỡng, phát triển nguồn thu, nhƣ: - Các Sở, ngành thành phố tiếp tục thực cải cách thủ tục hành việc thành lập hoạt động doanh nghiệp, trọng công tác đăng ký kê khai nộp thuế qua mạng điện tử rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thƣơng mại, xúc tiến đầu tƣ; khuyến khích mở rộng thị trƣờng nƣớc đôi với tăng cƣờng quản lý thị trƣờng bảo hộ cho sản xuất phát triển - Tiếp tục đạo quy hoạch khu công nghiệp đầu tƣ để tạo điều kiện thuận lợi mặt kinh doanh cho nhà đầu tƣ thông qua việc công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất; tăng cƣờng kênh cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Bốn là, nâng cao lực trình độ cán quản lý thu - chi NSNN địa bàn Thành phố - Thành phố cần tổ chức lớp bồi dƣỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán làm công tác quản lý thu chi NSNN địa bàn thành phố theo hƣớng chuyên môn hóa kỹ quản lý thực nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, khai thác sử dụng thành thạo ứng dụng tin học phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời nâng cao nhận thức cán công 17 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng tác cải cách hành nhiệm vụ trọng tâm việc hoàn thiện quản lý thu - chi NSNN; trọng việc cập nhật sách biện pháp quản lý điều hành ngân sách có hiệu quả, đảm bảo hoạt động ngân sách an toàn - Đổi thủ tục sở đổi chế độ làm việc, bao gồm: quy chế, phong cách phƣơng pháp làm việc; quan trọng gắn quyền hạn với trách nhiệm tổ chức cá nhân việc định điều hành công việc, nâng cao chất lƣợng hiệu định quản lý Năm là, Tiếp tục hoàn thiện phân cấp thực thu chi NSNN cấp ngân sách Thành phố ngày tƣơng xứng với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội cấp hành Mỗi cấp quyền có nhiệm vụ đƣợc giao cần đảm bảo nguồn tài định Việc cấp quyền trực tiếp triển khai, đề xuất bố trí kinh phí nhiệm vụ có hiệu áp đặt từ xuống Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đắn, phù hợp cấp ngân sách không đảm bảo phƣơng tiện tài cho việc trì, phát triển hoạt động cấp quyền, quản lý kế hoạch hóa NSNN tốt hơn, mà tạo điều kiện phát huy đƣợc lợi nhiều mặt quận huyện xã phƣờng địa bàn Thủ đô Hoàn thiện chế độ khen thƣởng chế tài xử phạt vi phạm nhằm động viên tinh thần, trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan tới hoạt động thu nộp sử dụng NSNN; ngăn ngừa sai phạm xử lý kịp thời tƣợng vi phạm quản lý, điều hành thu, chi NSNN; nhằm góp phần tích cực cho việc đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm hiệu quảtrong quản lý thu - chi NSNN 18 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng KẾT LUẬN Nhiệm vụ hàng đầu trọng tâm hoạt động tài ngân sách hoạt động quản lý ngân sách nhà nƣớc chặt chẽ, đạt hiệu quả, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội, chống lạm phát, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đồng thời nâng cao trách nhiệm việc khai thác tiềm địa phƣơng Để thực nhiệm vụ nêu trên, định cần phải đổi sách quản lý ngân sách nhà nƣớc, đặc biệt trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc Việc bù đắp hụt thu cân đối để bảo đảm nhiệm vụ chi đƣợc giao trình chấp hành dự toán ngân sách hiệu góp phần ổn định máy quản lý hành nhà nƣớc, xây dựng phát triển xã hội, đảm bảo sống ngƣời dân đƣợc nâng cao, đồng thời, phát huy vai trò cấp ngân sách, đặc biệt cấp ngân sách sở, tăng cƣờng tính chủ động, linh hoạt công tác quản lý Tình cụ thể xảy huyện A hy vọng học cho quận, huyện khác địa bàn thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm, để từ có biện pháp tích cực việc điều hành, quản lý thu chi NSNN địa bàn Cuối cùng, tin rằng, với phối hợp đồng cấp, ngành liên quan, dƣới lãnh đạo, đạo UBND cấp, chắn công tác quản lý NSNN huyện A nói riêng thành phố Hà Nội nói chung có chuyển biến tích cực; đạt hiệu lực, hiệu cao thời gian tới 19 Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp năm 1992 (Hiến pháp sửa đổi năm 2001); Luật Ngân sách Nhà nƣớc 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nƣớc Nghị định số 73/2003/NĐ - CP ngày 23 tháng năm 2003 Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phƣơng, phê chuẩn toán ngân sách địa phƣơng; Thông tƣ số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ tài việc Hƣớng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nƣớc Nghị định số 85/2007/NĐ-CP Chính Phủ hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế; Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND UBND thành phố Hà Nội việc giao tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nƣớc năm 2011 địa bàn thành phố Hà Nội Tài liệu bồi dƣỡng quản lý hành Nhà nƣớc chƣơng trình chuyên viên - Bộ Nội vụ, năm 2015 20 [...]... trách nhiệm trong việc khai thác mọi tiềm năng của địa phƣơng Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, nhất định cần phải đổi mới chính sách quản lý ngân sách nhà nƣớc, đặc biệt trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc Việc bù đắp hụt thu cân đối để bảo đảm các nhiệm vụ chi đƣợc giao trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách hiệu quả góp phần ổn định bộ máy quản lý hành chính nhà nƣớc, xây dựng và... càng làm thu hẹp nguồn thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn Ba là, trong quá trình thực hiện phân cấp quản lý ngân sách trên địa bàn huyện còn có tƣ tƣởng ỷ lại, trông chờ vào cấp trên, thiếu tinh thần trách nhiệm trong điều hành và thực hiện dự toán NSNN, nhất là dự toán thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn, dẫn đến tình trạng hụt thu Bốn là, trình độ năng lực chuyên môn trong quản lý điều hành thu chi... và hƣớng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nƣớc 7 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính Phủ hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thu ; 8 Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nƣớc năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội 9 Tài liệu bồi dƣỡng về quản lý hành chính Nhà nƣớc chƣơng trình chuyên viên... việc chấp hành tốt pháp luật về thu của hộ gia đình, khu phố Hai là, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở ban ngành thành phố đẩy mạnh các giải pháp khai thác, quản lý, chống thất thu ngân sách, đảm bảo nguồn thực hiện dự toán chi ngân sách, trong đó: - Cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu theo quy định của Luật Quản lý thu Chỉ đạo cơ quan thu các cấp đẩy mạnh các biện pháp quản lý, ... cân bằng thu chi ngân sách huyện năm 2011 Những điểm thu n lợi của phương án: - Đảm bảo kịp thời và nhanh chóng nguồn thu cân đối ngân sách huyện - Ngay lập tức tạo lập đƣợc sự cân đối trong thu chi ngân sách huyện Những hạn chế, tồn tại của phương án: - Không đảm bảo việc thực hiện phân cấp quản lý thu chi ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nƣớc, không tạo đƣợc thế chủ động trong điều hành ngân sách tại... trợ cho Thành phố để bù hụt thu cân đối ngân sách địa phƣơng Do việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (miễn, giảm, giãn thu ) là chính sách chung của Nhà nƣớc, Ngân sách Trung ƣơng phải có trách nhiệm hỗ trợ ngân sách địa phƣơng Nếu các giải pháp nêu trên đã thực hiện mà tình trạng hụt thu vẫn tiếp diễn thì ngân sách thành phố sẽ giải quyết cho ngân sách huyện ứng trƣớc phần thiếu hụt và sẽ... động thu nộp và sử dụng NSNN; ngăn ngừa sai phạm và xử lý kịp thời các hiện tƣợng vi phạm trong quản lý, điều hành thu, chi NSNN; nhằm góp phần tích cực cho việc đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm và hiệu qu trong quản lý thu - chi NSNN 18 Tiểu luận tình huống Người thực hiện: Bùi Bích Phượng KẾT LUẬN Nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm nhất của hoạt động tài chính ngân sách là hoạt động quản lý ngân sách nhà nƣớc. .. nhiệm và nghĩa vụ nộp thu đối với nhà nƣớc, từ đó thực hiện nghĩa vụ thu với nhà nƣớc đúng theo đúng quy định của pháp luật; việc tổ chức, tuyên truyền đôi khi còn mang tính hình thức, thiếu tính thuyết phục 8 Tiểu luận tình huống Người thực hiện: Bùi Bích Phượng 3.2 Phân tích hậu quả: Thứ nhất, quản lý điều hành thu không đảm bảo bám sát dự toán, gây hụt thu và mất cân đối trong thu - chi NSNN gây... thành phố cho ngân sách huyện, cụ thể nhƣ sau: - Huyện A chủ động giải quyết tình trạng hụt thu cân đối ngân sách huyện bằng các biện pháp nhƣ: Về thu ngân sách: Tập trung khai thác hết nguồn thu trên địa bàn huyện Thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế và các giải pháp chống thất thu thuế, chống nợ đọng, trốn thu Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát chặt chẽ các khoản thu NSNN trên... dụng các nguồn thu không đƣợc phân cấp cho huyện; thực hiện sai quy định về tỷ lệ điều tiết hoặc hạch toán sai tính chất, nội dung thu chi nhằm chiếm dụng ngân sách thành phố, ngân sách trung ƣơng mà huyện thu đƣợc trong năm; sử dụng nguồn thu không đúng mục đích theo chế độ quy định nhƣ thu về tiền sử dụng đất, cho thu đất đƣợc sử dụng để đầu tƣ cho cơ sở hạ tầng, song do hụt thu về thu công thƣơng ... phải đổi sách quản lý ngân sách nhà nƣớc, đặc biệt trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc Việc bù đắp hụt thu cân đối để bảo đảm nhiệm vụ chi đƣợc giao trình chấp hành dự toán ngân sách hiệu... nhiệm vụ phòng Quản lý ngân sách nói riêng Tiểu luận tình Người thực hiện: Bùi Bích Phượng Mục tiêu đề tài: Trong trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc địa bàn, tình trạng hụt thu diễn vài nơi... - TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xử lý tình hụt thu trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc Họ tên học viên : Bùi Bích Phƣợng Chức vụ : Chuyên viên Đơn vị công tác : Phòng Quản lý Ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận xử lý tình huống về hụt thu trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc, Tiểu luận xử lý tình huống về hụt thu trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc, Tiểu luận xử lý tình huống về hụt thu trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nƣớc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay