Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề chữa bệnh bằng mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa trên địa bàn huyện ứng hòa tp hà nội

21 1,033 5
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 11:49

TRƢỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG- TP HÀ NỘI LỚP BỒI DƢỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K3A- 2015 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “Xử lý tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa địa bàn huyện Ứng Hòa- Tp Hà Nội Họ tên học viên: PHẠM THỊ LAN PHƢƠNG Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị công tác: Phòng Y tế huyện Ứng Hòa- Hà Nội Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường, Phòng Đào tạo, quý thầy cô giáo trường Chính trị Lê Hồng Phong giúp đỡ trình học tập trường, đồng thời nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới quý Thầy, Cô chủ nhiệm lớp, quý thầy cô giáo nhà trường tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm quý báu động viên thực hoàn thành đề tài Trong khoảng thời gian hạn hẹp, đề tài không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế nội dung lẫn hình thức.Tôi mong nhận góp ý quý thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015 Ngƣời thực đề tài Phạm Thị Lan Phƣơng Tiểu luận cuối khóa Đề tài: "Xử lý tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa địa bàn Huyện Ứng Hòa –Hà Nội” I MỞ ĐẦU: Trong sống, gặp khó khăn, phiền muộn nhƣng chƣa tìm lối thoát Niềm hy vọng lúc nhiều ngƣời tin tƣởng vào lực siêu phàm để an ủi thân Ngƣời ta gọi tín ngƣỡng Vì nói tín ngƣỡng niềm tin, tin tƣỡng vào đấng siêu nhiên định Còn tôn giáo hình thái ý thức xã hội, đời phát triển từ hàng ngàn năm Quá trình tồn phát triển tôn giáo ảnh hƣởng sâu sắc đến đời sống trị, văn hoá, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán nhiều dân tộc, quốc gia Việt Nam quốc gia có nhiều loại hình tín ngƣỡng, tôn giáo Với vị trí địa lý nằm khu vực Đông Nam Á có ba mặt giáp biển, Việt Nam thuận lợi mối giao lƣu với nƣớc giới nơi dễ cho việc thâm nhập luồng văn hoá, tôn giáo giới Về mặt dân cƣ, Việt Nam quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em Mỗi dân tộc, kể ngƣời Kinh (Việt) lƣu giữ hình thức tín ngƣỡng, tôn giáo riêng Ngƣời Việt có hình thức tín ngƣỡng dân gian nhƣ thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ Thành hoàng, thờ ngƣời có công với cộng đồng, dân tộc, thờ thần, thờ thánh, tục thờ Mẫu cƣ dân nông nghiệp lúa nƣớc Đồng bào dân tộc thiểu số với hình thức tín ngƣỡng nguyên thuỷ ( gọi tín ngƣỡng sơ khai ) nhƣ Tô tem giáo, Bái vật giáo, Sa man giáo Tín ngƣỡng dân gian: Với quan niệm cho vật có linh hồn, nên ngƣời xƣa thờ nhiều thần linh, đặc biệt vật có liên quan đến nông nghiệp nhƣ trời, trăng, đất, rừng, sông, núi… để đƣợc phù hộ Đối với dân tộc thiểu số, dân tộc có hình thái tín ngƣỡng riêng Tuy nhiên, đặc trƣng hình thái tín ngƣỡng nguyên thủy tín ngƣỡng dân gian ngày lƣu giữ đƣợc nhóm dân tộc nhƣ nhóm Tày - Thái, nhóm Hmông - Dao; nhóm Hoa - Sán Dìu - Ngái; nhóm Chăm - Ê đê - Gia Rai; nhóm Môn - Khơ me Bên cạnh đó, phong tục, tập quán lâu đời phổ biến ngƣời Việt số dân tộc thiểu số khác việc thờ cúng tổ tiên cúng giỗ ngƣời Ở gia đình ngƣời Việt, nhà có bàn thờ tổ tiên việc cúng giỗ, ghi nhớ công ơn bậc tiền nhân đƣợc coi trọng Bên cạnh việc cúng giỗ tổ tiên gia đình, dòng họ, nhiều làng Việt Nam có đình thờ Thành hoàng Tục thờ Thành hoàng đình làng đặc điểm độc đáo làng quê Việt Nam Thần Thành hoàng đƣợc thờ đình làng vị thần linh nhân vật kiệt xuất có nhiều công lao to lớn nhƣ ông tổ làng nghề anh hùng dân tộc có công "khai công lập quốc", chống giặc ngoại xâm Ngoài ra, ngƣời Việt thờ dạng thần nhƣ thần bếp, thần thổ công… Ở Việt Nam có mặt hầu hết tôn giáo lớn với đông đảo tín đồ, chức sắc, nhà tu hành Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo hay số tôn giáo địa nhƣ Cao Đài, Hòa Hảo Tự tín ngƣỡng, tôn giáo quyền nhân thân công dân đƣợc đề cập Bộ luật Dân sự, đƣợc bảo vệ pháp luật đƣợc cụ thể hoá văn quy phạm pháp luật ngày mức độ cao hơn, hoàn thiện Sau năm thực Nghị định số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19/4/1999 hoạt động tôn giáo đƣợc thay Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội khoá XI thông qua ngày 18/6/2004 Chủ tịch nƣớc ký Lệnh công bố ngày 29/6/2004 Quyền tự tín ngƣỡng tự không tín ngƣỡng công dân Việt Nam đƣợc quy định Hiến pháp đƣợc bảo đảm thực tế Hiến pháp năm 1992 Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 70 ghi rõ: " Công dân có quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo, theo không theo tôn giáo nào; tôn giáo bình đẳng trước pháp luật Những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo pháp luật bảo hộ Không xâm phạm tự tín ngưỡng, tôn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật sách Nhà nước" Quyền tự tín ngƣỡng, tôn giáo ngƣời dân đƣợc cụ thể hóa nhiều văn pháp quy khác Pháp lệnh Tín ngƣỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ 15/11/2004, thể chế hóa đƣờng lối, chủ trƣơng sách tín ngƣỡng, tôn giáo Nhà nƣớc Việt Nam, bảo đảm cho công dân thực quyền tự tín ngƣỡng, tôn giáo Mọi công dân - không phân biệt có tín ngƣỡng, tôn giáo - bình đẳng trƣớc pháp luật; có quyền theo không theo tôn giáo nào; đƣợc bày tỏ đức tin tôn giáo mình; đƣợc thực hành nghi thức thờ cúng, cầu nguyện tham gia hình thức sinh hoạt phục vụ lễ nghi tôn giáo, học tập giáo lý, đạo đức tôn giáo Các tổ chức tôn giáo bình đẳng trƣớc pháp luật Nhà nƣớc đảm bảo quyền tự tín ngƣỡng, tôn giáo; bảo hộ sở vật chất, tài sản sở tín ngƣỡng tôn giáo nhƣ chùa, nhà thờ, thánh đƣờng, thánh thất, điện, đền, trụ sở tổ chức tôn giáo, trƣờng lớp tôn giáo, kinh bổn đồ dùng thờ cúng tín ngƣỡng, tôn giáo Ngày 01/3/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2005/NĐ.CP hƣớng dẫn số điều Pháp lệnh Tín ngƣỡng, Tôn giáo Đối với đạo Tin lành, Thủ tƣớng Chính phủ Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 số công tác đạo Tin lành nhằm tạo điều kiện cho hoạt động tín đồ, chức sắc đạo Tin lành Tham gia vào sinh hoạt tôn giáo Việt Nam có khoảng 20 triệu ngƣời, gần 62.500 chức sắc, nhà tu hành 22.354 sở thờ tự tôn giáo; sở đào tạo tôn giáo đƣợc mở rộng Hiện nay, Việt Nam có 10 trƣờng Đại học Tôn giáo, Học viện Phật giáo, Đại Chủng viện Thiên chúa giáo, Viện Thánh kinh thần học Tổng liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, 40 trƣờng đào tạo giáo chức tôn giáo cấp độ khác nhau, ấn phẩm tôn giáo, kinh sách đƣợc xuất theo yêu cầu tôn giáo Tín đồ tôn giáo hoàn toàn tự việc thực nghi lễ tôn giáo, bày tỏ thực hành đức tin tôn giáo Chức sắc, nhà tu hành tôn giáo đƣợc tự việc thực hành hoạt động tôn giáo theo giáo luật Việc phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc đƣợc thực theo quy định giáo hội Các tổ chức tôn giáo đƣợc công nhận tƣ cách pháp nhân năm qua có phát triển số lƣợng sở giáo hội, tín đồ, chức sắc nhà tu hành, việc xây dựng tu bổ sở thờ tự, bảo đảm kinh sách, hoạt động tôn giáo theo hiến chƣơng, điều lệ giáo lý, giáo luật Các chức sắc, nhà tu hành đƣợc tham gia học tập, đào tạo nƣớc nƣớc tham gia sinh hoạt tôn giáo nƣớc Nhiều tổ chức tôn giáo nƣớc vào giao lƣu với tổ chức tôn giáo Việt Nam Những sinh hoạt tôn giáo tập trung, nghi lễ tập thể có tính bắt buộc giáo luật tôn giáo đƣợc tôn trọng Một số lễ hội tôn giáo đƣợc tổ chức rầm rộ với quy mô lớn nhƣ Lễ hội Nô - en, Lễ Phật Đản, Lễ hội Chùa Bà…trở thành kiện quan trọng không riêng đồng bào tôn giáo mà ngày hội chung toàn dân, lôi hàng vạn ngƣời tham gia Đồng thời biết ngày nay, khoa học ngày phát triển hƣớng ngƣời đến lối sống tiện nghi, văn minh, đại Bên cạnh tƣ tƣởng tiến tôn giáo, tín ngƣỡng, phận nhân dân mang tƣ tƣởng lạc hậu, mê tín dị đoan Do nhận thức kém, nhiều bệnh nhân tin vào phép màu trò chữa bệnh đồng bóng, bùa chú, lấy “vong” hay lên đồng Lợi dụng thiếu hiểu biết khoa học phận ngƣời dân, số ngƣời thực hành vi dụ dỗ trị bệnh mê tín nhằm trục lợi bất Thời gian gần đây, nhiều ngƣời địa bàn xã Minh Đức trở thành nạn nhân “thầy” cốt H (tức bà Phạm Thị B.) thuộc xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa Hậu “tiền tật mang” kèm theo nhiều hệ lụy khác! Trƣớc “báo động” thực trạng hoạt động dịch vụ tín ngƣỡng mê tín dị đoan diễn biến phức tạp Là ngƣời làm công tác có liên quan đến văn hóa, tôn giáo tự tín ngƣỡng quan tâm chọn đề tài: “Xử lý tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa địa bàn huyện Ứng Hòa-Hà Nội” để làm đề tài cuối khóa “Lớp bồi dƣỡng kiến thức quản lý nhà nƣớc ngạch chuyên viên khoá k3A năm 2015 II NỘI DUNG 2.1/- MÔ TẢ TÌNH HUỐNG: Theo địa đƣợc cung cấp, tìm đến “tƣ dinh” thầy cốt H Đó nhà lớn đƣợc xây dựng khang trang diện tích đất tƣơng đối rộng Xung quanh, phía trƣớc nhà có nhiều chum chậu trồng bonsai, hoa cảnh Một khoảng sân rộng dành để xe cho bệnh nhân 16 30 phút ngày cuối tháng 12 năm 2008, tìm đến địa theo phản ánh ngƣời dân Bà B tiếp ánh mắt đề phòng Khi đƣợc biết qua giới thiệu từ số bệnh nhân “ruột”, tìm đến chữa bệnh, “thầy” bớt vẻ hoài nghi bảo ngồi chờ đến làm việc “Thầy” cho biết cô H chữa bệnh vào ban đêm, sau 19 cô H chịu “nhập” 19 phút, đƣợc mời vào không gian có ánh sáng mờ ảo Phòng khám, chữa bệnh thầy đƣợc bố trí phòng khách với nhiều trang thờ Tại đây, nhiều bệnh nhân bị vào giới tâm linh bầu không khí nghi ngút khói nhang Trên trang thờ chủ nhân trƣng bày hình, tƣợng vị quan âm bồ tát, thánh thần, bà trợ mạng Bên dƣới bàn thờ nhỏ với lƣ đồng, bát nhang khói tỏa nghi ngút Tại đây, thầy xếp trái cây, đƣờng sữa hay quà biếu bệnh nhân Các bệnh nhân thầy ngồi chung phản gỗ mát rƣợi, trao đổi với cách hòa nhã trƣớc cô H “nhập” Khi ngƣời ổn định chỗ ngồi, “thầy” đến bên bàn thờ thắp hƣơng cúng vái, châm mồi hít vài thuốc đặt ngƣợc điếu thuốc lên đĩa Thầy vừa lẩm bẩm vừa xốc đồng xu kim loại sau trở phản ngồi đồng thời đƣa ánh mắt đề phòng nhìn bệnh nhân Tiếp đó, thầy nấc lên vài tiếng cô H về, giọng thầy đổi thành tiếng trẻ trẻo Ánh đèn phòng không sáng nhƣng đủ cho ngƣời quan sát gƣơng mặt “mơ màng” “cô H.” Cô hỏi tuổi tác tình trạng bệnh tật bệnh nhân nữ khám lần Ngƣời khai đau nhức ngƣời, khó thở Cô H lấy thẻ cạo gió, phun nƣớc vào ngƣời nữ phán “có “vong” theo ám hại cô Vong ngƣời bạn Cô có ngƣời bạn ghét không? Khai thật đi?” Cô gái sợ hãi thƣa “hình nhƣ có” Cô H phun nƣớc khắp ngƣời bệnh nhân lấy ly nƣớc kỳ lạ (không biết nƣớc gì) cho bệnh nhân uống Cô đọc tên địa nơi bán loại thuốc Tại lại mua tiệm thầy có? Sau 15 phút nhập nhằng giọng giả thật, cô H mất, trƣớc cô chào bệnh nhân “Thôi! H nhé” Cô H rồi, thầy lại trở giọng thật phụ nữ tuổi gần sáu mƣơi Trƣớc đó, nhiều trƣờng hợp đƣợc cô H làm phù phép rợn ngƣời Có nạn nhân đƣợc cô cột vào chân, có ngƣời đƣợc cô lấy đinh, móc câu, chất bầy nhầy từ chỗ đau khỏi thể Cô bảo vật mà ngƣời ta yếm vào thể bệnh nhân Nếu không lấy bệnh không khỏi đƣợc Những bệnh nhân mê muội ngoan ngoãn gật đầu làm theo dẫn thầy Đƣợc biết, cô H gái bà B Cô đƣợc vài tháng tuổi Hàng ngày cô nhập vào mẹ thực nghĩa vụ khám, chữa bệnh cho ngƣời mà không đòi hỏi Thực tế nhiều bệnh nhân tự nguyện biếu tiền dâng lễ cúng Chi phí cho lần cúng bái nhƣ từ vài trăm ngàn đến triệu đồng Thầy bảo chi phí xăng xe phải xa Một thực tế dễ nhận thấy phƣơng pháp chữa bệnh bà B không khoa học mà nguy hiểm cho bệnh nhân Mỗi bệnh nhân đến đƣợc chữa trị cách thức kỳ lạ (phun nƣớc, uống nƣớc bùa, lấy móc câu, đinh ) từ chỗ đau bệnh nhân Đáng ngại bà B thƣờng dùng vật nhọn (không rõ thứ gì) chích lấy máu chỗ đau bệnh nhân cho vào mớ giấy nhàu nát (bà gọi bùa) Ai bảo đảm vật nhọn đƣợc bà xử lý tiệt trùng hay thay bệnh nhân? Sẽ bệnh nhân mắc phải bệnh truyền nhiễm? Bà B tự nhận chữ hiểu biết bà việc lây truyền bệnh truyền nhiễm tới đâu? Hầu hết bệnh nhân không ý tới điều Thêm vào đó, thứ nƣớc, thuốc mà bà B định cho bệnh nhân uống có đƣợc kiểm nghiệm đƣợc phép lƣu hành Trong trình hoạt động mê tín dị đoan bà B thƣờng xãy tình trạng an ninh trật tự, gây nhiều xúc cho ngƣời dân xung quanh Ngày 15/5/2008 xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa có đơn khiếu nại phản ảnh biểu thiếu lành mạnh sở nhƣ: hoạt động mê tín dị đoan, bói toán đồng cốt; tụ tập đông ngƣời, làm an ninh trật tự ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt ngƣời dân chung quanh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu dân cƣ Thực đạo UBND Huyện Ứng Hòa, Phòng Y tế phối hợp phòng Văn Hóa lập Đội kiểm tra liên ngành triển khai kế hoạch, tiến hành khảo sát, nắm bắt địa bàn Xác định nội dung đơn khiếu nại, tố cáo có sở Vào lúc 10h00, ngày 15 tháng năm 2008, Đội kiểm tra liên ngành Huyện Ứng Hòa phối hợp Tổ kiểm tra liên ngành Xã Minh Đức tiến hành tổ chức kiểm tra Qua kiểm tra Đội phát nhiều sai phạm bà Phạm Thị B tiến hành lập biên vi phạm hành cở 2.2- MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG: Thực trạng hoạt động tự tín ngƣỡng mê tín dị đoan huyện Ứng Hòa diễn biến phức tạp hoạt động len lõi khu dân cƣ Do cần xác định mục tiêu nhƣ sau: a Đối với quan quản lý nhà nƣớc: Nhằm lập lại trật tự kỹ cƣơng lĩnh vực tôn giáo, tín ngƣỡng, mê tín dị đoan nhân dân Cần đề giải pháp vừa mang tính giáo dục, thuyết phục vừa kiên răn đe giúp ngƣời dân có nhận thức, hiểu biết chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối, sách Đảng nhà nƣớc tôn giáo, tín ngƣỡng, đồng thời nhận thức hiểu biết đƣợc tƣ tƣởng quán, xuyên suốt Đảng Nhà nƣớc Việt Nam tôn trọng quyền tự tín ngƣỡng, tôn giáo nhân dân; đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc theo Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội ghi rõ: "Tín ngƣỡng, tôn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân Thực quán sách tôn trọng đảm bảo quyền tự tín ngƣỡng, đồng thời chống việc lợi dụng tín ngƣỡng để làm tổn hại đến lợi ích Tổ quốc nhân dân" b Đối với quyền địa phƣơng: Tăng cƣờng trách nhiệm vai trò lãnh đạo, đạo Cấp ủy Đảng, quyền công tác quản lý, kiểm tra địa bàn quản lý Từ nội dung đơn phản ảnh nhân dân, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh, tố giác trừ tệ nạn mê tín dị đoan địa bàn dân cƣ gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực tốt quy chế dân chủ sở Đồng thời tạo điều kiện giúp bà Phạm Thị B có nghề nghiệp ổn định, chấp hành tốt đƣờng lối sách chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc c Đối với bà Phạm thị B: Nâng cao ý thức cá nhân bà Phạm Thị B việc chấp hành quy định Đảng, nhà nƣớc, pháp luật tự tín ngƣỡng, nhƣ chấp hành tốt quy định y tế hành nghề khám chữa bệnh Chấp hành thực tốt nghĩa vụ công dân, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ tƣ tƣởng mê tín dị đoan, đồng bóng, bói toán, bảo đảm trật tự an toàn xã hội địa bàn sinh sống 2.3- PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN HẬU QUẢ: a Nguyên nhân: Đối với quan quản lý nhà nước: Công tác quản lý nhà nƣớc tôn giáo, tự tín ngƣỡng nhân dân buông lõng dẫn đến tƣợng mê tín dị đoan gây trật tự địa bàn dân cƣ Công tác kiểm tra, nhắc nhỡ, giáo dục tự tín ngƣỡng quan chức có nơi, có lúc chƣa kiên quyết, triệt để, đôi lúc "nhẹ tay", nên thầy bói toán, đồng bóng “ỷ lại” ngang nhiên hoạt động bất chấp dƣ luận xã hội 10 Đối với quyền địa phương: Công tác quản lý kiểm tra, nắm bắt địa bàn Công an khu vực Tổ dân phố thiếu sâu sát, chƣa hƣớng dẫn, giáo dục, nhắc nhỡ kịp thời để ngƣời dân nhận thức đƣợc trách nhiệm việc chấp hành đƣờng lối, chủ trƣơng, sách nhà nƣớc tự tín ngƣỡng, từ làm ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt ngƣời dân chung quanh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu dân cƣ Tình hình mê tín dị đoan xuất địa phƣơng Khoảng năm 2000, Xã Minh Đức có xử lý vụ mê tín dị đoan Một ngƣời tự xƣng thầy Nƣớc Lạnh, tổ chức khám, chữa bệnh cho ngƣời dân cách tạt nƣớc lạnh vào họ Tuy nhiên có nhiều bệnh nhân mù quáng tin theo Năm 2010, Xã Minh Đức nhận đƣợc thông tin phản ánh số bà thôn trƣờng hợp bà B., xã phối hợp với ấp tiến hành giải quyết, lập biên đồng thời buộc bà B phải làm cam kết không vi phạm Những năm gần đây, tƣợng mê tín dị đoan bà B lại tiếp diễn Nhận đƣợc thông tin phản ánh , công an xã cần phối hợp với cán ấp kiểm tra, theo dõi để xử lý Tùy theo mức độ vi phạm, xã xử phạt theo quy định pháp luật Quan điểm xã không đồng tình với hoạt động trục lợi phi pháp từ việc lợi dụng lòng tin mù quáng ngƣời dân Việc chữa bệnh hoàn toàn phi đạo đức phản khoa học.Xã Minh Đức cần sớm giải triệt để vấn đề Do Xã, Huyện cần đặt sách thích hợp tự tín ngƣỡng, sách đƣợc quy định hiến pháp pháp luật bao quát toàn hình thái tôn giáo, phải đƣợc điều hành đạo tổ chức thống không dƣới góc độ trị an ninh mà góc độ xã hội văn hóa đạo đức, tách biệt để tránh thiên lệch chồng chéo Thống tổ chức lãnh đạo đời sống tôn giáo, tín ngƣỡng yêu cầu cấp bách, đa dạng hoạt động tôn giáo định Đối với bà Phạm thị B: 11 Trao đổi trƣờng hợp bà B, ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch UBND Xã Minh Đức cho biết thêm: “Trƣờng hợp cách năm đƣợc giải Trong thời gian qua, không thấy ngƣời dân phản ánh Có lẽ đối tƣợng khám chữa bệnh nạn nhân từ nơi khác đến, hoạt động lút nên không để ý Mặt khác, hộ bà B nằm đoạn cuối xã, giáp ranh với Đồng Tâm, khu vực lại vắng, tối, nên cán tuần không ý Nếu bà B thật hoạt động lại nghề cũ, phối hợp với công an xã, lực lƣợng dân phòng bắt tang, xử lý ” b Hậu quả: Về phương diện đời sống tinh thần xã hội: Tự tín ngƣỡng, tôn giáo quyền nhân thân công dân đƣợc đề cập Bộ luật Dân sự, đƣợc bảo vệ pháp luật đƣợc cụ thể hoá văn quy phạm pháp luật ngày mức độ cao hơn, hoàn thiện Sau năm thực Nghị định số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19/4/1999 hoạt động tôn giáo đƣợc thay Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội khoá XI thông qua ngày 18/6/2004 Chủ tịch nƣớc ký Lệnh công bố ngày 29/6/2004 Đối với Bà Phạm Thị B, chƣa đƣợc học hết nên nhận thức tự tín ngƣỡng nhiều hạn chế Việc chữa bệnh hình thức đồng bóng bà B nguy hiểm nhƣ đề cập Do vậy, quyền địa phƣơng hết cần theo dõi nắm tình hình hoạt động để kịp thời uốn nắn biểu lệch lạc bà B việc chấp hành Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo, làm ảnh hƣởng đến sức khỏe, an ninh trật tự tự tín ngƣỡng ngƣời dân Về y tế sức khoẻ: Một thực tế dễ nhận thấy việc chấp hành sai quy định ngành y tế hành nghề khám chữa bệnh nhƣ xin phép hành nghề khám, chữa bệnh, kỹ thuật y tế gây thiệt hại sức khỏe ngƣời bệnh, phƣơng pháp chữa bệnh bà B không khoa học mà nguy hiểm cho bệnh nhân Mỗi bệnh nhân đến đƣợc chữa trị cách thức kỳ lạ ( phun 12 nƣớc, uống nƣớc bùa, lấy móc câu, đinh ) từ chỗ đau bệnh nhân Đáng ngại bà B thƣờng dùng vật nhọn (không rõ thứ gì) chích lấy máu chỗ đau bệnh nhân cho vào mớ giấy nhàu nát (bà gọi bùa) Ai bảo đảm vật nhọn đƣợc bà xử lý tiệt trùng hay thay bệnh nhân? Sẽ bệnh nhân mắc phải bệnh truyền nhiễm, ma túy HIV/AIDS ? Bà B tự nhận chữ hiểu biết bà việc lây truyền bệnh truyền nhiễm tới đâu ? Hầu hết bệnh nhân không ý tới điều Thêm vào đó, thứ nƣớc, thuốc mà bà B định cho bệnh nhân uống có đƣợc kiểm nghiệm đƣợc phép lƣu hành? Về lĩnh vực tín ngưỡng, mê tín: Sau lần thực tế trở về, lòng đau đáu nỗi băn khoăn Sẽ bệnh nhân tiếp tục đến chữa bệnh theo phƣơng pháp ma quái, kỳ lạ Bên cạnh vấn đề tiền bạc, sức khỏe mối quan hệ gia đình, làng xóm đứng trƣớc nguy tan vỡ Nhiều gia đình từ mặt cho ngƣời ám hại ngƣời Điều vô hình gây hậu nghiêm trọng việc bảo vệ, vun đắp tình đoàn kết anh em, làng xóm Bà B chữa bệnh cứu ngƣời hay làm trò mê tín dị đoan nhằm mụ mị ngƣời thiếu hiểu biết để trục lợi? Về lĩnh vực an ninh trật tự: Rõ ràng hoạt động mê tín dị đoan bà B gây tình trạng an ninh trật tự, gây nhiều xúc làm ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt ngƣời dân chung quanh phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” khu dân cƣ 2.4 XÂY DỰNG PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN GIẢI QUYẾT: Sau kiểm tra ghi nhận lỗi vi phạm nhà bà Phạm Thị B, theo văn quy phạm pháp luật đƣợc quy định lĩnh vực ngành nghề Đội kiểm tra liên ngành xây dựng phƣơng án nhƣ sau: 13 Phương án 1: Phòng y tế phối hợp phòng văn hóa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra sở bà B, lập biên vi phạm hành chính, bà B đến làm việc Giảng giải, giải thích cho bà B hiểu đƣợc việc làm sai trái Yêu cầu bà B chấm dứt việc hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan Phối hợp với đài truyền thông xã thông báo cho ngƣời dân biết việc làm sai trái bà B để ngƣời không đến chữa bệnh Ƣu điểm: Đáp ứng đƣợc nhiều mục tiêu,có lý có tình Phương án 2: (Hình thức xử phạt tăng nặng) Cá nhân tái phạm nhiều lần, có hành vi trốn tránh không hợp tác với quan chức Lỗi vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội, ảnh hƣởng đến đời sống tinh thần sức khoẻ, phƣơng án lựa chọn xử phạt theo mức phạt cao bị truy cứu trách nhiệm hình gây chết ngƣời Ƣu điểm: + Răn đe đƣợc hành động sai trái bà B + Đánh vào lòng tin ngƣời đến chữa bệnh nhà bà B Nhƣợc điểm: + Mất nhiều công sức thời gian tiền +Phải phối hợp chắt chẽ với nhiều quan chức Phương án 3: (Hình thức xử phạt giảm nhẹ) Xét thấy sở vi phạm không liên quan đế tệ nạn xã hội nghiêm trọng, chƣa xảy hậu nghiêm trọng sức khỏe xử lý hình thức chế tài mức phạt thấp ,đồng thời nhắc nhở bà B không đƣợc tái phạm Ƣu điểm: Dễ thực hiện, không cần phối hợp nhiều bên liên quan Nhƣợc điểm: Không giải triệt để đƣợc việc làm sai trái, dễ tái phạm 2.5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN Chọn phƣơng án vì: + Vì đáp ứng đƣợc nhiều mục tiêu + Có tính khả thi thực tiễn 14 + Có lý, có tình Các buớc thực Bƣớc 1: Lập biên vi phạm hành Bà Phạm Thị B Bƣớc 2: Mời Bà Phạm Thị B đến văn phòng Đội kiểm tra liên ngành làm việc để xác định lỗi vi phạm, lắng nghe bà Phạm Thị B trình bày ý kiến bổ sung giấy tờ liên quan (nếu có) Buớc 3: Lập báo cáo đề xuất UBND Ứng Hòa định xử phạt Bƣớc 4: Căn vào đề xuất Đội kiểm tra liên ngành, Huyện Ứng Hòa ban hành định xử phạt hành Bƣớc 5: Triển khai định xử phạt hành chính, phối hợp với Chính quyền địa phƣơng theo dõi trình chấp hành định đƣơng Kết giải quyết: UBND Huyện Ứng Hòa định xử phạt Bà Phạm Thị B nhƣ sau: - Phạt tiền 750.000đ hành vi vi phạm quy định phòng chống bệnh truyền nhiễm gây dịch, vi phạm vào điều khoản điểm a,b,c,d,c Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 Chính phủ, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 7.500.000đ hành vi vi phạm quy định phòng chống HIV/AIDS, vi phạm vào điều 13 khoản điểm a Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 Chính phủ, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 750.000đ hành vi vi phạm quy định khác vệ sinh, vi phạm vào điều 13 khoản điểm a Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 Chính phủ, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 1.500.000đ hành vi vi phạm quy định điều kiện hành nghề sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, y học sinh cổ truyền (gọi chung giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ), vi phạm điều 26 15 khoản điểm a Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 2.500.000đ hành vi vi phạm lợi dụng nghề nghiệp để hành nghề mê tín dị đoan, vi phạm điều 27 khoản điểm g Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 7.500.000đ hành vi vi phạm quy định chuyên môn kỹ thuật y tế gây thiệt hại sức khỏe cho ngƣời bệnh, vi phạm điều 27 khoản điểm a,b Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 10.000.000đ hành vi vi phạm cam kết thực điều kiện an ninh trật tự với quan công an, vi phạm điều 14 khoản điểm b Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; Tổng cộng lỗi vi phạm với mức phạt tiền là: 22.150.000 đồng Ngoài hình thức xử phạt chế tài nêu trên, đoàn kiểm tra đề nghị bà Phạm thị B chấm dứt sở hành nghề mê tín dị đoan, khám chữa bệnh trái phép ; Công an, Tổ kiểm tra liên ngành quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ sở chấp hành Phối hợp với đài truyền thông xã để nêu lên việc làm sai trái việc chữa bệnh mê tín dị đoan bà B, khuyên ngƣời dân không nên tin vào việc để tránh nguy hiểm đến sức khỏe Những thuận lợi khó khăn: a Thuận lợi: Chính sách tôn giáo Đảng Nhà nƣớc Việt Nam đƣợc xây dựng quan điểm học thuyết Mác - Lênin tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tín ngƣỡng, tôn giáo vào đặc điểm tín ngƣỡng, tôn giáo Việt Nam 16 Tƣ tƣởng quán, xuyên suốt Đảng Nhà nƣớc Việt Nam tôn trọng quyền tự tín ngƣỡng, tôn giáo nhân dân; đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc Tinh thần đƣợc Đảng Nhà nƣớc Việt Nam thể hệ thống sách phù hợp với giai đoạn cách mạng có từ thành lập Đảng Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề tôn giáo, Ngƣời vận dụng cách khoa học sinh quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin tôn giáo vào điều kiện cụ thể Việt Nam Bác Hồ tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngƣời nhân dân, Bác Quyền tự tín ngƣỡng không tín ngƣỡng quyền đáng ngƣời Hạn chế vi phạm quyền ngƣợc với xu tiến xã hội Bác Hồ giáo dục ngƣời thân Bác gƣơng mẫu việc thực quyền tự tín ngƣỡng đồng bào có đạo Sự tôn trọng văn bản, lời nói mà hoạt động thực tiễn Bác Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán phần tử lợi dụng tín ngƣỡng, tôn giáo, kẻ hành nghề mê tín dị đoan, phê phán việc làm sai chủ trƣơng sách tôn giáo Đảng Chính phủ Ý thức trách nhiệm ngƣời dân đóng vai trò tích cực thiếu việc ngăn ngừa, phòng chống hành vi lợi dụng tự tín ngƣỡng để hành nghề mê tín dị đoan gây ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe, an ninh trật tự ngƣời dân địa bàn sinh sống Do vậy, cần nêu gƣơng điển hình kịp thời khen thƣởng tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phong trào giữ gìn trật tự, an ninh khu phố b Khó khăn: Các quy định xử phạt hành lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan,, có hình thức xử phạt chế tài dựa nghị định liên quan, luật chƣa có quy định cụ thể hình thức xử phạt bổ sung nhƣ: có mức xử phạt cụ thể theo điều khoản Điều cho thấy văn luật chƣa đủ mạnh, chƣa thể tính nghiêm khắc; mức xử phạt chƣa đủ tính răn đe nên vi phạm tiếp tục gia 17 tăng, Do bà Phạm thị B tiếp tục vi phạm nhiều lần Hầu nhƣ việc xử lý vi phạm dừng lại mức “hình thức”, phạt lại không kiểm tra, nhắc nhỡ tiến hành theo phong trào kiểu “bắt cóc bỏ dĩa”, “đá ném ao bèo” dẫn đến tình trạng coi thƣờng pháp luật Rõ ràng với điều khoản không thống nhất, không cụ thể nhƣ tạo bật cập kẽ hở luật, số kẻ hành nghề mê tín dị đoan lợi dụng để gây rối trật tự an ninh, làm ảnh hƣởng đến tình hình sức khỏe, lòng tin nhân dân Từ đó, đặt cho địa phƣơng vấn đề quản lý dân cƣ địa bàn việc chăm sóc đời sống tinh thần, tự tín ngƣỡng nhân dân c Kết luận Quản lý nhà nƣớc tôn giáo, tự tín ngƣỡng quản lý sách pháp luật gắn chặt với công tác giáo dục tƣ tƣởng vận động, tuyên truyền kết hợp với quản lý nhà nƣớc văn hóa, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc lĩnh vực dịch vụ văn hóa nhằm xây dựng giữ gìn văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, làm cho văn hóa thực tảng tinh thần, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Quản lý nhà nƣớc y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân: vơi việc tăng cƣờng đội ngũ cán y bác sĩ sở bệnh xá, bệnh viện thuốc chữa bệnh tăng cƣờng công tác tuyên truyền giáo dục phƣơng pháp phòng chữa bệnh theo phƣơng pháp khoa học Quản lý nhà nƣớc an ninh tri: giáo dục cán đồng bào dân tộc tôn giáo đảng nhà nƣớc tăng cƣờng ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, tổ chức tuyên truyền giáo dục cho đồng bào dân tộc vùng nhận thức rõ âm mƣu thủ đoạn lực thù địch nƣớc Trong xu đất nƣớc hội nhập, lực thù địch phá hoại đất nƣớc ta đƣờng “diễn biến hòa bình”, đƣa văn hoá độc hại với 18 lối sống sa đọa, làm băng hoại giá trị đạo đức, làm ảnh hƣởng đến đời sống tôn giáo, tự tín ngƣỡng nhân dân Chính quản lý văn hóa, tôn giáo nhiệm vụ quan trọng không riêng ngành văn hóa, tôn giáo mà toàn Đảng, toàn dân, cấp, ngành toàn xã hội Trong thực tế, hai mặt trị tƣ tƣởng tôn giáo thƣờng đan xen vào Có lúc mâu thuẫn mặt trị lại đƣợc lực phản động ngụy trang khác tƣ tƣởng ngƣợc lại Loại bỏ mặt trị phản động tôn giáo, lực phản động quốc tế lợi dụng tôn giáo nhằm thực chiến lƣợc diễn biến hòa bình việc làm cần thiết Khi thực cần dựa vào sức mạnh quần chúng tín đồ Phƣơng pháp phải kịp thời, cƣơng nhƣng phải tránh nôn nóng vội vàng Đảm bảo đƣợc yêu cầu: đoàn kết rộng rãi đồng bào có tín ngƣỡng tín ngƣỡng, phát huy tinh thần yêu nƣớc tu sĩ chân tu đồng thời kiên trừng trị kẻ lợi dụng tín ngƣỡng tôn giáo để phá hoại đoàn kết dân tộc, phá hoại nghiệp cách mạng Phát triển phong trào phòng bệnh, xây dựng nếp sống trừ mê tín dị đoan phong tục tập quán lạc hậu III./KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ Rà soát lại hệ thống văn pháp luật liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với tình hình Trong điều khoản xử phạt vi phạm hành cần tính đến mức phạt đủ sức răn đe, tránh việc tái vi phạm sở dịch vụ văn hóa Tổ chức xếp lại máy quan quản lý nhà nƣớc, có chế, sách thu hút cán có tài, có tâm, có tầm Kiện toàn đội ngũ cán tra, kiểm tra giám sát ngành từ thành phố đến sở, đảm bảo đủ số lƣợng cho hoạt động đạt hiệu Tăng cƣờng bồi dƣỡng kiến thức quản lý, kiến thức chuyên môn; khoa học công nghệ thông tin Tăng đầu tƣ ngân sách kinh phí hoạt động, tạo điều kiện trang thiết bị đáp ứng công tác quản lý kiểm tra đạt hiệu 19 Cần tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với ngành có liên quan nhƣ: Y tế, Công an, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Văn hóa – Thông tin, Phát –Truyền hình, Chính quyền địa phƣơng Tập trung kiểm tra, xử phạt thích đáng cá nhân có biểu vi phạm, có đơn thƣ phản ảnh quần chúng nhân dân; có biện pháp xử lý nghiêm khắc cá nhân tái phạm nhiều lần Việc tra, kiểm tra, giám sát phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, không mang tính hình thức tạo tâm lý coi thƣờng pháp luật cá nhân Tuy nhiên tất biện pháp coi giải pháp tình thế, không trọng mặt “chống” mà cần quan tâm mặt “xây”, cách làm hiệu quả, giải pháp bản, bền vững Xây dựng đƣợc môi trƣờng văn hóa lành mạnh thực “chống” lại tƣợng phi văn hóa diễn biến phức tạp xã hội 20 [...]... hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 2.500.000đ đối với hành vi vi phạm lợi dụng nghề nghiệp để hành nghề mê tín dị đoan, vi phạm điều 27 khoản 2 điểm g Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 7.500.000đ đối với hành vi vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật về y tế g y thiệt hại về sức khỏe cho ngƣời bệnh, vi phạm. .. ng y 06/4/2005 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 1.500.000đ đối với hành vi vi phạm các quy định về điều kiện hành nghề và sử dụng gi y chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, y học sinh cổ truyền (gọi chung là gi y chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ), vi phạm điều 26 15 khoản 2 điểm a Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành. .. 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 7.500.000đ đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng chống HIV/AIDS, vi phạm vào điều 13 khoản 2 điểm a Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 750.000đ đối với hành vi vi phạm các quy định khác về vệ sinh, vi phạm vào... ngành, Huyện Ứng Hòa ban hành quyết định xử phạt hành chính Bƣớc 5: Triển khai quyết định xử phạt hành chính, phối hợp với Chính quyền địa phƣơng theo dõi quá trình chấp hành quyết định của đƣơng sự Kết quả giải quyết: UBND Huyện Ứng Hòa ra quyết định xử phạt Bà Phạm Thị B nhƣ sau: - Phạt tiền 750.000đ đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng chống các bệnh truyền nhiễm g y dịch, vi phạm vào điều... ng y 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 10.000.000đ đối với hành vi vi phạm không có bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự với cơ quan công an, vi phạm điều 14 khoản 3 điểm b Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ng y 12/12/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Tổng cộng 7 lỗi vi phạm. .. + Có lý, có tình Các buớc thực hiện Bƣớc 1: Lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bà Phạm Thị B Bƣớc 2: Mời Bà Phạm Thị B đến văn phòng Đội kiểm tra liên ngành làm vi c để xác định lỗi vi phạm, lắng nghe bà Phạm Thị B trình b y ý kiến và bổ sung gi y tờ liên quan (nếu có) Buớc 3: Lập báo cáo đề xuất UBND Ứng Hòa ra quyết định xử phạt Bƣớc 4: Căn cứ vào đề xuất của Đội kiểm tra liên ngành, Huyện Ứng. .. thức xử phạt chế tài nêu trên, đoàn kiểm tra còn đề nghị bà Phạm thị B chấm dứt ngay cơ sở hành nghề mê tín dị đoan, khám chữa bệnh trái phép ; Công an, Tổ kiểm tra liên ngành là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ cơ sở chấp hành Phối hợp với đài truyền thông xã để nêu lên những vi c làm sai trái trong vi c chữa bệnh bằng mê tín dị đoan của bà B, khuyên ngƣời dân không nên tin vào vi c... tham gia trong phong trào giữ gìn trật tự, an ninh khu phố b Khó khăn: Các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan, , chỉ có hình thức xử phạt chế tài dựa trên các nghị định liên quan, luật chƣa có quy định cụ thể về hình thức xử phạt bổ sung nhƣ: có mức xử phạt cụ thể theo từng điều khoản Điều n y cho th y văn bản luật chƣa đủ mạnh, chƣa thể hiện tính nghiêm khắc; mức xử phạt... tế dễ nhận th y là vi c chấp hành sai các quy định của ngành y tế về hành nghề khám chữa bệnh nhƣ không có xin phép hành nghề khám, chữa bệnh, về kỹ thuật y tế g y thiệt hại sức khỏe ngƣời bệnh, phƣơng pháp chữa bệnh của bà B không chỉ không có căn cứ khoa học mà còn rất nguy hiểm cho bệnh nhân Mỗi bệnh nhân đến đều đƣợc chữa trị bằng cách thức kỳ lạ ( phun 12 nƣớc, uống nƣớc bùa, l y móc câu, đinh... tín ngƣỡng, tôn giáo, những kẻ hành nghề mê tín dị đoan, phê phán những vi c làm sai chủ trƣơng chính sách tôn giáo của Đảng và Chính phủ Ý thức trách nhiệm của ngƣời dân đóng vai trò tích cực và không thể thiếu trong vi c ngăn ngừa, phòng chống các hành vi lợi dụng tự do tín ngƣỡng để hành nghề mê tín dị đoan g y ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe, an ninh trật tự của ngƣời dân và địa bàn sinh sống Do v y, ... chọn đề tài: Xử lý tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa địa bàn huyện Ứng Hòa -Hà Nội để làm đề tài cuối khóa “Lớp bồi... ng y 19 tháng 11 năm 2015 Ngƣời thực đề tài Phạm Thị Lan Phƣơng Tiểu luận cuối khóa Đề tài: "Xử lý tình vi phạm hành lĩnh vực hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường. .. số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 2.500.000đ hành vi vi phạm lợi dụng nghề nghiệp để hành nghề mê tín dị đoan, vi phạm điều 27 khoản điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề chữa bệnh bằng mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa trên địa bàn huyện ứng hòa tp hà nội , Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề chữa bệnh bằng mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa trên địa bàn huyện ứng hòa tp hà nội , Tiểu luận tình huống xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề chữa bệnh bằng mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường y tế, văn hóa trên địa bàn huyện ứng hòa tp hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn