Tiểu luận tình huống xử lý tình huống giải quyết chế độ thôi việc cho công chức

20 4,917 76
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 11:48

... tài từ việc phân tích tình giải chế độ, sách cho cán bộ, công chức cụ thể để tìm điểm bất hợp lý, đưa kiến nghị để việc giải chế độ, sách cho cán bộ, công chức hoàn thiện Để hoàn thành tiểu luận. .. phủ, bà Lê Minh N giải chế độ việc năm làm việc tính ½ tháng lương hành Xác định mục tiêu xử lý tình Cần giải vấn đề tình đặt không gây xáo trộn nhiều việc tổ chức nhân sự; xử lý việc nhanh chóng,... Cần thấy cán bộ, công chức phận đặc biệt quan trọng hành nhà nước Vì vậy, vấn đề giải chế độ, sách cho cán bộ, công chức Khi giải chế độ cán bộ, côn chức không nên cứng nhắc, xử lý dựa nguyên tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống xử lý tình huống giải quyết chế độ thôi việc cho công chức, Tiểu luận tình huống xử lý tình huống giải quyết chế độ thôi việc cho công chức, Tiểu luận tình huống xử lý tình huống giải quyết chế độ thôi việc cho công chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn