Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã dĩ an, tỉnh bình dương

71 2,067 13
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2016, 18:12

... hài lòng người dân chất lượng dịch vụ hành công UBND thị xã Dĩ An, người dân hài lòng dịch vụ hành việc thực dịch vụ hành công UBND thị xã Dĩ An có ý kiến chưa hài lòng cung cách phục vụ UBND thị. .. hành công UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Thực bước phân tích đánh giá hài lòng người dân chất lượng dịch vụ hành công UBND thị xã Dĩ An Chương 3: Giải pháp nâng cao hài lòng người dân chất lượng. .. thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cụ thể sau: - Đánh giá mức độ hài lòng người dân chất lượng dịch vụ hành công UBND thị xã Dĩ An - Qua đề xuất giải pháp nâng cao hài lòng người dân chất lượng dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã dĩ an, tỉnh bình dương , Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã dĩ an, tỉnh bình dương , Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã dĩ an, tỉnh bình dương , Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT, 1 Khái niệm về dịch vụ hành chính công, 2 Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, 5 Thiết kế nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu, Chương 2: THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CHẤTLƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI THỊ XÃ DĨ AN, 1 Giới thiệu chung về thị xã Dĩ An, 2 Thực trạng sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chínhcông tại UBND thị xã Dĩ An, Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐIVỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI THỊ XÃ DĨ AN, 2 Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hànhchính công, Phụ lục 4 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG, Phụ lục 5 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn