Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần 32 đến năm 2020

127 577 7
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2013, 17:11

tài liệu tham khảo Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần 32 đến năm 2020 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------------------------------------------------------------- NGUYỄN VĂN BÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 32 ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ -------------------------- Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2009. 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------------------------------------------------------------- NGUYỄN VĂN BÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 32 ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60.34.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ QUANG HUÂN -------------------------- Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2009. 3 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn này tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên của nhiều quan, doanh nghiệp, và các cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn TS.NGÔ QUANG HUÂN – Người thầy đáng kính trọng, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ về mọi mặt, và đã động viên tôi thực hiện hoàn thành Luận văn thạc só kinh tế này. Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng quản trò, Ban giám đốc Công ty cổ phần 32, và các đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, và giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình học tập ở bậc Cao học và thực hiện Luận văn thạc só kinh tế tại Công ty cổ phần 32. Xin trân trọng cảm ơn Th.S. ĐẶNG VĂN THANH – PCN Khoa Kinh tế phát triển, Trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh, người đã động viên, giúp đỡ tôi trong việc xin ý kiến chuyên gia phục vụ cho quá trình thực hiện Luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp công tác tại các doanh nghiệp, tập thể học viên lớp: Đêm 1- QTKD, Cao học khóa 15, Trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ tôi trong việc cung cấp các tài liệu, số liệu phục vụ cho quá trình thực hiện Luận văn này. Xin trân trọng! 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong các công trình khác. TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN BÌNH ================================== 5 MỤC LỤC Trang bìa Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Đònh nghóa và từ viết tắt Danh mục các Phụ lục đính kèm luận văn Danh mục các hình, bảng Chương mở đầu: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ LUẬN VĂN 0.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 1 0.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 0.3 Phương pháp nghiên cứu 2 0.4 Phạm vi nghiên cứu 3 0.5 Ý nghóa khoa học và thực tiễn của luận văn 4 0.6 Những hạn chế của luận văn 5 0.7 Kết cấu của luận văn 5 Chương 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯC KINH DOANH. 1.1 Chiến lược kinh doanh 6 1.2 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 11 1.3 Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh 14 1.4 Điểm hạn chế của qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh 22 1.5 Giải pháp khắc phục điểm hạn chế của qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh 22 6 Tóm tắt chương 1 24 Chương 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 32 2.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần 32 25 2.2 Môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần 32 29 2.3 Phân tích nội bộ Công ty cổ phần 32 48 Chương 3: CHIẾN LƯC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 32 ĐẾN NĂM 2020 3.1 Sứ mạng của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020 70 3.2 Sự hình thành và lựa chọn các chiến lược bộ phận của Công ty cổ phần 32 73 3.3 Chiến lược tổng quát của Công ty cổ phần 32 82 3.4 Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh 87 Kết luận và kiến nghò 92 Danh mục tài liệu tham khảo. Phụ lục của luận văn. ============================ 7 ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT Trong Luận văn này một số từ, thuật ngữ được đònh nghóa như sau; 9 Lợi nhuận là thước đo bản kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 32. 9 Sự thành công của doanh nghiệp đạt được khi doanh nghiệp đạt được các mục tiêu (do doanh nghiệp) đề ra. 9 Lợi nhuận cao không phải là mục tiêu duy nhất của Công ty cổ phần 32. 9 Chiến lược tổng quát và Chiến lược chung là đồng nghóa. 9 Chiến lược bộ phậnchiến lược chức năng là đồng nghóa. Các từ viết tắt: - Sản xuất kinh doanh: - SXKD - Ma trận các yếu tố bên ngòai: - Ma trận EFE - Ma trận các yếu tố bên trong: - Ma trận IFE - Ma trận họach đònh chiến lược khả năng đòng lượng: - Ma trận QSPM - Điểm phân lọai: - AS - Tổng điểm phân lọai: - TAS - Xã hội chủ nghóa: - XHCN ================================= 8 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM LUẬN VĂN Phụ lục sốá Tên phụ lục Số trang Phụ lục số 01 Mẫu Phiếu xin ý kiến chuyên gia 3 Phụ lục số 02 Tổng hợp kết quả xin ý kiến chuyên gia 4 Phụ lục số 03 Mẫu Phiếu điều tra nội bộ 2 Phụ lục số 04 Phân tích các chiến lược bộ phận từ ma trận SWOT 11 ---------- Tổng số trang: 20 ===================================== 9 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình số Tên hình Trang Hình 1.1 Mô hình quản trò chiến lược tòan diện 11 Hình 1.2 Khung phân tích hình thành chiến lược 15 Hình 1.3 Ma trận EFE 16 Hình 1.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 17 Hình1.5 Ma trận IFE 18 Hình 1.6 Sơ đồ ma trận SWOT 19 Hình 1.7 Ma trận QSPM 20 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần 32 27 Hình 2.2 Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam giai đọan 1995-2008 34 ================================ 10 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng số Tên bảng Trang Bảng 2.1 Số liệu kinh tế vó mô chủ yếu của Việt Nam giai đọan 2004-2008 31 Bảng 2.2 Giá trò sản xuất công nghiệp ngành da giày Việt Nam giai đọan 2004-2008 33 Bảng 2.3 Dự báo giá trò sản lượng công nghiệp, và tốc độ tăng trưởng của ngành Da giày giai đọan 2009 -2020 35 Bảng 2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh nhóm 1 41 Bảng 2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh nhóm 2 42 Bảng 2.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh nhóm 3 43 Bảng 2.7 Ma trận EFE 47 Bảng 2.8 Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD từ 2005-2008 của Công ty cổ phần 32 50 Bảng 2.9 Thò phần sản phẩm giày vải, giày da, và các sản phẩm tạp trang nhóm hàng quốc phòng – an ninh 51 Bảng 2.10 cấu và tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng hóa tiêu thụ trên thò trường trong nước của Công ty cổ phần 32 52 Bảng 2.11 Sản phẩm và thò trường xuất khẩu chủ yếu của công ty cổ phần 32 54 Bảng 2.12 Sai số trong xây dựng kế họach và thực hiện 57 Bảng 2.13 Tổng hợp biến động lao động của Công ty CP 32 59 Bảng 2.14: Kết quả phân tích tài chính giai đoạn 2005-2007 [...]... thể: Phần mở đầu: Giới thiệu tổng quát về luận văn; Chương 1: Tổng quan lý thuyết về chiến lược kinh doanh; Chương 2: Môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần 32; Chương 3: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020; Kết luận 6 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯC KINH DOANH Mục đích của chương này là trình bày tóm tắt một số nội dung lý thuyết bản về chiến lược kinh doanh. ..11 của Công ty CP 32 63 Bảng 2.15 Ma trận IFE của Công ty cổ phần 32 67 Bảng 3.1 Ma trận SWOTcủa Công ty cổ phần 32 74 Bảng 3.2 Ma trận QSPM nhóm S-O 77 Bảng 3.3 Ma trận QSPM nhóm S-T 78 Bảng 3.4 Ma trận QSPM nhóm W-O 79 Bảng 3.5 Ma trận QSPM nhóm W-T 80 Bảng 3.6 Lộ trình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020 Bảng 3.7 83 Dự kiến doanh thu và tốc độ tăng trưởng của Công ty. .. thể Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, củng cố kiến thức và kỹ năng xây dựng và trình bày chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp - Luận văn cung cấp cho Công ty cổ phần 32 một nguồn tài liệu tham khảo tốt, và một chiến lược kinh doanh cụ thể trong giai đoạn 2010 -2020, là một giai đoạn nhiều ý nghóa đối với lòch sử phát triển của công ty, với một hệ thống gồm: Chiến lược tổng quát, và 6 chiến lược. .. đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020 làm đề tài luận văn thạc só kinh tế của mình 0.2 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn này mục tiêu cụ thể là xây dựng một chiến lược kinh doanh nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty cổ phần 32 trong giai đoạn 2010 -2020 0.3 Phương pháp nghiên cứu Là một đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kinh tế vào một doanh nghiệp cụ... lệ Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là một chương trình hành động tổng quát hướng tới việc thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp Trong điều kiện chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần thì việc xây dựng một hệ thống các giải pháp chiến lược để phát triển Công ty cổ phần 32 đến năm 2020 là rất cần thiết và mang tính khách quan Với ý nghóa đó tôi mạnh dạn chọn đề tài Xây dựng. .. việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 1.1 Chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm Theo cách tiếp cận truyền thống, chiến lược kinh doanh là việc xác đònh những mục tiêu bản dài hạn của doanh nghiệp, và thực hiện chương trình hành động cùng với việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu xác đònh [9] Cũng thể hiểu chiến lược kinh doanh là phương thức mà các doanh. .. nhà quản lý của các công ty cổ phần hoá” nói chung và của Công ty cổ phần 32 nói riêng, vì tư duy quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp phần nhiều là chưa thay đổi ngay được, mặt khác, trong thực tế thường nảy sinh các vấn đề mà chính sách của nhà nước chưa bao quát được hoặc theo chưa kòp, từ đó phát sinh những vướng mắc, khó khăn cho hoạt động của các công ty cổ phần Công ty cổ phần 32 cũng không... thức, công cụ, và các mô hình lý thuyết để xây dựng chiến lược kinh doanh đối với một doanh nghiệp là việc không thể thiếu, nhất là trong giai đoạn hiện nay 25 CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 32 Mục đích của chương này là phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh (bao gồm các hội – nguy cơ, các điểm mạnh – điểm yếu) và mức độ ảnh hưởng của chúng đến kết quả SXKD của Công ty cổ phần. .. loại: - Chiến lược chung hay còn gọi là chiến lược tổng quát, thường đề cập tới những vấn đề quan trọng nhất và ý nghóa lâu dài đối với doanh nghiệp Chiến lược chung quyết đònh những vấn đề sống còn của doanh nghiệp -Chiến lược bộ phận gồm các chiến lược chức năng như: Chiến lược sản phẩm; Chiến lược Marketing; Chiến lược tài chính; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực;… Chiến lược chung và chiến lược. .. ty cổ phần 32, biểu hiện thông qua các ma trận: ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE); ma trận các yếu tố bên trong (IFE); ma trận hình ảnh cạnh tranh Làm sở dữ liệu cho việc xây dựng ma trận SWOT phục vụ cho quá trình hình thành các chiến lược của Công ty cổ phần 32 2.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần 32 2.1.1 Lòch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần 32 hiện nay, tiền thân là Công ty 32- Bộ Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần 32 đến năm 2020, Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần 32 đến năm 2020, Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần 32 đến năm 2020, Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu, Mục tiêu nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu., Phạm vi nghiên cứu. Ý nghóa khoa học và thực tiễn của luận văn., Phân loại chiến lược kinh doanh, Môi trường vó mô. Phân tích nội bộ doanh nghiệp, Giai đoạn nhập vào:, Giai đoạn quyết đònh:, Môi trường vi mô Môi trường ngành da – giày Việt Nam, 4.05 Những hạn chế của luận văn., 3.06 2.79 Những hạn chế của luận văn., Ma trận các yếu tố bên ngoài EFE của Công ty cổ phần 32 Những Cơ hội – Nguy cơ đối với Công ty cổ phần 32, 3.06 2.96 3.06 3.08 Những hạn chế của luận văn., Ma trận đánh giá nội bộ IFE của Công ty cổ phần 32., Tóm tắt điểm mạnh - điểm yếu của Công ty cổ phần 32., Các yếu tố bên ngòai Sự ổn đònh về CT-XH Các yếu tố bên trong Năng lực của hệ thống quản trò Các yếu tố bên ngòai, Các yếu tố bên trong Năng lực của hệ thống quản trò Các yếu tố bên ngòai Các yếu tố bên trong Năng lực của hệ thống quản trò, Các yếu tố bên ngòai Các yếu tố bên trong Năng lực của hệ thống quản trò, Thò trường mục tiêu Dự kiến các chỉ tiêu đạt được, 18.89 7.80 Tốc độ tăng trưởng BQ, Nhóm các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng quản trò.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay