Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép

75 515 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2013, 15:40

Mục tiêu nghiên cứu: Hiểu và lập được quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép. NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN. Họ và tên sinh viên: Lê Tiến Quyên. Lớp: 45 Tàu thuyền . Ngành: Đóng tàu. Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép. NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Kết luận: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………… Nha Trang, ngày … tháng… .năm 2007. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN. PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LVTN Họ và tên sinh viên: Lê Tiến Quyên. Lớp: 45 Tàu thuyền. Ngành : Đóng tàu. Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép. NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Điểm phản biện: ………………………………………………………………… Nha Trang, ngày ….tháng…. năm 2007. CÁN BỘ PHẢN BIỆN. …………………………………………………………………………………… Nha Trang, ngày… tháng…. Năm 2007. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG. ĐIỂM CHUNG Bằng số Bằng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc. ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP. Họ và tên sinh viên: Lê Tiến Quyên. Lớp45 tàu thuyền. Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép. Ngành: Đóng tàu. Cán bộ hướng dẫn: Thạc sĩ. Huỳnh Văn Vũ. 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1. 1. Đối tượng nghiên cứu: Tàu vỏ thép. 1. 2. Phạm quy nghiên cứu: Quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu: Hiểu và lập được quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép. 2. Nội dung nghiên cứu. CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ. 1.1. Tổng quan về ngành công nghiệp đóng sửa tàu vỏ thép tại Việt Nam. 1.2. Giới thiệu năng lực sửa chữa tàu tại công ty HYUNDAI VINASHIN. 1.3. Giới hạn nội dung nghiên cứu. 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 1.3.2. Vấn đề cần nghiên cứu. 1.3.3. Dự kiến kết quả đạt được. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA. 2.1. Các dạng hư hỏng thường gặp của tàu vỏ thép. 2.2. Yêu cầu kinh tế - kỹ thuật đối với công tác sửa chữa tàu vỏ thép 2.2.1.Yêu cầu kinh tế. 2.2.2.Yêu cầu kỹ thuật 2.3. Các cơ sở để lựa chọn phương án sửa chữa. 2.3.1. các dạng phương án sửa chữa. 2.3.2. Lựa chọn phương án. 2.4. Giới thiệu chung về quy trình công nghệ sửa chữa tàu vỏ thép. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA THAY THẾ KẾT CẤU MŨI TÀU VỎ THÉP. 3.1. Giới thiệu chung về tàu sửa chữa. 3.2.Quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép. 3.2.1.Quy trình xác định vùng hư hỏng cần thay thế. 3.2.2. Quy trình cắt bỏ vùng hư hỏng. 3.2.3. Quy trình chế tạo chi tiết kết cấu cần thay thế . 3.2.4. Quy trình lắp chi tiết kết cấu cần thay thế. 3.2.5. Kiểm tra và nghiệm thu. CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ. 4.1. Kết quả. 4.2. Ý kiến đề xuất. 3. Kế hoạch và thời gian thực hiện. Từ ngày 30/07/2007 đến ngày25/08/2007 : Hoàn thành nội dung chi tiết , tìm tài liệu và nghiên cứu đề tài. Từ ngày27/08/2007 đến ngày 22/09/2007: Đi thực tế tại công ty HVS. Từ ngày 23/09/2007 đến ngày 10/11/2007 : Hoàn thành và nộp báo cáo. Nha Trang, ngày 10 – 08- 2007. Cán bộ hướng dẫn. Sinh viên thực hiện. Huỳnh Văn Vũ. Lê Tiến Quyên MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1.1. Tổng quan về ngành công nghiệp đóng sửa tàu vỏ thép tại Việt Nam .2 1.2. Giới thiệu năng lực sửa chữa tàu tại công ty HYUNDAI VINASHIN 4 1.3. Giới hạn nội dung nghiên cứu 7 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 7 1.3.2.Vấn đề cần nghiên cứu 7 1.3.3. Dự kiến kết quả đạt được .7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA 8 2.1. Các dạng hư hỏng thường gặp của tàu vỏ thép 8 2.2. Yêu cầu kinh tế - kỹ thuật đối với công tác sửa chữa tàu vỏ thép 13 2.2.1.Yêu cầu kinh tế 13 2.2.2.Yêu cầu kỹ thuật 15 2.3. Các cơ sở để lựa chọn phương án sửa chữa .17 2.3.1. các dạng phương án sửa chữa 17 2.3.2. Lựa chọn phương án .17 2.4. Giới thiệu chung về quy trình công nghệ sửa chữa tàu vỏ thép .17 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ QUY TÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA THAY THẾ KẾT CẤU MŨI TÀU VỎ THÉP .23 3.1. Giới thiệu chung về tàu sửa chữa .23 3.2.Quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép .25 3.2.1.Quy trình xác định vùng hư hỏng cần thay thế .25 3.2.2. Quy trình cắt bỏ vùng hư hỏng .36 3.2.3. Quy trình chế tạo chi tiết kết cấu cần thay thế 38 3.2.4. Quy trình lắp chi tiết kết cấu cần thay thế 55 3.2.5. Kiểm tra và nghiệm thu 57 CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ .62 4.1. Kết quả 62 4.2. Ý kiến đề xuất .62 PHỤ LỤC 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 LỜI NÓI ĐẦU Công nghiệp đóng và sửa chữa tàu thuỷ là một ngành rất quan trọng đối với các quốc gia, nhất là đối với một quốc gia có đường bờ biển dài như nước ta . Nó có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội , đặc biệt là kinh tế biển, đồng thời phục vụ đắc lực cho sự nghiệp an ninh quốc phòng của tổ quốc. Trong các bộ phận kết cấu thân tàu thì khung giàn mũi thường xuyên phải làm việc trong những điều kiện rất phức tạp và chịu sự va đập của sóng, gió, dòng chảy, do đó nó là bộ phận cực kỳ quan trọng và thường xuyên bị hư hỏng nhất, ảnh hưởng rất lớn đến các tính năng hàng hải của con tàu. Được sự phân công của bộ môn, trong thời gian từ ngày 30/07 đến 10/11/2007, em đã thực hiện đề tài tốt nghiệp nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép, cụ thể ở đây là tàu hàng trọng tải 43500 tấn. Nội dung gồm 4 chương sau: - Chương 1: Đặt vấn đề: Giới thiệu sơ lược tổng quan về ngành công nghiệp đóng sửa tàu thủy Việt Nam, năng lực sửa chữa của công ty Huyndai Vinasin và nội dung cần nghiên cứu. - Chương 2: Cơ sở lựa chọn phương án sửa chữa. - Chương3: Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép. - Chương 4: Thảo luận kết quả. Mặc dù đã hết sức cố gắng và tham khảo rất nhiều tài liệu liên quan, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy thạc sĩ Huỳnh Văn Vũ, nhưng do trình độ kiến thức còn rất hạn chế lại chưa có kinh nghiệm thực tế nên phần đề tài này chắc chắn còn rất nhiều sai sót. Kính mong được sự góp ý và bổ sung của các thầy trong bộ môn để em có thể nắm vững kiến thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em xin chân thành cảm ơn bộ môn đóng tàu khoa kỹ thuật tàu thủy trường đại học Nha Trang, đặc biệt là thầy Huỳnh Văn Vũ đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ và hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp này. Nha Trang, ngày 26-10-2007. Sinh viên thực hiện. Lê Tiến Quyên. 1 CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ. 1.1.TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐÓNG SỬA TÀU VỎ THÉP TẠI VIỆT NAM. 1.1.1.Giới thiệu chung. Với đường bờ biển dài 3200 km và giá nhân công thấp, Việt Nam có một tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp đóng sửa tàu thủy. Việt Nam đã xây dựng trên 60 nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu thuỷ trực thuộc bộ quốc phòng, bộ thủy sản và bộ giao thông vận tải. Trong đó, bộ giao thông vận tải sở hữu số lượng lớn nhất, chiếm hơn 70% công suất tàu thuyền của toàn ngành. Phần lớn sản phẩm trong nước là tàu hàng và tàu đánh bắt hải sản xa bờ. Số lượng các tàu chở dầu loại nhỏ, tàu nạo vét và tàu chở khách cũng tăng lên. Và nhiều loại tàu thuyền nhỏ trong nước đã được xuất khẩu sang các nước láng giềng như Lào, Campuchia và Trung Quốc. Cùng với sự hợp tác của các nhà đầu tư nước ngoài, ngành công nghiệp đóng sửa tàu vỏ thép tại Việt Nam đang phát triển mạnh. Các nhà máy đóng tàu trong nước có khả năng đóng được tàu có trọng tải trên 50 nghìn tấn. Đặc biệt là công ty tàu biển Huyndai Vinashin- một liên doanh giữa nhà máy đóng tàu Huyndai-mipo Hàn Quốc và công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Vinashin có khả năng sửa chữa tàu thuyền có trọng tải 100 nghìn tấn, liên doanh hiện là nhà máy sửa chữa tàu biển lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên do cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn và công nghệ thô sơ, ngành đóng sửa tàu Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu. Hiện nay, công cuộc cải cách kinh tế cùng với sự hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam đã đặt ra một thách thức to lớn đối với các nhà máy đóng sửa tàu trong nước, đòi hỏi toàn ngành phải nâng cao cơ sở hạ tầng, năng lực, cải tiến công nghệ và khả năng cạnh tranh. 1.1.2.Triển vọng về ngành công nghiệp đóng sửa tàu tại Việt Nam. Năm 2005 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp đóng sửa tàu Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: đóng mới, sữa chữa, vận tải, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao, giá trị tổng sản lượng đạt trên 11.000 tỉ đồng. Vinashin đang tiến hành đóng mới tàu 53.000 tấn, tàu 34000 tấn xuất khẩu cho Nhật 2 Bản, hoàn thành và bàn giao tàu hàng 15000 tấn, 3 tàu 12500 tấn choVinalines, bàn giao 1 tàu 1.061TEU cho công ty vận tải biển đông… các cơ sở đóng tàu phía nam như công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn đã đóng mới được tàu hàng 6500tấn. Công ty đóng tàucông nghiệp hàng hải Sài Gòn đã đóng mới xà lan 15000tấn… các đơn vị xây dựng trong Vinashin đã tự thiết kế và thi công thành công các công trình phục vụ đóng tàu như đà tàu 70000tấn, cầu tàu cho tàu 50000tấn… hàng loạt thiết bị chuyên dùng như cần cẩu có sức nâng trên 150 tấn. Dây chuyền làm sạch được đầu tư đồng bộ. Đây là bước phát triển đột phá nhằm chủ động trong công tác xây dựng hạ tầng của Vinashin. Hiện nay, ngành công nghiệp đóng tàu đang có xu hướng chuyển dịch từ các nước châu Âu sang châu Á, đây là cơ hội rất lớn cho ngành công nghiệp tàu thủy và hàng hải nước ta phát triển. Các chuyên gia, các chủ tàu nước ngoài đánh giá rất cao những thành tựu mà công nghiệp tàu thủy đã đạt được trong những năm gần đây và tiềm năng phát triển của ngành trong tương lai. Trong năm năm gần đây chính phủ đã đẩy mạnh đầu tư vào một gói thầu nhằm xây dựng và nâng cao hoạt động toàn ngành thông qua chương trình phát triển công nghiệp tàu thủy 2002-2010, chính phủ cũng đã quyết định đưa đóng tàu trở thành 1 ngành xuất khẩu mũi nhọn. Kết quả tính tới năm 2003, ngành đóng tàu đạt doanh thu tiêu thụ trong nước là 251 triệu USD và 71 triệu USD từ xuất khẩu và dự kiến tăng tổng doanh thu lên 5,11 tỉ USD vào năm 2010. Đóng tàu chuyên chở 14000 tấn, tàu hàng 6500 tấn và tàu chở dầu 100000 tấn. Dự báo số tàu thuyền tăng thêm trong giai đọan 2006-2010 và 2020. Tàu thuyền 2001-2010 2001-2010 2010-2020 2010-2020 Đơn vị Chiếc Triệu tấn Chiếc Triệu tấn Tàu chở hàng 229 1.65 284 2.1 Tàu congtenơ 28 0.47 58 1 Tàu chở dầu 37 1.11 43 Chương trình phát triển ngành đóng tàu Việt Nam gồm 3 giai đoạn: +Giai đoạn 2002-2005: nâng cấp và đổi mới công nghệ tại các nhà máy đóng tàu hiện tại: Hạ Long, Nam Triệu, Bến Kiền, Bạch Đằng, Phà Rừng, Sài Gòn để nâng cao năng lực đóng mới và sửa chữa. Các nhà máy đóng tàu trong tương lai sẽ có khả 3 năng đóng mới những loại tàu thuyền lớn. Hình thành khu công nghiệp hỗ trợ trong liên doanh với các đối tác nước ngoài nhằm sản xuất thép tấm và lắp ráp động cơ diêzen 6000 mã lực và các thiết bị hàng hải trên tàu. +Giai doạn 2006-2010: tiếp tục nâng cấp nhà máy đóng tàu Nam Triệu để tăng cường năng lực đóng mới và sửa chữa tàu congtenơ lên 50000 tấn. Hình thành các nhóm nhà máy đóng tàu ở Dung Quất ,Đồng Nai, Cà Mau, trong đó các xưởng đóng tàu ở Dung Quất sẽ sửa chữa và đóng mới tàu trọng tải tới 100000 tấn, Đồng Nai đóng mới tàu thuyền và tàu chở dầu 30000tấn. +Giai đoạn 2010-2020: dần dần di dời các nhà máy đóng tàu nằm trong thành phố Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng ra các khu công nghiệp ngoại ô thành phố. Ngoài kế hoạch xây dựng và cải tạo các khu công nghiệp đóng tàu trên toàn quốc, ngành đóng tàu cũng đang xây dựng một chiến lược nhằm cải thiện chất lượng đào tạo và các dịch vụ liên quan. Chiến lược này ưu tiên: -Xây dựng một trung tâm mô hình tàu thủy quốc gia để phục vụ mục đích nghiên cứu. -Hiện đại hóa công tác thiết kế và hệ thống kiểm soát quản lý của ngành đóng tàu Việt Nam. -Cộng tác với các trường đại học trong và ngoài nước để hình thành một trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ và nhà nghiên cứu hàng hải để phục vụ công cuộc hiện đại hóa ngành đóng tàu. 1.2. GIỚI THIỆU NĂNG LỰC SỬA CHỮA TÀU TẠI CÔNG TY HYUNDAI VINASHIN. 1.2.1. Giới thiệu chung. Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin - một liên doanh giữa tập đoàn Hyundai Hàn Quốc và tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành lập ngày 30/09/1996 . Hiện nay nhà máy hoạt đông trên các lĩnh vực sửa chữa hoán cải tàu biển và gia công kết cấu thép xa bờ. HVS đang chuẩn bị cho kế hoạch đóng mới tàu biển trong thời gian tới. Từ khi bắt đầu sản xuất kinh doanh năm 1999 đến nay, nhà máy đã sửa chữa hơn 500 chiếc tàu, hoán cải thành công nhiều con tàukết cấu thép xa bờ. HVS đang vươn lên trở thành nhà máy hàng đầu thế giới. HVS với 4700 4 [...]... ở trên, việc sửa chữa kết cấu phần mũi rất khó khăn và phức tạp do đó cần đi sâu nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép sao cho đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật và kinh tế Cụ thể ở đây là đi nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu chở hàng 43500tấn tại nhà máy sửa chữa tàu biển Huyndai Vinasin 1.3.3.Dự kiến kết quả đạt được... Lắp đặt tôn vỏ đáy ngoài ; - Lắp đặt khung xương đáy; - Lắp đặt tôn đáy trong Sau khi lắp đặt toàn bộ các chi tiết và kiểm tra độ chính xác của công tác lắp ráp ta mới tiến hành hàn CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA THAY THẾ KẾT CẤU MŨI TÀU VỎ THÉP 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀU SỬA CHỮA 23 Ta sẽ tiến hành nghiên cứu thiết lập quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi cho tàu chở hàng... VỀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA TÀU VỎ THÉP 2.4.1 Tổ chức công nghệ sửa chữa Trên cơ sở những dạng hư hỏng của tàu vỏ thép mà chúng ta có những công việc sửa chữa khác nhau Các loại sửa chữa tuân theo qui phạm phân cấp gọi là sửa chữa định kỳ, mục đích của công việc sửa chữa định kỳ là đảm bảo cấp của con tàu theo đúng cấp đã được đóng.Trong công việc sửa chữa định kỳ này người ta phân ra: - Sửa chữa. .. 3.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA THAY THẾ KẾT CẤU MŨI TÀU VỎ THÉP 3.2.1 .Quy trình xác định vùng hư hỏng 1 .Công tác chuẩn bị Do tàu sửa chữa bị hư hỏng ở phần ngâm nước của thân tàu nên nhất thiết phải đưa tàu vào ụ khô để xác định chính xác vùng hư hỏng của con tàu và thuận tiện cho việc sửa chữa Chuẩn bị tốt căn tàu trong ụ trước khi đưa tàu vào ụ để đảm bảo tính an toàn cho tàu 25 Hình 3.2: tàu. .. thể sửa chữa phần hư hỏng của con tàu, cần có một quy trình công nghệ sửa chữa hợp lý vừa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của con tàu như ban đầu đồng thời phải thoả mãn nhu cầu chủ tàu Việc sửa chữa kết cấu mũi tàu bị hư hỏng bao gồm các công việc chính sau đây : - Xác định vùng hư hỏng ; - Chế tạo chi tiết cần thay thế theo phương pháp phân đoạn; - Cắt bỏ vùng hư hỏng ; - Lắp ráp chi tiết kết cấu cần thay. .. khi sửa chữa lại xuất hiện Trong nhiều trường hợp nguyên nhân gây nứt chính là do chi tiết kết cấu không đúng gây ứng suất tập trung cho nên nhiều khi chỉ cần thay đổi kết cấu chút ít có thể loại trừ hoàn toàn hiện tượng rạn nứt Tuỳ thuộc vào chiều dài và nhóm rạn nứt mà có công nghệ hàn xử lý vết nứt cho phù hợp 2.4.6 .Thay thế sửa chữa kết cấu bị hư hại 1 .Thay thế tôn vỏ Công tác thay thế tôn vỏ chỉ... tài này, kết hợp lý thuyết với thực tiễn, có tham khảo các tài liệu kĩ thuật có liên quan, cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn thạc sĩ Huỳnh Văn Vũ và các kỹ sư tại công ty Hyundai Vinashin, em sẽ lập được quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép tối ưu nhất CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA 2.1 CÁC DẠNG HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP CỦA TÀU VỎ THÉP 8 Thân tàu bị... hợp sửa chữa phần ngâm nước của thân tàu hoặc thay thế một số chi tiết kết cấu lớn, nhất thiết phải đưa tàu lên ụ Sau khi đã đưa tàu vào vị trí sửa chữa, để phục vụ cho việc xem xét kỹ lưỡng các khuyết tật cũng như việc sửa chữa sau này, hệ thống giàn giáo và lối đi lại, vận chuyển phải đảm bảo đầy đủ an toàn và tiếp cận tới vị trí sửa chữa Trước khi tiến hành thay thế hoặc sửa chữa một chi tiết kết cấu. .. ÁN SỬA CHỮA 2.3.1 Các dạng phương án sửa chữa Dựa vào mức độ hư hỏng của con tàu và khả năng sửa chữa của nhà máy mà người ta có các dạng phương án sửa chữa sau: 17 + Sửa chữa rời rạc: tức là các chi tiết kết cấu bị hư hại ở những vị trí khác nhau của con tàu thì chúng ta tiến hành sửa chữa thay thế những phần bị hư hỏng của từng chi tiết một cách trực tiếp + Sửa chữa khối: tức là các chi tiết kết cấu. .. biển về: - Sửa chữa trung bình: hàng năm ; - Sửa chữa lớn : bốn năm một lận Ngoài các công việc sửa chữa định kỳ trong các nhà máy sửa chữa tàu thường gặp một số công việc sửa chữa khác nhau: - Sửa chữa tai nạn đối với những con tàu gặp nạn trên biển kéo về; 18 - Hoán cải nhằm cải tiến một số bộ phận hoặc thay đổi công dụng con tàu; - Sửa chữa khôi phục chỉ tiến hành đối với những con tàu bị cháy . sửa chữa. 3.2 .Quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép. 3.2.1 .Quy trình xác định vùng hư hỏng cần thay thế. 3.2.2. Quy trình cắt. TẠI CÔNG TY HYUNDAI VINASHIN. 1.2.1. Giới thiệu chung. Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin - một liên doanh giữa tập đoàn Hyundai Hàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép, Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép, Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép, Giới thiệu chung. Sửa chữa tàu., Rạn nứt., Tai nạn trên biển. Cháy và nổ., Ăn mòn. CÁC DẠNG HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP CỦA TÀU VỎ THÉP., Sinh vật biển., Chi phí sản suất. Năng suất lao động cao., Giá thành sản phẩm là thấp nhất. Tính chính xác. Tính khả thi. Tính an tồn., Tổ chức công nghệ sửa chữa., Phân loại các chi tiết để sửa chữa. Xử lý các vết nứt., GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀU SỬA CHỮA., Chế tạo đà ngang đáy sườn 210. Chế tạo đà ngang đáy sườn 210+1500., Chế tạo đà ngang đáy sườn 211. Chế tạo đà ngang đáy sườn 212. chế tạo sườn 212+2160., Chế tạo các chi tiết khác. Xem phụ lục Vạch dấu các đường kiểm nghiệm lên tôn đáy., Độ tin cậy, tuổi thọ và tính bền vững. Thay thế đường sườn bị hư hỏng. Thay thế kết cấu hư hỏng bằng phương pháp phân đoạn. Lắp ráp các chi tiết kết cấu vào vị trí . Lắp ráp phân đoạn đáy vào thân tàu., Lắp ráp các chi tiết sống dọc đáy. Lắp ráp các gia cường. Lắp ráp tơn vỏ còn lại., Biến dạng hàn và biện pháp giảm biến dạng., KẾT LUẬN. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay