Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang

120 314 5
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 20:26

... Cơ sở lý luận vấn đề quản lý đổi PPGD trẻ trường mầm non Chương Thực trạng công tác quản lý đổi PPGD trẻ trường mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Chương Một số giải pháp quản lý đổi PPGD... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỒI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội, giáo dục thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang...2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang , Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang , Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn