Kinh tế ven biển hà tĩnh trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2014

133 397 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH _ LÊ THỊ HOÀI KINH TẾ VEN BIỂN HÀ TĨNH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ NGHỆ AN - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH _ LÊ THỊ HOÀI KINH TẾ VEN BIỂN HÀ TĨNH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2014 Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số: 602.203.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ Cán hướng khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG VĂN NGHỆ AN - 2015 LỜI CẢM ƠN Hoàn thành khóa luận này, nỗ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ thầy cô giáo người thân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Trọng Văn, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận tình suốt trình thực đề tài hoàn thiện khóa luận Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khích lệ vật chất tinh thần để có điều kiện học tập, nghiên cứu tốt Do nguồn tài liệu, thời gian hạn chế thân bước đầu nghiên cứu đề tài khoa học mới, chắn khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót Rất mong bảo hội đồng khoa học bạn! Vinh, tháng 10 năm 2015 Tác giả Lê Thị Hoài MỤC LỤC Trang 3.3.1 Thiên tai cố môi trường biển, biến đổi khí hậu nước biển dâng .93 3.3.2 Suy giảm chất lượng môi trường 95 3.3.3 Suy giảm tài nguyên sinh học 96 3.3.4 Xung đột ngành, lĩnh vực 98 3.3.4.1 Quản lý theo ngành dọc 98 3.3.4.2 Đô thị hóa địa phương ven biển .99 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Trang 3.3.1 Thiên tai cố môi trường biển, biến đổi khí hậu nước biển dâng .93 3.3.2 Suy giảm chất lượng môi trường 95 3.3.3 Suy giảm tài nguyên sinh học 96 3.3.4 Xung đột ngành, lĩnh vực 98 3.3.4.1 Quản lý theo ngành dọc 98 3.3.4.2 Đô thị hóa địa phương ven biển .99 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, biển có vai trò quan trọng tồn phát triển dân tộc ta, công dựng nước giữ nước nhân dân ta Do đó, đất nước hoàn toàn giải phóng, biển tài nguyên biển mối quan tâm Đảng Nhà nước ta Ngày nay, mở cửa kinh tế, hội nhập vào kinh tế khu vực giới đổi mang tính bước ngoặt tư kinh tế Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam kể từ Đại hội VI sở đường lối đổi nói chung Trong hội nhập đó, kinh tế biển xác định lĩnh vực đóng vai trò “động lực thời đại” trở thành chiến lược phát triển kinh tế nước ta Thế kỉ XXI kỉ biển đại dương, nên khai thác lợi biển trở thành vấn đề quan trọng mang tính chiến lược hầu hết quốc gia biển Việt Nam quốc gia có biển với nhiều tiềm năng, với xu hướng lấy kinh tế biển vùng ven biển làm tảng động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Do đó, với “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Việt Nam mong muốn tỉnh ven biển trở thành “khu vực” phát triển tiên phong vượt trội hẳn so với phát triển nước Hà Tĩnh tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ xu chung nước Công nghiệp hóa, đại hóa Hà Tĩnh tác động đến tất địa bàn tỉnh, từ miền núi, trung du, đồng đến ven biển, diễn tập trung trọng điểm vùng ven biển Vùng ven biển Hà Tĩnh xem vùng có tiềm lợi thế, đồng thời vùng nằm chiến lược kinh tế mang tính thời đại đất nước Hà Tĩnh có đường bờ biển dài 137 km thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên Kỳ Anh với diện tích thềm lục địa khoảng 18.400 km2 Hà Tĩnh có mỏ sắt Thạch Khê với trữ lượng lớn nước, có Khu kinh tế Vũng Áng khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với khu kinh tế khác khu vực miền Trung, tạo thành chuỗi khu kinh tế có mối liên kết chặt chẽ với bước trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm công nghiệp luyện kim - dịch vụ cảng biển - du lịch khu vực Bắc Trung Bộ; Là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng thị trường khu vực Bắc Trung Bộ trở thành cầu nối với thị trường Lào Đông Bắc Thái Lan Với tiềm năng, lợi vậy, Hà Tĩnh có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ven biển, bối cảnh nước ta ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Trước thời kỳ đổi mới, kinh tế ven biển Hà Tĩnh chưa quan tâm mức nên không phát triển tương xứng với tiềm sẵn có Kéo theo đời sống vật chất tinh thần cư dân ven biển Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn không bắt kịp với xu hướng đất nước Từ đổi đến nay, kinh tế ven biển Hà Tĩnh có khởi sắc, thúc đẩy nhanh trình công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh nhà Đặc biệt, thực Nghị Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Chương trình hành động thực Chiến lược biển đến năm 2020, với mục tiêu "phấn đấu đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh mạnh biển, trở thành trung tâm kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ; kinh tế biển trở thành động lực thúc đẩy phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, củng cố quốc phòng, anh ninh; gắn với bảo vệ phát triển môi trường biển, kinh tế biển đóng góp 55% GDP tỉnh" Ngày 27 tháng 11 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 Trong có quan điểm phát triển: "Tập trung nguồn lực để phát triển ngành kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế động lực, phát triển mạnh kinh tế biển ven biển, tạo chuyển biến bản, đột phá chất lượng tăng trưởng gắn với thực đổi mô hình tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp; bước xây dựng Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp lớn đất nước" Do đó, năm qua, hoạt động kinh tế - xã hội vùng ven biển Hà Tĩnh diễn sôi động, đạt nhiều kết quan trọng nhiều lĩnh vực, đặc biệt khai thác chế biến tài nguyên khoáng sản; kinh tế hàng hải giao thông biển; du lịch; khai thác nuôi trồng thủy sản Trong Khu kinh tế Vũng Áng Thủ tướng Chính phủ lựa chọn Khu kinh tế ven biển nước để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 Có thể nói, trình đổi tác động trực tiếp lên khu vực ven biển Hà Tĩnh làm biến đổi cục diện khu vực so với truyền thống nhiều phương diện: kinh tế, đời sống vật chất tinh thần, an ninh quốc phòng Tuy nhiên, dù đánh giá tỉnh có tiềm năng, lợi lớn phát triển kinh tế biển, Hà Tĩnh chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội nói chung Những biến đổi tiêu cực đời sống dân cư mặt trái lối sống công nghiệp đô thị, kinh tế thị trường mang lại vấn đề an ninh biển đòi hỏi quan tâm quan chức Mong muốn làm rõ phát triển ngành kinh tế ven biển Hà Tĩnh tác động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng Hà Tĩnh, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế ven biển thời kỳ đổi mới, chọn đề tài: “Kinh tế ven biển Hà Tĩnh thời kỳ đổi từ năm 1986 đến năm 2014” Lịch sử nghiên cứu vấn đề “Kinh tế ven biển Hà Tĩnh thời kỳ đổi từ năm 1986 đến năm 2014” đề tài hoàn toàn mẻ Do đó, thời điểm chưa có công trình nghiên cứu cụ thể vấn đề Vấn đề điểm qua tham luận, báo cáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh bàn kinh tế Hà Tĩnh nói chung như: Tham luận Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh Hội thảo khoa học “Khai thác tiềm biển, đảo phát triển bền vững Quảng Ngãi miền Trung” với tên gọi: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, khai thác hiệu tiềm năng, lợi biển Hà Tĩnh mục tiêu phát triển bền vững”; Báo cáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về: “Sơ kết năm năm thực Nghị Trung ương khóa X Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Dự thảo UBND tỉnh Hà Tỉnh về: “Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến 2030”… Đồng thời, số khía cạnh khác vấn đề đề cập đến ấn phẩm như: “Hà Tĩnh đường phát triển” Chu Viết Luận; “Tình hình kinh tế - xã hội Hà Tĩnh sau 20 năm tái lập tỉnh (1991 - 2011) Cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh; “Lịch sử Đảng tỉnh Hà Tĩnh tập III (1975 2010) Ban chấp hành Đảng Hà Tĩnh… Nhìn chung với tư liệu tiếp cận được, sở hệ thống kết nghiên cứu kinh tế Hà Tĩnh thời kỳ đổi mới, nhận thấy công trình chung chung, chưa thực sâu vào vấn đề mà đề 113 46 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo số nét chủ yếu kinh tế xã hội đầu năm 1994, 12/04/1994 47 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh tế xã hội năm 1995 phương hướng nhiệm vụ năm 1996 48 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo số tình hình kinh tế xã hội tháng 11/1995, 22/11/1995 49 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1995 nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1996, 18/12/1995 50 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo việc thực tiêu kinh tế xã hội năm 1996, 8/3/1997 51 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội - ANQP tháng 10 năm 1997, 23/10/1997 52 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội - ANQP 10 tháng, ước thực năm 1997 số nhiệm vụ lại tháng cuối năm, 20/11/1997 53 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo đánh giá thực kế hoạch kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 1998; Nhiệm vụ bản, mục tiêu chủ yếu giải pháp kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 1999,27/12/1998 54 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng năm 2005, 29/7/2005 55 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo kết đầu tư chương trình PTNT thủy sản năm 2006 dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2007, 26/4/2006 56 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 2010, 12/7/2006 114 57 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo tóm tắt đánh giá thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005, nhiệm vụ phát triển năm tiếp theo; tình hình triển khai công trình trọng điểm quốc gia địa bàn, 1/8/2006 58 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội Hà Tĩnh định hướng phát triển thời gian tới, 14/8/2006 59 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005; nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm tiếp theo, 5/10/2006 60 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo tình hình thực kinh tế - xã hội tháng đầu năm dự kiến năm 2006, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2007,5/10/2006 61 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo sơ kết năm thực Nghị TW khóa X Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, 25/4/2012 62 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kết năm thực kế hoạch năm 2011 - 2015; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2014, 6/12/2013 63 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển năm 2015, 10/12/2014 64 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chiến lược quản lí tổng hợp đới bờ năm 2020 định hướng năm 2030 65 UBND tỉnh Hà Tĩnh, Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 66 UBND tỉnh Hà Tĩnh (2007), Chương trình hành động thực Chiến lược biển Hà Tĩnh đến năm 2020 (tại Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 14/11/2007), Hà Tĩnh 115 67 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2013), Dự thảo chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến 2030, Hà Tĩnh, 68 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2013), “Khai thác tiềm biển, đảo phát triển bền vững Quảng Ngãi miền Trung” Viện khoa học xã hội Việt Nam 69 Viện Khoa học xã hội Việt Nam Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn (2007), Tầm nhìn kinh tế biển phát triển thủy sản Việt Nam, kết Hội thảo khoa học, Hà Nội 70 WWW.baohatinh.vn 71 WWW.kktvungang-hatinh.gov.vn 72 WWW.sonongnghiephatinh.gov.vn 73 WWW.dpihatinh.gov.vn 74 WWW.kkthatinh.gov.vn 75 WWW.hatinh.gov.vn 76 vanhoahatinh.gov.vn 116 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ VEN BIỂN HÀ TĨNH Hình Sơ đồ vị trí địa lý vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh Biểu đồ Cơ cấu sử dụng đất vùng ven biển so với toàn tỉnh (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2012) 117 Biểu đồ Nhiệt độ lượng mưa trung bình tháng từ năm 2008-2012 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2012) Biểu đồ Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2012) 118 Biểu đồ Sản lượng thủy sản nước mặn, lợ (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2012) Hình Các nguồn tài nguyên khoáng sản ven bờ tỉnh Hà Tĩnh (Nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh) 119 Hình Bãi biển Thiên Cầm Khu kinh tế Vũng Áng 120 Hình Tiềm du lịch Hà Tĩnh (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hà Tĩnh) 121 Hình Bản đồ hệ thống đường quy hoạch có Hà Tĩnh (Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050) Biểu đồ Dân số vùng ven biển (nghìn người) (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2012) 122 Hình 6: Nuôi tôm cát phương pháp vun đập, trải bạt mặt đất, độ sâu từ 1,5 đến m HTX Xuân Thành, xã Xuân Phổ (Nghi Xuân) cho lợi nhuận tỷ đồng/năm Hình 7:Tàu hàng đối tác tàu lai dắt cảng Vũng Áng - Việt Lào kèm vào cảng “ăn” hàng 123 Hình 8: Toàn cảnh khu kinh tế Vũng Áng - Kỳ Anh Hình Biển Thiên Cầm 124 Hình 10.Mô hình trồng rau cát Hà Tĩnh phát huy hiệu Hình 11: Làm muối Hà Tĩnh 125 Hình 12 Sạt lở bờ biển huyện Lộc Hà sau bão số năm 2012 Hình 13 Thu gom dầu tràn bờ biển Kỳ Anh (14/2/2007) 126 Hình 14 Bản đồ nguy ngập vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh với kịch nước biển dâng cao 100 cm (Nguồn: Kịch Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam,Bộ TN&MT (2012) Hình 15 Rừng ngập mặn xã Hộ Độ bị chết (2008) 127 Hình 16 Sơ đồ công nghiệp Hà Tĩnh (Nguồn: Sở Công thương Hà Tĩnh) [...]... biển Hà Tĩnh 3.2 Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài có nhiệm vụ làm rõ: - Tình hình kinh tế ven biển Hà Tĩnh trước thời kỳ đổi mới - Tình hình kinh tế ven biển Hà Tĩnh trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2014 - Tác động của kinh tế ven biển Hà Tĩnh đối với kinh tế - xã hội Hà Tĩnh 3.2.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sâu về kinh tế ven biển Hà Tĩnh trong thời. .. hóa sự phát triển kinh tế ven biển Hà Tĩnh từ khi đổi mới đến năm 2014 trong xu thế hội nhập quốc tế của đất nước Từ việc phân tích những tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế ven biển, đề tài làm rõ những sự chuyển biến của kinh tế Hà Tĩnh qua các thời kỳ trước và trong đổi mới Đề tài cũng phân tích, đánh giá một cách khách quan những tác động của kinh tế ven biển Hà Tĩnh đối với kinh tế - xã hội, an... tế ven biển tương xứng với tiềm năng sẵn có trong thời kỳ mới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Hà Tĩnh, nhất là đối với vùng biển, đặc biệt khi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 27 CHƯƠNG 2 KINH TẾ VEN BIỂN HÀ TĨNH TRONG THỜI KỲ 1986 - 2014 2.1 Sự cần thiết phát triển kinh tế biển và ven biển trong. .. ninh quốc phòng Hà Tĩnh Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra những thực trạng và một số giải pháp về sự phát triển kinh tế ven biển Hà Tĩnh ngày nay 6 Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lụ, phần nội dung của đề tài gồm có ba chương: - Chương 1: Kinh tế ven biển Hà Tĩnh trước thời kỳ đổi mới - Chương 2: Kinh tế ven biển Hà Tĩnh trong thời kỳ 1986 - 2014 - Chương... thời kỳ đổi mới từ 1986 - 2014 với những vấn đề chủ yếu: đặc điểm dân cư ven biển, tiềm năng kinh tế ven biển, các ngành kinh tế ven biển và tác động của kinh tế ven biển 4 Phương pháp nghiên cứu của đề tài Luận văn dựa vào chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu Đây là đề tài lịch sử kinh tế nên nội dung được thể hiện theo trình tự thời. .. - 2014 - Chương 3: Vai trò của kinh tế ven biển đối với kinh tế - xã hội Hà Tĩnh 7 CHƯƠNG 1 KINH TẾ VEN BIỂN HÀ TĨNH TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI Lịch sử nhân loại đã cho thấy nhiều nước phát triển trên thế giới đều là những quốc gia có biển Biển là một nguồn lực hết sức quan trọng cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi nền kinh tế của mỗi nước chịu tác động mạnh... cập đến Do đó, trên cơ sở kế thừa những kết quả của những người đi trước, chúng tôi sẽ đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống, khách quan về kinh tế ven biển Hà Tĩnh trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2014 3 Đối tượng nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dưới góc độ lịch sử kinh tế, làm rõ tiềm năng, sự phát triển các ngành kinh tế ven. .. dầu khí ngoài khơi, vận tải biển và dịch vụ cảng biển (gọi là kinh tế hàng hải), dịch vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, du lịch biển Khác với kinh tế biển, kinh tế ven biển lại bao gồm toàn bộ các hoạt động kinh tế ở dải ven biển (có thể tính theo địa bàn các xã ven biển, các huyện ven biển hoặc cũng có thể là các tỉnh tiếp giáp biển - có địa giới tiếp giáp biển) , bao gồm cả các lĩnh vực: nông, lâm, ngư... các địa phương ven biển Hà Tĩnh giảm từ 714.860 nghìn người năm 2007 xuống còn 626.070 nghìn người năm 2012 Cũng như nhiều tỉnh thành ven biển khác, mật độ dân số của các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh không đồng đều Dân số tập trung cao ở thành phố ven biển là những nơi có hoạt động kinh tế - xã hội phát triển và có cơ sở vật chất hạ tầng tốt hơn ở các địa phương khác Tại thành phố Hà Tĩnh, mật độ dân... nền kinh tế quốc dân Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng, khi nói tới kinh tế biển, tức là ta nói đến một khu vực hay một vùng kinh tế dùng để phân biệt với vùng kinh tế đất liền Về mặt khái quát có thể hiểu kinh tế biển là tổng thể các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển, ven biển và hải đảo Các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển bao gồm: Đánh bắt hải sản, khai thác dầu khí ngoài khơi, vận tải biển ... triển kinh tế ven biển thời kỳ đổi mới, chọn đề tài: Kinh tế ven biển Hà Tĩnh thời kỳ đổi từ năm 1986 đến năm 2014 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Kinh tế ven biển Hà Tĩnh thời kỳ đổi từ năm 1986 đến. .. tế ven biển Hà Tĩnh trước thời kỳ đổi - Tình hình kinh tế ven biển Hà Tĩnh thời kỳ đổi từ năm 1986 đến năm 2014 - Tác động kinh tế ven biển Hà Tĩnh kinh tế - xã hội Hà Tĩnh 3.2.2 Phạm vi nghiên... thời kỳ đổi - Chương 2: Kinh tế ven biển Hà Tĩnh thời kỳ 1986 - 2014 - Chương 3: Vai trò kinh tế ven biển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh 7 CHƯƠNG KINH TẾ VEN BIỂN HÀ TĨNH TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế ven biển hà tĩnh trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2014 , Kinh tế ven biển hà tĩnh trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2014 , Kinh tế ven biển hà tĩnh trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay