Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

88 388 7
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 13:51

... trạng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2.3 Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông. .. việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Cao Lãnh Song song với kết đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại. .. đại hóa 1.2 Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn , Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn , Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn