Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội từ năm 1998-2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010

87 333 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2013, 16:36

Luận văn kinh tế: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội từ năm 1998-2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội từ năm 1998-2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội từ năm 1998-2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội từ năm 1998-2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010, Chiến lợc phát triển Khái niệm chiến lợc phát triển, Các quan điểm cơ bản của chiến lợc hệ quan điểm Hệ thống mục tiêu chiến lợc, Công ty điện tử viễn thông quân đội Vietel, C¬ cÊu tỉ chøc, Các dịch vụ mới, Các dịch vụ viễn thông tại các điểm công cộng, Doanh thu các dịch vụ của công ty thời kỳ 1996-2000, Phân tích chi phí kinh doanh dịch vụ BC-PHBC1996-2000 Những đặc điểm của đội ngũ lao động, Cơ sở vật chất kỹ thuật và khai thác Bu chính Những tồn tại khác ảnh hởng đến việc SXKD của công ty, Thời cơ Thách thức, Về vị trí và trách nhiệm Về phát triển mạng lới Bu chính, Phát triển dịch vụ Hoạt động kinh doanh và quản lý của Bu chính Phát triển cơ sở hạ tầng mạng lới Bu chính, Nâng cao căn bản chất lợng các dịch vụ bu chính Phát triển thị trờng Phát triển khoa học công nghệ, Xác định các điều kiện cơ bản để thực hiện chiến lợc, Sự cần thiết của việc huy động và sử dụng hợp lý các nguồn vốn, Giải pháp về việc phát triển các dịch vụ mới, Sự cần thiết của công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn