Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 TS. Trần Quang Trung

11 355 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2016, 15:54

2-1 Định giá sản phẩm dịch vụ Chương McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The McGraw-Hill Companies, Inc.6 Bài giảng Kế toán quản trị - Chương Mục tiêu Hiểu tầm quan trọng việc định giá sản phẩm Liệt kê giải thích năm nhân tố ảnh hưởng đến định giá Hiểu mô hình định giá kinh tế nhằm tối đa hoá lợi nhuận Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá khác Thảo luận vấn đề liên quan định giá cho sản phẩm Mô tả ràng buộc luật pháp việc định giá sản phẩm McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương I Các vấn đề chung định giá Tầm quan trọng định giá Trong sản xuất kinh doanh có mức giá cân nhất? Định giá định quan trọng, tác động quan trọng đến thịnh vượng công ty Định giá không định trình tiếp thị mà định liên quan đến tất hoạt động kinh doanh công ty Định giá tác động lớn đến nhu cầu tiêu thụ khách hàng ảnh hưởng đến lợi nhuận thị phần công ty Định giá ảnh hưởng đến khả cạnh tranh McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-2 I Các vấn đề chung định giá Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá Vòng đời sản phẩm Mục tiêu doanh nghiệp Mức độ cạnh tranh Thông tin chi phí nhu cầu Các vấn đề pháp luật, trị đạo đức Các phương pháp định giá trước McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương I Các vấn đề chung định giá Định giá cấu trúc thị trường Sức mạnh thị trường doanh nghiệp - Sức mạnh thị trường lớn doanh nghiệp có sức mạnh việc tự định giá - Sự quan trọng chiến lược - Hành vi đối thủ cạnh tranh Giới hạn định giá - Là mức giá với chi phí bình quân tối thiểu đối thủ tiềm tàng có mức chi phí trung bình cao McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương I Các vấn đề chung định giá Định giá cấu trúc thị trường (tiếp) VND AC Đối thủ PL AC nhà độc quyền McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Q Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-3 II Các chiến lược định giá Liệu doanh nghiệp có biết CP DT? Rất khó khăn để DN xác định giá bán tối đa hóa lợi nhuận đầu Khó khăn việc dự đoán hành vi đối thủ cạnh tranh Định giá dựa chi phí Việc phân tích thị trường cho tất SP khó khăn tốn nhu cầu định giá cần phải nhanh Nó cung cấp cho nhà quản lý xuất phát điểm cho sách định giá McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Định giá dựa chi phí (tiếp) Số liệu chi phí sản xuất giá thành sản phẩm thường sử dụng làm mức giá sàn (floor price) Trong dài hạn, giá bán phải bù đắp toàn chi phí (vì sao?) Giá bán xác định: Giá bán = Chi phí + (% cộng thêm vào CP x CP) Số liệu chi phí sử dụng công thức định giá cung cấp hệ thống kế toán chi phí McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Định giá dựa chi phí (tiếp) Hai vấn đề lớn đặt đây: Chi phí sử dụng để tính toán tốt Tỷ lệ cộng thêm vào chi phí để định giá bán xác định McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-4 II Các chiến lược định giá 1/ Xác định tỷ lệ cộng thêm vào chi phí theo kiểu hoàn vốn đầu tư Sử dụng tỷ lệ hoàn trả vốn theo yêu cầu để xác định tỷ lệ cộng thêm vào chi phí, xác định: LN mục tiêu = Vốn ĐT bình quân x ROI mục tiêu 2/ Xác định tỷ lệ cộng thêm vào chi phí dựa chi phí bình quân Nếu sử dụng chi phí bình quân làm sở cho việc định giá, tỷ lệ cộng thêm vào chi phí xác định sau: Mức cộng thêm vào chi phí (%) Lợi nhuận mục tiêu = Số lượng dự kiến x Chi phí đơn vị dự kiến McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá 3/ Xác định tỷ lệ cộng thêm vào chi phí dựa chi phí sản xuất đơn vị Nếu sử dụng chi phí sản xuất đơn vị làm sở cho việc định giá, tỷ lệ cộng thêm vào chi phí xác định sau: Lợi nhuận + Chi phí bán hàng Mức cộng mục tiêu quản lý doanh nghiệp thêm vào = -chi phí (%) Sản lượng dự kiến x Chi phí sản xuất đơn vị McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá 3/ Xác định tỷ lệ cộng thêm vào chi phí dựa chi phí sản xuất đơn vị (tiếp) Cung cấp mức giá chấp nhận – coi công với tất nhóm Thường cung cấp hệ thống kế toán chi phí doanh nghiệp – hiệu chi phí dược dùng để định giá Nhược điểm: - Bỏ qua kiểu ứng xử chi phí doanh nghiệp - Không phù hợp với phân tích CVP McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-5 II Các chiến lược định giá 4/ Xác định tỷ lệ cộng thêm vào chi phí dựa chi phí biến đổi đơn vị Nếu sử dụng chi phí biến đổi đơn vị làm sở cho việc định giá, tỷ lệ cộng thêm vào chi phí xác định sau: Mức cộng Lợi nhuận mục tiêu + Chi phí cố định thêm vào = -chi phí (%) Sản lượng dự kiến x Chi phí biến đổi đơn vị McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá 4/ Xác định tỷ lệ cộng thêm vào chi phí dựa chi phí biến đổi đơn vị (tiếp) Đề cập đến kiểu ứng xử chi phí cách đồng chi phí cố định Số liệu chi phí biến đổi có ích cho định giá bán ngắn hạn Nhược điểm: - Giá bán dài hạn phải bù đắp chi phí mức lợi nhuận chấp nhận - Các nhà quản lý phải sử dụng tỷ lệ cộng thêm vào chi phí cao sử dụng chi phí biến đổi McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Ví dụ: Xem xét số liệu tình hình sản xuất kinh doanh công ty M Phòng kế toán ước tính chi phí sản xuất tiêu thụ sản phẩm X công ty sau: Số lượng sản phẩm tiêu thụ ước tính/năm : 50.000 SP Vốn đầu tư bình quân : 2.000 Tr.đ Chi phí sản xuất ước tính: Nguyên liệu trực tiếp/đơn vị : 10 Ng.đ Lao động trực tiếp/đơn vị : Ng.đ Sản xuất chung biến đổi/đơn vị : Ng.đ Chi phí sản xuất chung cố định : 400 Tr.đ Chi phí bán hàng quản lý biến đổi/đơn vị : 10 Ng.đ Chi phí bán hàng quản lý cố định : 200 Tr.đ McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-6 II Các chiến lược định giá a/ Giả sử Công ty M muốn đạt mức sinh lời vốn bình quân 25%/năm, giá bán sản phẩm X phải bao nhiêu? LN mục tiêu = ??? Giá bán =??? b/ Giả sử chi phí xác định cho loại, tỷ lệ cộng thêm vào chi phí cho loại để giá bán xác định câu a? Chi phí bình quân : 44 Ng.đ Chi phí sản xuất đơn vị : 30 Ng.đ Chi phí biến đổi đơn vị : 32 Ng.đ McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Định giá theo thị trường Cho chi phí sản phẩm nội không liên quan nhiều đến việc định giá Cố gắng loại bỏ điểm yếu định giá theo CP, có tính đến yếu tố thị trường Nhận dạng giá để so sánh chìa khoá sử dụng định giá dựa theo thị trường Các đối thủ thị trường có liên quan mặt địa lý kênh phân phối Giá cạnh tranh thay đổi liên tục, điều quan trọng có số chế để thu thập số liệu giá thường xuyên McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Định giá theo thị trường (tiếp) Hiệu suất giá cân nhắc sử dụng định giá theo thị trường Hầu hết sản phẩm có cách nhiều để tính hiệu suất giá Nhiều sản phẩm có đặc trưng hiệu suất giá làm cho giá bán cao giá trị thực Giá thị trường hàm số giá thị trường có liên quan McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-7 II Các chiến lược định giá Định giá theo thiết kế Định giá trước sản xuất Cho giá mục tiêu, đặc trưng sản phẩm số lượng bán dự báo, DN thiết kế sản phẩm phương pháp sản xuất để đảm bảo mức lợi nhuận mục tiêu công ty Ví dụ: Nhóm kỹ sư thiết kế công ty sản xuất mũ bảo hiểm xe máy nghiên cứu thay loại mũ có quai mềm bền Nghiên cứu thị trường cho thấy công ty bán 500.000 mũ loại giá bán sỉ 120 ngàn đồng/cái Công ty đặt tỷ lệ lãi mục tiêu 40% cho loại sản phẩm Vậy CP sản xuất mũ để đạt mức LN đề ra? McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Định giá theo vòng đời sản phẩm Mỗi sản phẩm đề có vòng đời riêng ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm Mỗi giai đoạn vòng đời sản phẩm đưa đến chiến lược định giá khác McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Doanh thu qua giai đoạn SP chưa trở nên lỗi thời SP trở nên lỗi thời O (1) G.thiệu (2) T.trưởng McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA (3) Bão hòa T.gian (4) Suy thoái Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-8 II Các chiến lược định giá Định giá sản phẩm Định giá cho sản phẩm định mang nhiều thách thức Rất khó để định giá cho sản phẩm so với sản phẩm có thị trường Có nhiều yếu tố không chắn: - Nhu cầu - Chi phí - Cạnh tranh - ??? McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Định giá sản phẩm (tiếp) Thực nghiệm tiếp thị sản phẩm (trước đưa sản phẩm thị trường) Chọn chiến lược định giá: - Định giá thoáng (Skimming pricing) - Định giá thâm nhập (penetration pricing) McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Định giá chuyển nhượng Các công ty lớn thường có phận trực thuộc phận mua bán từ phận khác Bộ phận A nên tính giá phận B cho sản phẩm họ bao nhiêu, bán với chi phí? Nếu vậy, nên tính theo loại chi phí nào, thu hút đầy đủ chi phí biến đổi? Định giá chuyển nhượng để công ty đạt lợi nhuận tối đa? Nếu phận chưa hoạt động hết công suất, nên bán cho phận B mức CPBĐ McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-9 II Các chiến lược định giá Định giá chuyển nhượng (tiếp) Nếu phận A hoạt động hết khả năng, nên bán cho phận B với mức giá thị trường Ví dụ 1: Doanh nghiệp xây dựng PAVECO mở hai công ty Một chuyên khai thác cát sỏi chuyên làm đường giao thông Công ty cát sỏi có công suất khai thác 10.000 m3/tháng bán với mức giá 200 ng.đồng/m3 CPBĐ/khối 40 ngàn đồng Công ty cát sỏi hoạt động mức 4.000 m3/tháng công ty làm đường đặt hàng 5,000 m3/tháng Bộ phận cát sỏi nên bán cho phận làm đường với mức giá ngàn đồng/m3? McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Định giá chuyển nhượng (tiếp) Ví dụ 2: Giờ mùa xây dựng Công ty cát sỏi hoạt động hết công suất Công ty làm đường đặt hàng đặn 5.000m3/tháng Công ty cát sỏi bán với mức giá bao nhiêu/m3? - Nếu giá sỏi bên thấp giá bán công ty? - Nếu giá sỏi bên cao giá bán công ty? Đinh giá chuyển nhượng chuyển LN công ty với Tiết kiệm thuế coi phương thức tìm kiếm LN McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Định giá trường hợp đặc biệt Có nhiều định giá bán tình đặc biệt/bất thường: Đấu thầu cạnh tranh Còn lực nhàn rỗi Hoạt động điều kiện khó khăn Đơn hàng đặc biệt … Mô hình định giá dựa chi phí biến đổi thường sử dụng McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-10 II Các chiến lược định giá Định giá trường hợp đặc biệt (tiếp) Chi phí biến đổi: NVL trực tiếp Lao động trực tiếp Sản xuất chung biến đổi Chi phí bán hàng QLDN biến đổi Chi phí biến đổi đơn vị Mức cộng thêm vào chi phí (để bù đắp chi phí cố định đạt lợi nhuận mục tiêu) Giá bán McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Giá Phạm vi định giá Giá trần Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá Phân biệt giá Ý nghĩa phân biệt giá Điều kiện để phân biệt giá Doanh nghiệp có quyền định giá Thị trường phân định riêng rẽ Độ co giãn cầu thị trường khác Phân biệt giá với người tiêu dùng Phân bổ Cạnh tranh Lợi nhuận McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương II Các chiến lược định giá MC DY DX O 1000 MRT MRY O MRX (a) T.trường X McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA 2000 (b) T.trường Y O 3000 (c) Tổng cộng (X + Y) Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 2-11 II Các chiến lược định giá Phân biệt giá (tiếp) Phân biệt giá với người tiêu dùng Phân phối Cạnh tranh Lợi nhuận McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương Kết thúc Chương McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 2006, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương [...]... phối Cạnh tranh Lợi nhuận McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 20 06, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 6 Kết thúc Chương 6 McGraw-Hill/Irwin Tran Quang Trung – Department of Accounting, FABM, HUA Copyright © 20 06, The Inc Bài McGraw-Hill giảng Kế toánCompanies, quản trị - Chương 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 TS. Trần Quang Trung, Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 TS. Trần Quang Trung, Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 TS. Trần Quang Trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn