Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 8

27 473 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2016, 16:26

... gop phõn lam cho nụi dung cõu c õy u, chinh xac; -Nụi kờt cac cõu, cac oan vi gop phõn lam cho oan vn, bai c mach lac TaiLieu.VN Dòng sau nói sai 10 345 6 78 921 loại từ làm trạng ngữ ? HT GI TaiLieu.VN... hn na vo tng lai ca nú (ng Thai Mai) A Làm cho câu ngắn gọn B lm cho nũng ct cõu cht ch C Nhn mnh ý, chuyn ý, th hin tỡnh hung, cm xỳc nht nh D Lm cho cõu d hiu Chỳc mng bn ! TaiLieu.VN Sai... danh t, ng t ,tớnh t C C S St t,, lng t D C B, C P N 10 2345 6 78 91 HT GI TaiLieu.VN Trong cõu: Trờn sụng , cú rt nhiu nh mỏy Tỡm trng ng v cho bit biu th ý gỡ ? A Tn: Trờn sụng / ch thi gian B B
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 8 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 8 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn