Bài giảng ngữ văn 7 bài 19 tục ngữ về con người và xã hội 9

22 333 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2016, 23:08

TC NG V CON NGI V X HI TaiLieu.VN KIM TRA BI C Hóy in (ỳng) hoc S (sai) vo cỏc cõu tc ng sau: A Mt nng hai sng B Cn ng ụng va trụng va chy C Rau no sõu y D Ma dõy bóo git E c voi ũi tiờn F Nc chy ỏ mũn G Khoai t l, m t quen H Cú thỡ nờn I Nc mt cỏ su K Mt nong tm l nm nong kộn N Giú bc thỡ hanh, giú nm thỡ m S M Gieo giú, gp bóo TaiLieu.VN S S S KIM TRA BI C Tỡm cỏc cõu tc ng tng ng vi cỏc hỡnh nh sau? TaiLieu.VN c cau, au lỳa Cau sai qu TaiLieu.VN Lỳa lộp Thỏng by kin n i hn hng thu TaiLieu.VN Trng qung tri hn, trng tỏn tri ma TaiLieu.VN Thỏng hai trng c, thỏng ba trng TaiLieu.VN Mau thỡ nng, vng thỡ ma TaiLieu.VN Tit 77 TaiLieu.VN I c - gii thiu chung c Mt mt ngi bng mi mt ca Cỏi rng, cỏi túc l gúc ngi cho sch, rỏch cho thm Hc n, hc núi, hc gúi, hc m Khụng thy my lm nờn Hc thy khụng ty hc bn Thng ngi nh th thng thõn n qu nh k trng cõy Mt cõy lm chng nờn non Ba cõy chm li nờn hũn nỳi cao Chỳ thớch TaiLieu.VN V phm cht ngi V hc tu dng Quan h ng x II c tỡm hiu bn Cõu 1: Mt mt ngi bng mi mt ca Ch ngi, tỡnh ngi Tin ca, vng bc giỏ tr ngi Ngh thut: : so snh i lp ( mt ngi mt ca; mt ( t ) mi (nhiu)); hon d(mt ngi : ngi); nhừn hỳa (mt ca: ca ci ) ND: S hin din ca mt ngi bng s hin din ca mi ca ci => cao giỏ tr ca ngi: Con ngi l th ca ci quớ giỏ nht Cõu tuc ng co thờ s dung nhng tinh huụng giao tiờp nao? - Phê phán trường hợp coi ngưười - An ủi động viên trưường hợp mà nhân dân cho thay người - Nói tư tưởng đạo lí, triết lí sống nhân dân: đặt người lên thứ cỏi - Quan niệm việc sinh đẻ trước đây: muốn đẻ nhiều TaiLieu.VN Cõu 2: Cỏi rng, cỏi túc l gúc ngi Ngh thut: - Tiu i, ngn gon, d hiu, ừn du ND: Cỏi rng cỏi túc l mt phn th hin hỡnh thc tớnh cỏch ngi Nhng gỡ thuc hỡnh thc bờn ngoi ngi u th hin nhõn cỏch ca ngi ú - Moi biờu hiờn cua ngi ờu phan anh ve ep, t cach cua ngi o - Nhc nh ngi phai biờt gi gin rng va toc cho sach ep - Thờ hiờn cach nhin nhõn, anh gia, binh phõm ngi cua nhõn dõn TaiLieu.VN Cõu 3: cho sch, rỏch cho thm - Ngh thut: v i ng thi b sung v lm sỏng t ngha cho ND: - Ngha en: Dự phi n ung sch s, dự rỏch phi n mc gi gỡn cho thm tho - Ngha búng: Dự nghốo kh thiu thn phi sng sch, khụng vỡ nghốo m phi lm iu xu - Hóy gi gỡn phm cht Dự bt kỡ cnh ng no cuóng khụng nhõn phm b hoen i - Giỏo dc lũng t trng ca ngi Cõu 4: Hc n, hc núi, hc gúi, hc m NT: vờ co quan hờ ng lõp bụ sung y nghia cho ND: Hc cỏch n, cỏch núi, cỏch gúi, cỏch m ý nghĩa: Con ngi cõn phai hoc moi thao moi viờc, kheo leo giao tiờp TaiLieu.VN í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn Cõu 5: Khụng thy my lm nờn NT: c vit di dng thch ND: Khng c thy dy bo s khng lm c vic g thnh cng YN:- Khụng c thy dy bo s khụng lm c vic gỡ thnh cụng - Mun nờn ngi thnh t thỡ cn cú cỏc bc thy dy d Trong s hc khụng th thiu thy dy - Phi tỡm thy gii mi cú thnh t - Khụng c quờn cụng lao dy d ca thy TaiLieu.VN í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn Cõu 6: Hc thy khụng ty hc bn NT: Hỡnh thc so sỏnh ND: Cỏch t hc theo gng bn bố t hiu qu cao YN: - T mỡnh hc hi i sng l cỏch hc tt nhõt - Phi tớch cc ch ng vic hc - Mun hc tt, phi m rng vic hc xung quang, nht l vi bn bố, ng nghip TaiLieu.VN í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn Cõu 7: Thng ngi nh th thng thõn Tỡnh thng dnh cho ngi khỏc Tỡnh thng dnh cho chớnh mỡnh => Hóy sng bng lũng v tha nhõn ỏi, khụng ớch k thng yu ngi khac nh chinh ban thừn minh TaiLieu.VN n n nqu qu qunh nh nh k k ktrng trng trngcõy cõy cõy N QU NH K TRNG CY Ngha en: Trỏi Ngha en: Ngi ngon qu ngt vt trng trt,chm súc cht lao ng to cõy nờn Ngha búng: Ngha búng: L nhng thnh qu, Nhng ngi i trc Nhng ngi to dng nhng giỏ tr tinh cuc sng m no hnh thn cuc phỳc cho nhõn dõn sng Ngh thut: n d, t nhiu ngha Cõu 8: Thp hng m lit s TaiLieu.VN Thp hng t tiờn => Nhc nh ngi c tha hng thnh qu no ú thỡ phi bit n ngi cú cụng to dng lờn nú Bụng hng tng cụ Ch s n l Cõu 9: Mt cõy lm chng nờn non Ba cõy chm li nờn hũn nỳi cao Ch s liờn kt, nhiu =>NT: n d, i lp ND: on kt s to sc mnh, chia r s tht bi TaiLieu.VN Chn ỏp ỏn ỳng : Tc ng v ngi xó hi c hiu theo nhng ngha no? a C ngha en v ngha búng b Ch hiu theo ngha en c Ch hiu theo ngha búng d C a, b, c u sai Ni ni dung ct A vi ni dung ct B c mt nhn nh ỳng: A Di hỡnh thc nhn xột, khuyờn nh, tc ng v ngi v xó hi truyn t rt nhiu bi hc v cỏch B nhỡn nhn cỏc quan h gia ngi vi t nhiờn nhỡn nhn giỏ tr ngi cỏch hc, cỏch sng v cỏch ng x hng ngy nhn bit cỏc hin tng thi tit TaiLieu.VN Tim nhng cõu tuc ng ụng nghia va trai nghia Cõu ụng nghia - Ngi sụng hn ụng vang - Ngi la vang, cua la ngai - Ngi ta la hoa õt - Chờt vinh hn sụng nhuc - Chờt ng hn sụng quy - Chờt hn sụng ngoai Trai nghia - Cua hn ngi - n vng tỳng lm liu - n trụng nụi, ngụi trụng hng - Noi hay hn hay noi - Bõu i thng - Chi nga em nõng - La lanh um la rach - Uụng nc nh nguụn - Uụng nc nh k trụng cõy TaiLieu.VN - Chay nha hang xom binh chừn nh vai - Thõn trõu trõu lo, thõn bũ bũ liu - n chao a bat - n cõy tỏo ro cõy sung - Được chim bẻ ná, đựơc cá quên nơm HNG DN V NH - Hc thuc ghi nh SGK - Nm chc ni dung, hỡnh thc ngh thut ca chớn cõu tc ng - Chun b bi: Rỳt gn cõu : + c vớ d + Tỡm cỏc thnh phn cõu b rỳt gn + Tỏc dng ca vic rỳt gn cõu TaiLieu.VN TaiLieu.VN [...]... thay người - Nói về tư tưởng đạo lí, triết lí sống của nhân dân: đặt con người lên trên mọi thứ của cỏi - Quan niệm về việc sinh đẻ trước đây: muốn đẻ nhiều con TaiLieu.VN Cõu 2: Cỏi rng, cỏi túc l gúc con ngi Ngh thut: - Tiu i, ngn gon, d hiu, ừn du ND: Cỏi rng cỏi túc l mt phn th hin hỡnh thc tớnh cỏch con ngi Nhng gỡ thuc hỡnh thc bờn ngoi con ngi u th hin nhõn cỏch ca ngi ú - Moi biờu hiờn cua con. .. nh, tc ng v con ngi v xó hi truyn t rt nhiu bi hc v cỏch B 1 nhỡn nhn cỏc quan h gia con ngi vi t nhiờn 2 nhỡn nhn giỏ tr con ngi trong cỏch hc, cỏch sng v cỏch ng x hng ngy 3 nhn bit cỏc hin tng thi tit TaiLieu.VN Tim nhng cõu tuc ng ụng nghia va trai nghia Cõu 1 2 3 4 7 8 ụng nghia - Ngi sụng hn ụng vang - Ngi la vang, cua la ngai - Ngi ta la hoa õt - Chờt vinh con hn sụng nhuc - Chờt ng con hn sụng...II c tỡm hiu vn bn Cõu 1: Mt mt ngi bng mi mt ca Ch con ngi, tỡnh ngi Tin ca, vng bc giỏ tr con ngi Ngh thut: : so snh i lp ( mt ngi mt ca; mt ( t ) mi (nhiu)); hon d(mt ngi : ngi); nhừn hỳa (mt ca: ca ci ) ND: S hin din ca mt ngi bng s hin din ca mi ca ci => cao giỏ tr ca con ngi: Con ngi l th ca ci quớ giỏ nht Cõu tuc ng co thờ s dung trong nhng tinh huụng giao... nhiu ngha Cõu 8: Thp hng m lit s TaiLieu.VN Thp hng t tiờn => Nhc nh con ngi c tha hng thnh qu no ú thỡ phi bit n ngi cú cụng to dng lờn nú Bụng hng tng cụ Ch s n l Cõu 9: Mt cõy lm chng nờn non Ba cõy chm li nờn hũn nỳi cao Ch s liờn kt, nhiu =>NT: n d, i lp ND: on kt s to ra sc mnh, chia r s tht bi TaiLieu.VN 1 Chn ỏp ỏn ỳng : Tc ng v con ngi xó hi c hiu theo nhng ngha no? a C ngha en v ngha búng b Ch... cỏch con ngi Nhng gỡ thuc hỡnh thc bờn ngoi con ngi u th hin nhõn cỏch ca ngi ú - Moi biờu hiờn cua con ngi ờu phan anh ve ep, t cach cua ngi o - Nhc nh con ngi phai biờt gi gin rng va toc cho sach ep - Thờ hiờn cach nhin nhõn, anh gia, binh phõm con ngi cua nhõn dõn TaiLieu.VN Cõu 3: úi cho sch, rỏch cho thm - Ngh thut: 2 v i ng thi b sung v lm sỏng t ngha cho nhau ND: - Ngha en: Dự vn phi n ung sch... khụng vỡ nghốo m phi lm iu xu - Hóy gi gỡn phm cht Dự trong bt kỡ cnh ng no cuóng khụng nhõn phm b hoen i - Giỏo dc lũng t trng ca con ngi Cõu 4: Hc n, hc núi, hc gúi, hc m NT: 4 vờ co quan hờ ng lõp bụ sung y nghia cho nhau ND: Hc cỏch n, cỏch núi, cỏch gúi, cỏch m ý nghĩa: Con ngi cõn phai hoc ờ thanh moi thanh thao moi viờc, kheo leo trong giao tiờp TaiLieu.VN í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn... ụng nghia - Ngi sụng hn ụng vang - Ngi la vang, cua la ngai - Ngi ta la hoa õt - Chờt vinh con hn sụng nhuc - Chờt ng con hn sụng quy - Chờt trong con hn sụng ngoai Trai nghia - Cua trong hn ngi - úi n vng tỳng lm liu - n trụng nụi, ngụi trụng hng - Noi hay con hn hay noi - Bõu i thng - Chi nga em nõng - La lanh um la rach - Uụng nc nh nguụn - Uụng nc nh k trụng cõy TaiLieu.VN - Chay nha hang xom binh... i sng l cỏch hc tt nhõt - Phi tớch cc ch ng trong vic hc tp - Mun hc tt, phi m rng vic hc ra xung quang, nht l vi bn bố, ng nghip TaiLieu.VN í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn Cõu 7: Thng ngi nh th thng thõn Tỡnh thng dnh cho ngi khỏc Tỡnh thng dnh cho chớnh mỡnh => Hóy sng bng lũng v tha nhõn ỏi, khụng ớch k thng yu ngi khac nh chinh ban thừn minh TaiLieu.VN n n nqu qu qunh nh ... ma TaiLieu.VN Thỏng hai trng c, thỏng ba trng TaiLieu.VN Mau thỡ nng, vng thỡ ma TaiLieu.VN Tit 77 TaiLieu.VN I c - gii thiu chung c Mt mt ngi bng mi mt ca Cỏi rng, cỏi túc l gúc ngi cho sch,... tr ca ngi: Con ngi l th ca ci quớ giỏ nht Cõu tuc ng co thờ s dung nhng tinh huụng giao tiờp nao? - Phê phán trường hợp coi ngưười - An ủi động viên trưường hợp mà nhân dân cho thay người - Nói... viên trưường hợp mà nhân dân cho thay người - Nói tư tưởng đạo lí, triết lí sống nhân dân: đặt người lên thứ cỏi - Quan niệm việc sinh đẻ trước đây: muốn đẻ nhiều TaiLieu.VN Cõu 2: Cỏi rng, cỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 19 tục ngữ về con người và xã hội 9 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 19 tục ngữ về con người và xã hội 9 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 19 tục ngữ về con người và xã hội 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn