Một số đóng góp của việt nam trong ASEAN từ năm 1995 đến nay luận văn ths

114 199 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2016, 17:43

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - SHI SHAN (SƢ SAN) MỘT SỐ ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN TỪ NĂM 1995 ĐẾN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Đông Phƣơng học Chuyên ngành: Châu Á học Mã số: 60 31 06 01 Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - SHI SHAN (SƢ SAN) MỘT SỐ ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN TỪ NĂM 1995 ĐẾN NAY Ngành: Đông Phƣơng học Chuyên ngành: Châu Á học Mã số: 60 31 06 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÂU Á HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Đình Chỉnh Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề: “ Một số đóng góp Việt Nam ASEAN từ năm 1995 đến nay” hoàn toàn kết nghiên cứu thân chưa công bố công trình nghiên cứu khác Trong trình thực luận văn, thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AEC ASEAN Economic Community Cộng đồng kinh tế ASEAN AEM ASEAN Economic Ministers Hội nghị trưởng kinh tế ASEAN AFAS Hiệp định Khung ASEAN Dịch vụ AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN AIA Chương trình Thuế quan Ưu đãi Có Hiệu lực Chung AFTA AICHR Ủy ban liên Chính phủ ASEAN Nhân quyền AICO Hiệp định Khung Hợp tác Công nghiệp ASEAN AMM ASEAN Ministerial Meeting-AMM Hội nghị Ngoại giao ASEAN ARF ASEAN Regional Forum Diễn đàn khu vực ASEAN ASA Association of Southeast Asian Hiệp hội Đông Nam Á ASC ASEAN Standing Committee Uỷ ban thường trực ASEAN ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEM The Asia-Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á–Âu CACM Central American Common Market Thị trường chung Trung Mỹ CEPT Agreement On The Common Effective Preferential Tariff Chương trình Thuế quan Ưu đãi Có Hiệu lực Chung AFTA CLMV Campuchia - Lào - Myanma - Việt Nam COC Code of Conduct for South China sea Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông DOC Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea Tuyên bố ứng xử bên Biển Nam Trung Hoa EAS East asia Summit Hội nghị cấp cao Đông Á EEC European Economic Community Cộng đồng Kinh tế châu Âu EU European Union Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu GMS Greater Mekong Subregion, viết tắt GMS Tiểu vùng Sông Mekong Mở rộng IAI Initiative for ASEAN Integration Sáng kiến liên kết ASEAN JMM Join Ministerial Meeting Hội nghị liên Bộ trưởng LAFTA The Latin American Free Trade Association Khu vực thương mại tự Mỹ La Tinh MRC Mekong River Commission Ủy hội sông Mê Công NAFTA North America Free Trade Agreement Hiệp định mậu dịchTự Bắc Mỹ NATO North Atlantic Treaty Organization Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương SEATO Southeast Asia Treaty Organization Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á SEOM Senior Economic Officials Meeting Cuộc họp quan chức kinh tế cao cấp SOM Senior Officials Meeting Cuộc họp quan chức cao cấp UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc ZOPFAN Zone of Peace, Freedom anh Neutrality Khu vực hòa Bình tự trung lập MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Sơ lược lịch sử nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp lý luận thực tiễn luận văn Bố cục luận văn Chƣơng SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN VÀ QUÁ TRÌNH VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN 10 Sự đời tổ chức ASEAN 10 Quá trình Việt Nam gia nhập vào ASEAN 21 2.1 Thời kỳ 1967-1978 21 2.2 Thời kỳ 1979-1991 26 2.3 Thời kỳ từ 1992 đến gia nhập ASEAN 32 Chƣơng ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM VỀ BA TRỤ CỘT: AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC ASEAN 43 2.1 Về hợp tác An ninh- Chính trị quan hệ đối ngoại 43 2.1.1 Quan điểm Việt Nam thức trở thành thành viên ASEAN 43 2.1.2 Những đóng góp Việt Nam trở thành thành viên ASEAN vấn đề An ninh- Chính trị quan hệ đối ngoại 46 2.2 Đóng góp vấn đề hợp tác kinh tế 65 2.3 Về hợp tác văn hóa - xã hội 78 2.3.1 Trong lĩnh vực hợp tác văn học nghiên cứu 79 2.3.2 Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trưng bày 80 2.3.3 Trong lĩnh vực phát truyền hình… 82 2.3.4 Những đóng góp cụ thể với quốc gia ASEAN 84 Chƣơng NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG ASEAN 88 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài ASEAN thành lập ngày tháng năm 1967 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa - xã hội nước thành viên, đồng thời để thích nghi với xu khu vực hóa toàn cầu hóa Sau 48 năm tồn phát triển, ASEAN có chuyển biến chất, hình thức nội dung hợp tác trở thành tổ chức hợp tác khu vực thành công giới, có vai trò quan trọng hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển Đông Nam Á giới Việt Nam thức gia nhập ASEAN tháng năm 1995 Trong 20 năm tham gia ASEAN, Việt Nam có đóng góp quan trọng tất lĩnh vực hợp tác Hiệp hội Việt Nam đóng vai trò chủ chốt việc xác định phương hướng hợp tác tương lai phát triển Hiệp hội sách lớn ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết hợp tác nhằm nâng cao vai trò vị ASEAN Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cụ thể lĩnh vực hợp tác ASEAN trị an ninh, kinh tế, hợp tác chuyên ngành đối ngoại Vai trò Việt Nam ASEAN đánh giá cao coi trọng Đối với Việt Nam, việc trở thành thành viên thức ASEAN vấn đề có ý nghĩa cự kỳ quan trọng lẽ tham gia hợp tác ASEAN, Việt Nam có nhiều lợi quan hệ hợp tác kinh tế, an ninh, quốc phòng, việc triển khai thực đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập khu vực quốc tế Một cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ, vững mạnh, có vai trò vị quốc tế quan trọng hoàn toàn phù hợp với lợi ích Việt Nam Từ nội dung nêu thấy rằng, việc sâu nghiên cứu thành tựu Việt Nam trình hợp tác với tư cách thành viên ASEAN vấn đề khoa học có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Từ nhận thức đó, chọn đề tài: “Một số đóng góp Việt Nam sau gia nhập tổ chức ASEAN” làm đề tài luận văn với hy vọng góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu cách khách quan khoa học thành tựu Việt Nam sau gia nhập ASEAN 20 năm trở lại sở đề xuất số định hướng đóng góp Việt Nam tổ chức ASEAN thập niên Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu Như nêu trên, chủ đề nghiên cứu về: “Một số đóng góp Việt Nam sau gia nhập tổ chức ASEAN ” không mang ý nghĩa lý luận, mà mang ý nghĩa khoa học quan trọng Chủ đề nhà trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục nhà nghiên cứu nhiều lĩnh vực quan tâm có tác phẩm, viết đăng tạp chí nghiên cứu chuyên ngành kỷ yếu hội thảo khoa học viết hình thành, phát triển ASEAN nói chung Việt Nam nói riêng Trên sở thu thập nguồn tài liệu nước, xin nêu số công trình khoa học có liên quan đến chủ đề nghiên cứu sau: 2.1 Ngoài nước Một tác phẩm có liên quan đến chủ đề nghiên cứu luận văn cuốn: Construting a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order) “ Xây dựng Cộng đồng an ninh Đông Nam Á: ASEAN vấn đề trật tự khu vực” tác giả Amitav Acharya; (London and New york, 2001), sách nêu lên kiến thức khung lý thuyết cho việc nghiên cứu xây dựng Cộng đồng ASEAN, sở lý luận việc hình thành nội dung, quy tắc ứng xử xây dựng mô hình/ thể chế cho ASC Tương tự “ Tư ASEAN: Thay đổi tư marketing hướng tới cộng đồng ASEAN 2015” tác giả Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan (người dịch: Lâm Đặng Cam Thảo), Nxb Thanh Niên – 2010 có nhiều liên quan đến đề tài Nội dung sách cung cấp kiến thức toàn diện chiến thuật chiến lược cần áp dụng thị trường ASEAN gồm phần chính: ASEAN nhìn từ xuống, học từ công ty marketing ASEAN thực tiễn hoạt động marketing ASEAN Liên quan đến chủ đề nghiên cứu có tác phẩm: “ Đông Nam Á tìm kiếm Cộng đồng ASEAN”, (Southeast ASia in Search of an ASEAN Community) tác giả Rodolfo, Severino, (Singapo ISE ASEAN - 2007), sách tập trung phân tích sâu sắc nhân tố tác động đến việc hình thành Cộng đồng ASEAN dựa phân tích trụ cột tác động trụ cột đến phát triển Cộng đồng ASEAN Tại Trung Quốc, chưa có nhiều tác phẩm bàn hội nhập đóng góp Việt Nam ASEAN song qua tìm hiểu, thấy có số viết có liên quan đến chủ đề nghiên cứu, chẳng hạn: “ Sự ảnh hưởng nước Chính lẽ đó, Việt Nam nước thành viên đề ưu tiên xuyên suốt cho hợp tác ASEAN giai đoạn là: Đẩy mạnh hành động nhằm thực hóa mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN, thể qua Chủ đề “Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động” Với Chủ đề này, vai trò Chủ tịch, Việt Nam đề xuất trọng tâm hành động ASEAN là: Thứ nhất, đẩy mạnh nỗ lực triển khai chương trình, kế hoạch Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời, thiết thực đưa Hiến chương ASEAN vào sống Thứ hai, thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao lực ASEAN việc ứng phó hữu hiệu với thách thức toàn cầu mà khu vực phải đối mặt Thứ ba, tăng cường quan hệ hợp tác ASEAN với bên Đối tác, tiếp tục củng cố vai trò vị trí trung tâm ASEAN tiến trình đối thoại hợp tác hòa bình, ổn định phát triển khu vực Ba trọng tâm có quan hệ bổ trợ lẫn nhau, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường có vai trò vị quốc tế cao Các ưu tiên Việt Nam cụ thể hóa hành động để nước thành viên ASEAN đẩy mạnh năm 2010, là: Để thiết thực đưa Hiến chương ASEAN vào sống, ASEAN nhiều việc phải tiếp tục triển khai, hoàn thiện tổ chức máy phương thức hoạt động hoàn tất văn kiện pháp lý liên quan Bộ máy tổ chức ASEAN tới vào vận hành ổn định Điều 93 quan trọng cần phát huy vai trò quan chủ chốt Hội đồng cấp Bộ trưởng Ủy ban Đại diện Thường trực ASEAN (CPR) việc thúc đẩy điều phối hoạt động hợp tác ASEAN Một số quan thành lập Ủy ban liên Chính phủ ASEAN nhân quyền (AICHR) Ủy ban Thúc đẩy Bảo vệ quyền phụ nữ trẻ em (ACWC) cần hoạt động theo mục tiêu nguyên tắc đề Để ASEAN thực hoạt động hiệu chuyên nghiệp hơn, phương thức hoạt động ASEAN cần tiếp tục cải tiến theo hướng giảm thiểu thủ tục lễ tân – hình thức, nâng cao chất lượng phối hợp hợp tác ASEAN, từ chỗ tổ chức liên kết lỏng lẻo đời sở tuyên bố trị, đến thức có tư cách pháp nhân với Hiến chương ASEAN; nhiên, để tư cách pháp nhân có giá trị thực tế sống, nhiều văn kiện pháp lý liên quan cần phải tiếp tục hoàn tất Với phương châm chủ động, tích cực có trách nhiệm, Việt Nam tham gia đầy đủ, hoàn thành nghiêm túc cam kết đóng góp hiệu tất lĩnh vực hợp tác ASEAN Việt Nam chủ động thúc đẩy tăng cường đoàn kết, thống vai trò trung tâm ASEAN việc xử lý thách thức lớn nảy sinh khu vực, vấn đề Biển Đông, có Tuyên bố riêng Biển Đông BTNG ASEAN ngày 10/5/2014 (lần kể từ Tuyên bố năm 1992); thúc đẩy thực DOC xây dựng COC Việt Nam tích cực đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng: Việt Nam số quốc gia thành viên ASEAN đạt tỷ lệ cao hoàn thành dòng 94 hành động Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015), đó: + Về trị - an ninh, Việt Nam tích cực tham gia triển khai 14 lĩnh vực ưu tiên Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, nhận chủ trì 04 dòng hành động trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN Việt Nam chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) Diễn đàn Biển ASEAN Mở rộng (EAMF) (Đà Nẵng, 27-28/8/20140 nhằm thúc đẩy hợp tác biển, tăng cường vai trò đóng góp diễn đàn hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự hàng hải khu vực + Về kinh tế, Việt Nam tích cực đóng góp thúc đẩy liên kết kinh tế, ba quốc gia đạt tỷ lệ cao thực biện pháp xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (84,5%) Việt Nam tích cực đóng góp thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng với đối tác, đảm nhiệm tốt vai trò điều phối hoàn tất đàm phán dịch vụ ASEAN - Nhật Bản, tích cực tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chủ tọa Nhóm Đầu tư phía ASEAN đàm phán đầu tư + Về văn hóa - xã hội, Việt Nam chủ động đề xuất sáng kiến, tích cực thúc đẩy hợp tác lĩnh vực như: an sinh xã hội, môi trường biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, thúc đẩy bảo vệ quyền lao động di cư Việt Nam chủ trì tổ chức thành công nhiều kiện quan trọng Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa Nghệ thuật ASEAN lần thứ (4/2014), Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 hội nghị liên quan (9/2014), Hội nghị đánh giá kỳ Chương trình làm việc Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALM-WP) giai đoạn 2010 - 2015, Hội thi tay nghề ASEAN (tháng 10/2014) 95 + Bên cạnh đó, Việt Nam tích cực tham gia triển khai Kế hoạch Tổng thể Kết nối (MPAC) Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI); vận động nước đối tác tham gia hỗ trợ thực Năm 2014, Việt Nam tích cực thúc đẩy công tác tuyên truyền Cộng đồng ASEAN, lập cổng làm thủ tục xuất nhập cảnh riêng cho công dân nước ASEAN sân bay quốc tế; Tổ chức thường niên thi Tem bưu ASEAN; Tổ chức thi tìm hiểu ASEAN (ASEAN Quiz); tổ chức “Những Ngày đại đoàn kết ASEAN” diễn Làng văn hóa-Du lịch dân tộc Việt Việt Nam tích cực đóng góp thúc đẩy làm sâu sắc thêm quan hệ với đối tác, giữ vững vai trò trung tâm ASEAN cấu trúc khu vực - Việt Nam đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ sâu rộng với đối tác đối thoại trì vai trò trung tâm ASEAN khu vực; vận động đối tác đối thoại đóng góp, hỗ trợ triển khai trọng tâm, ưu tiên ASEAN, tiến trình xây dựng Cộng đồng - Việt Nam đề xuất sáng kiến chủ trì tổ chức thành công họp SOM đặc biệt vai trò trung tâm ASEAN định hướng chiến lược cấu trúc khu vực tương lai (Hà Nội, tháng 6/2014), nước ASEAN đánh giá kịp thời bối cảnh ASEAN chịu tác động mạnh mẽ từ diễn biến khu vực quốc tế phức tạp khó lường Phương hướng tham gia hợp tác ASEAN năm 2015 dấu mốc quan trọng đưa ASEAN chuyển sang giai đoạn với việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 với 96 khuôn khổ luật chơi Bối cảnh tình hình khu vực quốc tế diễn biến phức tạp đặt thách thức cho đoàn kết, thống vai trò trung tâm ASEAN khu vực Bên cạnh đó, ASEAN phải đối mặt với nhiều khó khăn nội nguồn lực hạn chế, máy hoạt động chưa hiệu Trong năm 2015, Việt Nam tập trung vào trọng tâm, ưu tiên sau: Thứ nhất, tích cực thúc đẩy hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, thực chương trình/kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015, rà soát để điều chỉnh quy định nước cho phù hợp với cam kết ASEAN, tăng cường công tác tuyên truyền Cộng đồng ASEAN để người dân hiểu ASEAN vai trò vị Việt Nam ASEAN; Thứ hai, chủ động tham gia xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 Kế hoạch Tổng thể triển khai Tầm nhìn trụ cột; Thứ ba, tăng cường đoàn kết, thống vai trò trung tâm ASEAN việc trì hòa bình, ổn định, an ninh hợp tác khu vực; Thứ tư, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại ASEAN, tiếp tục thực tốt vai trò nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-EU (7/2012-7/2015); chuẩn bị đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ (7/2015-7/2018) Thứ năm, tăng cường máy chế phối hợp Bộ/ngành Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN, chuẩn bị cho Cộng đồng đời giai đoạn phát triển sau Nhiệm vụ Việt Nam cương vị Chủ tịch ASEAN, để đẩy mạnh mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN Lộ trình đề không đơn 97 giản Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đề khoảng 800 mục tiêu hành động cho tiến trình xây dựng trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa Xã hội thu hẹp khoảng cách phát triển thời gian trước mắt ASEAN năm Đây khối lượng công việc to lớn, đòi hỏi cam kết trị mạnh mẽ với nỗ lực nguồn lực đáng kể ASEAN Là nước Chủ tịch, Việt Nam nước thành viên Hiệp hội đề phương hướng biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực nghiêm túc tiến độ mục tiêu hành động ASEAN Việt Nam xác định ASEAN liên kết chặt chẽ, đoàn kết thống nhất, có vai trò vị quốc tế quan trọng phù hợp với lợi ích lâu dài Việt Nam nỗ lực ASEAN thúc đẩy triển khai mục tiêu xây dựng Cộng đồng từ ngày đầu, giai đoạn lề quan trọng nay, ASEAN gấp rút đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng, đồng thời Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN Cam kết Việt Nam ASEAN mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN quán kiên định Theo đó, tâm tập trung nguồn lực cần thiết, có kế hoạch lộ trình cụ thể để nước thành viên khác đẩy mạnh việc thực thỏa thuận xây dựng Cộng đồng ASEAN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2010 giúp nâng cao vai trò vị quốc tế Việt Nam, đề cao hình ảnh nước Việt Nam đổi động, có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển 98 Tiểu kết chƣơng Cộng đồng ASEAN trình tất yếu, sau tổ chức ASEAN thành lập trở nên ngày vững mạnh việc xây dựng cộng đồng chung mang tên ASEAN trình chắn đưa Cộng đồng an ninh trị, kinh tế xã hội ASEAN nâng cao nhận thức, quan điểm lợi ích quốc gia trực thuộc ASEAN Việc xây dựng cộng đồng chung cần có tham gia hợp tác toàn quốc gia ASEAN, với yêu cầu đồng thuận cân mặt chung quốc gia Không vậy, cộng đồng ASEAN nơi mà quốc gia ASEAN có đoàn kết, gắn kết chắn toàn diện Ngoài ra, việc hình thành cộng đồng chung cần đến công nhận tổ chức quốc tế, nước khu vực đồng thuận quốc gia thành viên Việc xây dựng cộng đồng ASEAN đem lại nhiều lợi ích cho thân quốc gia thành viên ASEAN Xây dựng cộng đồng ASEAN lộ trình cần thiết cho phát triển quốc gia thành viên nói riêng toàn ASEAN nói chung Xây dựng cộng đồng ASEAN nhiệm vụ quan trọng mà Việt Nam cần phải trọng Với thành tựu mà Việt Nam đạt năm qua nâng cao vị quốc tế Việt Nam, vậy, nhiệm vụ xây dựng cộng đồng ASEAN, thành tựu giúp cân tính ổn định toàn Đông Nam Á, cầu nối giúp cho quan hệ nước khu vực trở nên gắn kết Sự phát triển mặt quốc gia nhằm thúc đẩy mặt chung toàn khu vực trở nên cao hơn, điều giúp cho quốc gia 99 thành viên tin tưởng vào ưu điểm cộng đồng ASEAN thức thành lập Do đó, với thành tựu đạt mình, Việt Nam tin tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng ASEAN bền chặt vững mạnh 100 KẾT LUẬN Với vị trí địa lý - chiến lược quan trọng khu vực, với sách rộng mở đóng góp to lớn , ASEAN trở thành đối tác thiếu nước lớn trung tâm lớn giới Các đối tác coi trọng quan hệ đẩy mạnh hợp tác toàn diện với ASEAN đa phương song phương, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, ủng hộ vai trò chủ đạo Hiệp hội khu vực; coi ASEAN địa tin cậy, xúc tác quan trọng để gắn kết hài hoà lợi ích đan xen, hướng tới mục tiêu chung trì hòa bình, ổn định phát triển thịnh vượng Việt Nam thức gia nhập ASEAN tháng năm 1995 Trong 20 năm tham gia ASEAN, Việt Nam có đóng góp quan trọng tất lĩnh vực hợp tác Hiệp hội Việt Nam đóng vai trò chốt việc xác định phương hướng hợp tác tương lai phát triển Hiệp hội sách lớn ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết hợp tác nâng cao vai trò vị ASEAN Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cụ thể ba lĩnh vức hợp tác ASEAN trị - an ninh, kinh tế, văn hóa Vai trò Việt Nam ASEAN đánh giá cao coi trọng Đối với Việt Nam, ASEAN có ý nghĩa quan trọng tham gia hợp tác ASEAN mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích to lớn thiết thực, tạo thuận lợi hỗ trợ đáng kể việc triển kai thực đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, chủ động hội nhập khu vực quốc tế Một cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ, vững mạnh, có vai trò vị quốc tế quan trọng, hoàn 101 toàn phù hợp với lợi ích Việt Nam Năm 2015 năm kỷ niệm Việt Nam gia nhập ASEAN 20 năm, thông qua phát triển 20 năm, nhìn thấy Việt Nam có nhiều đóng góp lĩnh vục tổ chức ASEAN giành nhiều thành tựu bật Tôi tin rằng, Việt Nam nước thiếu ASEAN, Việt Nam đóng vai trò ngày quan trọng tổ chức ASEAN phát huy tác dụng ngày quan trọng tiến trình liên kết ASEAN, tác động Việt Nam ASEAN ngày lớn mạnh 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt [1] Vũ Thị Hải Anh (CB), ASEAN 40 năm nhìn lại hướng tới, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [2] Phùng Đăng Bách(chủ biên 2007), Vai trò Việt Nam ASEAN, Nxb Thông Tấn Hà Nội [3] Nguyễn Phương Bình (2000)- Vai trò ASEAN nước thành viên khu vực Châu Á- Tạp chí Nghiên cứu quốc tế (số 34) [4] Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Hữu Cát, Nguyễn Thị Quế (2008): Hợp tác liên kết ASEAN tham gia Việt Nam, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2008; [5] Ông Vũ Huy Hoàng- Bộ trưởng Công thương Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM-42) Việt Nam tháng 8/2010, tr [6] Tạ Mai Hương; người hướng dẫn: PGS.TS Ngô Văn Doanh; năm bảo vệ: năm 1998, Hợp tác văn hóa Việt Nam – ASEAN; [7] Trần Khánh (2008)- Tác động tính “thống đa dạng” xây dựng cộng đồng ASEAN, Nghiên cứu Đông Nam Á (số 8) [8] Đỗ Như Khuê, Nguyễn Thị Loan Anh (1997), Quan hệ thương mại Việt Nam ASEAN, Nxb Thống kê [9] Phạm Nguyên Long (chủ biên 1993) – Đông Nam Á đường phát triển, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [10] Phạm Nguyên Long (chủ biên 1998) –ASEAN- Những vấn đề xu hướng, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 103 [11] Đinh Xuân Lý (2001), Tiến trình hội nhập Việt Nam – ASEAN, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [12] Nguyễn Thu Mỹ (1998)- ASEAN hôm triển vọng phát triển kỷ 21, Nxb Chính trị QG, Hà Nội [13] Lương Ninh (CB), Đỗ Thanh Bình, Trần Thị Vinh (2005)-Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Giáo dục, Hà Nội [14] Vũ Dương Ninh (1997)- Hành trình hội nhập Việt Nam- ASEAN, Hội thảo quốc tế “ASEAN hôm ngày mai”, Hà Nội [15] Vũ Dương Ninh (chủ trì 1998), Đề cương ASEAN quan hệ Việt Nam – ASEAN; HN [16] Vũ Dương Ninh (chủ trì 2000), Báo cáo tình hình thực kết đề tài "Quan hệ Việt Nam - ASEAN"; HN [17] Đào Huy Ngọc (chủ biên 1997), ASEAN hội nhập Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội [18] Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế Thế giới (1999), Tầm nhìn ASEAN 2020; NXB CAND Hà Nội [19] Nguyến Thị Quế, Nguyến Hoàng Giáp (chủ biên 2012), Việt Nam gia nhập ASEAN từ 1995 đến nay, thành tựu, vấn đề triển vọng, Nxb Chính trị Quốc gia-sự thật Hà Nội [20] Nguyễn Xuân Sơn (chủ biên 1996)- Một số vấn đề tổ chức ASEAN, Nxb Chính trị QG, Hà Nội [21] Phạm Đức Thành (Chủ biên 1998)- Việt Nam – ASEAN hội thách thức, Nxb Chính trị QG, Hà Nội 104 [22] Phạm Đức Thành, Trần Khánh (chủ biên 2006), Việt Nam ASEAN: nhìn lại hướng tới, Nxb Khoa học Xã hội [23] Hồ Minh Trang; người hướng dẫn: GS Vũ Dương Ninh; năm bảo vệ: năm 2000, Quan hệ Việt Nam - ASEAN 1995-2000; [24] Nguyễn Thành Văn (2008)- Sự tiến triển quan điểm ASEAN cộng đồng ASEAN, Nghiên cứu Đông Nam Á (1) [25] Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (1998), Hợp tác Khu vực ASEAN triển vọng tham gia ASEAN; HN B Tài liệu tiếng Trung [26] Lan Cường, Từ Phương Vũ, Lý Hoa Kiệt (2012); Khái luận nước Việt Nam, NXB Sách giới 兰强、徐方宇、李华杰,2012 年 12 月 日,越南概论,世界图书出版 [27] Dương Hiểu Cường, Trang Quốc Thổ (2014); Báo cáo phát triển ASEAN 2014, NXB Văn hiến Khoa học xã hội 杨晓强、庄国土, 2014 年 12 月 日,东盟发展报告(2014) , 社会科 学文献出版社,第 版 [28] Hoàng Dĩ Đình (kỳ thứ năm 2000), “ Sự ảnh hưởng nước Việt Nam sau gia nhập ASEAN”, tạp chí Thông tin khoa học kinh tế 黄以亭,2000 年第 期,加入东盟对越南的影响, 《社会与经济信息》杂志 [29] Triệu Phương Linh (kỳ thứ 12 năm 2014), “ Những vấn đề tồn lợi ích hợp tác Việt Nam với ASEAN”, tạp chí Tham khảo nghiên cứu quốc tế 赵芳铃,2014 年第 12 期,越南与东盟合作的收益及存在的问题,《国际研 105 究参考》杂志 [30] Nhiều tác giả (2012), Nghiên cứu Đông Nam Á, NXB Sách giới 多作者,2012 年,东南亚研究,世界图书出版社 [31] Trần Bính tiên (2014), Nghiên cứu ASEAN 2013, NXB Trị tuệ giới 陈丙先,2014 年 月 日,东盟研究(2013),世界知识出版社,第 版 [32] Chu Ngọc Uyên (2015), Từ cộng đồng ASEAN đếnASEAN: Thực tiến mô hình sách ASEAN, NXB Trí tuệ giới 周玉渊,2015 年 月 日第一版,从东盟到东盟共同体:东盟决策的模式与 实践,世界知识出版社 [33] Viện Khoa học xã hội Quảng Tây (2014), Báo cáo quốc tình Việt Nam, NXB Văn hiến Khoa học xã hội 广西社会科学院,2014 年,越南国情报告,社会科学文献出版社 C Tài liệu tiếng Anh [34] Acharya Amitav, Constructing a Security Community in South AsiaASEAN and the Problem of Regional Order, Routledge, London 2001 [35] Declaration of ASEAN Concord 24 Feb 1976 [36] The ASEAN secretariat (2005), Asean documents series 2004 ( Ten nations one community), Public affairs office, Jakarta D Các trang web [37] http://www.aseansec,org [38] http://www.mofa.gov.vn [39] http://www.news.xinhuanet.com [40] http://www.vov.org.vn 106 [41] http://www.thanhnien.com.vn [42] http://www.tienphong.vn [43] www.customs.gov.vn [44] www.mpi.gov.vn [45] http://www.vietnamplus.vn [46] http://www.customs.gov.vn [47] https://www.neu.edu.vn [48] http://www.customs.gov.vn [49] http://www.customs.gov.vn [50] http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn 107 [...]... động đến quan hệ Việt Nam ASEAN từ năm 1995 đến nay; Phần 2: Những thành tựu, khó khăn hạn chế và vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam- ASEAN từ năm 1995 đến nay; Phần 3: Triển vọng quan hệ Việt Nam- ASEAN và một số giải pháp tăng cường hiệu quả sự tham gia của Việt Nam trong hợp tác liên kết ASEAN đến năm 2020 Tuy nhiên, qua khảo sát tôi nhận thấy, những đề tài nêu trên ít, nhiều có liên quan đến chủ... khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Sự ra đời của tổ chức ASEAN và quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN Chương 2: Đóng góp của Việt Nam về ba trụ cột: An ninh - Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội sau khi gia nhập tổ chức ASEAN Chương 3: Một số đóng góp của Việt Nam vào quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN Kết luận 9 CHƢƠNG 1 SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN VÀ QUÁ TRÌNH VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN 1, Sự ra đời của. .. tổ chức ASEAN 3 Nêu và phân tích những khó khăn, thuận lợi, thời cơ và thách thức của Việt Nam trong quá trình gia nhập ASEAN cũng như những đóng góp của Việt 7 Nam trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiêu cứu của đề tài là sự ra đời của tổ chức ASEAN và quá trình Việt Nam gia nhập Hiệp hội ASEAN và những đóng góp của Việt Nam sau khi gia nhập ASEAN Phạm... của Việt Nam trong ASEAN và đặc biệt là những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong tổ chức này nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Đông Nam Á hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1 Nêu và phân tích khái quát sự ra đời của tổ chức ASEAN và quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN 2 Tập trung làm rõ những đóng góp của Việt Nam về ba trụ cột: chính trị- an ninh, kinh tế, văn. .. định vai trò và vị thế của Việt Nam trong tổ chức ASEAN với tư cách là một thành viên của tổ chức này - Đề tài tiếp tục nêu và phân tích những đóng góp của Việt Nam vào quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột chính là: Cộng đồng Chính trị An ninh(APSC); Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC) Thông qua nghiên cứu những đóng góp của Việt Nam trong Hiệp hội, đề tài cũng... phát triển của ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI Quan hệ Việt Nam- ASEAN Dưới tiêu đề: Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay - Thành tựu, những vấn đề và triển vọng” của các tác giả Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, năm 2012 cũng là tác phầm có nhiều nội dung liên quan đến đề tài Nội dung cuốn sách gồm các phần: Phần 1: Việt Nam gia nhập ASEAN và những... nguyên Singapore, Nxb KHXH năm 1991, gồm tập hợp các bài phát biểu tại hội nghị quốc tế " Tác động qua lại vì sự tiến bộ: Chính sách mới của Việt Nam và kinh nghiệm của ASEAN" : Sự phát triển và tăng trưởng ở Đông Nam Á, Tương lai của Đông Nam Á năm 2000, đường lối mới của Việt Nam và kinh nghiệm của ASEAN, sự hòa nhập của Việt Nam vào ASEAN, những vấn đề còn tồn tại Liên quan đến chủ đề nghiên cứu, tác... thế, vai trò của Việt Nam trong ASEAN, nhưng rất ít người nghiên cứu thông qua sự đóng góp của Việt Nam trong tổ chúc này bằng một cách cụ thể và hệ thống và tác giả là người nước 8 ngoài Vì vậy, đề tài này cũng có thể cung cấp một nguồn tư liệu cho người nước ngoài khác để nghiên cứu về sự hợp tác và quan hệ giữa nước Việt Nam với tổ chức ASEAN 7 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu... lối của Đảng và nhà nước Việt Nam - Phương pháp khu vực học và phương pháp lịch sử cũng được thực hiện trong quá trình nghiên cứu - Các phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu, so sánh, đối chiếu cũng được sử dụng trong quá trình nghiên cứu của đề tài 6 Đóng góp về lý luận và thực tiễn của luận văn Năm nay là 20 năm kỷ niệm Việt Nam gia nhập ASEAN, tuy có rất nhiều công trình nghiên cứu về tổ chức ASEAN. .. nhưng trong một chừng mực nào đó vẫn còn tản mạn, chưa tập trung nêu và phân tích những thành tựu của Việt Nam trong quá trình từ khi gia nhập ASEAN đến nay Trên cơ sở khảo sát những thành tựu nghiên cứu đi trước, chúng tôi nhận thấy chưa có công trình nào đề cập có hệ thống và toàn diện về chủ đề nghiên cứu này Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài Một số đóng góp của Việt Nam sau khi gia nhập tổ chức ASEAN ... HỘI VÀ NHÂN VĂN - SHI SHAN (SƢ SAN) MỘT SỐ ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN TỪ NĂM 1995 ĐẾN NAY Ngành: Đông Phƣơng học Chuyên ngành: Châu Á học Mã số: 60 31 06 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ... xin cam đoan luận văn với tiêu đề: “ Một số đóng góp Việt Nam ASEAN từ năm 1995 đến nay hoàn toàn kết nghiên cứu thân chưa công bố công trình nghiên cứu khác Trong trình thực luận văn, thực nghiêm... vấn đề đặt quan hệ Việt Nam- ASEAN từ năm 1995 đến nay; Phần 3: Triển vọng quan hệ Việt Nam- ASEAN số giải pháp tăng cường hiệu tham gia Việt Nam hợp tác liên kết ASEAN đến năm 2020 Tuy nhiên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đóng góp của việt nam trong ASEAN từ năm 1995 đến nay luận văn ths , Một số đóng góp của việt nam trong ASEAN từ năm 1995 đến nay luận văn ths , Một số đóng góp của việt nam trong ASEAN từ năm 1995 đến nay luận văn ths

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay