Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (chuẩn)

22 2,844 10
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2016, 06:41

... động 3: Đóng vai - Hs đọc yêu cầu 5: Hãy cácbạn + Cho Hs đọc yêu cầu thực hành đóng vai tình - Các nhóm thực hành đóng vai -Yêu cầu nhóm đóng vai - Các nhóm thực hành trớc lớp - Nhận xét , đánh... lên thực hành đóng vai trớc lớp - Gv nhận xét (2)- Hs đọc yêu cầu * Cách tiến hành - GV phát cho nhóm phiếu tập - Mời nhóm lên bảng trình bày làm nhóm - GV lớp nhận xét, tuyên dơng nhóm hoàn thành... trống không , nói dài * Hoạt động 4: Thực hành đóng vai - Gọi Hs đọc yêu cầu sgk - Hãy nêu yêu cầu - Chia lớp thành nhóm, nhóm đóng vai - Hs đọc đầu tình - Thực hành nói chuyện điện thoại theo tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (chuẩn), Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (chuẩn), Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (chuẩn)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay