Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2014

62 158 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 14:28

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ HỒNG TUYÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUANG LANG, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2012- 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 THÁI NGUYÊN – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ HỒNG TUYÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUANG LANG, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2012- 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Lớp : 43A - ĐCMT Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : TS Phan Đình Binh THÁI NGUYÊN – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ HỒNG TUYÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUANG LANG, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2012- 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Lớp : 43A - ĐCMT Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : TS Phan Đình Binh THÁI NGUYÊN – 2015 ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GCNQSDĐ GIẤY CHÚNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT UBND ỦY BAN NHÂN DÂN NĐ - CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ QĐ QUYẾT ĐỊNH CT-CTg CHỈ THỊ THỦ TƯỚNG ĐKĐĐ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TT-BTN&MT THÔNG TƯ BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG iii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.2: Hiện trạng sở dụng đất năm 2014 35 Bảng 4.1 Kết cấp GCNSD đất nông nghiệp (giai đoạn 2012 -2014) 38 Bảng 4.2 Tổng hợp kết cấp GCNQSD đất nông nghiệp 39 xã Quang Lang giai đoạn 2012 - 2014 39 Bảng 4.3 Kết cấp GCNQSD đất giai đoạn 2012- 2014 41 Bảng 4.4 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang 42 Bảng 4.5 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang giai đoạn 2012 – 2014 43 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang năm 2012 44 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang năm 2013 45 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang năm 2014 46 Bảng 4.9 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD 47 đất nông nghiệp giai đoạn 2012 – 2014 47 Bảng 4.10 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD đất giai đoạn 2012 – 2014 48 iv MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Mục tiêu 1.2.3 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận pháp lý công tác cấp GCNQSD đất 2.1.1 Các nội dung quản lý nhà nước đất đai 2.1.2 Cơ sở lý luận cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa 2.1.3 Căn pháp lý cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa 2.2 Khái quát công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa 10 2.2.1 Đăng ký quyền sử dụng đất 10 2.2.2 Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất 11 2.2.3 Hồ sơ địa 15 2.2.4 Vai trò công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17 2.2.5 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17 2.2.6 Trình tự thủ tục hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất xã 19 2.3 Tình hình cấp GCNQSD đất nước 21 2.3.1 Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 22 v 2.3.2 Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 24 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 26 3.3.2 Khái quát việc quản lý sử dụng đất đai xã 26 3.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014 26 3.3.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn đề xuất số giải pháp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 4.1.3 Dân số, lao động việc làm 31 4.1.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 31 4.1.6 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn 32 4.2 Khái quát việc quản lý sử dụng đất đai xã Quang Lang – huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn 32 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 32 vi 4.2.1.3 Công tác thống kê, kiểm kê đất đai 33 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai 34 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập rèn luyện trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thân em nhận dạy dỗ, bảo tận tình thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy cô giáo Ban giám hiệu nhà trường, phòng ban trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Đây khoảng thời gian quý báu, bổ ích có ý nghĩa vô lớn thân em Trong trình học tập rèn luyện trường em trang bị lượng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lượng kiến thức xã hội định để sau trường em đóng góp phần sức lực phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước trở thành người công dân có ích cho xã hội Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Phan Đình Binh tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, thầy giáo, cô giáo, cán khoa truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu trình học tập rèn luyện trường Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo tập thể cán phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành khóa luận Em gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè bên cạnh động viên, khích lệ em suốt trình học tập thời gian em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên thực Vũ Hồng Tuyên 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014 1.2.2 Mục tiêu - Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014 - Tìm hiểu đưa nguyên nhân làm hạn chế tiến trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đề xuất số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn 1.2.3 Yêu cầu đề tài - Thu thập đầy đủ tài liệu số liệu việc giao đất, cấp giấy chứng nhận địa bàn xã - Tiếp cận thực tế công việc để nắm quy trình, trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã - Phân tích, đánh giá đầy đủ, xác công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân xã - Những kiến nghị đưa phải có tính khả thi, phù hợp với thực trạng địa phương phù hợp với pháp luật đất đai Nhà nước quy định 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học Nhằm củng cố kiến thức học bước đầu làm quen với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực tế 40 Chàm Pháng Thôn 152.764 Đông Mồ Thôn Mỏ 113.724 Đá Thôn Làng 102.203 Đăng Thôn Làng 120.328 Cóc Thôn 187.34 Núi Đá Thôn 10 Khun 98.653 Phang Thôn 11 Làng 115.325 Trung Thôn 12 Khun 126.784 Thúng Tổng 1.778.414 151.561 1.203 99,21 24 113.724 100 23 101.352 851 99.17 15 119.612 716 99.4 23 185.974 1.366 99.27 27 97.986 667 99.32 15 114.636 689 98.41 20 126.146 638 99.5 22 1.769.385 5228 99,58 278 15 Nguồn: UBND xã Quang Lang • Kết cấp GCNQSD đất Đất loại đất có giá trị kinh tế cao, có biến động phức tạp trình sử dụng, đòi hỏi quan quản lý đất đai phải theo dõi sát xao, chặt chẽ theo hệ thống định Vì mà việc cấp GCNQSD đất gặp nhiều khó khăn Xã Quang Lang theo số liệu tổng kiểm kê đất đai năm 2010, diện tích đất nông thôn có 60.54 chiếm tỷ 1.91 % tổng diện tích tự nhiên toàn xã Trong hoàn toàn đất nông thôn, đất đô thị Tình trạng tranh 41 chấp đất đai đôi lúc xảy ra, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai địa bàn xã Bảng 4.3 Kết cấp GCNQSD đất giai đoạn 2012- 2014 Năm 2012 S T T Thôn (bản) DT cần Số hộ cấp (m2) Số hộ ĐKĐĐ Năm 2013 Số hộ DT Số hộ cấp cấp GCN ĐKĐĐ GCN Năm 2014 Số hộ DT Số hộ cấp cấp GCN ĐKĐĐ GCN Số hộ DT cấp cấp GCN GCN Thôn Than Muội 19 7.600 1.600 1.200 2.000 Thôn Làng Thành 20 8.000 2.400 1.200 2.000 Thôn Pha Đeng 17 6.800 2.000 4 1.600 1.600 Thôn Chàm Pháng 18 7.200 2.000 2.400 4 1.600 Thôn Đông Mồ 21 8.400 1.600 2.000 2.800 Thôn Mỏ Đá 19 7.600 2.000 1.600 6 2.400 Thôn Làng Đăng 14 5.600 4 1.600 2.000 4 1.600 Thôn Làng Cóc 16 6.400 2.000 1.200 1.200 Thôn Núi Đá 20 8.000 2.000 2.800 1.600 10 Thôn Khun Phang 18 7.200 1.600 1.600 2.000 11 Thôn Làng Trung 15 6.000 4 1.600 1.200 5 2.000 12 Thôn Khun Thúng 19 7.600 2.400 4 1.600 2.000 216 86.400 75 57 22.800 69 51 20.400 72 57 22.800 Tổng Nguồn: UBND xã Quang Lang Nhận xét đánh giá Qua bảng ta thấy: Tổng số đơn đăng ký cấp GCNQSD đất 216 đơn 42 Trong số 216 đơn đăng ký cấp giấy, năm 2012 có 75 đơn đề nghị cấp giấy cấp giấy cho 57 đơn với diện tích cấp 22.800m2 Năm 2013 có số đơn đăng ký cấp giấy 69 đơn cấp giấy cho 51 đơn với diện tích cấp 20.400m2 Năm 2014 có 72 đơn đăng ký cấp giấy, đến cuối 2014 cấp cho 57 đơn với diện tích cấp 22.800m2 Trong giai đoạn 2012 – 2014, tổng số đơn cấp GCN đất nông thôn 165 đơn tổng số 216 đơn đề nghị cấp giấy với diện tích cấp 66.000m2, đạt 76,39% Thôn Núi Đá Thôn Đông Mồ có kết cấp GCN đất cao 16 đơn, đạt 80% 78,05% với diện tích cấp thôn là 6.400m2 Thôn Than Muội cấp giấy nhất, cấp 12 giấy tổng số 19 đơn đề nghị cấp giấy với diện tích cấp 4.800m2 Tổng số giấy chưa cấp đất 38 đơn, nguyên nhân không cấp sử dụng không mục đích, lấn chiếm, tranh chấp… Tổng hợp kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang giai đoạn 2012 – 2014 thể qua bảng 4.6 sau: Bảng 4.4 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang Diện tích(m2) Tỷ lệ Tổng số giấy STT Đơn vị cấp Đã Chưa Đã Chưa (%) cấp Cấp cấp cấp Than Muội 7.600 4.800 2.800 63,15 12 Làng Thành 8.000 5.600 2.400 70 14 Pha Đeng 6.800 5.200 1.600 76,47 13 4 Chàm Pháng 7.200 6.000 1.200 83,33 15 Đông Mồ 8.400 6.400 2.000 76,19 16 Mỏ Đá 7.600 6.000 1.600 78,94 15 Thôn Làng Đăng 5.600 5.200 0.400 92,86 13 Thôn Làng Cóc 6.400 4.400 2.000 68,75 11 Thôn Núi Đá 8.000 6.400 1.600 80 16 10 Thôn Khun Phang 7.200 5.200 2.000 72,22 13 11 Thôn Làng Trung 6.000 4.800 1.200 80 12 12 Thôn Khun Thúng 7.600 6.000 1.600 78,95 15 Tổng 86.400 66.000 20.400 76,74 165 51 Nguồn: UBND xã Quang Lang,2014 Diện tích cần cấp(m2) 43 Qua bảng 4.6 ta thấy giai đoạn 2012 – 2014 xã Quang Lang cấp 165 giấy với diện tích 84.400 m2 51 đơn đề nghị chưa giải chưa cấp GCNQSD đất Tỷ lệ cấp giấy đạt 76,74% Thôn Than Muội thôn nhiều đơn đề nghị chưa cấp nhiều với đơn đề nghị cấp GCN 4.3.3 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất theo thời gian Bảng 4.5 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang giai đoạn 2012 – 2014 STT Năm 2012 2013 2014 Số đơn đề nghị cấp GCN Số GCN cấp Tỷ lệ (%) Diện tích cấp (m2) 178 155 87,08 653.725 159 135 84,91 550.301 172 153 88,95 631.359 Tổng 509 443 86,98 1.835.385 Nguồn: UBND xã Quang Lang,2013 Qua bảng 4.7 ta thấy: Trong năm xã Quang Lang cấp 443 GCN cho hộ dân xã tổng số 509 đơn đề nghị cấp giấy, với diện tích cấp 1.835.385m2 đạt 89,54% Năm 2013 năm cấp với 135 GCN diện tích cấp 550.301m2 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014 1.2.2 Mục tiêu - Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014 - Tìm hiểu đưa nguyên nhân làm hạn chế tiến trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đề xuất số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn 1.2.3 Yêu cầu đề tài - Thu thập đầy đủ tài liệu số liệu việc giao đất, cấp giấy chứng nhận địa bàn xã - Tiếp cận thực tế công việc để nắm quy trình, trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã - Phân tích, đánh giá đầy đủ, xác công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân xã - Những kiến nghị đưa phải có tính khả thi, phù hợp với thực trạng địa phương phù hợp với pháp luật đất đai Nhà nước quy định 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học Nhằm củng cố kiến thức học bước đầu làm quen với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực tế 45 4.3.2.2 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang năm 2013 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang năm 2013 Diện tích cấp (m2) STT Đơn vị Than Muội Làng Thành Pha Đeng Chàm Pháng Đông Mồ Mỏ Đá Thôn Làng Đăng Số GCN cấp Tổng diện tích 11 46.015 10 52.416 13 55.055 14 71.604 14 51.476 13 47.403 DT đất nông nghiệp 44.815 51.216 53.455 69.204 49.476 45.803 DT đất 1.200 1.200 1.600 2.400 2.000 1.600 10 35.246 33.246 2.000 Thôn Làng Cóc 33.004 31.804 1.200 Thôn Núi Đá 14 52.104 49.304 2.800 10 Thôn Khun Phang 11 Thôn Làng Trung 29.763 28.163 1.600 10 40.041 38.841 1.200 12 Thôn Khun Thúng 10 36.174 34.574 1.600 Tổng 135 550.301 529.901 20.400 Nguồn: UBND xã Quang Lang,2013 Nhận xét đánh giá Qua bảng 4.9 ta thấy Trong năm 2013 toàn xã cấp 135 giấy cho hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích cấp là: 550.301m2 Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp cấp là: 529.901m2 Diện tích đất cấp là: 20.400m2 Thôn Làng Cóc thôn Khun Phang cấp giấy giấy, với tổng diện tích cấp 62.767m2, đất nông nghiệp 58.976m2, đất 1.800m2 Thôn Chàm Pháng thôn Đông Mồ thôn Núi Đá cấp nhiều giấy 14 giấy, với tổng diện tích cấp 175.184m2, đất nông nghiệp 167.984m2, đất 7.200m2 46 4.3.2.3 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang năm 2014 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSD đất xã Quang Lang năm 2014 STT Đơn vị Số GCN cấp Diện tích cấp (m2) DT đất nông DT đất nghiệp 73.037 2.000 76.917 2.000 42.134 1.600 77.490 1.600 45.251 2.800 33.674 2.400 Than Muội Làng Thành Pha Đeng Chàm Pháng Đông Mồ Mỏ Đá Thôn Làng Đăng 16 15 13 13 14 12 Tổng diện tích 75.037 78.917 43.734 79.090 48.051 36.074 34.536 32.936 1.600 Thôn Làng Cóc 12 45.505 44.305 1.200 Thôn Núi Đá 13 62.802 61.202 1.600 10 Thôn Khun Phang 11 38.994 36.994 2.000 11 Thôn Làng Trung 12 40.145 38.145 2.000 12 Thôn Khun Thúng 13 48.474 46.474 2.000 Tổng 608.559 22.800 153 631.359 Nguồn: UBDN xã Quang Lang,2014 Nhận xét đánh giá Qua bảng 4.10 cho ta thấy Trong năm 2014 toàn xã cấp 153 giấy cho hộ gia đình cá nhân với diện tích 631.359m2 Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là: 608.559m2 Diện tích đất là: 22.800m2 Thôn Làng Đăng cấp giấy với diện tích 34.536m2 Trong diện tích đất nông nghiệp 32.936m2, diện tích đất 1.600 m2 Thôn Than Muội cấp nhiều 16 giấy với tổng diện tích 75.037 m , diện tích đất nông nghiệp 73.037 m2 diện tích đất 2.000 m2 47 4.3.4 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD đất xã Quang Lang giai đoạn 2012 – 2014 4.3.4.1 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD đất nông nghiệp xã Quang Lang giai đoạn 2012 – 2014 Trong thời gian thực tập tìm hiểu công tác cấp GCNQSD đất nông nghiệp, qua tìm hiểu phân tích tình hình, khảo sát thực địa tìm số nguyên nhân tồn : Lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, tranh chấp… Tổng số đơn chưa cấp giấy 15 đơn chưa cấp GCNQSD đất với diện tích 9.029m2 Thôn Chàm Pháng, thôn Mỏ Đá thôn cấp hết số đơn đăng ký cấp GCNQSD đất nông nghiệp nên đơn tồn đọng Thôn Núi thôn có tồn đọng nhiều với đơn chưa cấp Những trường hợp chưa cấp GCNQSD đất đất nông nghiệp thể qua bảng 4.11 sau: Bảng 4.9 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 2012 – 2014 TT 10 11 12 Lý không cấp Số đơn DT chưa chưa Sử dụng Đơn vị cấp Tranh Lấn cấp sai mục (m ) chấp chiêm (đơn) đích Than Muội 0.903 x Làng Thành 1.235 x Pha Đeng 0.761 x Chàm Pháng 0 Đông Mồ 1.203 x Mỏ Đá 0 0.851 Thôn Làng Đăng x 0.716 Thôn Làng Cóc x 1.366 Thôn Núi Đá x x 0.667 Thôn Khun Phang x 0.689 Thôn Làng Trung x 0.638 Thôn Khun Thúng x Tổng 15 9.029 Nguồn:UBND xã Quang Lang,2014 48 4.3.4.2 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD đất đất xã Quang Lang giai đoạn 2012 – 2014 Tính đến cuối năm 2014 toàn xã có 51 đơn chưa cấp GCN đất ở, với diện tích chưa cấp 20.400m2 Thôn Than Muội có số đơn chưa cấp nhiều đơn với diện tích chưa cấp 2.800m2 Nguyên nhân chủ yếu sử dụng không mục đich, tranh chấp lấn chiếm… Tổng hợp đơn chưa cấp GCNQSD đất đất thể qua bảng 4.12: Bảng 4.10 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD đất giai đoạn 2012 – 2014 Lý không cấp Số đơn chưa cấp (đơn) DT chưa cấp (m2) Than Muội 2.800 Làng Thành 2.400 Pha Đeng 1.600 Chàm Pháng 1.200 x Đông Mồ 2.000 x Mỏ Đá 1.600 x x Thôn Làng Đăng Thôn Làng Cóc 0.400 2.000 x x Thôn Núi Đá 10 Thôn Khun Phang 1.600 x 2.000 x 11 Thôn Làng Trung 12 Thôn Khun Thúng Tổng TT Đơn vị Sử dụng sai mục đích Tranh chấp x x x x Lấn chiếm x x x x x x 1.200 x x 1.600 x x 51 20.400 Nguồn:UBND xã Quang Lang,2014 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác cấp giấy quyền sử dụng đất địa bàn xã Quang Lang, từ đưa giải pháp giúp cho công tác cấp GCNQSD đất xã đạt hiệu 50 - Việc cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đạt kết tốt đảm bảo sách Nhà nước tạo điều kiện để chủ sử dụng thực quyền ( chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, chấp) nghĩa vụ - Trong nghiệp phát triển kinh tế việc cấp GCNQSD đất nhằm mục đích xây dựng trụ sở quan công quyền tổ chức kinh doanh địa bàn tất yếu phát triền toàn thành phố Trong năm qua xã làm tốt công tác đảm bảo nâng cao hiệu làm việc quan hành chính, tổ chức kinh tế từ nâng cao dân trí phụ vụ tốt nhu cầu nhân dân - Công tác thông tin tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng sách nội dung văn pháp luật tạo nhiệt tình ủng hộ nhân dân 4.4.2 Khó khăn Quá trình cấp GCNQSD đất địa bàn xã Quang Lang bộc lộ vấn đề khó khăn định Cụ thể là: - Chính sách luân chuyển công tác cán địa dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm cán thời kì trước thời kì sau, xảy tượng ngâm hồ sơ phải làm lại hồ sơ - Chính sách Nhà nước công tác đền bù giải phóng mặt nhiều hạn chế, chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương Dẫn đến nhiều dự án thực chậm so với kế hoạch , có nơi nhân dân không đồng tình gây khó khăn việc giải phóng mặt công tác cấp GCNQSD đất - Diện tích đất công ích xã nằm xen lẫn khu dân cư sử dụng trái với quy định Nhà nước, không hợp lý trình quản lý sử dụng 51 - Một số trường hợp chuyển nhượng giấy viết tay nhiều lần, đợt chuyển nhượng giấy viết tay giấy tờ chứng minh dẫn đến việc cấp GCNQSD đất gặp nhiều khó khăn - Các thủ tục cấp GCNQSD đất nhiều hạn chế, cứng nhắc phức tạp Do gây nhiều khó khăn việc xin cấp GCNQSD đất doanh nghiệp, tổ chức số hộ gia đình, cá nhân - Kiến thức pháp luật quản lý đất đai số tổ chức, cá nhân sử dụng đất nhiều hạn chế nên việc chấp hành pháp luật thực nghĩa vụ tổ chức, cá nhân sử dụng đất chưa tự giác - Công tác ban hành pháp luật chưa đồng bộ, chưa kịp thời, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa sâu rộng - Đất đai vấn đề nhạy cảm, tồn lịch sử, việc giải vấn đề nảy sinh lại liên quan đến sách cũ, hồ sơ trước không lưu trữ đầy đủ gây khó khăn không nhỏ 4.4.3 Một số giải pháp nhằm mạnh công tác cấp GCNQSD đất xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn Để giải tồn công tác cấp GCNQSD đất địa bàn xã Quang Lang em xin đưa đề xuất sau: - Tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất pháp lý để thực thủ tục cấp GCNQSD đất Quy hoạch phải thực tế có tính khả thi tránh tình trạng quy hoạch treo - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai dự án cấp GCNQSD đất Đồng thời cần có biện pháp kiên trường hợp cấp GCNQSD đất, vi phạm quy hoạch, không thực nghĩa vụ tài trường hợp lấn chiếm đất đai - Phải quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp, thời gian hoàn thành đề án cấu trồng để người dân yên tâm sản xuất Việc tiến hành cấp GCNQSD đất 52 nông nghiệp cho hộ dân cần tiến hành nhanh chóng, thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sở người dân sử dụng đất thực luật đất đai văn hướng dẫn quan có thẩm quyền - Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chế độ sách, phương án bồi thường thiệt hại cho người sử dụng đất bị thu hồi đất 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Dưới đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chi Lăng lãnh đạo xã Quang Lang đến hết năm 2014, toàn xã thực ĐKĐĐ cấp GCNQSD đất cho 12/12 xóm toàn địa bàn xã Trong giai đoạn 2012 – 2014 công tác đạt kết cao, đạt tỷ lệ 87,03% : * Đối với hộ gia đình, cá nhân: cấp cho 443 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích cấp 1.835.385 m2 chưa cấp 66 hộ gia đình, cá nhân với diện tích chưa cấp 29.429 * Đối với đất nông nghiệp : cấp cho 278 hộ gia đình cá nhân với diện tích cấp 1.769.385m2 chưa cấp 15 hộ gia đình, cá nhân với diện tích chưa cấp 9.029 * Đối với đất nông thôn: cấp cho 165 hộ gia đình cá nhân với diện tích cấp 66.000 m2 chưa cấp 51 hộ gia đình, cá nhân với diện tích chưa cấp 20.400 5.2 Đề nghị a Về quan chuyên môn quản lý - Tập trung đẩy mạnh tiến độ đo đạc cho hộ gia đình, hoàn thành nhanh công tác cấp GCN cho hộ lại - Tiến hành giải thắc mắc, kiến nghị nhân dân đất đai, đảm bảo cho người sử dụng đất đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất b Về phía chủ sử dụng đất - Thường xuyên theo dõi chương trình phát truyền hình, văn địa phương để nắm bắt thông tin - Có nghĩa vụ nộp đầy đủ khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê nhà khoản thu khác làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận pháp lý công tác cấp GCNQSD đất 2.1.1 Các nội dung quản lý nhà nước đất đai Năm 2013, Quốc hội khóa XI thông qua Luật Đất đai ngày 29/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2014 Luật đất đai 2013 có 15 nội dung Quản lý nhà nước đất đai Điều 22 Luật Đất đai 2013 quy định [6]: Nhà nước thống quản lý đất đai Nội dung quản lý nhà nước đất đai bao gồm: a) Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn đó; b) Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành chính; c) Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; d) Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đ) Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; e) Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; g) Thống kê, kiểm kê đất đai; h) Quản lý tài đất đai; i) Quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản; k) Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất; [...]... và sử dụng đất đai tại xã 3.3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 3.3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai * Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp * Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp * Đất chưa sử dụng 3.3.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại xã 3.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014 3.3.3.1 Đánh. .. chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có; k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất 2.2.2.2 Thẩm quyền cấp GCN Theo quy định tại Điều 105 Luật đất đai năm 2013, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như sau [6]: 1 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ... sơ địa chính 15 2.2.4 Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17 2.2.5 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17 2.2.6 Trình tự thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã 19 2.3 Tình hình cấp GCNQSD đất trong cả nước 21 2.3.1 Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền. .. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Quang Lang theo loại đất 27 3.3.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Quang Lang theo đơn vị thời gian 3.3.3.3 Tổng hợp kết quả các trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất xã Quang Lang (giai đoạn 2011 – 2013 3.3.4 Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Quang Lang, huyện Chi Lăng... định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể như sau [6]: Điều 98 Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn... đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; d) Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đ) Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; e) Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; g) Thống kê, kiểm kê đất đai; h) Quản lý tài chính về đất đai;... pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất 4 2.1.1 Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 4 2.1.2 Cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính 5 2.1.3 Căn cứ pháp lý về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính 6 2.2 Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính 10 2.2.1 Đăng ký quyền sử dụng đất 10 2.2.2 Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất 11... nhận quyền sử dụng đất, trong năm 2013 tập trung thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với các loại đất đạt tỷ lệ thấp như đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp khác, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các loại đất theo yêu cầu của Quốc hội 2.3.2 Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. .. Các địa phương này cần tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu của loại đất chưa đạt trong thời gian tới 22 2.3.1 Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước, với chủ trương đó, Ban Thường vụ Tỉnh. .. kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa điểm: UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn - Thời gian: từ ngày tháng 08 năm 2014 đến ngày 04/01/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 3.3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2014, Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2014, Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay