Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương khúc xạ ánh sáng, vật lý 11

124 500 7
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 14:14

... Khái niệm ánh giá lực giải vấn đề học sinh 20 1.4.2 Kết đầu lực giải vấn đề học sinh 20 1.4.3 Công cụ ánh giá lực giải vấn đề 26 1.4.4 Phƣơng pháp ánh giá lực giải vấn đề học sinh ... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Kiểm tra ánh giá kết học tập học sinh ... 2: ÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG”, VẬT LÍ 11 37 2.1 Tổng quan nội dung kiến thức chƣơng "Khúc xạ ánh sáng” 37 2.1.1 Mục tiêu dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương khúc xạ ánh sáng, vật lý 11, Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương khúc xạ ánh sáng, vật lý 11, Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương khúc xạ ánh sáng, vật lý 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn