Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030

102 345 3
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 13:10

Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - MC LC PHN M U GII THIU N V CC CN C PHP Lí I.1 TNG QUAN V LNH VC BO M AN TON HNG HI THUC CC HNG HI VIT NAM: I.2 GII THIU N: 14 I.3 CC CN C PHP Lí: 15 S CN THIT PHI XY DNG N 18 I.4 HIN TRNG CễNG TC BO M AN TON HNG HI: 18 I.4.1 Chc nng, nhim v v vai trũ ca cụng tỏc bo m an ton hng hi: 18 I.4.2 Hin trng cụng tỏc t chc qun lý bo m an ton hng hi: 20 I.4.3 Hin trng h thng h tng k thut bo m an ton hng hi: 24 I.4.4 Tỡnh hỡnh tai nn hng hi v cụng tỏc tỡm kim cu nn nhng nm qua: 31 I.4.5 Hin trng u t cho Bo m an ton hng hi thi gian qua: .32 I.5 KH NNG P NG CA NGNH BO M AN TON HNG HI: 33 I.6 D BO TèNH HèNH PHT TRIN KINH T BIN: 34 I.6.1 C s nghiờn cu: 34 I.6.2 Kt qu d bỏo cỏc lnh vc chớnh: .35 I.7 CC TIấU CHUN, QUY NH CA VIT NAM V QUC T V BO M AN TON HNG HI: 38 I.8 XU HNG PHT TRIN H TNG K THUT BO M AN TON HNG HI CA TH GII V YấU CU I VI VIT NAM: 41 I.8.1 C s h tng Bo m hng hi mt s nc khu vc v trờn th gii: 41 I.8.2 Xu hng phỏt trin h tng k thut Bo m an ton hng hi trờn th gii: 43 I.8.3 Yờu cu t i vi bo m an ton hng hi Vit Nam giai on 2020, nh hng n 2030: 43 I.9 KT LUN V S CN THIT PHI XY DNG N: .45 NI DUNG N PHT TRIN BO M AN TON HNG HI N NM 2020 NH HNG N NM 2030 48 I.10 Quan im v mc tiờu phỏt trin: 48 I.10.1 Vai trũ v trớ: 48 I.10.2 Quan im phỏt trin: .48 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - I.10.3 Mc tiờu phỏt trin: 49 I.11 H thng ốn bin, ng tiờu c lp, lung hng hi v bỏo hiu hng hi trờn lung: 50 I.11.1 ốn bin v ng tiờu c lp: 50 I.11.2 H thng lung hng hi v bỏo hiu hng hi trờn lung: 53 I.12 H thng bỏo hiu hng hi vụ tuyn v cỏc cụng c h tr hng hi: .57 I.12.1 Bỏo hiu hng hi vụ tuyn: .57 I.12.2 H thng nh v DGPS (Differential GPS): .62 I.12.3 H thng dch v giao thụng hng hi VTS (Vessel Traffic Services):63 I.12.4 Bỡnh lung hng hi in t ENC: .65 I.13 H thng giỏm sỏt v iu khin t xa: 67 I.13.1 Chc nng ca h thng: 67 I.13.2 D kin u t: 67 I.14 Duy trỡ chun tc lung hng hi: 67 I.14.1 Khỏi nim v chun tc lung: 67 I.14.2 Gii phỏp trỡ chun tc lung: 68 I.15 Xõy dng cỏc trm quan trc v cung cp thụng tin thy hi t ng:.70 I.16 Cụng tỏc kho sỏt thụng bỏo hng hi: 71 I.16.1 Cụng tỏc kho sỏt thy c: 71 I.16.2 H thng thụng tin cụng b thụng bỏo hng hi: .72 I.17 Phỏt trin xõy dng c s sn xut ph tr: .72 I.17.1 Yờu cu i vi cỏc c s sn xut ph tr: 72 I.17.2 Phng ỏn phỏt trin c s sn xut ph tr: 72 I.18 Cụng trỡnh iu hnh sn xut v cụng trỡnh phc v khỏc: .73 I.18.1 Nõng cp cỏc tr s iu hnh: 73 I.18.2 Xõy dng mi tr s iu hnh: .73 I.18.3 Xõy dng mi cụng trỡnh phc v khỏc: 73 I.19 u t b sung phng tin thit b phc v: 74 I.20 Qu t cho cỏc cụng trỡnh xõy dng mi 75 I.21 HI NHP QUC T: 75 I.21.1 Cỏc yờu cu c bn ca cụng c quc t: 75 I.21.2 Hin trng hi nhp quc t: .75 I.21.3 Hi nhp quc t: 76 I.22 TUYN DNG, O TO PHT TRIN NGUN NHN LC: .76 I.22.1 ỏnh giỏ hin trng ngun nhõn lc: 76 I.22.2 D kin nhu cu s dng lao ng Bo m an ton hng hi: 78 I.22.3 Mc tiờu phỏt trin ngun nhõn lc: 78 I.22.4 Tuyn dng ngun nhõn lc: 79 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - I.22.5 o to phỏt trin ngun nhõn lc: 79 I.22.6 T chc thc hin: 80 I.23 HON THIN H THNG VN BN QUY PHM PHP LUT TRONG LNH VC BO M HNG HI: .81 I.23.1 H thng bn quy phm phỏp lut hin hnh: .81 I.23.2 Hon thin cỏc quy trỡnh quy phm v cụng tỏc bo m hng hi: 82 I.24 C CH QUN Lí BO M AN TON HNG HI: .83 I.24.1 Hin trng qun lý bo m an ton hng hi: 83 I.24.2 Phỏt trin c ch qun lý: 84 I.25 NH HNG PHT TRIN BO M AN TON HNG HI N NM 2030: 86 I.26 TC NG MễI TRNG CA N: 87 D KIN KINH PH THC HIN V DANH MC U T 88 II.1 C TNH KINH PH U T V KINH PH VN HNH N: 88 II.1.1 Khi lng tớnh chi phớ: .88 II.1.2 n giỏ ỏp dng: 88 II.1.3 c tớnh giỏ tr kinh phớ u t cho ton b ỏn: 88 II.1.4 Phõn k u t: 88 II.1.5 Ngun thc hin: 89 II.2 DANH MC D N U T: .90 II.3 HIU QU CA N: 91 GII PHP V T CHC THC HIN D N 92 III.1 GII PHP THC HIN N: 92 III.2 T CHC THC HIN: .93 III.2.1 T chc thc hin: 93 III.2.2 Thi gian thc hin ỏn: T nm 2010 n nm 2020 95 III.3 KT LUN V KIN NGH 95 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - N PHT TRIN BO M AN TON HNG HI VIT NAM N NM 2020 NH HNG N NM 2030 PHN M U Vit Nam cú vựng bin rng trờn triu km2, gp ln din tớch t lin; cú b bin di 3.260 km T bao i nay, vựng bin, ven bin v hi o, t nc ó gn bú cht ch vi mi hot ng sn xut v i sng ca nhõn dõn Trong nhng nm 90 ca th k trc, ng v Nh nc ta ó cú mt s ngh quyt, chớnh sỏch v bin, cỏc lnh vc liờn quan n bin Cú ý ngha quan trng nht i vi cỏc hot ng kinh t bin phi k n Ngh quyt 03-NQ/TW ngy 6/5/1993 ca B Chớnh tr v mt s nhim v phỏt trin kinh t bin nhng nm trc mt, ú khng nh rng, phi y mnh phỏt trin kinh t bin i ụi vi tng cng kh nng bo v ch quyn v li ớch quc gia Song song vi nhim v ú l bo v ti nguyờn v mụi trng sinh thỏi bin, phn u tr thnh mt nc mnh v bin vo nm 2020 Ngy 22/9/1997, B Chớnh tr ó ban hnh Ch th s: 20-CT/TW v vic y mnh phỏt trin kinh t bin theo hng cụng nghip húa, hin i húa T nhng quan im c bn ca Ngh quyt ny, cựng vi vic tip tc nhn mnh ch trng ln xõy dng Vit Nam tr thnh mt nc mnh v bin, phỏt trin kinh t - xó hi vựng bin, hi o, ven bin phi gn kt vi yờu cu bo v t nc, cú th thy rừ hn ch trng rt quan trng l: cn t kinh t bin tng th kinh t c nc, quan h tng tỏc vi cỏc vựng v xu th hi nhp kinh t vi khu vc v th gii Li ớch kinh t bin khụng ch xut phỏt t mt a phng, mt ngnh m cn c liờn kt mt cỏch khoa hc s phỏt trin ca cỏc ngnh trờn ton vựng, trờn tng a bn c th thnh mt chng trỡnh phỏt trin Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - thng nht c bit, phỏt trin kinh t bin phi chỳ trng t u s tin b xó hi ca vựng bin Hi ngh ln th t Ban Chp hnh Trung ng ng Khúa X ó thụng qua Ngh quyt v Chin lc bin Vit Nam n nm 2020 ú ch rừ: Th k XXI c xem l th k ca i dng, cỏc quc gia cú bin u rt quan tõm n bin v coi trng vic xõy dng chin lc bin Vựng bin Vit Nam cú v trớ a kinh t v a chớnh tr rt quan trng Vi ngun ti nguyờn phong phỳ v a dng, bin cú vai trũ to ln i vi s nghip phỏt trin t nc Ngh quyt cng nờu rừ, n nm 2020 phn u a nc ta tr thnh mt quc gia mnh v bin, lm giu t bin, bo m vng chc ch quyn, quyn ch quyn quc gia trờn bin, o, gúp phn quan trng s nghip cụng nghip húa, hin i húa, lm cho t nc giu mnh, phỏt trin thnh cụng, t phỏ phn u kinh t bin v ven bin úng gúp 53 ữ 55% tng GDP ca c nc Trong nhim v chung thc hin Chin lc bin Vit Nam n nm 2020 v mc tiờu phỏt trin kinh t bin, ngnh Hng hi c xem l mt ngnh kinh t c thự, cú vai trũ v tim nng rt ln, mang tớnh quc t húa cao nht l bi cnh hi nhp quc t nh hin Trong nhng trng tõm ca ngnh hang hi, Cụng tỏc bo m an ton hang hi úng vai trũ ht sc quan trng Cụng tỏc bo m an ton hng hi cú nhim v cung cp hng dn an ton trờn vựng bin v lung hng hi to iu kin an ton cho hot ng ca cỏc ngnh kinh t bin phỏt trin c bit l ngnh hng hi Vic thc hin cụng tỏc Bo m an ton hng hi trờn vựng bin Vit Nam l nhim v rt quan trng cn phi cú s t chc, phi kt hp cht ch ca nhiu B, Ngnh, a phng: B Giao thụng Vn ti, B Quc phũng, B Thụng tin Truyn thụng, B Nụng nghip v Phỏt trin Nụng Thụn,B Cụng nghip, tnh, thnh ph cú bin, UBQG Tỡm kim Cu nn Trong ú, B Giao thụng Vn ti, Cc Hng hi Vit Nam úng vai trũ quan trng cụng tỏc bo m an ton hng hi B GTVT thụng qua c quan qun lý chuyờn ngnh l Cc Hng hi Vit Nam cú trỏch nhim bo m an ton hng hi trờn vựng bin trỏch nhim, trờn lung tu vo cỏc cng bin, thit lp mụi trng an ton hng Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - hi trờn vựng bin Vit Nam, m bo kim soỏt thụng tin liờn lc thụng sut cỏc phng tin hot ng trờn bin, t chc lc lng tỡm kim cu nn trờn vựng bin Vit Nam thc hin chc nng qun lý nh nc v lnh vc Hng hi, B GTVT ó thnh lp cỏc c quan, n v: Cng v Hng hi, Trung tõm phi hp tỡm kim cu nn hng hi, giao cho Cc Hng hi Vit Nam qun lý v cỏc Cụng ty Bo m an ton hnghi ,Thụng tin in t Hng hi, Hoa tiờu hng hi hot ng theo mụ hỡnh cụng ty TNHH mt thnh viờn Cng v Hng hi l c quan thc hin chc nng qun lý Nh nc v hng hi ti cng bin v khu vc hng hi trỏch nhim Trung tõm phi hp TKCN Hng hi: Trung tõm phi hp tỡm kim v cu nn Hng hi Vit nam l t chc chuyờn trỏch v Phi hp TKCN Hng hi trc thuc Cc Hng hi Vit Nam, chu s ch o v nghip v ca U ban quc gia TKCN.v c a c c H ng h i Vi t Nam Cụng ty Thụng tin in t hng hi (Vishipel): hot ng lnh vc vin thụng hng hi, m bo kim soỏt thụng tin liờn lc thụng sut cho cỏc phng tin hot ng trờn bin Hoa tiờu hng hi l cỏc doanh nghip hot ng theo mụ hỡnh Cụng ty TNHH mt thnh viờn, cú chc nng, nhim v: cung cp v ỏp ng y nhu cu cung cp dch v hoa tiờu hng hi vựng hoa tiờu bt buc hoc tuyn dn tu c giao Bo m an ton hng hi: L cỏc doanh nghip hot ng theo mụ hỡnh Cụng ty TNHH mt thnh viờn trc thuc B GTVT, cú chc nng, nhim v Qun lý hnh h thng ốn bin; Qun lý hnh h thng bỏo hiu trờn lung tu bin; Kho sỏt, thụng bỏo hng hi v thc hin thi chng ngi vt trờn cỏc lung hng hi; No vột tu lung tu vo cỏc cng bin Cỏc n v cú liờn quan n cụng tỏc bo m an ton hng hi nờu trờn cú mi quan h phi hp cht ch di s ch o ca Cc Hng hi Vit Nam ỏp ng yờu cu nhim chung ca kinh t bin ú cú lnh vc bo m an ton hng hi Xut phỏt t v trớ, vai trũ quan trng ca cụng tỏc bo m an ton hng hi vic thc hin chin lc bin v hi nhp quc t nhm a Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - Bo m an ton hng hi Vit Nam ngang bng vi cỏc nc tiờn tin khu vc v trờn th gii B Giao thụng Vn ti ó cú Quyt nh s: 658/Q-BGTVT ngy 19/3/2009 cho phộp lp ỏn phỏt trin bo m an ton hng hi n nm 2020, nh hng n nm 2030 õy l mt ỏn mang tớnh chin lc, lõu di vi cỏc ni dung chớnh: Xỏc nh nhim v ca Bo m an ton hng hi quỏ trỡnh thc hin chin lc bin Vit Nam v quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t; ỏnh giỏ hin trng h thng m bo an ton hng hi nh hin trng cụng tỏc t chc, qun lý, c s vt cht, ngun nhõn lc phc v cụng tỏc m bo an ton hng hi ỏnh giỏ kh nng ỏp ng ca bo m an ton hng hi Vit Nam hin ti cng nh tng lai; Xem xột cỏc tiờu chun, quy nh ca Vit Nam v quc t v h thng m bo an ton hng hi v xu hng phỏt trin h tng k thut m bo an ton hng hi ca th gii v khu vc lm c s hon thin cỏc tiờu chun quy nh ca Vit Nam phự hp vi cỏc thụng l quc t ; Xem xột v xut cỏc ý kin xõy dng hon thin h thng bn quy phm phỏp lut lnh vc bo m an ton hng hi; u t phỏt trin h thng bỏo hiu hng hi; qun lý bỏo hiu hng hi; u t phỏt trin cụng tỏc kho sỏt, thụng bỏo hng hi v h thng thụng tin h tr hng hi; u t phỏt trin, trỡ chun tc h thng lung hng hi; u t phỏt trin cụng tỏc ch to, thit b bỏo hiu hng hi; u t xõy dng cỏc c s sn xut ph tr; kt hp bo m an ninh quc phũng, bo v ch quyn ca t quc v tỡm kim cu nn; chng trỡnh, k hoch hi nhp quan h quc t lnh vc bo m an ton hng hi; o to v phỏt trin ngun nhõn lc cho cụng tỏc bo m an ton hng hi Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - GII THIU N V CC CN C PHP Lí cụng tỏc bo m an ton hng hi phc v tt s nghip phỏt trin ca cỏc ngnh kinh t bin gúp phn thc hin Chin lc bin Vit Nam v hi nhp kinh t quc t, B Giao thụng Vn ti ó cho phộp lp ỏn phỏt trin bo m an ton hng hi n nm 2020, nh hng n nm 2030 Mc tiờu chớnh ca ỏn bao gm: - Hon thin h thng bỏo hiu truyn thng, Hin i húa h thng bỏo hiu hng hi theo hng t ng húa; nõng cao nng lc qun lý hnh h thng bỏo hiu hng hi, sn xut thit b bỏo hiu hng hi; - u t ng b cỏc phng tin phc v nh phng tin thy, b, mỏy múc, thit b; - Nõng cao nng lc cụng tỏc kho sỏt, xõy dng v sa cha, úng mi phng tin ca bo m an ton hng hi v phi hp tỡm kim cu nn trờn bin, bo v mụi trng bin I.1 TNG QUAN V LNH VC BO M AN TON HNG HI THUC CC HNG HI VIT NAM: Bo m an ton hng hi l mt b phn quan trng ca ngnh kinh t bin vi mc ớch thit lp v trỡ mụi trng an ton hnh hi, to iu kin cho phỏt trin thng mi, kinh t bin v cỏc mc tiờu nhõn o, khng nh ch quyn, quyn ch quyn quc gia trờn bin, o, gúp phn thc hin quyn v ngha v ca quc gia cú bin i vi cỏc iu c quc t m nc ta ó ký kt hoc gia nhp Do ú, vic thc hin cụng tỏc Bo m an ton hng hi trờn vựng bin Vit Nam l nhim v rt quan trng cn phi cú s t chc, phi kt hp cht ch ca nhiu B, Ngnh, a phng Trong ú, B Giao thụng Vn ti, Cc Hng hi Vit Nam úng vai trũ quan trng B GTVT thụng qua c quan qun lý chuyờn ngnh l Cc Hng hi Vit Nam cú trỏch nhim bo m an ton hng hi trờn vựng bin trỏch nhim, kim soỏt thụng tin liờn lc thụng sut cỏc phng tin hot ng trờn bin, thc hin cụng tỏc tỡm kim cu nn trờn vựng bin Vit Nam thc hin chc nng qun lý nh nc v lnh vc Hng hi, B GTVT ó thnh lp cỏc c quan, n v: Cng v Hng hi, Trung tõm phi Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - hp tỡm kim cu nn hng hi, giao cho Cc Hng hi Vit Nam qun lý v cỏc Cụng ty Thụng tin in t Hng hi, Bo m an ton hng hi, Hoa tiờu hng hi hot ng theo mụ hỡnh cụng ty TNHH mt thnh viờn (1) Cng v Hng hi: Hin cú 24 Cng v Hng hi úng ti cỏc tnh ven bin cú cng, õy l c quan thc hin chc nng qun lý Nh nc v hng hi ti cng bin v khu vc qun lý Cng v Hng hi cú nhim v, quyn hn: Tham gia xõy dng quy hoch, k hoch phỏt trin cng bin khu vc qun lý; T chc thc hin quy nh v qun lý hot ng hng hi ti cng bin v khu vc qun lý; kim tra, giỏm sỏt lung cng bin, h thng bỏo hiu hng hi; kim tra hot ng hng hi ca t chc, cỏ nhõn ti cng bin v khu vc qun lý; Cp phộp, giỏm sỏt tu bin ra, vo v hot ng ti cng bin; T chc tỡm kim, cu ngi gp nn vựng nc cng bin (2) Hoa tiờu hng hi: L cỏc doanh nghip hot ng theo mụ hỡnh Cụng ty TNHH mt thnh viờn, hin cú 09 Cụng ty hoa tiờu gm: Cụng ty Hoa tiờu khu vc I (Thnh ph H Chớ Minh); Cụng ty Hoa tiờu khu vc II (Thnh ph Hi Phũng); Cụng ty Hoa tiờu khu vc III (Qung Ninh); Cụng ty Hoa tiờu khu vc IV (Thnh ph Nng); Cụng ty Hoa tiờu khu vc V (Thnh ph Cn Th); Cụng ty Hoa tiờu khu vc VI (Ngh An); Cụng ty Hoa tiờu khu vc VII (Thnh ph Quy Nhn); Cụng ty Hoa tiờu khu vc VIII ( Thnh ph Nha Trang); Cụng ty Hoa tiờu khu vc IX (Thnh ph Vng Tu,) v 03 Cụng ty hoa tiờu thuc cỏc doanh nghip: Cụng ty Tõn cng Si Gũn, Tp on Than Khoỏng sn Vit Nam, S GTVT Vng Tu Cỏc cụng ty hoa tiờu cú chc nng, nhim v: T chc cung cp v ỏp ng y nhu cu dch v hoa tiờu hng hi vựng hoa tiờu bt buc hoc tuyn dn tu c giao, bo m cht lng dch v, an ton hng hi, an ninh hng hi v phũng nga ụ nhim mụi trng theo quy nh ca phỏp lut; Phi hp vi t chc bo m an ton hng hi, doanh nghip cng, i lý ca ch tu v cỏc c quan, t chc liờn quan ti khu vc t chc cung cp dch v hoa tiờu (3) Trung tõm phi hp TKCN Hng hi: Trung tõm phi hp tỡm kim v cu nn Hng hi Vit nam l mt t chc chuyờn trỏch v Phi hp TKCN Hng hi trc thuc Cc Hng hi Vit Nam, chu s ch o v nghip v ca U ban quc gia TKCN Trung tõm phi hp tỡm kim v cu nn Hng hi Vit Nam chu trỏch nhim trc tip ch huy v iu hnh cỏc lc lng, n v thuc ngnh Hng hi Vit Nam phi hp tỡm kim cu nn Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - ng thi, tham gia, phi hp vi cỏc lc lng liờn quan v ngoi ngnh tin hnh tỡm kim v cu nn trờn bin di s iu hnh cau ban quc gia tỡm kim cu nn thc hin chc nng, nhim v v lnh vc TKCN, B GTVT ó thnh lp trung tõm phi hp TKCN v trm TKCN Trng Sa trc thuc Trung tõm Phi hp tỡm kim - cu nn Hng hi Vit Nam ti gm: - Trung tõm phi hp TKCN Hng hi khu vc I t ti Hi Phũng chu trỏch nhim v cỏc hot ng tỡm kim cu nn t vựng bin Qung Ninh n ranh gii phớa Nam vựng bin H Tnh Hin nay, trung tõm c trang b 01 tu SAR 27m v 01 tu SAR 41m, 05 ca nụ cao tc, thit b thụng tin liờn lc v c s h tng ó uc u t hon thnh gm h thng cu cng nh iu hnh, sõn bói luyn - Trung tõm phi hp TKCN Hng hi khu vc II t ti Nng chu trỏch nhim v cỏc hot ng tỡm kim cu nn t ranh gii phớa Nam vựng bin H Tnh n ranh gii phớa Nam vựng bin Ninh Thun Hin nay, trung tõm c trang b 02 tu SAR 27m v 01 tu SAR 41m, 03 ca nụ cao tc, thit b thụng tin liờn lc v c s h tng ó uc u t hon thnh gm h thng cu cng nh iu hnh, sõn bói luyn - Trung tõm phi hp TKCN Hng hi khu vc III t ti Vng Tu, chu trỏch nhim v cỏc hot ng tỡm kim cu nn t ranh gii phớa Nam vựng bin Ninh Thun n ht vựng bin tnh Kiờn Giang Hin nay, trung tõm c trang b 01 tu SAR 27m v 01 tu SAR 41m, 03 ca nụ cao tc, thit b thụng tin liờn lc v c s h tng ó uc u t hon thnh gm h thng cu cng nh iu hnh, sõn bói luyn - Trm tỡm kim cu nn Trng Sa cú phũng i din t ti thnh ph Nha Trang tnh Khỏnh Ho, cú c s hu cn t ti o Trng Sa ln, cú chc nng, t chc phi hp vi cỏc lc lng liờn quan tin hnh cỏc hot ng tỡm kim cu nn ngi v phng tin b nn ti vựng bin qun o Trng Sa v khu vc lõn cn Vi trang thit b chuyờn dựng phc v cho cụng tỏc TKCN nh hin ch b trớ ti cỏc vựng bin nhy cm cú nhiu nguy c xy tai nn ú din tớch vựng bin trỏch nhim TKCN rt ln, cỏc tu TKCN hin cú cha kim soỏt ton b vựng bin trỏch nhim nht l vựng bin xa b t 150 hi lý tr lờn Phng ỏn phi hp TKCN ch yờu da 10 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - Chng II D KIN KINH PH THC HIN V DANH MC U T II.1 C TNH KINH PH U T V KINH PH VN HNH N: II.1.1 Khi lng tớnh chi phớ: Khi lng cụng vic thc hin cn c vo ni dung ó phõn tớch ti chng III ca ỏn (Khi lng cỏc hng mc c th trỡnh by ph lc kốm theo.) II.1.2 n giỏ ỏp dng: - n giỏ tng hp cỏc cụng trỡnh bo m hng hi ó thc hin cỏc nm 2008, 2009 v cỏc cụng trỡnh cú giỏ tr tng ng - Giỏ cỏc thit b cn c theo giỏ ti sn ó u t cỏc nm trc õy - Mt s n giỏ tham kho trờn th trng II.1.3 c tớnh giỏ tr kinh phớ u t cho ton b ỏn: c tớnh kinh phớ u t l 8.588.950 triu ng (Chi tit c trỡnh by ti bng ph lc kốm theo) II.1.4 Phõn k u t: Phõn k u t cỏc d ỏn c trin khai trờn c s cỏc mc tiờu chung, mc tiờu c th ca ỏn v c chia thnh giai on: Giai on n 2015, giai on n 2020 C th nh sau: - Giai on n 2015: + u t b sung cho cỏc ốn bin cú nhim v an ninh quc phũng; Xõy dng mi mt s ốn bin khu vc Trng Sa + u t nõng cp, hin i hoỏ h thng bỏo hiu, xõy dng mi cỏc trm qun lý lung trờn lung tu vo cỏc cng: Cỏi Lõn, Hi Phũng, Nng, Dung Qut, B Ra Vng Tu, ng Nai; + u t hin i hoỏ cụng tỏc kho sỏt, thụng bỏo hng hi, thit lp hon chnh h thng bỡnh lung hng hi in t + u t xõy dng mi cỏc c s sa cha, bo dng phao; xõy dng mi cỏc tr s iu hnh 88 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - + u t b sung cỏc chng loi thit b phc v cụng tỏc bo m an ton hng hi -Giai on n 2020: + Xõy dng mi hon thin cỏc ốn bin cp III v cỏc ốn bin khu vc Trng Sa, Bo tn cỏc ốn bin cú giỏ tr lch s + u t nõng cp, hin i hoỏ h thng bỏo hiu, xõy dng mi cỏc trm qun lý lung trờn cỏc lung hng hi cũn li; + Xõy dng mi cỏc c s sn xut ph tr, phc v v nh iu hnh sn xut; + u t hon thin cỏc trang thit b phc v bo m an ton hng hi theo ni dung ỏn + u t hon thin mụi trng an ton hng hi in t, cung cp dch v h tr hng hi in t cht lng cao cho ngi i bin Theo ni dung phõn k trờn, nhu cu u t cho tng giai on nh sau: + Giai on n 2015: 4.019.595 triu ng + Giai on n 2020: 4.569.355 triu ng (Chi tit c trỡnh by ti bng ph lc 3.1 kốm theo) II.1.5 Ngun thc hin: Ngun thc hin cỏc ni dung, nhim v ca ỏn c huy ng t cỏc ngun khỏc nhau: Vn ngõn sỏch Nh nc, vin tr, ti tr ca cỏc t chc nc ngoi thụng qua hp tỏc quc t, ODA (nu cú), phỏt trin doanh nghip v cỏc ngun hp phỏp khỏc i vi ngun ngõn sỏch Nh nc ch yu u t cho cỏc d ỏn phỏt trin kt cu h tng bo m an ton hng hi to tin cho phỏt trin kinh t xó hi, quc phũng, an ninh C cu ngun u t s c xỏc nh c th quỏ trỡnh lp cỏc d ỏn trờn c s tuõn th cỏc quy nh v thu, qun lý, s dng ngun thu phớ bo m an ton hng hi vố c ch ti chớnh lnh vc cung ng dch v cụng ớch bo m an ton hng hi T ú, c cu ngun thc hin ỏn d kin nh sau: - Tng kinh phớ thc hin ỏn: 8.588.950 triu ng + Ngun u t t ngõn sỏch Nh nc: 7.803.950 triu ng 89 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - + Ngun t huy ng: 785.000 triu ng (Chi tit c trỡnh by ti bng ph lc 3.2 kốm theo) II.2 DANH MC D N U T: thc hin ỏn, cỏc hng mc u t cn phi c chia thnh cỏc d ỏn thnh phn trờn nguyờn tc phự hp vi tớnh cht kinh t, k thut ca tng d ỏn C th nh sau: c tớnh STT Tờn d ỏn kinh phớ (Triu ng) Phõn k u t n 2015 n 2020 (Triu (Triu ng) ng) D ỏn u t xõy dng mi, ci to, nõng cp h thng ốn bin v ng 1.092.980 533.380 559.600 557.485 280.730 276.755 1.061.185 453.930 607.255 362.200 184.400 177.800 64.000 64.000 90.000 60.000 30.000 22.600 10.400 12.200 tiờu c lp D ỏn u t h thng bỏo hiu trờn lung hng hi t Qung Ninh n Sa Hunh D ỏn u t h thng bỏo hiu trờn lung hng hi t Sa Hunh n Kiờn Giang D ỏn u t h thng nhn dng t ng (AIS) trờn bỏo hiu hng hi D ỏn u t h thng DGPS phc v cụng tỏc bo m an ton hng hi D ỏn u t h thng VTS trờn cỏc tuyn lung Hũn Gai-Cỏi Lõn, Hi Phũng, Nng, Dung Qut, Võn Phong, Si Gũn-Vng Tu, Cỏi Mộp-Th Vi, Kờnh Tt-Tr Vinh D ỏn u t thit lp h thng bỡnh lung hng hi in t D ỏn xõy dng h thng quan trc thy t ng, kho sỏt, thụng 113.000 73.000 40.000 bỏo hng hi D ỏn xõy dng h thng giỏm sỏt 107.845 35.175 72.670 90 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - v iu khin t xa h thng bỏo 10 11 12 13 14 hiu hng hi D ỏn u t nõng cp c s sn xut ph tr D ỏn u t xõy dng c s sn xut ph tr D ỏn xõy dng c s iu hnh sn xut D ỏn u t b sung phng tin, thit b phc v D ỏn khỏc: o to, hp tỏc, hi nhp quc t TNG CNG: 560.000 200.000 360.000 1.080.000 760.000 320.000 620.000 420.000 200.000 2.651.585 1.072.995 1.578.590 206.070 75.585 130.485 8.588.950 4.159.595 4.429.355 (Chi tit c trỡnh by ti bng ph lc kốm theo) II.3 HIU QU CA N: Bo m an ton hng hi l lnh vc dch v cụng ớch nhm thit lp v trỡ mụi trng an ton hnh hi, to iu kin cho phỏt trin thng mi, kinh t bin v cỏc mc tiờu nhõn o, kt hp bo v an ninh quc phũng, phi hp tỡm kim cu nn, bo v mụi trng v phự hp vi cỏc quy nh ca quc t, gúp phn khng nh ch quyn, quyn ch quyn quc gia trờn bin, o Do ú vic xõy dng ỏn, cng nh thc hin cỏc d ỏn thnh phn ca ỏn khụng t mc tiờu hiu qu ti chớnh lờn hng u m cn phi xem xột nhng hiu qu kinh t xó hi m m cỏc d ỏn mang li, c th: - Gúp phn quan trng phỏt trin cỏc ngnh kinh t bin: khai thỏc ch bin du khớ; Kinh t hng hi (bao gm khai thỏc cng, ti bin, úng mi sa cha tu bin dch v hng hi); Du lch v kinh t bin o; Khai thỏc v ch bin hi sn; Xõy dng cỏc khu kinh t, cỏc khu cụng nghip trung, cỏc khu ch xut ven bin gn lin vi cỏc ụ th ven bin nhm thc hin thnh cụng chin lc bin Vit Nam n nm 2020; - Thit lp v trỡ mụi trng an ton hnh hi, to iu kin cho phỏt trin thng mi, kinh t bin v cỏc mc tiờu nhõn o, gúp phn thc hin quyn 91 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - v ngha v ca quc gia cú bin i vi cỏc iu c quc t m nc ta ó ký kt hoc gia nhp - Gúp phn phi hp bo v an ninh quc phũng, tỡm kim cu nn v bo v mụi trng bin; Khng nh ch quyn, quyn ch quyn quc gia trờn bin, o - Hng hi l ca ngừ quan trng, cu ni Vit Nam vi cỏc nc trờn th gii, vic phỏt trin Bo m an ton hng hi ng b, hin i gúp phn nõng cao kh nng an ton cho cỏc phng tin thu hot ng trờn cỏc vựng bin trỏch nhim, gúp phn hp dn cỏc hóng tu, ch hng, cỏc nh u t n vi Vit Nam Chng III GII PHP V T CHC THC HIN D N III.1 GII PHP THC HIN N: - Hon thin h thng bn quy phm phỏp lut, tiờu chun, quy chun k thut v lnh vc bo m an ton hng hi nhm hon thin mụi trng phỏp lý lm c s phỏt trin bo m an ton hng hi; - Xõy dng c ch huy ng cỏc ngun v cỏc c ch, chớnh sỏch u ói khỏc t chc thc hin cú hiu qu ỏn; - Xõy dng c ch phi hp hot ng bo m an ton hng hi gia B Giao thụng ti v cỏc B, Ngnh liờn quan; - Tng cng cụng tỏc thụng tin v an ton hng hi trờn cỏc vựng bin ca Vit Nam, gúp phn khng nh ch quyn, quyn ch quyn quc gia trờn bin; tuyờn truyn nõng cao nhn thc ca ngi dõn v v trớ, tm quan trng hot ng bo m an ton hng hi; ý thc s dng v bo v c s h tng bo m an ton hng hi; - Tng cng cụng tỏc o to nõng cao nng lc cỏn b cụng tỏc qun lý, khai thỏc, s dng c s h tng bo m an ton hng hi; nghiờn cu, ng dng tin b khoa hc cụng ngh qun lý, hnh, thit k, ch to v sn xut cỏc bỏo hiu hng hi; - Tng cng cụng tỏc phi hp hot ng bo m an ton hng hi gia B Giao thụng ti v cỏc B, Ngnh liờn quan; 92 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - - Tng cng quan h quc t, hp tỏc quc t v hot ng bo m an ton hng hi III.2 T CHC THC HIN: III.2.1 T chc thc hin: B Giao thụng ti thc hin cỏc nhim v sau: a) R soỏt, sa i, b sung theo thm quyn hon thin h thng bn quy phm phỏp lut, cỏc tiờu chun, quy chun k thut, c ch, chớnh sỏch v bo m an ton hng hi nhm ỏp ng yờu cu ca qun lý nh nc v bo m an ton hng hi; b) Quyt nh u t cỏc d ỏn, cn c tỡnh hỡnh thc t, ch o Cc Hng hi Vit Nam, cỏc n v bo m an ton hng hi la chn cỏc d ỏn u tiờn u t nhm thc hin tút nhim v bo m an ton hng hi, la chn n v cú nng lc, kinh nghim phự hp vi quy mụ, tớnh cht k thut, ngun ca tng d ỏn nhm thc hin cú hiu qu cỏc nhim v c giao c) Ch trỡ t chc thụng bỏo kp thi cú thay i v h thng bỏo hiu hng hi, sõu cho phộp cỏc loi tu ra, vo cỏc lung tu v cng bin, xõy dng mi hoc phỏ d cỏc cụng trỡnh v cỏc chng ngi vt khỏc m bo an ton hng hi cho cỏc tu, thuyn hot ng trờn bin d) Ch trỡ, phi hp vi B Quc phũng thụng bỏo kp thi cỏc thụng tin v an ton hng hi theo quy nh ca phỏp lut; phi hp din cỏc tỡnh s c v an ton hng hi trờn bin ) Phi hp vi B T lnh Hi quõn vic kho sỏt, o c xõy dng hi biu din cỏc vựng bin Vit Nam; phi hp vi lc lng Cnh sỏt bin v cụng tỏc chuyờn mụn nghip v chuyờn ngnh xỏc nh rừ hnh vi vi phm, mc thit hi hnh vi vi phm phỏp lut v an ton hng hi gõy e) Ch trỡ, phi hp vi cỏc B, Ngnh khỏc cú liờn quan t chc tuyờn truyn, giỏo dc, ph bin phỏp lut v an ton hng hi cho cỏc t chc, cỏ nhõn cú hot ng trờn bin; 93 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - g) Xõy dng c ch phi hp hot ng gia cỏc n v bo n an ton hng hi, trung tõm phi hp tỡm kim - cu nn hng hi, thụng tin in t hng hi v cỏc c quan hu quan khỏc h) Ch trỡ, phi hp vi B Giỏo dc v o to nghien cu phng thc o to, tiờu chun o to cho cỏc lc lng lao ng bo m an ton hng hi B Ti chớnh ch trỡ, phi hp vi B Giao thụng ti v cỏc B, ngnh liờn quan khỏc xõy dng v hng dn trin khai thc hin c ch ti chớnh, cỏc quy nh v thu, qun lý, s dng cỏc ngun thu liờn quan n hot ng bo m an ton hng hi; phi hp vi B K hoch v u t b trớ ngun trin khai thc hin ỏn B K hoch v u t a) Ch trỡ, phi hp vi B Ti chớnh, B Giao thụng ti b trớ v m bo ngun Ngõn sỏch Nh nc theo k hoch hng nm thc hin cỏc d ỏn phỏt trin bo m an ton hng hi; b) Phi hp vi B Giao thụng ti ng ngun ODA v cỏc ngun hp phỏp khỏc thc hin cỏc chng trỡnh, ỏn, d ỏn theo quy nh ca phỏp lut B Lao ng- Thng binh v Xó hi ch trỡ, phi hp vi B Giao thụng Vn ti nghiờn cu, xõy dng, ban hnh theo thm quyn cỏc c ch, chớnh sỏch v lao ng c thự ca m bo an ton hng hi, nh: Danh mc ngh, cụng vic cú yu t nguy him, nng nhc, c hi; thi gi lm vic, thi gi ngh ngi, ch lng v bi dng c hi; ch bi thng v tr cp tai nn lao ng, trang b phng tin, thit b bo h lao ng v cỏc quy nh khỏc v an ton, v sinh lao ng B Quc phũng ch trỡ, phi hp vi B Giao thụng ti v cỏc B, ngnh khỏc cú liờn quan xõy dng hi hin th ton b cỏc vựng bin Vit Nam bo m an ton cho cỏc hot ng hng hi B Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn, B Cụng thng ch o vic trang b, lp t cỏc thit b bỏo hiu trờn phng tin, thit b hot ng trờn bin, cỏc cng chuyờn dng B qun lý m bo kh nng kt ni vi h tng bo m an ton hng hi 94 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - B Ti nguyờn v Mụi trng ch o Tng cc Bin v Hi o Vit Nam thc hin tt cụng tỏc kho sỏt, nghiờn cu, o c bin phi hp thc hin bo m an ton hng hi Cỏc B, ngnh, y ban nhõn dõn cỏc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng theo chc nng, nhim v, quyn hn ca mỡnh cú trỏch nhim phi hp vi B Giao thụng ti t chc trin khai thc hin ỏn Trong quỏ trỡnh thc hin ỏn, nu cú khú khn, vng mc, cỏc B, ngnh v a phng ch ng bn bc vi B Giao thụng ti, Cc Hng hi Vit Nam tỡm bin phỏp khc phc; trng hp cú ý kin khụng thng nht, phi kp thi bỏo cỏo Th tng Chớnh ph xem xột, quyt nh III.2.2 Thi gian thc hin ỏn: T nm 2010 n nm 2020 III.3 KT LUN V KIN NGH Trong thi gian qua, Bo m an ton hng hi nc ta ó ỏp ng c nhp phỏt trin chung ca cỏc ngnh kinh t bin v nhu cu bo m an ton cho cỏc hot ng hng hi trờn vựng hng hi trỏch nhim Tuy nhiờn, h tng bo m an ton hng hi cũn trỡnh thp, cha theo kp c cỏc nc tiờn tin khu vc cng nh trờn th gii, cũn bc l nhiu mt hn ch quỏ trỡnh hi nhp quc t Chin lc bin Vit Nam xỏc nh rừ n nm 2020 phn u a nc ta tr thnh mt quc gia mnh v bin, lm giu t bin, bo m vng chc ch quyn, quyn ch quyn quc gia trờn bin, o Bo m an ton hng hi cú vai trũ quan trng phc v quỏ trỡnh phỏt trin cỏc ngnh kinh t bin, nờn cn c quan tõm u t to c s iu kin cỏc ngnh kinh t bin thc hin thnh cụng Chin lc bin Vit Nam l quc gia cú bin, l thnh viờn chớnh thc ca T chc Hng hi th gii (IMO), Hip hi cỏc c quan qun lý bỏo hiu hng hi v hi ng quc t (IALA), ú Bo m an ton hi cn phi c quan tõm u t ỏp ng yờu cu ca IMO, khuyn cỏo ca IALA v tm quan h i ngoi 95 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - Vic phỏt trin bo m an ton hng hi l quan trng, cp thit, cú tớnh cht quc t, liờn quan n nhiu B, Ngnh, a phng Do vy, kớnh ngh B Giao thụng ti sm cú cỏc quyt nh trin khai thc hin cỏc d ỏn nhm thc hin cú hiu qu cỏc nhim v c giao 96 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - Ph lc 1: STT Tờn d ỏn Khi lng u t D ỏn u t xõy dng - Xõy dng mi ốn bin v ng tiờu c lp mi, ci to, nõng cp h + 01 ốn cp I: Mi La Gan; thng ốn bin v ng + 04 ốn cp II: Hũn La, T Chớnh A, tiờu c lp T Chớnh B, Phỳc Nguyờn; + 35 ốn cp III: Su ụng, Thỏi Bỡnh, Tr Lý, Lch Ghộp, Lch Quốn, Ca Vn, Ca Rũn, Ca Tựng, M , Ca i, Bỏo cng Sn Dng, Bỏo cng Liờn Chiu, Lai Giang, Mi Lam, Vnh Cu, Giang, Hũn Lng, Phan Rang, C Nỏ, Mi Nộ, Hm Tõn, Xớch Ram, ng Tranh, Tranh , Gnh Ho, Rch Gúc, Ca Ln, Hũn Rỏi, Hũn Tre, Ba Hũn, Hm Ninh, Mi Nghinh Phong, Kờnh Tt, ốn hng Vng Tu, Mi Cht; + Xõy dng 07 ng tiờu: Bói ngm Cụ Tụ, Bói ngm Ba Rng, Bói ngm Cn B, Bch Long V A, Bch Long V B, Cn C, Ca Sa Hunh - Ci to nõng cp h thng ốn bin hin cú: + Ci to nõng cp c s h tng ca 16 ốn bin gm: 07 ốn cp II: Hũn Bi, Thun An, Ca i, ốn bỏo ca Ca Tiu, H Tu, ễng c, ỏ Lỏt; 09 ốn cp III (Lch Giang, Ca Hi, Chõn Mõy, Tõn Hip, Vn Ca, Bỏo cng Lý Sn, Ca i, Hm Luụng, Hũn Tre); ng tiờu c (Cn Hoa, o Trn, Tiờu ca Dng ụng, Tiờu Hũn Khụ); + u t i mi thit b bỏo hiu trờn 76 ốn bin ú: ốn cp 1: 31 ốn; ốn 97 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - cp 2: 21 ốn; ốn cp 3: 24 ốn + u t b sung cỏc hng mc cn thit cho cỏc ốn bin kt hp nhim v an ninh quc phũng, khng nh ch quyn quc gia: Vnh Thc, o Trn, Cụ Tụ, H Mai, Bch Long V, Hũn Mỏt, Cn C, Cự Lao Chm, Lý Sn, Phỳ Quý, Hũn Hi, By Cnh, Song T Tõy, ỏ Lỏt, ỏ Tõy, Tiờn N, An Bang, Nam Yt, Sn Ca, Trng Sa Ln, Sinh Tn, Hũn Khoai, Th Chu, Nam Du, Nỳi Nai + u t tụn to cỏc ốn bin cú giỏ tr lch s: Long Chõu, Hũn Du, Tiờn Sa, Kờ G, Vng Tu, By Cnh, Hũn Khoai, i Lónh, Hũn Ln D ỏn u t h thng bỏo - iu chnh bỏo hiu tuyn lung hiu trờn lung hng hi t phự hp vi chun tc lung theo quy hoch: Qung Hunh Ninh n Sa Hũn Gai- Cỏi Lõn, Lch Huyn, Nghi Sn, Ca Lũ, Tiờn Sa, Dung Qut - Nõng cp h thng bỏo hiu ca tuyn lung chy tu ban ờm: Hi Thnh, L Mụn, Ca Hi, Ca Gianh, Nht L, Ca Vit, Sa K - Xõy dng h thng bỏo hiu trờn tuyn lung mi: Hi H, Sụng Chanh, ụng Hi, Sn Dng, M Thy, Liờn Chiu, Dung Qut II - Lp t mi phao u lung, cỏc phao bỏo hiu lung, vựng nc hng hi; nõng cp 55 tiờu v 16 chp tiờu; Xõy dng mi tiờu - Ci to, nõng cp 13 trm qun lý lung Vn Gia, Hũn Gai, C Nga, Bch ng, ỡnh V, Vt Cỏch, Nam Triu, L Mụn, Nghi Sn, Ca Lũ, Ca Hi, Vng ng, 98 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - Nng - Xõy dng mi 15 trm qun lý lung: Ph Rng, Hin Ho, Bn Gút, ng Bi, Ninh Tip, Chõn Mõy, Dung Qut, Sa K, Hi H, Sụng Chanh, ụng Hi, Sn Dng, M Thy, Liờn Chiu, Dung Qut II (M Hn) D ỏn u t h thng bỏo - iu chnh bỏo hiu tuyn lung hiu trờn lung hng hi t phự hp chun tc lung theo quy hoch: m Sa Hunh n Kiờn Giang Mụn, Soi Rp, Sụng Dinh, Cỏi Mộp - Th Vi, Sụng Tin, nh An-Cn Th, Nm Cn; - Nõng cp h thng bỏo hiu ca tuyn lung chy tu ban ờm: m Mụn, Nm Cn-C Mau; - Xõy dng h thng bỏo hiu trờn 14 tuyn lung mi: Nhn Hi, Gũ Gia, ng Nai (t rch ễng Nhiờu n cu ng Nai), Long Sn, Bn m, Bn Tre, Sụng Tin (t M Tho n biờn gii Cam Pu Chia), Kờnh Tt - Tr Vinh, Sụng Hu (rch ễ Mụn n Vm Nao), ễng c, Bói Nũ, Vnh m, Mi t , An Thi - Lp t mi phao u lung, cỏc phao bỏo hiu lung tu v vựng nc hng hi; Nõng cp 121 tiờu v 56 chp tiờu; Xõy dng mi tiờu - Ci to, nõng cp trm qun lý lung: m Mụn, Mi ốn , Sụng Da, Hi Bi, Phỳ M, nh An, Cn Th, An Lc Thụn, Ca Tiu - Xõy dng mi 27 trm qun lý lung: Vng Rụ, Nha Trang, Ba Ngũi, Cự Lao To, Gũ Gng, Hip Phc, Lý Nhn, Vm Lỏng, ng Nai, Phỳ M, Long Sn, Bn m, Bn 99 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - Tre, Sụng Tin I, Sụng Tin II, Sụng Tin III, Sụng Tin IV, Kờnh Tt I, Kờnh Tt II, Sụng Hu I, Sụng Hu II, Sụng Hu III, ễng c, Bói Nũ, Vnh m, Mi t , An Thi D ỏn u t h thng - Lp t 169 Racon, ú: 64 Racon RACON , trờn ốn bin, 105 Racon trờn bỏo hiu c nh; RTE,nhn dng t ng - Lp t 228 RTE trờn mt s phao bỏo (AIS) trờn bỏo hiu hng hiu; hi - Lp t 1.395 thit b AIS gm: 109 thit b lp t trờn ốn bin; 1.286 thit b trờn bỏo hiu dn lung; Xõy dng 21 trm c s v trm trung tõm D ỏn u t h thng Xõy dng 08 trm DGPS ti Hi Phũng, Qung DGPS phc v cụng tỏc Ninh, Nng, Dung Qut, Võn Phong, Si bo m an ton hng hi Gũn, Vng Tu, Cỏi Mộp-Th Vi D ỏn u t h thng u t h thng VTS trờn cỏc tuyn lung Hũn VTS trờn cỏc tuyn lung Gai - Cỏi Lõn, Hi Phũng, Nng, Dung cú mt tu vo ln Qut, Võn Phong, Si Gũn - Vng Tu, Cỏi Mộp - Th Vi, Kờnh Tt - Tr Vinh D ỏn u t thit lp h Thit lp 113 mnh hi lung hng hi in thng bỡnh lung hng t trờn cỏc tuyn lung hng hi t phao s hi in t vo n cỏc cng D ỏn xõy dng h thng - Xõy dng 15 trm quan trc thy vn: quan trc thy t ng Qung Ninh, Hi Phũng, Nghi Sn, Ca Lũ, u t thit b kho sỏt, Nng, Dung Qut, Quy Nhn, Vnh Vn thụng bỏo hng hi Phong, Vnh Cam Ranh, Nh Bố, Th Vi, Vnh Gnh Rỏi, Sụng Tin, Sụng Hu, Nm Cn - Thit b kho sỏt thụng bỏo hng hi: u t 04 h thng, thit b v phn mm Multi-beam; 04 h thng, thit b v phn mm RTK; 02 h thng, thit b v phn mm Sidescan-sonar; 02 h thng phn mm sn xut ENC; 02 h thng thụng tin qun lý bỏo hiu hng hi, 02 h thng thụng tin cụng b thụng 100 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - bỏo hng hi D ỏn xõy dng h thng giỏm sỏt v iu khin t xa h thng bỏo hiu hng 10 - Lp t 1.493 thit b giỏm sỏt v iu khin t xa; - Xõy dng 09 trm qun lý trung tõm hi D ỏn u t nõng cp c Cu tu Hi ng - Hi Phũng, 22B Ngụ s sn xut ph tr Quyn - Hi Phũng, Ca Hi - Ngh An, Quy Nhn - Bỡnh nh, Rch B - Vng Tu, Cn 11 Th D ỏn u t xõy dng c - C s sn xut ph tr: ỡnh V - Hi Phũng, s sn xut ph tr Nng, Nha Trang - Khỏnh Hũa, Phỳ M B Ra Vng Tu, Trng Sa Ln; - Trung tõm thớ nghim, kim nh thit b ti Vng Tu v Hi Phũng; - Trung tõm hng hi Long Sn, Trung tõm 12 hng hi Vng Tu (ốn bin Vng Tu) D ỏn xõy dng c s - Cụng ty BATHH Min Bc; Cụng ty iu hnh sn xut BATHH Min Nam; Xớ nghip BATHH Trung B; Xớ nghip BATHH Nam Trung B; Xớ nghip BATHH Tõy Nam B; Xớ nghip TBHH Min Nam; Xớ nghip thi cụng c gii v dch v Min Bc; Xớ nghip thi cụng c gii Min Nam; - Trung tõm y t ti Hi Phũng v Vng Tu; Trung tõm o to, hun luyn nghip v ti Hi Phũng v Vng Tu; - Nh ngh, thay ca ti Hi Phũng, Ngh 13 An, Nng, Nha Trang, Cn Th D ỏn u t b sung - Phng tin thy: 01 Tu kho sỏt phng tin, thit b phc bin; 04 Tu kho sỏt; 06 ca nụ kho sỏt; 04 v Tu thay, th phao; 39 Tu qun lý lung; 03 Ca nụ qun lý lung; 02 Tu cao tc v nhụm; 14 Canụ cao tc; 05 Tu tip t kim tra; 02 Tu no vột tu lung; 101 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - - Phng tin c gii b: 10 ễ tụ 4-7 ch; 10 ễ tụ 12 -16 ch; 02 ụ tụ 25-30 ch; 03 ụ tụ ti>5T; 06 ễ tụ ti cu 5T; 05 ễ tụ chuyờn dng >16T; - Thit b cụng trỡnh: Thit b xõy dng 14 cụng trỡnh, xng c khớ D ỏn khỏc: o to, hp - Cụng tỏc o to: tỏc, hi nhp quc t + o to nõng cao trỡnh cỏn b qun lý; + o to nõng cao trỡnh k thut chuyờn mụn nghip v; + o to nõng cao trỡnh cụng nhõn k thut - Hi nhp quc t: + Gia nhp cỏc t chc quc t v Bo m an ton hng hi; + ng cai cỏc hi ngh, hi tho quc t, khu vc cú liờn quan lnh vc Bo m an ton hng hi nhm m rng v y mnh quan h hp tỏc vi cỏc t chc quc t, khu vc 102 [...]... ỏn: Phỏt trin bo m an ton hng hi Vit Nam n nm 2020 nh hng n nm 2030 2 Ch u t: Cc hng hi Vit Nam 14 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - 3 i din ch u t: Tng Cụng ty Bo m an ton hng hi Min Nam (Trc l Cụng ty Bo m an ton hng hi II) 4 n v t vn lp ỏn: Liờn danh nh thu Cụng ty c phn T vn Xõy dng... Nam 13 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - S T CHC CễNG TC BO M AN TON HNG HI nõng cao hiu qu hot ng ca cụng tỏc bo m an ton hnh hi, cn cú mt nghiờn cu tng th mụ hỡnh bo m an ton hng hi trong ú cú s phi hp cht ch ca cỏc n v liờn quan trong ngnh hng hi v cỏc B, Ngnh, a phng liờn quan, õy l... Phũng, Ban trc thuc v cỏc n v thnh viờn õy l mụ hỡnh phự hp Lut Doanh nghip v quy nh hin hnh ca Nh nc Vit Nam nhm thỳc y phỏt trin cụng tỏc bo m an ton hng hi theo kp cỏc nc tiờn tin v tr thnh 23 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - nn tng tt cho cỏc ngnh kinh t bin phỏt trin, gúp phn bo m an ninh... GTVT v vic chuyn Cụng ty Bo m an ton hng hi II thnh Cụng ty TNHH mt thnh viờn Bo m an ton hng hi Min Nam - Thụng t s 119/2010/TT-BTC ngy 10/8/2010 ca B Ti chớnh v vic Hng dn v thu, qun lý, s dng ngun thu phớ bo m hng hi v c ch ti chớnh trong lnh vc cung ng dch v cụng ớch bo m an ton hng hi 17 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 ... hin nay ch yu l thit b bỏo hiu truyn thng, s dng in nng t mỏy phỏt in hoc nng lng mt tri gm nhiu chng loi ốn c nhp khu t cỏc nc Anh, Phỏp, Tõy Ban Nha, M, Nht, cỏc nc ASEAN v mt s ốn Vit Nam t 24 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - ch to Do nhiu chng loi ốn nờn gp nhiu khú khn trong khõu qun lý,... án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - Phũng); Hi Phũng, Diờm in (Thỏi Bỡnh); Nghi Sn (Thanh Hoỏ); Ca Lũ (Ngh An) ; Vng ng (H Tnh); Hũn La (Qung Bỡnh); Thun An, Chõn Mõy (Tha Thiờn Hu); Nng, K H (Qung Nam) ; Th Vi (B Ra Vng Tu); Sụng Da (tp H Chớ Minh); Sa ộc - ng Thỏp, Sụng Tin (Tin Giang); nh An. .. tin thu bo m cỏc tiờu chun k thut v u t cỏc trang thit b Cú phng ỏn i mi k thut v u t cỏc trang thit b phự hp vi cụng ngh mi ỏp ng yờu cu nhim v v cỏc nhim v khỏc c giao 22 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - - Xớ nghip Xõy dng cụng trỡnh hng hi min Nam: Xõy dng cỏc cụng trỡnh hng hi; sa cha,... sut gia tu vi b, phc v an ton cp cu hng hi v phũng chng gim nh thiờn tai lt bóo cng nh thụng tin tỡm kim cu nn Tuy nhiờn, nõng cao kh nng ỏp ng y cỏc yờu cu v trang thit b theo quy nh ca cỏc Cụng c quc t v cỏc t chc quc t cú liờn 12 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - quan trong lnh vc hng hi,... thit b bo m an ton hng hi v cụng nghip; - iu tit bo m an ton giao thụng i vi cỏc cụng trỡnh thi cụng trờn phm vi thuc khu vc hng hi do n v qun lý; - Vn ti bin; Dch v bc d hng hoỏ ti cỏc cng do cụng ty qun lý; - úng mi cỏc phng tin thu; 19 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 - - Kinh doanh dch v... ty cũn cú cỏc n v trc thuc: - Xớ nghip Bo m an ton hng hi Nam Trung B trc tip qun lý vn hnh cỏc ốn bin, h thng bỏo hiu lung tu bin vo cỏc cng bin, qun lý cỏc cụng trỡnh chnh tr lung tu, phỏt hin v phi hp vi Cng v Hng hi t chc thanh thi cỏc chng ngi vt mi phỏt sinh trờn 21 Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030 ... m an ton hng hi I (nay l Cụng ty bo m an ton hng hi Min Bc) v cụng ty Bo m an ton hng hi II (nay l Cụng ty bo m an ton hng hi Min Nam) Cụng ty bo m an ton hng hi Min Bc cú nhim v qun lý bo m an. .. dch v, an ton hng hi, an ninh hng hi v phũng nga ụ nhim mụi trng theo quy nh ca phỏp lut; Phi hp vi t chc bo m an ton hng hi, doanh nghip cng, i lý ca ch tu v cỏc c quan, t chc liờn quan ti khu... bin I.1 TNG QUAN V LNH VC BO M AN TON HNG HI THUC CC HNG HI VIT NAM: Bo m an ton hng hi l mt b phn quan trng ca ngnh kinh t bin vi mc ớch thit lp v trỡ mụi trng an ton hnh hi, to iu kin cho phỏt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030, Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030, Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hớng đến năm 2030

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay