Đồ án xử lý nước cấp

50 274 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2016, 22:25

Nội dung chủ yếu của đồ án là cung cấp các phương pháp xử lý nước cấp từ nguồn nước mặt. Các phương án thiết kế, tinh toán các công trình đơn vị và các trạm xử lý. Phương pháp cơ học, biện pháp hóa học, tính toán dây truyền công nghệ,...
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án xử lý nước cấp, Đồ án xử lý nước cấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay