Tuyển tập bộ tài liệu ôn thi đại học môn sinh học

92 372 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2016, 19:12

Trường em http://truongem.com PHẦN I: CƠ SỞ DI TRUYỀN Chương I: CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ I ADN Cấu trúc: a Cấu trúc hố học: - Tồn chủ yếu nhân tế bào, có mặt ti thể, lạp thể - Là loại axit hữu có chứa ngun tố chủ yếu C, H, O, N P - Là đại phân tử, khối lượng phân tử lớn (4 -16 triệu đvC), chiều dài đạt tới hàng trăm µm - Cấu tạo theo ngun tắc đa phân, đơn phân nuclêơtit, nuclêơtit có thành phần (H3PO4, Bazơ nitric, C5H10O4) thành phần bazơ – nitric loại nuclêơtit mang tên gọi bazơ – nitric (A G có kích thước lớn, T X có kích thước nhỏ) - Trên mạch đơn: đơn phân liên kết với liên kết hố trị (liên kết đường C5H10O4 nuclêơtit với phân tử H3PO4 nuclêơtit bên cạnh - gọi liên kết photphodieste), liên kết bền đảm bảo cho thơng tin di truyền mạch đơn ổn định kể ADN tái phiên mã - Từ loại nuclêơtit tạo nên tính đa dạng đặc thù ADN lồi sinh vật số lượng, thành phần, trình tự phân bố nuclêơtit b Cấu trúc khơng gian: - Mơ hình ADN (dạng B) theo J.Oatxơn F.Cric (1953) có đặc trưng sau: + Là chuỗi xoắn kép gồm mạch pơlinuclêơtit xoắn quanh trục theo chiều từ trái sang phải thang dây xoắn, tay thang phân tử C5H10O4 H3PO4 xếp xen kẽ nhau, bậc thang cặp bazơ nitric đứng đối diện liên kết với liên kết hiđrơ theo ngun tắc bổ sung (một bazơ lớn bù bazơ bé hay ngược lại, A liên kết với T liên kết hiđrơ G liên kết với X liên kết hiđrơ) + Do cặp nuclêơtit liên kết với theo NTBS đảm bảo cho chiều rộng chuỗi xoắn kép 20Å, khoảng cách bậc thang chuỗi xoắn 3,4Å, phân tử ADN xoắn theo chu kỳ xoắn, chu kỳ xoắn có 10 cặp nuclêơtit - Ngồi mơ hình dạng B, phát dạng dạng A, C, D, Z mơ hình khác với dạng B vài số: số cặp nuclêơtit chu kỳ xoắn, đường kính, chiều xoắn - Ở số lồi virut thể ăn khuẩn: ADN gồm mạch pơlinuclêơtit ADN vi khuẩn, ADN lạp thể, ti thể lại có dạng vòng khép kín Cơ chế tổng hợp: a Sự tổng hợp ADN: - Vào kì trung gian ngun phân, giảm phân: ADN tiến hành nhân đơi NST - ADN nhân đơi theo ngun tắc bổ sung ngun tắc bán bảo tồn Nhờ đó, hai phân tử ADN tạo hồn tồn giống giống với phân tử ADN mẹ - Ngun tắc bổ sung: Trong q trình nhân đơi ADN, dựa hai mạch khn, enzim ADN pơlimeraza sử dụng nuclêơtit tự mơi trường nội bào để tổng hợp nên mạch theo ngun tắc bổ sung: A – T, G - X Vì enzim ADN pơlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’, nên: + Trên mạch khn 3’ → 5’ mạch bổ sung tổng hợp liên tục (cùng chiều tháo xoắn) + Trên mạch khn 5’ → 3’ mạch bổ sung tổng hợp đoạn Okazaki ngắn (ngược chiều tháo xoắn) Sau đoạn Okazaki nối lại nhờ enzim ligaza - Ngun tắc bán bảo tồn: Trong phân tử ADN mạch tổng hợp, mạch ADN mẹ b Ý nghĩa: - Là sở hình thành NST, - Đảm bảo cho q trình ngun phân, giảm phân, thụ tinh xảy bình thường, TTDT lồi ổn định qua hệ, nhờ sinh giống với bố mẹ Tính đặc trưng phân tử ADN: + Đặc trưng số lượng, thành phần, trình tự phân bố nuclêơtit; từ loại nuclêơtit tạo nên nhiều loại ADN đặc trưng cho lồi A+T + Đặc trưng tỷ lệ: G+X + Đặc trưng số lượng, thành phần trình tự phân bố gen nhóm gen liên kết -1- Trường em http://truongem.com Chức ADN: + Lưu giữ truyền đạt TTDT qua hệ (được mật mã dạng trình tự phân bố nuclêơtit gen) + Chứa gen khác nhau, giữ chức khác + Có khả đột biến tạo nên thơng tin di truyền II ARN Cấu trúc: - Là đa phân tử, cấu tạo theo ngun tắc đa phân, đơn phân ribonuclêơtit gồm thành phần (bazơnitric, đường ribozơ (C5H10O5), H3PO4) Có loại ribonuclêơtit: A, U, G, X - Trên mạch phân tử, ribơnuclêơtit liên kết với liên kết hố trị đường C5H10O5 ribonuclêơtit với phân tử H3PO4 ribơnuclêơtit bên cạnh - Có loại ARN: rARN (70 - 80%), tARN (10 - 20%), mARN (5 - 10%) - mARN có khoảng 600 đến 1500 đơn phân, tARN gồm 80 đến 100 đơn phân, rARN có số ribonu từ 160 đến 13000 - Ba loại ARN tồn lồi sinh vật mà vật chất di truyền ADN Ở lồi virut vật chất di truyền ARN ARN có dạng mạch đơn, vài lồi có ARN mạch Cơ chế tổng hợp mARN: - Diễn nhân tế bào, đoạn NST vào kỳ trung gian Đa số ARN tổng hợp khn ADN, trừ ARN gen số virut - Dưới tác dụng ARN–pơlimeraza, liên kết hiđrơ đoạn phân tử ADN bị cắt đứt, q trình lắp ráp ribơnu tự mơi trường nội bào với nuclêơtit mạch mã gốc gen (3’– 5’) theo NTBS (A-U, G-X) xảy Kết tạo mARN có chiều 5’–3’ Sau mạch gen lại liên kết với theo NTBS Sự tổng hợp tARN rARN theo chế - Ở sinh vật nhân sơ, sau phiên mã mARN trở thành phiên mã thức sinh vật nhân thực, mARN sau phiên mã phải loại bỏ đoạn vơ nghĩa (intron), nối đoạn có nghĩa (exon) tạo mARN trưởng thành Ý nghĩa: - Đảm bảo cho gen cấu trúc thực xác q trình dịch mã tế bào chất - Cung cấp prơtêin cần thiết cho tế bào Chức năng: - mARN: thơng tin di truyền từ gen cấu trúc, trực tiếp tham gia tổng hợp prơtêin dựa cấu trúc trình tự ba mARN - tARN: vận chuyển, lắp ráp xác aa vào chuỗi pơlipeptit dựa NTBS ba đối mã tARN với ba mã mARN - rARN: tạo nên ribơxơm tham gia trực tiếp vào q trình tổng hợp protein III MÃ DI TRUYỀN Khái niệm: Mã di truyền trình tự nuclêơtit gen quy định trình tự axit amin (aa) phân tử prơtêin (cứ nuclêơtit loại hay khác loại đứng gen quy định aa làm nhiệm vụ kết thúc chuỗi polipeptit) Mã di truyền mã ba: - Nếu nuclêơtit xác định a.a ta có 41 = tổ hợp (chưa đủ để mã hố 20 loại a.a) - Nếu nuclêơtit xác định a.a ta có 42 = 16 tổ hợp (chưa đủ để mã hố 20 loại a.a) - Nếu nuclêơtit xác định a.a ta có 43 = 64 tổ hợp (đủ để mã hố 20 loại a.a) - Nếu theo ngun tắc mã bốn tạo 44 = 256 mã hố lại q thừa ⇒ Vậy, mã di truyền mã - 20 loại axit amin mã hố bới 61 ba Như aa mã hố số ba Ví dụ, lizin ứng với ba AAA, AAG, số axit amin mã hố nhiều ba alanin ứng với ba, lơxin ứng với ba Những đặc điểm mã di truyền: - Được đọc từ điểm xác định theo ba (theo chiều 5’- 3’ mARN theo cụm nuclêơtit khơng gối lên nhau) - Có tính phổ biến (tất lồi có chung mã di truyền) ⇒ phản ánh nguồn gốc chung lồi -2- Trường em http://truongem.com - Có tính đặc hiệu (một mã hố loại a.a) - Mang tính thối hố (nhiều khác loại mã hóa cho loại a.a, trừ AUG - mêtiơnin; UGG – Triptơphan) Các ba mã hố cho axit amin khác nuclêơtit thứ ⇒ giúp cho gen bảo đảm thơng tin di truyền xác nhận ba, nuclêơtit đầu quan trọng nuclêơtit thứ ba linh hoạt IV PRƠTÊIN Cấu trúc: a Cấu trúc hố học: - Là hợp chất hữu gồm ngun tố C, H, O, N thường có thêm S, P - Là đại phân tử, phân tử lớn dài 0,1 µm , phân tử lượng đạt tới 1,5 triệu đvC - Là đa phân tử, đơn phân aa Có 20 loại aa khác tạo nên pr, aa có thành phần: gốc cacbon (R), nhóm amin (-NH2) nhóm cacbơxyl (-COOH), chúng khác gốc R Mỗi aa có kích thước trung bình 3Å - Trên phân tử aa liên kết với liên kết peptit tạo nên chuỗi pơlipeptit Liên kết peptit tạo thành nhóm cacbơxyl aa liên kết với nhóm amin aa giải phóng phân tử nước Mỗi phân tử prơtêin gồm hay nhiều chuỗi pơlipeptit loại hay khác loại - Từ 20 loại aa kết hợp với theo cách khác tạo nên vơ số loại pr khác (khoảng 1014– 1015 loại) Mỗi loại đặc trưng số lượng, thành phần trình tự xếp aa Điều giải thích thiên nhiên pr vừa đa dạng, lại vừa mang tính chất đặc thù b Cấu trúc khơng gian: Prơtêin có bậc cấu trúc bản: - Cấu trúc bậc 1: axit amin liên kết với liên kết peptit, đứng đầu mạch nhóm amin, cuối mạch nhóm cacboxyl - Cấu trúc bậc 2: có dạng xoắn trái, kiểu chuỗi anpha vòng xoắn có 3,7 axit amin, kiểu chuỗi bêta vòng xoắn có 5,1 axit amin - Cấu trúc bậc 3: Là hình dạng phân tử prơtêin khơng gian ba chiều, xoắn cấp theo kiểu đặc trưng cho loại prơtêin, tạo thành khối hình cầu - Cấu trúc bậc 4: gồm nhiều chuỗi pơlipeptit kết hợp với Ví dụ, phân tử hêmơglơbin gồm chuỗi anpha chuỗi bêta, chuỗi chứa nhân hem với ngun tử Fe Cơ chế tổng hợp prơtêin: Gồm giai đoạn: Giai đoạn 1: Tổng hợp mARN để truyền TTDT từ gen sang mARN Giai đoạn 2: Tổng hợp prơtêin tế bào chất gồm bước bản: + Bước 1: Hoạt hố axit amin: Các aa tự tế bào chất hoạt hố nhờ gắn với hợp chất giàu lượng - ATP tác dụng số enzim Sau đó, nhờ enzim đặc hiệu khác, aa hoạt hố lại liên kết với tARN tương ứng tạo nên phức hợp aa – tARN (aa – tARN) + Bước 2: Mở đầu: tiểu đơn vị bé RBX gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (gần ba mở đầu) di chuyển đến ba mở đầu (AUG), aa mở đầu – tARN tiến vào ba mở đầu (đối mã khớp với mã mở đầu mARN theo NTBS), sau tiểu phần lớn gắn vào tạo RBX hồn chỉnh + Bước 3: Kéo dài chuỗi pơlipeptit: aa1–tARN tiến vào ribơxơm, đối mã khớp với mã thứ mARN theo NTBS Enzim xúc tác tạo thành liên kết peptit aamở đầu aa1 RBX dịch chuyển ba mARN (chuyển vị) làm cho tARN mở đầu rời khỏi ribơxơm Tiếp đó, aa2 – tARN tiến vào RBX, đối mã khớp với mã thứ hai mARN theo NTBS Liên kết peptit aa1 aa2 tạo thành Sự chuyển vị lại xảy ra, tiếp tục ribơxơm tiếp xúc với ba tiếp giáp với ba kết thúc, chuỗi polipeptit lúc có cấu trúc: aaMĐ – aa1 – aa2 aan-1 + Bước 4: Kết thúc chuỗi pơlipeptit: RBX chuyển dịch sang ba kết thúc (1 3) q trình dịch mã dừng lại, tiểu phần RBX tách Một enzim đặc hiệu loại bỏ aa mở đầu giải phóng chuỗi polipeptit Trên mARN lúc có nhiều ribơxơm trượt qua với khoảng cách 51Å → 102Å Chức năng: - Là thành phần chủ yếu chất ngun sinh - Cấu trúc đa dạng prơtêin quy định đặc điểm, hình thái, giải phẫu thể - Tạo nên enzim xúc tác phản ứng sinh hố - Tạo nên hoocmơn có chức điều hồ q trình trao đổi chất tế bào, thể -3- Trường em http://truongem.com - Hình thành kháng thể, có chức bảo vệ thể chống lại vi khuẩn gây bệnh - Tham gia vào chức vận động tế bào thể - Phân giải prơtêin tạo lượng cung cấp cho hoạt động sống tế bào thể Tính đặc trưng đa dạng prơtêin: - Đặc trưng số lượng, thành phần, trình tự phân bố aa chuỗi pơlipeptit - Đặc trưng số lượng, thành phần, trình tự phân bố chuỗi polipeptit phân tử pr - Đặc trưng kiểu cấu trúc khơng gian loại pr để thực chức sinh học Mơ hình điều hồ sinh tổng hợp protein: Trong tế bào thể có nhiều gen cấu trúc, khơng phải gen phiên mã, tổng hợp prơtêin đồng thời Sự điều hồ hoạt động gen thực qua chế điều hồ Vào năm 1961, F.Jacop J.Mono phát điều hồ hoạt động gen E.Coli - Mơ hình điều hồ bao gồm hệ thống gen sau: + Gen điều hồ (Regulator: R): làm khn sản xuất prơtêin ức chế, có tác dụng điều chỉnh hoạt động nhóm gen cấu trúc qua tương tác với gen vận hành + Gen vận hành (Operator:O): nằm kề trước nhóm gen cấu trúc, vị trí tương tác với chất ức chế + Gen khởi động (Promotor: P): nằm trước gen vận hành, vị trí tương tác ARN – polimeraza để khởi đầu phiên mã + Nhóm gen cấu trúc: liên quan với chức năng, nằm kề phiên mã tạo ARN chung Một Operon gồm có gen huy gen cấu trúc kiểm sốt - Cơ chế điều hồ: Gen điều hồ huy tổng hợp prơtêin ức chế, prơtêin gắn vào gen vận hành (O) ngăn cản hoạt động enzim phiên mã Vì ức chế hoạt động tổng hợp ARN gen cấu trúc Khi mơi trường nội bào có chất cảm ứng, chất kết hợp với prơtêin ức chế làm vơ hiệu hố chất ức chế, khơng gắn vào gen vận hành Kết gen vận hành làm cho nhóm gen cấu trúc chuyển từ trạng thái ức chế sang trạng thái hoạt động Q trình phiên mã lại xảy V GEN VÀ ĐỘT BIẾN GEN Gen - Gen đoạn ptử ADN mang thơng tin mã hố chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN - Cấu trúc chung gen bao gồm vùng trình tự nuclêơtit: + Vùng điều hồ nằm đầu 3’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã + Vùng mã hố mang thơng tin mã hố axit amin Các gen sinh vật nhân sơ có vùng mã hố liên tục (gen khơng phân mảnh) Các gen sinh vật nhân thực có vùng mã hố khơng liên tục (gen phân mảnh) + Vùng kết thúc nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã Đột biến gen: a Khái niệm: biến đổi cấu trúc gen, liên quan tới cặp nuclêơtit, xảy điểm phân tử ADN; gồm dạng mất, thêm, thay cặp nuclêơtit b Ngun nhân chế phát sinh đột biến gen: * Ngun nhân: - Đbg phát sinh tác nhân đột biến lý hố ngoại cảnh gây rối loạn q trình sinh lý, hố sinh tế bào gây nên sai sót q trình tự nhân đơi ADN, làm đứt phân tử ADN, nối đoạn bị đứt vào ADN vị trí - Đbg khơng phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ, liều lượng tác nhân mà tuỳ thuộc đặc điểm cấu trúc gen * Cơ chế phát sinh đột biến gen: Sự biến đổi nuclêơtit đầu xảy mạch ADN dạng tiền đột biến Lúc enzim sửa chữa sửa sai làm cho tiền đột biến trở lại dạng ban đầu Nếu sai sót khơng sửa chữa qua lần tự nuclêơtit lắp sai liên kết với nuclêơtit bổ sung với làm phát sinh đột biến gen c Hậu đột biến gen: - Biến đổi dãy nuclêơtit gen cấu trúc dẫn tới biến đổi cấu trúc mARN cuối biến đổi cấu trúc prơtêin tương ứng - Đột biến thay hay đảo vị trí cặp nuclêơtit ảnh hưởng tới axit amin chuỗi pơlipeptit Đột biến thêm cặp nuclêơtit làm thay đổi ba mã hố ADN từ điểm xảy đột -4- Trường em http://truongem.com biến cuối gen làm thay đổi cấu tạo chuỗi pơlipeptit từ điểm có nuclêơtit bị thêm - Đột biến gen gây rối loạn q trình sinh tổng hợp prơtêin, đặc biệt đột biến gen quy định cấu trúc enzim, đa số đột biến gen thường có hại cho thể Tuy nhiên, có đột biến gen trung tính (khơng có hại, khơng có lợi), số trường hợp có lợi d Sự biểu đột biến gen: - Đột biến gen phát sinh "tái bản" qua chế tự nhân đơi ADN - Nếu đb phát sinh giảm phân, xảy tế bào sinh dục (đb giao tử), qua thụ tinh vào hợp tử Nếu đb trội, biểu kiểu hình thể mang đb Nếu đb lặn, vào hợp tử cặp gen dị hợp bị gen trội lấn át Qua giao phối, đb lặn tiếp tục tồn quần thể trạng thái dị hợp khơng biểu Nếu gặp tổ hợp đồng hợp biểu thành kiểu hình - Khi đột biến xảy ngun phân, phát sinh tế bào sinh dưỡng (đột biến xơma) nhân lên mơ, biểu phần thể, tạo nên thể khảm Đb xơma nhân lên sinh sản sinh dưỡng, khơng thể di truyền qua sinh sản hữu tính Ví dụ hoa giấy có cành hoa trắng xen với cành hoa đỏ ■ Tần số alen đó(a)sau n hệ đột biến làm cho a chuyển thành A: (qn) = q0(1-x)n với x tần số đột biến làm cho a chuyển thành A hệ VI CÁC CƠNG THỨC TỔNG QT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI BÀI TẬP Cơng thức xác định mối liên quan số lượng loại nuclêơtit ADN, ARN: - Trong phân tử ADN (hay gen) theo NTBS: A = T ; G = X → Số nuclêơtit ADN (hay gen) N N = A + T + G + X → N = 2A + 2G = 2T + 2X → A + G = T + X = Nếu xét mối tương quan nuclêơtit mạch đơn ta có: T = A = T1 + T2 = A1 + A2 = T1 + A1 = T2 + A2 G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = X1 + G1 = X2 + G2 N - Chiều dài phân tử ADN: L = x 3,4 (A0); - Khối lượng: M = Nx300 (đvC) L M 2L N ; Số chu kì xoắn (C): C = - Tổng số nucleotit phân tử ADN: N = = = 3,4 300 34 20 - Số liên kết hidro (H): H = 2A + 3G = 2T + 3X - Số liên kết hố trị (HT): + Số lượng liên kết hố trị nucleotit: = N - + Số lượng liên kết hố trị nucleotit = N → Tổng số liên kết hố trị ADN: HT = N + (N - 2) = 2N - - Nếu gọi mạch gốc gen mạch ta có: Um = A1 = T2 ; Am = T1 = A2; Gm = X1 = G2; Xm = G1 = X2 → Um + Am = A = T; Gm + Xm = G = X Cơng thức xác định mối liên quan % loại đơn phân ADN với ARN: - Tỉ lệ % loại nucleotit: %A + %G = 50% N; % A1 + % A2 %T1 + %T2 %G1 + %G2 %X1 + %X = ; %G = %X = = %A = %T = 2 2 - Nếu cho mạch gốc gen mạch 1, ta có: % A2 = % T1 = % Am; % T2 = % A1 = % Um; % G2 = % X1 = % Um; % X2 = % G1 = % Xm Cơ chế tự sao: - Gọi k số lần tự liên tiếp phân tử ADN (gen) ban đầu ⇒ Số gen tạo = 2k - Số gen có ngun liệu hồn tồn (2k – 2) - Số nuclêơtit cần cung cấp: (2k – 1)N - Số nuclêơtit cung cấp tạo nên gen có ngun liệu hồn tồn: (2k – 2)N - Số nuclêơtit loại cung cấp để tạo nên gen sau k đợt tái bản: A = T = (2k – 1)A; G = X = (2k – 1)G - Số nuclêơtit loại cần cung cấp để tạo nên gen có ngun liệu hồn tồn mới: -5- Trường em http://truongem.com A = T = (2k – 2)A; G = X = (2k – 2)G Vận tốc trượt, thời gian trượt: - Gọi v vận tốc trượt riboxom mARN, L chiều dài mARN, t thời gian hồn tất q trình L giải mã riboxom thì: v = t - Gọi T thời gian hồn tất q trình giải mã ptử mARN nhiều riboxom, t' khoảng cách thời gian từ riboxom thứ đến riboxom cuối chúng trượt mARN thì: T = t + t' Cơ chế dịch mã: N - Số aa mơi trường nội bào CC để hồn tất q trình tổng hợp chuỗi polipeptit là: -1 2x3 N - Số axit amin phân tử protein hồn chỉnh là: -2 2x3 - Số liên kết peptit phân tử protein = số phân tử nước bị loại bỏ: = số aa - TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG 1)Giải mã tạo thành phân tử Protein: Số a.a tự = N – = rN – 2x3 Số a.a chuỗi polipeptit = N – = rN – 2x3 2)Giải mã tạo thành nhiều phân tử Protein: (n lần) Tổng số Protein tạo thành: ∑ k : số phân tử mARN n : số Riboxom trượt qua P = k.n Tổng số a.a tự cung cấp: ∑ a.atd = ∑ rN  − 1 = k.n   P    Tổng số a.a chuỗi polipeptit hồn chỉnh: ∑ a.aP = ∑ rN  − 2   P  TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC – SỐ LIÊN KẾT PEPTIT Số phân tử nước giải phóng để tạo chuỗi polipeptit: Số phân tử H2O giải phóng = rN –  rN  Số liên peptit tạo lập =  −  = a.aP -   Số phân tử nước giải phóng để tạo nhiều chuỗi polipeptit: ∑ H2Ogiải phóng = ∑  rN  P  − 2   TÍNH SỐ tARN Nếu có x phân tử giải mã lần Nếu có y phân tử giải mã lần Nếu có z phân tử giải mã lần ∑ Peptit = ∑  rN  P  − 3 =   số a.a chúng cung cấp 3x số a.a chúng cung cấp 2y số a.a chúng cung cấp z Tổng số a.a cần dùng là: 3x + 2y + z = ∑a.a tự cần dùng SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA RIBOXOM TRÊN mARN 1)Vận tốc trượt riboxom ARN: -6- ∑ P( a.aP – ) Trường em http://truongem.com Tốc độ giải mã = số ba mARN 2)Thời gian tổng hợp phân tử Protein:t Là thời gian riboxom trượt hết chiều dài mARN ( từ đầu đến đầu ) 3)Thời gian riboxom trượt qua hết mARN: ∆t ∆t n ∆t : khoảng thời gian riboxom phía sau trượt chậm riboxom phía trước Riboxom 1: t Riboxom 2: t + ∆t Riboxom 3: t + ∆t Riboxom 4: t + ∆t Riboxom n: t + (n – 1) ∆t TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP CÁC PHÂN TỬ PROTEIN 1)Của mARN: Chia làm giai đoạn Thời gian kể từ lúc riboxom thứ tiếp xúc đến rời khỏi mARN t = L V Thời gian kể từ riboxom thứ rời khỏi mARN đến riboxom cuối rời khỏi mARN ’ t’ = ∑∆l t = ∑∆t = t1 + t2 + t3 + +t V ∆l khoảng cách riboxom Vậy thời gian tổng hợp phân tử protein là: T = t + t’ = L + ∑∆l V V Nếu riboxom (n) cách mARN, ta có: T = t + t’ = L + ( n – ) ∆l V 2)Của nhiều mARN thơng tin sinh từ gen có số riboxom định trượt qua khơng trở lại: Nếu khơng kể đến thời gian chuyển tiếp mARN: ∑T = k.t + t’ k số phân tử mARN Nếu thời gian chuyển tiếp riboxom ∆t ta có cơng thức: ∑T = k.t + t’ + ( k – )∆t TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC RIBOXOM CỊN TIẾP XÚC VỚI mARN ∑ a.atd = a1 + a2 + ………+ a x số riboxom a1 ,a2 : số a.a chuỗi polipeptit Riboxom 1, Riboxom 2, ………… -7- Trường em http://truongem.com a3 a2 a1 ax Nếu riboxom cách ta có: x Sx = [2a1 + ( x – )d] Số hạng đầu a1 = số a.a R1 Cơng sai d: số a.a Riboxom sau Riboxom trước Số hạng dãy x: số Riboxom trượt mARN VII MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài Một gen có khối lượng phân tử 9.105 đvc, có A = 500 nucleotit a Chiều dài gen bao nhiêu? b Số lượng chu kì xoắn gen? c Số lượng liên kết hidro gen? d Số lượng liên kết hóa trị nucleotit gen? Bài 2: Một gen có 3000 nucleotit, có số nucleotit loại A 600 Trên mạch thứ gen có A1 = 200, G1 = 450 a Xác định chiều dài, khối lượng, số chu kì xoắn gen? b Tính số lượng, tỷ lệ % loại nucleotit gen mạch đơn gen? c Xác định số liên kết hidro gen nói trên? d Khi gen tự nhân đơi lần, số nucleotit loại mơi trường cần cung cấp bao nhiêu? e Số axit amin phân tử protein hồn chỉnh gen nói điều khiển tổng hợp? f Số liên kết peptit, số phân tử nước bị loại bỏ phân tử protein nói bào nhiêu? Bài 3: Một gen cấu trúc có 150 chu kì xoắn, có G = 20% Trên mạch gen có A = G = 200 Khi gen mã lấy từ mơi trường nội bào 2.100U a Tính số lượng tỉ lệ % loại nucleotit gen? b Tính số lượng tỉ lệ % loại nucleotit mạch đơn gen? c Khối lượng phân tử, số liên kết hidro, chiều dài gen bao nhiêu? d Mơi trường nội bào cung cấp ribonu loại cho q trình mã gen? e Mỗi phân tử mARN tổng hợp có riboxom giải mã lần trượt cách Khoảng cách từ riboxom thứ đến riboxom thứ độ dài 357 A0 tương ứng khoảng cách thời gian giây - Xác định thời gian hồn tất q trình giải mã phân tử mARN? - Số aa cần thiết cho q trình giải mã gen nói bao nhiêu? Cho biết tính aa mở đầu (e Vận tốc trượt riboxom mARN là: 357 A0 : 7s = 51 A0/s Thời gian hồn tất q trình giải mã riboxom là: 5100 : 51 = 100 s Vậy: Thời gian hồn tất q trình giải mã riboxom là: 100 + = 107 s) Bài 4: Một gen có chiều dài 0,51 µm , có số nu loại A 600 Trên mạch thứ gen có T1 = 200, mạch thứ hai có X2 = 450 Khi gen mã lấy từ mơi trường nội bào 1000A a Tính số lượng, tỷ lệ % loại nucleotit gen mạch đơn gen? b Tính số nucleotit, khối lượng, số chu kì xoắn, số liên kết hidro gen? c Khi gen tự nhân đơi lần liên tiếp Xác định - Số nucleotit mơi trường nội bào cần cung cấp cho q trình tự nhân đơi bao nhiêu? - Số nucleotit loại mơi trường nội bào cần cung cấp cho q trình tự nhân đơi bao nhiêu? d Mỗi phân tử mARN tổng hợp có riboxom giải mã lần với vận tốc trượt 51A0/s cách khoảng 61,2A0 - Xác định thời gian hồn tất q trình giải mã phân tử mARN? - Số aa cần thiết cho q trình giải mã gen nói bao nhiêu? Cho biết tính aa mở đầu (d Khoảng cách thời gian riboxom: 61,2 : 51 = 1,2 s Thời gian hồn tất q trình giải mã riboxom là: 5100 : 51 = 100 s Vậy: Thời gian hồn tất q trình giải mã riboxom là: 100 + (6 x 1,2) = 107,2 s) Bài 5: Một gen có khối lượng 72.104 đvC, có A = 20% Trên mạch thứ gen có A1 = 240, mạch thứ hai có G2 = 320 a Tính số nucleotit, số liên kết hidro, chiều dài gen bao nhiêu? b Tính số lượng loại nucleotit gen mạch đơn gen? -8- Trường em http://truongem.com c Khi gen tự nhân đơi lần lấy từ mơi trường nội bào nucleotit? d Số axit amin phân tử protein hồn chỉnh gen nói điều khiển tổng hợp? Bài 6: Số liên kết hidro mạch đơn ptử ADN 8.105 Ptử ADN có số cặp nucleotit loại GX gấp lần số cặp A-T Xác định: a Số lượng loại nucleotit ptử ADN? b Khối lượng ptử, chiều dài, số vòng xoắn ptử ADN? Một đoạn ptử ADN (gen B) tách mạch đơn để bước vào chế phiên mã có số nucleotit loại T X 1/200 số nucleotit loại tương ứng ptử ADN Mạch gen B có 240A 400G Khi gen thực chế phiên mã lấy từ mơi trường nội bào 1040U Xác định: a Số ptử mARN tổng hợp? b Số lượng ribonucleotit loại ptử mARN? Mỗi ptử mARN nói có riboxom trượt qua lần a Có ptử protein tạo thành loại aa xuất lần sau q trình giải mã hồn thành? Biết ptử protein có chuỗi polipeptit cấu tạo từ loại aa khác nhau? b Xác định khoảng cách độ dài riboxom lân cận thời gian giải mã xong ptử mARN Cho thời gian cần để tổng hợp chuỗi polipeptit phút 40 giây khoảng cách thời gian riboxom ptử mARN 1,4 giây Ptử ADN tự nhân đơi lần, Xác định số lượng loại nucleotit mạch đơn ptử ADN tạo thành Biết mạch ptử ADN ban đầu có 40.000A = 1/2 G mạch Giải: a Gọi số cặp A-T pt ADN x, số cặp G-X 2x Theo ta có : 2x + 3.2x = 8.105 → 8x = 8.105 ⇔ x = 105 cặp nu Vậy số nu loại pt ADN là: A=T=105=100.000 nu; G=X= 2.105=200.000 nu b Số lượng nu pt ADN là: (100.000 + 200.000)2 = 600.000 nu - Khối lượng pt ADN là: M=Nx300 - Chiều dài: L=N/2 x 3,4 - Số chu kỳ xoắn: C=N/20 Số nu loại T gen B = 1/200 x TADN = 105 : 200 = 500 nu Số nu loại X gen B = 1/200 x XADN = 2.105 : 200 = 1000 nu Theo NTBS, số nu loại gen B là: A = T = 500; G = X = 1000 Theo ra, mạch gen: A1 = 240 G1 = 400 ⇒ T1 = 500 – 240 = 260; X1 = 1000 – 400 = 600 Theo NTBS, từ số lượng nu loại mạch ta suy số lượng nu loại mạch gen B sau: a Theo ra, q trình mã mơi trường nội bào cung cấp 1040U Theo NTBS, U liên kết với A1 A2 gen B Nhưng 1040 bội số 260A mạch Do mạch mạch gốc, số pt mARN tổng hợp là: 1040 : 260 = pt b Theo NTBS, từ mạch gen B, ta suy số nu loại mARN sau: a Mỗi pt mARN có riboxom giải mã ⇒ pt mARN hồn tất q trình giải mã tổng hợp pt protein Do số pt pr tổng hợp là: x = 20 - Số aa pt pr là: 3000 : (2x3) – = 498 aa - Mỗi loại aa xuất q trình tổng hợp pt pr : 498 :6 = 83 lần Vậy, loại aa xuất q trình giải mã : 83 x 20 = 1660 lần b Chiều dài pt mARN : 3000/2 x 3,4 = 5100A0 Vận tốc trượt riboxom pt mARN : 5100 :100 = 51A0/s Khoảng cách độ dài riboxom lân cận trượt mARN : 51 x1,4 = 71,4A0 Trên mARN, thời gian để riboxom thứ giải mã xong sau riboxom thứ : 1,4 x = 5,6 s Vậy thời gian hồn tất q trình giải mã pt mARN : 100 + 5,6 = 105,6 s Theo ta có : Mạch có T1 = 40.000 nu, mạch có G2 = 80.000 nu ⇒ T2 = 100.000 – 40.000 = 60.000; G1 = 200.000 – 80.000 = 120.000 Theo NTBS, số lượng nu loại mạch đơn pt ADN ban đầu là: -9- Trường em http://truongem.com Phân tử ADN thứ tổng hợp từ mạch 1, theo NTBS pt ADN thứ có loại nu mạch 2: T1=A2=40.000; A1=T2=60.000; G1=X2=120.000; X1=G2=80.000 Phân tử ADN thứ hai tổng hợp từ mạch 2, theo NTBS pt ADN thứ hai có loại nu mạch đơn: T2=A1=60.000; A2=T1=40.000; G2=X1=80.000; X2=G1=120.000 Bài 7: Chiều dài gen 3978A0 Thời gian phiên mã ptử mARN hết phút 30 giây Thời gian phiên mã loại nucleotit mạch mang mã gốc gen theo thứ tự X-A-T-G tương ứng với tỷ lệ thời gian phiên mã 1: 2: 4: Xác định số liên kết hố trị nối đơn phân gen? Số lượng ribonucleotit loại ptử mARN bao nhiêu? Phân tử mARN có riboxom tham gia giải mà trượt cách thời gian 1,2 s độ dài 61,2 A0 Xác định: a Vận tốc trượt riboxom ptử mARN? b Khoảng cách độ dài từ riboxom thứ đến riboxom thứ chúng trượt ptử mARN? c Số aa mơi trường nội bào cung cấp cho q trình giải mã? Giải: Số nu mạch đơn gen là: 3978 : 3,4 = 1170 nu Vận tốc phiên mã là: 1170 : 390s = nu/s Số nu loại mạch gốc gen: X = 3x390/13 = 90 nu; A = 90 x = 180 nu; T = 90 x = 360 nu; G = 90 x = 540 nu Số nu loại gen là: A = T = 180 + 360 = 540 nu; G = X = 90 + 540 = 630 nu Số lk hóa trị nối đơn phân gen: (1170 x 2) – = 2338 lk Số lượng ribonu loại mARN là: mạch mã gốc → mARN A1 = 90 nu → Tm = 90; a Vận tốc trượt riboxom mARN là: 61,2 ; 1,2 = 51 A0/s b Khoảng cách độ dài từ riboxom thứ đến thứ chúng trượt mARN là: 61,2 x = 306 A0 c Số aa mơi trường nội bào cung cấp cho riboxom giải mã là: 1170/3 – = 389 aa Vậy, số aa mơi trường nội bào cung cấp cho riboxom giải mã là: 389 x = 2334 aa Bài 8: Gen B bị đột biến đoạn gồm mạch tạo thành gen b Đoạn mã hố đoạn pơlipeptit gồm 10 axit amin Đoạn lại có G = 30% đoạn có G = 20% số đơn phân đoạn a xác định chiều dài gen B b b Xác định số lượng loại nu gen B Chương II: CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ I TẾ BÀO LÀ ĐƠN VỊ CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CƠ THỂ SINH VẬT Tế bào đơn vị cấu trúc - Đơn vị cấu tạo nên thể tế bào Ở vi khuẩn tế bào thể hồn chỉnh - Trong tế bào có nhiều bào quan, bào quan có cấu trúc riêng biệt chức khác Tế bào đơn vị chức - Tất dấu hiệu đặc trưng cho sống: sinh trưởng, hơ hấp, tổng hợp, phân giải, cảm ứng xảy tế bào - Tế bào đơn vị hoạt động thống trao đổi chất Nhân giữ vai trò điều khiển đạo - Ở sinh vật đơn bào tồn hoạt động sống, hoạt động di truyền xảy tế bào - Các chế tượng di truyền từ cấp độ phân tử (tái ADN, phiên mã, dịch mã, điều hồ) đến cấp độ tế bào (hoạt động NST ngun phân, giảm phân, thụ tinh) diễn tế bào Nhờ thơng tin di truyền truyền đạt qua hệ ổn định II NST Nhiễm sắc thể sở vật chất di truyền biến dị mức tế bào - Ở mức tế bào, thơng tin di truyền tổ chức thành NST - 10 - Trường em http://truongem.com Câu 4) Để xác định thể mang kiểu hình trội đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp A) phân tích thể lai B) tạp giao C) lai phân tích D) lai thuận nghịch Câu 5) Lai phân tích phép lai A) thay đổi vai trò bố mẹ qua trình lai dể phân tích vai trò bố mẹ q trình di truyền tính trạng B) cá thể mang kiểu gen đồng hợp trội với cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn C) cá thể mang kiểu gen dị hợp với cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn D) cá thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn tương phản để kiểm tra kiểu gen Câu 6) Trong lai phân tích làm để biết cá thể mang tính trạng trội đem lai dị hợp? A) Nếu hệ lai đồng tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp B) Nếu hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp C) Nếu hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp D) Nếu hệ lai đồng tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp Câu 7) Một thể dị hợp n cặp gen, giảm phân bình thường khả tạo tối đa 2n loại giao tử Ngun nhân A tính trạng trội - lặn hồn tồn B cặp NST phân li độc lập với C cặp gen quy định tính trạng D có tượng di truyền hốn vị gen Câu 8) Trong tế bào sinh dưỡng thể lưỡng bội, gen ln tồn thành cặp alen, A tồn theo cặp alen giúp cho thể lưỡng bội sinh trưởng tốt B NST tồn theo cặp tương đồng, cặp mang gen alen với C thể này, gen gồm alen alen trội alen lặn D tất tế bào sinh dưỡng, gen ln tồn theo cặp alen Câu 9) Ở tế bào lồi sau đây, gen khơng tồn theo cặp alen? A Vi khuẩn B Ruồi giấm C Đậu Hà Lan D Cây lúa Câu 10) Cặp gen đồng hợp cặp gen gồm alen lơcut A có chiều dài, số lượng nuclêơtit giống B có trình tự xếp nuclêơtit giống C có thành phần loại nuclêơtit giống D quy định tính trạng, trội, lặn hồn tồn Vận dụng dễ: Câu 1) Với alen A a nằm nhiễm sắc thể thường, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Để cho hệ sau đồng loạt có kiêu hình trội, có phép lai kiểu gen nói trên? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 2) Với alen A a nằm nhiễm sắc thể thường, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Để cho hệ sau đồng loạt có kiểu hình lặn, có phép lai kiểu gen nói trên? D) phép lai A) phép lai B) phép lai C) phép lai Câu 3) Với alen A a nằm nhiễm sắc thể thường, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Để cho hệ sau có tượng phân tính, có phép lai kiểu gen nói trên? C) phép lai D) phép lai A) phép lai B) phép lai Câu 4) Ở cà chua tính trạng màu cặp gen quy định, tiến hành lai thứ cà chua chủng đỏ vàng F1 tồn đỏ sau cho F1 lai với F2 C) đỏ: vàng D) Tồn A) Tồn đỏ B) đỏ: vàng vàng Câu 5) Ở cà chua tính trạng màu cặp gen quy định, tiến hành lai thứ cà chua chủng đỏ vàng F1 tồn đỏ Khi lai phân tích F1, F2 xuất B) đỏ: vàng C) vàng: đỏ D) Tồn vàng A) Tồn đỏ Câu 6) Với alen A a nằm nhiễm sắc thể thường, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Trong quần thể có kiểu gen khác alen nói trên? A) kiểu gen B) kiểu gen C) kiểu gen D) kiểu gen Câu 7) Lai cặp bố mẹ chủng, bố có kiểu hình hạt vàng trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục nhăn, F1 tồn kiểu hình hạt vàng trơn, sau cho F1 tự thụ Giả sử tính trạng cặp gen quy định, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Ở F2, kiểu hình vàng trơn chiếm tỉ lệ - 78 - Trường em http://truongem.com A) ¾ B) 9/16 C) 1/2 D) 1/8 Câu 8) Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với gen trội trội hồn tồn Nếu P chủng khác n cặp gen dị hợp thì: Tỷ lệ kiểu gen F2 B) (1:2:1)2 C) 9:3:3:1 D) (1:2:1)n A) (3:1)n Câu 9) Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với gen trội trội hồn tồn Nếu P chủng khác n cặp gen dị hợp thì: tỷ lệ kiểu hình F2 A) (3:1)n B) 9:3:3:1 C) (1:2:1)n D) (1:1)n Câu 10) Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với gen trội trội hồn tồn Nếu P chủng khác n cặp gen dị hợp thì: Số loại kiểu gen khác F2 A)3n B)2n C)(1:2:1)n D)(1:1)n Câu 11) Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với gen trội trội hồn tồn Nếu P chủng khác n cặp gen dị hợp số loại kiểu hình F2 B) 2n C) 3n D) (3:1)n A) 9:3:3:1 Câu 12) Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân cho số lọai giao tử A) B) C) 12 D) 16 Câu 13) Phép lai cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với gen trội trội hồn tồn cho hệ sau C) KH : 12 KG D) KH: KG A) KH : KG B) KH : 12 KG Câu 14) Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn Hai cặp gen di truyền phân ly độc lập với Lai phân tích đậu Hà Lan mang kiểu hình trội, hệ sau tỉ lệ 50% vang trơn : 50% lục trơn Cây đậu Hà Lan phải có kiểu gen A) Aabb B) AaBB C) AABb D) AaBb Câu 15) Ở đậu Hà Lan gen A (hạt vàng), a (hạt lục), B (hạt trơn), b (hạt nhăn) Hai cặp gen di truyền phân ly độc lập với Tiến hành lai đậu Hà Lan chủng hạt vàng trơn lục trơn F1, cho F1 tự thụ, F2 xuất tỉ lệ phân tính A) vàng trơn : lục nhăn C) vàng nhăn : lục trơn : vàng trơn : lục nhăn B) vàng trơn : lục trơn D) vàng trơn : vàng nhăn : lục trơn : lục nhăn Câu 16) Phép lai cá thể có kiểu gen AaBBDd x AaBbdd với gen trội trội hồn tồn Số tổ hợp giao tử hệ sau bao nhiêu? A)16 B) C) 32 D) Câu 17) Lai cá thể có kiểu gen AaBBDd x AaBbdd với gen trội trội hồn tồn Kiểu gen AABBDD F1 chiếm tỉ lệ B) C) 1/2 D) 1/8 A)1/4 Câu 18) Lai cặp bố mẹ chủng, bố có kiểu hình hạt vàng, trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục, nhăn, F1 tồn kiểu hình hạt vàng, trơn Giả sử tính trạng gen quy định, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Kiểu gen F1 A) AaBB B) aaBB C) AaBb D) AABB Câu 19) Lai cặp bố mẹ chủng, bố có kiểu hình hạt vàng trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục nhăn, F1 tồn kiểu hình hạt vàng trơn, sau cho F1 tự thụ Giả sử tính trạng cặp gen quy định, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Ở F2, kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ A 1/4 B) 1/16 C) 1/2 D) 1/8 Câu 20) Lai cặp bố mẹ chủng, bố có kiểu hình hạt vàng trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục nhăn, F1 tồn kiểu hình hạt vàng trơn, sau cho F1 tự thụ Giả sử tính trạng cặp gen quy định, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Ở F2, kiểu gen AABB chiếm tỉ lệ: A) 1/4 B) 1/16 C) 1/2 D) 1/8 Câu 21) Khi lai thể bố mẹ chủng, khác tính trạng, điều kiện để F2 có tỉ lệ KH 3:1 tính trạng trội phải trội hồn tồn cặp gen nằm cặp NST tương đồng số lượng cá thể đem phân tích phải đủ lớn D 1, 2, A 1, B 2, C 1, Câu 22) Xét cặp alen A, a B, b nằm cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác Hãy cho biết có kiểu gen khác quần thể? B) C) D) A) - 79 - Trường em http://truongem.com Câu 23) Phép lai cá thể có kiểu gen AaBBDd x AaBbdd với gen trội trội hồn tồn Số tổ hợp giao tử hệ sau A) 16 B) C) 32 D) Câu 24) Phép lai cá thể có kiểu gen AaBBDd x AaBbdd với gen trội trội hồn tồn Kiểu gen AaBbDd F1 chiếm tỉ lệ A) 1/8 B) 1/4 C) 1/2 D) 1/16 Câu 25) Trong trường hợp gen trội khơng hồn tồn, tỷ lệ phân tính : F1 xuất kết phép lai B) Aa x aa x AA x Aa A) Aa x Aa C) AA x Aa x AA x aa D) AA x aa Câu 26) Với alen A a nằm nhiễm sắc thể thường, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Để cho hệ sau có tượng đồng tính, có phép lai kiểu gen nói trên? A) phép lai B) phép lai C) phép lai D) phép lai Vận dụng khó: Câu 16) Ở người mắt nâu (N) trội mắt xanh (n): Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh có đứa mắt nâu, có đứa mắt xanh, kiểu gen bố mẹ A) Đều có kiểu NN B) Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn ngược lại C) Đều có kiểu Nn D) Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn ngược lại Câu 17) Ở hoa phấn kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng dd quy định màu hoa trắng Lai phân tích có màu hoa đỏ hệ sau xuất tỉ lệ kiểu hình D) Tồn hồng A) đỏ, hồng B) hồng, trắng C) Tồn đỏ Câu 18) Kiểu gen cá chép kính Aa, cá chép vảy aa, kiểu gen đồng hợp tử AA làm trứng khơng nở Phép lai cá chép kính với cá chép kính làm xuất kiểu hình A) Tồn cá chép kính B) cá chép kính : cá chép vảy C) cá chép kính : cá chép vảy D) cá chép kính : cá chép vảy Câu 19) Ở người nhóm máu ABO gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A quy định kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B quy định kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O quy định kiểu gen IOIO , nhóm máu AB quy định bơi kiểu gen IAIB Hơn nhân bố mẹ có kiểu gen cho có đủ loại nhóm máu? A) IAIO x IAIB B) IBIO x IAIB C) IAIB x IAIB D) IAIO x B O I I Câu 20) Ở người nhóm máu ABO gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A quy định kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B quy định kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O quy định kiểu gen IOIO , nhóm máu AB quy định bơi kiểu gen IAIB Mẹ có nhóm máu AB, sinh có nhóm máu AB Nhóm máu chắn khơng phải người bố? B) Nhóm máu O C) Nhóm máu B D) Nhóm máu A) Nhóm máu AB A Câu 21) Ở người nhóm máu ABO gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A quy định kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B quy định kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O quy định kiểu gen IOIO , nhóm máu AB quy định bơi kiểu gen IAIB Mẹ có nhóm máu B, có nhóm máu O, người có nhóm máu khơng thể bố đứa bé? A) Nhóm máu A B) Nhóm máu B C) Nhóm máu AB D) Nhóm máu O Câu 23) Với alen A a nằm nhiễm sắc thể thường, gen trội trội hồn tồn Hãy cho biết: Nếu khơng phân biệt giới tính, quần thể có kiểu giao phối khác nhau? A) kiểu B) kiểu C) kiểu D) kiểu Câu 29) Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với gen trội trội hồn tồn Nếu P chủng khác n cặp gen dị hợp thì: F2 số kiểu gen đồng hợp B) C) (1:1)n D) 2n A) 4n Câu 30) Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với gen trội trội hồn tồn Nếu P chủng khác n cặp gen dị hợp thì: F2 số kiểu gen đồng hợp lặn C) 3n D) A) B) 2n Câu 31) Ở chuột Cơbay, tính trạng màu lơng chiều dài lơng cặp gen A, a B, b di truyền phân ly độc lập tác động riêng rẽ quy định Tiến hành lai dòng chuột lơng đen, dài lơng - 80 - Trường em http://truongem.com trắng, ngắn hệ sau thu tồn chuột lơng đen, ngắn Có thể kết luận điều kiểu gen dòng chuột bố mẹ? A) Chuột lơng đen, dài có kiểu gen đồng hợp B) Chuột lơng trắng, ngắn có kiểu gen đồng hợp C) Cả chuột bố mẹ có kiểu gen đồng hợp D) Cả chuột bố mẹ có kiểu gen dị hợp Câu 34) Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn Hai cặp gen di truyền phân ly độc lập với Những phép lai khơng làm xuất kiểu hình lục nhăn hệ sau A) AaBb x AaBb B) Aabb x aaBb C) aabb x AaBB D) AaBb x Aabb Câu 35) Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn Hai cặp gen di truyền phân ly độc lập với Phép lai cho kiểu gen kiểu hình D) AABB x AABb A) AABB x AaBb B) AABb x Aabb C) Aabb x aaBb Câu 38) Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng Liên quan đến nhóm máu có kiểu hình, nhóm máu A gen IA quy định, nhóm máu B gen IB quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen IOIO, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IAIB Biết IA IB trội hồn tồn so với IO, cặp gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác Với tính trạng số loại kiểu hình khác tối đa có người B) 16 C) 12 D) 24 A Câu 39) Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng Liên quan đến nhóm máu có kiểu hình, nhóm máu A gen IA quy định, nhóm máu B gen IB quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen IOIO, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IAIB Biết IA IB trội hồn tồn so với IO, cặp gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác Số loại kiểu gen khác có tính trạng nói trên? B) 54 C) 16 D) 24 A) 32 Câu 40) Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng Liên quan đến nhóm máu có kiểu hình, nhóm máu A gen IA quy định, nhóm máu B gen IB quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen IOIO, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IAIB Biết IA IB trội hồn tồn so với IO, cặp gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác Con bố mẹ có kiểu gen khơng có kiểu hình: mắt xanh, tóc thẳng, nhóm máu O? B) bố AaBbIAIB, mẹ aabbIBIO A) bố AaBbIAIO, mẹ AabbIAIO A O B O C) bố aaBbI I , mẹ AaBbI I D) bố AaBbIBIO, mẹ AaBbIOIO Câu 52) Một phép lai tính trạng, đó, tính trạng thứ có tỉ lệ phân li KH 3:1, tính trạng thứ hai có tỉ lệ phân li KH 1:2:1 Hai tính trạng di truyền phân li độc lập với nên tỉ lệ KH phép lai A 3:6:3 B 1:2:1 C 3:6:3:1:2:1 D 9:3:3:1 Câu 56) Gen A nằm NST số có alen, Gen B nằm NST số có alen Số loại KG tạo C 60 D 150 A 12 B 30 Câu 51) người nhóm máu ABO gen alen IA,IB ,IO quy định, nhóm máu A quy định gen IAIA,IAIO, nhóm máu B quy định kiểu gen IBIB, IBIO,nhóm máu O quy định kiểu gen IOIO,nhóm máu AB quy định kiểu gen IAIB Hai chị em sinh đơi trứng, người chị có chồng nhóm máu A sinh trai có nhóm máu B gái có nhóm máu A người em lấy chồng có nhóm máu B sinh trai có nhóm máu A Xác định kiểu gen quy định nhóm máu chị em? A) IAIO B) IAIB C) IBIO D) IAIA BÀI 10: TƯƠNG TÁC GEN Vận dụng dễ: Câu 1) Sự tương tác gen khơng alen, loại gen trội đứng riêng xác định KH, cho F2 có tỉ lệ KH C 9:6:1 D 9:3:4 A 9:3:3:1 B 9:7 - 81 - Trường em http://truongem.com Câu 2) Sự tương tác gen khơng alen, KG có loại gen trội tồn gen lặn xác định KH, cho F2 có tỉ lệ KH B 9:7 C 9:6:1 D 9:3:4 A 9:3:3:1 Câu 3) Sự tương tác gen khơng alen, đồng hợp lặn át chế gen trội lặn khơng alen, cho F2 có tỉ lệ KH A 9:7 B 12:3:1 C 9:3:4 D 13:3 Câu 4) Cho ngơ lùn lai với nhau, F1 đồng loạt cao Cho F1 giao phấn đời có 92 cao, 69 lùn Kết luận sau khơng đúng? A Thế hệ P có KG Aabb aaBB B Nếu cho F1 lai phân tích đời có 75 lùn, 25 cao C Cây cao chủng có KG AABB D Tính trạng di truyền theo tương tác bổ sung Vận dụng khó: Câu 8) Cho bí tròn lai với bí tròn F1 đồng loạt bí dẹt Cho F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ: 56,25 dẹt: 37,5 tròn: 6,25 dài Kết luận sau khơng đúng? A Tính trạng hình dạng cặp gen quy định B Đời F2 có 16 tổ hợp giao tử C Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung D Có tượng di truyền gen liên kết Câu 10) Ở bí ngơ, A-B- cho dẹt, A-bb aaB- cho tròn, aabb cho dài Phép lai sau cho đời có tỉ lệ: dẹt: tròn: dài? A AaBb x aaBb B AABb x Aabb C AABb x aaBb D AaBb x AaBB Câu 13) Ở lồi cá, gen A quy định tính trạng có vảy trội hồn tồn so với gen a quy định tính trạng khơng vảy Cá khơng vảy có sức sống yếu cá có vảy Tính trạng tn theo quy luật di truyền D Gen đa hiệu A trội hồn tồn B đồng trội C Tương tác gen Câu 14) Cho F1 lai với nhau, đời có hoa đỏ: hoa hồng: hoa vàng: hoa trắng Kết luận sau khơng đúng? A Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung B Có mặt gen trội khơng alen có KH hoa đỏ C Chỉ cần có mặt gen trội có KH hoa vàng D KH hoa trắng có KG đồng hợp lặn Bài 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HỐN VỊ GEN Biết: Câu 1) Trường hợp di truyền liên kết xảy A) bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản B) khơng có tượng tương tác gen di truyền liên kết với giới tính C) cặp gen quy định tính trạng nằm cặp NST tương đồng D) gen nằm cặp NST đồng dạng khác Câu 2) Những đặc điểm sau khơng phù hợp với ruồi giấm? C) Ít biến dị A) Bộ NST ruồi đực có tượng liên kết hồn tồn B) Dễ ni dễ thí nghiệm D) Thời gian sinh trưởng ngắn Câu 3) Để phát quy luật liên kết gen, Moocgan thực hiện: lai dòng ruồi giấm chủng khác cặp tính trạng tương phản: xám, cánh dài đen, cánh cụt F1 tồn xám, cánh dài, sau A) cho ruồi F1 giao phối với B) lai phân tích ruồi đực F1 với ruồi đồng hợp lặn kiểu hình đen, cánh cụt C) lai phân tích ruồi F1 với ruồi đực đồng hợp lặn kiểu hình đen, cánh cụt D) cho ruồi F1 giao phối với ruồi bố mẹ Câu 4) Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa A) cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hố chọn giống B) tạo biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng sinh giới - 82 - Trường em http://truongem.com C) tạo điều kiện cho gen q NST đồng dạng có điều kiện tái tổ hợp di truyền D) đảm bảo di truyền bền vững nhóm gen q hạn chế biến dị tổ hợp Câu 5) Số nhóm liên kết lồi tự nhiên thường ứng với A) số NST NST lưỡng bội B) số NST NST đơn bội C) số NST thường NST đơn bội D) số NST thường NST lưỡng bội Câu 6) Trong q trình giảm phân tạo giao tử, tượng tiếp hợp trao chéo crơmatit cặp NST tương đồng xảy A) kì đầu giảm phân thứ II B) kì giảm phân thứ I D) kì đầu giảm phân thứ I C) kì sau giảm phân thứ I Câu 7) Ở ruồi giấm, tương trao đổi chéo crơmatit cặp NST tương đồng xảy A) thể mà khơng xảy thể đực B) thể đực mà khơng xảy thể C) thể đực thể D) hai giới Câu 8) Moocgan phát hiện tượng hốn vị gen cách lai ruồi chủng khác tính trạng: xám, đen cánh dài, cánh cụt sau A) phân tích kết lai phân tích ruồi giấm đực F1 dị hợp tử B) tiến hành cho F1 tạp giao phân tích kết lai C) phân tích kết lai phân tích ruồi giấm F1 dị hợp tử D) quan sát thấy tượng tiếp hợp trao đổi chéo crơmatit cặp NST kép tương đồng giảm phân Câu 9) Phát biểu quy luật hốn vị gen khơng đúng? A) Làm xuất tổ hợp gen gen nằm NST khác cặp tương đồng thay đổi vị trí B) Trên NST gen nằm cách xa tần số hốn vị gen bé ngược lại C) Do xu hương chủ yếu gen liên kết nên tần số hốn vị gen khơng vượt q 50% D) Cơ sở tế bào học quy luật hốn vị gen tưởng trao đổi chéo crơmatit cặp NST tương đồng xảy q trình giảm phân I Câu 10) Bản đồ di truyền A) sơ đồ xếp vị trí tương đối gen nhóm gen liên kết B) sơ đồ xếp vị trí tương đối gen tế bào C) sơ đồ xếp vị trí xác gen nhóm gen liên kết D) sơ đồ xếp vị trí xác gen tế bào Hiểu: Câu 1) Cơ sở tế bào học tượng liên kết gen A) Các gen khơng alen nằm NST tương đồng, liên kết chặt chẽ với q trình giảm phân thụ tinh B) Các gen khơng alen nằm cặp NST tương đồng, phân li ngẫu nhiên giảm phân tổ hợp tự q trình giảm phân thụ tinh C) Các gen khơng alen nằm cặp NST tương đồng, sau hốn đổi vị trí trao đổi chéo phân li q trình giảm phân thụ tinh D) Các gen khơng alen có locut cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ với q trình giảm phân thụ tinh Câu 2) Thế nhóm gen liên kết? A) Các gen alen nằm NST phân li q trình phân bào B) Các gen khơng alen nằm NST phân li q trình phân bào C) Các gen khơng alen nằm NST phân li q trình phân bào D) Các gen alen nằm NST phân li q trình phân bào Câu 3) Nội dung khơng trường hợp liên kết gen A) Do gen nhiều NST nên NST phải mang nhiều gen B) Các gen NST phân li q trình phân bào tạo thành nhóm gen liên kết C) Đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng hạn chế xuất biến dị tổ hợp D) Giúp xác định vị trí gen khơng alen NST qua lập đồ gen - 83 - Trường em http://truongem.com Câu 4) Tại ruồi giấm đực khơng xảy tượng trao đổi chéo crơmatit căp NST tương đồng giảm phân q trình tạo giao tử xảy bình thường? A) Do q trình tiếp hợp crơmatit cặp NST tương đồng xảy bình thường kì sau q trình giảm phân I B) Do q trình phân li ngẫu nhiên cặp NST tương đồng kì đầu q trình giảm phân I C) Do q trình tiếp hợp crơmatit cặp NST tương đồng xảy kì đầu q trình giảm phân I D) Do qúa trình phân li ngẫu nhiên cặp NST tương đồng xảy bình thường kì đầu q trình giảm phân I Câu 5) Nói trao đổi chéo NST q trình giảm phân, nội dung đúng? A) Hiện tượng trao đổi chéo xảy giảm phân phân bố lại vị trí gen NST B) Trên cặp NST tương đồng, tượng trao đổi chéo ln ln xảy vị trí định có tính đặc trưng cho lồi C) Hiện tượng trao đổi chéo xảy cặp NST tương đồng khác kì đầu q trình giảm phân I D) Hiện tượng trao đổi chéo xảy crơmatit khác cặp NST tương đồng kì đầu q trình giảm phân Câu 6) Ý nghĩa khơng phải tương hốn vị gen? A) Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp ngun liệu cho q trình chọn lọc tiến hố B) Giúp giải thích chế tượng chuyển đoạn tương hỗ đột biến cấu trúc NST C) Tái tổ hợp lại gen q NST khác cặp tương đồng tạo thành nhóm gen kiên kết D) Đặt sở cho việc lập đồ gen Câu 7) Dấu hiệu để nhận biết tính trạng di truyền liên kết với A tỉ lệ KH phép lai 1:2:1 B phép lai có số kiểu tổ hợp PLĐL C tỉ lệ KH phép lai 3:1 D phép lai có số kiểu tổ hợp nhiều PLĐL Vận dụng dễ: Câu 1) Với hai cặp gen khơng alen A, a B, b nằm cặp NST Trong quần thể có kiểu gen khác nhau? A) B) 10 C) D) Câu 2) với hai cặp gen khơng alen A, a B, b nằm cặp NST Trong quần thể có kiểu gen đồng hợp? A) B) C) D) Câu 3) với hai cặp gen khơng alen A, a B, b nằm cặp NST Trong quần thể có kiểu gen dị hợp? A) B) C) D) Câu 4) kiểu gen viết khơng AB Ab Aa Ab B) C) D) A) ab Ab bb ab Câu 5) cà chua gen A (thân cao), a (thân thấp), B (quả tròn), b (bầu dục), gen nằm cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ q trình di truyền Cho lai thứ cà chua chủng thân cao, tròn thân thấp, bầu dục, hệ F2 cho F1 tạp giao thu đựơc tỷ lệ phân tính A) 3:1 B) 1:2:1 C) 3:3:1:1 D) 9:3:3:1 Câu 6) cà chua gen A (thân cao), a (thân thấp), B (quả tròn), b (bầu dục), gen nằm cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ q trình di truyền cho lai hai thứ cà chua chủng thân cao, bầu dục thân thấp, tròn hệ F2 cho F1 tạp giao thu đựơc tỷ lệ phân tính B) 1:2:1 C) 3:3:1:1 D) 9:3:3:1 A) 3:1 Câu 7) lúa gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn, gen liên kết hồn tồn cặp NST thường tương đồng Cho lai lúa thân cao chín sớm với thân thấp chín muộn thu đượ F1 : 50% thân cao, chín muộn : 50% thân thấp, chín sớm Cây thân cao, chín sớm hệ P có KG - 84 - Trường em http://truongem.com AB ab Ab AB B) C) D) ab ab aB AB Câu 8) Trong lai phân tích cá thể dị hợp tử cặp gen nằm cặp NST, việc tính tần số hốn vị gen thực A) tổng tần số kiểu hình tạo giao tử khơng hốn vị B) tổng tần số kiểu hình tạo giao tử hốn vị kiểu hình tạo giao tử khơng hốn vị C) tổng tần số kiểu hình tạo giao tử hốn vị D) tần số kiểu hình tương ứng với kiểu gen đồng hợp lặn Câu 9) Trong thí nghiệm Moocgan, cho ruồi chủng xám, cánh dài lai với đen, cánh cụt F1 thu tồn xám, cánh dài Tiến hành lai phân tích ruồi đực ruồi đen, cánh cụt, Fa moocgan thu kết A) 50% xám,dài: 50% đen, cụt B) loại kiểu hình với tỉ lệ khơng C) 100% xám,dài D) 25% xám,dài: 25% đen, cụt:25% xám, cụt:25% đen cụt Vận dụng khó: Câu 24) Ở ruồi giấm, A (thân xám), a (thân đen), B (cánh dài), b (cánh cụt) Các gen cặp NST tương đồng Tiến hành lai phân tích ruồi F1 dị hợp , F2 thu 41% xám, cánh cụt; 41% đen, cánh dài; 9% xám, cánh dài; 9% đen cánh cụt Kiểu gen ruồi F1 tần số hốn vị gen f AB Ab AB Ab , f = 18% B) , f = 18% C) , f = 9% D) , f = 9% A) ab aB ab aB A) BÀI 12: DI RUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH, DI TRUYỀN NGỒI NHÂN Biết: Câu 1) Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính phát A) Moocgan B) Menđen C) Coren Bo D) Oatxơn Cric Câu 2) Di truyền liên kết với giới tính tượng di truyền A) tính trạng giới tính mà gen quy định chúng nằm NST thường B) tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm NST Y C) tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm NST X D) tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm NST giới tính Câu 3) Bệnh người bệnh đột biến gen lặn di truyền liên kết với giới tính? A) Bệnh thiếu máu huyết cầu đỏ hình lưỡi liềm B) Hội chứng Claiphentơ C) Bệnh mù màu D) Hội chứng Tơcnơ Câu 4) Bệnh tật người gây đột biến gen lặn NST Y? A) Mù màu B) Máu khó đơng C) Tật dính ngón tay số số D) Bệnh tiểu đường Câu 5) Bệnh người gây biểu nam giới? A) Mù màu B) Máu khó đơng C) Tật có túm lơng tai D) Hội chứng Tơcnơ Câu 6) Bản chất hố học gen ngồi NST B) ADN C) Thể ăn khuẩn D) Plasmit A) ARN Câu 7) Gen tế bào chất phân bố bào quan A ti thể lục lạp B ti thể ribơxơm C lục lạp ribơxơm D Ribơxơm, ti thể lục lạp Câu 8) Để xác định tính trạng gen nhân hay gen tế bào chất quy định người ta dùng phép lai D thuận nghịch A phân tích B khác dòng C lai xa Hiểu: Câu 1) Mơ tả sau khơng với tượng di truyền liên kết với giới tính? A) Nhiều gen liên kết với giới tính xác minh nằm NST giới tính X B) Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính tượng di truyền tính trạng thường mà gen xác định chúng nằm NST giới tính C) Trên NST Y đa số lồi khơng mang gen - 85 - Trường em http://truongem.com D) Một số NST giới tính gen nằm NST thường chi phối di truyền chúng gọi di truyền liên kết với giới tính Câu 2) Trong trường hợp di truyền liên kết với giới tính, gen nằm NST giới tính X, kết phép lai thuận lai nghịch khác A) có thay đổi q trình làm bố, làm mẹ q trình lai B) khác biệt cặp NST giới tính thể bố mẹ nên bố mẹ khơng đóng vai trò q trình di truyền tính trạng C) có tượng di truyền chéo, thể XX truyền gen cho XY hệ sau D) có tượng di truyền thẳng, thể XY truyền gen cho XY hệ sau Câu 3) Đặc điểm khơng phải đặc điểm di truyền gen lặn quy định tính trạng thường nằm NST giới tính X? A) Tính trạng có xu hướng dễ biểu thể mang cặp NST giới tính XX B) Có di truyền chéo C) Tỉ lệ phân tính tính trạng biểu khơng giống hai giới D) Kết phép lai thuận lai nghịch khác Câu 4) Đặc điểm tượng di truyền liên kết với NST giới tính X khác với tượng di truyền gen NST thường A) gen NST giới tính X có tượng di truyền chéo B) gen NST giới tính X ln ln biểu giống hai giới C) gen NST giới tính X cho kết giống phép lai thuận nghịch D) gen NST giới tính X có tượng di truyền thẳng Câu 5) Đặc điểm khơng phải đặc điểm bệnh di truyền gen lặn liên kết với NST giới tính X người? A) Bệnh có xu hướng dễ biểu người nam gen lặn đột biến khơng có alen bình thường tương ứng Y át chế B) Mẹ mang gen bệnh trạng thái dị hợp làm biểu số trai C) Bố mẹ mang gen bệnh truyền gen bệnh cho nửa số gái D) Người nữ khó biểu bệnh muốn biểu gen bệnh phải trạng thái đồng hợp Câu 6) Hịên tượng di truyền thẳng di truyền kiên kết với giới tính tượng A) gen quy định tính trạng nằm NST X thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng ln ln truyền cho cá thể giới hệ sau B) gen quy định tính trạng nằm NST Y thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng ln ln truyền cho cá thể khác giới hệ sau C) gen quy định tính trạng nằm NST X thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng ln ln truyền cho cá thể khác giới hệ sau D) gen quy định tính trạng nằm NST Y thể mang cặp NST giới tính XY tính tạng ln ln truyền cho cá thể giới hệ sau Câu 7) Bệnh di truyền dây người điều trị phần cho phép người bệnh sống sống gần bình thường? A) Bệnh teo B) Bệnh máu khó đơng C) Hội chứng Tơcnơ D) Hội chứng Claiphentơ Câu 8) Ý nghĩa tượng di truyền liên kết với giới tính y học A) Giúp phân biệt giới tính thai nhi giai đoạn sớm B) Giúp tư vấn di truyền dự phòng bệnh di truyền liên kết với giới tính C) Giúp hạn chế xuất trường hợp bất thường cặp NST giới tính D) Giúp hiểu ngun nhân chế gây trường hợp bất thường số lượng cặp NST giới tính Câu 9) Sự di truyền tính trạng quy định gen NST Y có đặc điểm A) biểu thể đực B) biểu thể C) có tượng di truyền chéo D) biểu thể XY Câu 10) Điều nhận xét sau nói di truyền tính trạng? A Trên thể, tính trạng di truyền phụ thuộc vào B Mỗi tính trạng di truyền theo quy luật đặc trưng cho lồi C Tính trạng chất lượng thường nhiều gen tương tác qua lại quy định - 86 - Trường em http://truongem.com D Khi gen bị đột biến quy luật di truyền tính trạng bị thay đổi Vận dụng dễ: Câu 1) Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng, nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng NST Y Trong quần thể có kiểu gen kiểu giao phối khác nhau? A) kiểu gen, kiểu giao phối B) kiểu gen, kiểu giao phối D) kiểu gen, kiểu giao phối C) kiểu gen, kiểu giao phối Câu 2) Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng NST Y Cặp coi cặp lai thuận nghịch A) ♀XWXw x ♂ XWY ♀XWXw x ♂ XwY B) ♀ XwXw x ♂ XWY ♀XWXW x ♂ XwY C) ♀ XwXw x ♂ XwY ♀XWXW x ♂ XWY D) ♀XWXw x ♂ XwY ♀XWXW x ♂ XwY Câu 3) Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng NST Y Phép lai cho tỷ lệ phân tính ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng A) ♀XWXw x ♂XwY B) ♀XwXw x ♂XWY W w W D) ♀XWXW x ♂ XwY C) ♀X X x ♂X Y Câu 4) Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng NST Y Phép lai cho tỷ lệ phân tính ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng ruồi mắt trắng ruồi đực? A) ♀XWXw x ♂ XWY B) ♀XWXW x ♀XwY D) ♀XwXw x ♂XWY C) ♀XWXw x ♂XwY Câu 5) Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng NST Y Phép lai dẫn cho tỷ lệ phân tính : 1: 1: hệ lai? B) ♀XWXw x ♂XwY A) ♀XWXW x ♂XwY W w W D) ♀XwXw x ♂ XWY C) ♀X X x ♂X Y Câu 6) Ở người bệnh máu khó đơng gen lặn h nằm NST X quy định, gen A quy định máu đơng bình thường Bố trai mắc bệnh khó đơng, mẹ bình thường Nhận định đúng? A) Con trai nhận gen bệnh từ bố B) Mẹ khơng mang gen bệnh XAXA C) Mẹ mang gen bệnh trạng thái dị hợp XAXa D) Tồn gái hai người có kiểu gen dị hợp tử XAXa Câu 7) Ở người bệnh máu khó đơng gen lặn h nằm NST X quy định, gen H quy định máu đơng bình thường Bố mắc bệnh máu khó đơng, mẹ bình thường, ơng ngoại mắc bệnh khó đơng, nhận định đúng? A) Con gái họ khơng có người mắc bệnh B) 100% số trai họ mắc bệnh C) 50% số trai họ có khả mắc bệnh D) 100% số gái họ mắc bệnh Câu 8) Ở người bệnh máu khó đơng gen lặn h nằm NST X quy định, gen H quy định máu đơng bình thường Một người nam bình thường kết với người nữ bình thường có bố mắc bệnh, khả họ sinh đứa khoẻ mạnh bao nhiêu? A) 75% B) 25% C) 50% D) 100% Câu 9) Khi gen ngồi nhân bị đột biến A) tất tế bào mang nhân đột biến B) tính chất gen đột biến biểu thể đồng hợp C) gen đột biến khơng phân bố cho tế bào D) đột biến khơng di truyền cho hệ sau Câu 10) Phép lai sau đây, tỉ lệ KH giới đực khác giới cái? C) XAXa x XAY D) XaXa x XaY A) XAXA x XaY B) XAXa x XaY - 87 - Trường em http://truongem.com BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN Biết: Câu 1) Đặc điểm thường biến B Đồng loạt, tương ứng với điều kiện môi trường A Mang tính chất cá thể C Xảy không xác đònh D Không tương ứng với điều kiện môi trường Câu 2) Câu có nội dung thường biến A Thường biến di truyền B Thường biến di truyền mức phản ứng không di truyền C Thường biến không di truyền mức phản ứng di truyền D Thường biến mức phản ứng không di truyền Câu 3) Có thể tìm thấy thường biến A thực vật B người D ởÛ sinh vật C động vật Câu 4) Nguyên nhân gây thường biến A ảnh hưởng trực tiếp điều kiện môi trường B biến đổi kiểu gen thể C thể phản ứng qúa mức với môi trường D tương tác qua lại kiểu gen với môi trường Câu 5) Mức phản ứng thể yếu tố sau qui định? A Điều kiện mơi trường B Thời kì sinh trưởng phát triển thể C Kiểu gen thể D Phản ứng kiểu gen trước mơi trường Câu 6) Khơng xem ngun liệu tiến hố A đột biến B thường biến C biến dị tổ hợp D Đột biến thường biến Hiểu: Câu 1) Thường biến có ý nghĩa B giúp thể thích nghi với mơi trường sống A giúp tạo đột biến C làm phong phú kiểu gen sinh vật D cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa Câu 2) Điểm có đột biến khơng có thường biến B di truyền A tác động mơi trường sống C ln biểu kiểu hình thể D khơng biểu kiểu hình Vận dụng dễ: Câu 1) Biến đổi thường biến? A Hiện tượng xuất màu da bạch tạng thể B Sự tăng tiết mồ hôi thể gặp môi trường nóng C Sự thay đổi màu lông theo mùa số động vật vùng cực D Hiện tượng xù lông động vật trời lạnh Câu 2) Trong mối quan hệ kiểu gen, kiểu hình môi trường ứng dụng vào sản xuất kiểu hình hiểu A Các biện pháp, kỹ thuật sản xuất C Điều kiện thức ăn chế độ chăm sóc dinh dưỡng B Năng xuất sản lượng thu hoạch D Một giống vật nuôi giống trồng Hiểu: Câu 1) Điều nói quần thể tự phối khơng đúng? A Quần thể bị phân hố dần thành dòng có kiểu gen khác B Sự chọn lọc khơng mang lại hiệu với cháu cá thể chủng tự thụ C Số cá thể đồng hợp tăng, số thể dị hợp giảm q trình tự thụ D Thể đặc điểm đa hình - 88 - Trường em http://truongem.com Câu 2) Điểm khác quần thể ngẩu phối so với quần thể tự phối qua hệ A tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần B tỉ lệ dò hợp tử giảm dần C thành phần kiểu gen không đổi D tần số alen không đổi Câu 3) Định luật Hacđi – Vanbec trường hợp Quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên Quần thể có nhiều KG, gen có nhiều alen tương ứng Các KG có sức sống độ hữu thụ Khơng có chọn lọc khơng phát sinh đột biến Khơng có di nhập gen B 1, 3, 4, C 2, 3, 4, D 1, 2, 3, A 1, 2, 3, Vận dụng dễ: Câu 1) Một gen gồm alen A a, giả sử quần thể ngẫu phối tần số tướng đối kiểu gen 0.4AA + 0.5Aa + 0.1aa = Hãy cho biết tần số tương đối alen A, a quần thể A A = 0.4; a = 0.6 B A = 0.6; a = 0.4 C A = 0.65; a = 0.35 D A = 0.35; a = 0.65 Câu 2) Một gen gồm alen B b, giả sử quần thể ngẫu phối số tương đối kiểu gen 0.64BB + 0.32Bb + 0.04bb = Hãy cho biết tần số tương đối alen B, b quần thể đánh giá trạng thái cân quần thể sau A B = 0.6; b = 0.4 Chưa cân B B = 0.8; b = 0.2 Cân C B = 0.64; b = 0.04 Cân D B = 0.96; b = 0.04 Chưa cân Câu 3) Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên có gen alen A a, tần số tương đối alen A 0.2, cấu trúc di truyền quần thể A 0.25AA+0.50Aa+0.25a a B 0.04AA+0.32Aa+0.64aa C 0.01AA+0.18Aa+0.81aa D 0.64AA+0.32Aa+0.04aa Câu 4) Trong quần thể Hacđi – Vanbec, có alen A a có 4% kiểu gen aa Tần số tương đối alen A a quần thể B A = 0,8; a = 0,2 A = 0,92; a = 0,08 C A = 0,96; a = 0,04 D A = 0,84; a = 0,16 Câu 5) Một quần thể tự phối có thành phần KG quần thể là: 0,5AA : 0,5Aa Sau hệ tự phối, thành phần KG quần thể A 0,5AA : 0,5Aa B 1/16AA: 7/8Aa: 1/16aa C 23/32AA: 1/16Aa: 7/32aa D 7/16AA: 1/2Aa: 1/16aa Vận dụng khó: Câu 7) Xét kiểu gen Aa quần thể tự thụ, hệ tự thụ thứ tần số kiểu gen dị hợp đồng hợp A Aa = 0.03125; AA = aa = 0.484375 B Aa = aa = 0.5 C Aa = 0.5; AA = aa = 0.25 D Aa = 0.32; AA = aa = 0.34 Câu 11) Bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường quy định Tại huyện miền núi, tỉ lệ người bị bệnh bạch tạng 1/10000 Giả sử quần thể cân di truyền tỉ lệ người mang KG dị hợp A 0,5% B 49,5% C 50% D 1,98% Câu 12) Một quần thể tự phối, ban đầu có 50% số cá thể đồng hợp Sau hệ, tỉ lệ dị hợp D 1/256 A 1/128 B 127/128 C 255/256 Câu 14) Một quần thể có thành phần KG: 30% AA : 70% aa; sau nhiều hệ thành phần KG khơng thay đổi Kết luận sau khơng đúng? A Đây quần thể lồi giao phối B Quần thể có tính đa hình di truyền thấp C Khi điều kiện sống thay đổi, quần thể dễ bị tiêu diệt D Đây quần thể cử lồi tự phối - 89 - Trường em http://truongem.com Câu 15) Q trình tự thụ phấn thường dẫn tới thối hố Trong tự nhiên có nhiều lồi thực vật tự thụ phấn phát triển mạnh nhờ A gen có nhiều alen (đa alen) nên tốc độ đồng hợp chậm B cá thể có KG đồng tính di truyền ổn định C dạng đồng hợp có lợi, khơng có gen lặn gây hại D tính trạng lồi tự thụ phấn tính trạng đa gen Chương IV : Ứng dụng di truyền học Hiểu: Câu 1) Tính ưu ưu lai theo “Giả thuyết siêu trội” biểu thò A AA > Aa > aa B AA > aa > Aa C Aa > aa > AA D Aa > AA > aa Câu 2) Hướng ứng dụng phương pháp lai xa thực vật lai loài A Cây dại chống chòu tốt, kháng sâu bệnh với trồng có suất cao B Cây trồng có suất cao với C Cây dại với trồng có suất cao D Cây tr ồng có khả chống chòu tốt với Câu 3) Sinh vật chuyển gen cá thể A chuyển gen từ lồi khác vào thể B làm nhiệm vụ chuyển gen từ tế bào sinh vật vào tế bào sinh vật khác C bổ sung vào gen gen tái tổ hợp sữa chữa D bổ sung vào gen gen cho suất cao, phẩm chất tốt Câu 4) nói ADN tái tổ hợp, điều sau khơng đúng? A ADN tái tổ hợp phân tử ADN chứa thể truyền gen cần chuyển B ADN tái tổ hợp làm nhiệm vụ tái tổ hợp vật chất di truyền lồi C ADN tái tổ hợp tạo gắn gen cần chuyển vào thể truyền D Khi chuyển vào tế bào nhận, nhân đơi độc lập với ADN tế bào nhận Câu 5) Ở dòng thuần, tất gen biểu thành tính trạng Ngun nhân A gen trạng thái đồng hợp B khơng có gen lặn có hại C tất gen gen trội D dòng mang tính trạng tốt Câu 6) Thể song nhị bội có tính hữu thụ A Mang NST có 4n B Có sở vật chất di truyền lồi nhân lên gấp đơi C Bộ NST đơn bội lồi với NST đơn bội lồi thành n cặp NST tương đồng D Khơng trở ngại cho tiến hợp NST kì trước phân li NST kì sau lần giảm phân I CHƯƠNG : DI TRUYỀN NGƯỜI Câu 1: Phenylkêtơ niệu bạch tạng người bệnh đột biến gen lặn NST thường khác Một đơi tân dị hợp cặp gen qui định tính trạng Nguy đứa đầu lòng mắc bệnh là: A 1/2 B 1/8 C 3/8 D 1/4 Câu 2: Sự di truyền nhóm máu người gen NST thường có alen chi phối IA, IB, IO Kiểu gen IAIA, IAIo qui định nhóm máu (A) Kiểu gen IBIB, IBIO qui định nhóm máu (B) Kiểu gen IAIB qui định nhóm máu (AB) Kiểu gen IOIO qui định nhóm máu (O) Trong quẩn thể người có cân nhóm máu, nhóm máu O chiếm 4%, nhóm máu B chiếm 21% Tỉ lệ nhóm máu A quần thể A 25% B 40% C 45% D 54% Câu 3: Ở người.gen A quy định mắt đen, a quy định mắt xanh.B tóc quăn, b tóc thẳng Nhóm máu alen: alen đồng trội IA , IB alen lặn IO.Biết cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cặp NST thường khác Bố mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu B; mẹ mắt xanh, tóc quăn, nhóm máu A.Sinh mắt đen, tóc thẳng , nhóm máu O Kiểu gen bố mẹ là: B Bố AabbIBIO x Mẹ aaBbIAIO A Bố AabbIBIO x Mẹ aaBBIAIO - 90 - Trường em http://truongem.com C Bố AAbbIBIO x Mẹ aaBbIAIA Câu 4: Cho sơ đồ phả hệ sau: D Bố AabbIBIB x Mẹ aaBbIAIO Bệnh P quy định gen trội (P) nằm NST thường; bệnh Q quy định gen lặn (q) nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Biết khơng có đột biến xảy Xác suất để cặp vợ chồng hệ thứ III sơ đồ phả hệ sinh đầu lòng trai mắc hai bệnh P, Q A 6,25% B 3,125% C 12,5% D 25% Câu 5: Bệnh bạch tạng người đột biến gen lặn NST thường Trong QT người 100 người bình thường , trung bình có người mang gen dị hợp tính trạng Một cặp vợ chồng khơng bị bệnh: 1/ Xác suất sinh bệnh: A 0,025 B 0,0025 C 0,00025 D 0,000025 2/ Xác suất sinh trai bình thường: A 0,49875 B 0,4999875 C 0,999975 D 0,9875 3/ Nếu đứa đầu họ gái bị bạch tạng xác suất để đứa trai bình thường là: A 0,75 B 0,375 C 0,999975 D 0,4999875 Câu 6: Khả cuộn lưỡi người gen trội NST thường qui định, alen lặn qui định người bình thường Một người đàn ơng có khả cuộn lưỡi lấy người phụ nữ khơng có khả này, biết xác suất gặp người cuộn lưỡi quần thể người 64% Xác suất sinh đứa trai bị cuộn lưỡi bao nhiêu? Câu 7: Bệnh pheninketo niệu gen lặn nằm NST thường di truyền theo quy luật Menden người đàn ơng có em gái bị bệnh, lấy người vợ có anh trai bị bệnh Biết ngồi em chồng anh vợ bị bệnh ra, bên vợ chồng khơng khác bị bệnh.cặp vợ chồng lo sợ sinh bị bệnh 1/ Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng sinh đứa đầu lòng bị bệnh A 1/4 B 1/8 C 1/9 D 2/9 2/ Nếu đứa đầu bị bệnh XS để sinh đứa thứ hai trai khơng bệnh bao nhiêu? A 1/9 B 1/18 C 3/4 D 3/8 Câu 8: U xơ nang người bệnh gặp, quy định đột biến lặn di truyền theo quy luật Menđen.Một người đàn ơng bình thường có bố bị bệnh mẹ khơng mang gen bệnh lấy ngưòi vợ bình thường khơng có quan hệ họ hàng với ơng ta Xác xuất để đứa đầu lòng họ bị bệnh quần thể 50 người bình thường có người dị hợp gen gây bệnh A 0,3% B 0,4% C 0,5% D 0,6% Câu 9: Ở người, gen T qui định tóc xoăn trội hồn tồn so với t qui định tóc thẳng Gen H qui định tầm vóc thấp trội hồn tồn so với h qui định tầm vóc cao Nhóm máu alen IA IB đồng trội hồn tồn so với IO Các cặp gen qui định tính trạng nói nằm cặp NST thường khác Khơng có đột biến xảy 1) Với cặp tính trạng nói lồi người có nhiều kiểu gen? A 36 B 27 C 54 D 108 A O B B 2) Trường hợp bố mẹ: ♂ TtHHI I x ♀ ttHhI I , họ khơng thể có tính trạng sau đây? A Tóc xoăn, tầm vóc thấp, nhóm máu AB B Tóc thẳng, tầm vóc thấp, nhóm máu AB C Tóc xoăn, tầm vóc cao, nhóm máu O D Tóc thẳng, tầm vóc thấp, nhóm máu B - 91 - Trường em http://truongem.com 3) Bố tóc xoăn, tầm vóc cao, nhóm máu A; mẹ tóc xoăn, tầm vóc thấp, nhóm máu B Sinh đứa đầu trai tóc xoăn, tầm vóc cao, nhóm máu AB đứa thứ hai gái tóc thẳng, tầm vóc thấp, nhóm máu O Kiểu gen bố mẹ nào? A ♂ TthhIAIO x ♀ TtHHIBIB B ♂ TthhIAIO x ♀ TtHhIBIO A O B O D ♂ TthhIAIO x ♀ TTHhIBIO C ♂ TThhI I x ♀ TtHhI I A O B B 4) Trường hợp bố mẹ: ♂ TtHhI I x ♀ ttHhI I Về mặt lý thuyết xác suất để họ sinh trai có kiểu hình giống mẹ bao nhiêu? A.18,75% B 8,33% C 16,67% D 9,375% Câu 10: Quần thể người cân DT nhóm máu, có 25% người nhóm máu O, 39% người máu B Vợ chồng có máu A Xác suất họ sinh có nhóm máu giống bao nhiêu? - 92 - [...]... đầu tiên của hợp tử sẽ tạo thành thể tứ bội; nếu xảy ra ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây thì sẽ tạo nên cành tứ bội trên cây lưỡng bội + Dị đa bội là hiện tượng làm gia tăng số bộ NST đơn bội của hai loài khác nhau trong tế bào Cơ chế phát sinh là do sự kết hợp các giao tử không giảm nhiễm (2n) từ hai loài khác nhau, hay do lai xa kết hợp với đa bội hoá + Đa bội thể diễn ra phổ biến ở thực vật, hiếm... thể ba nhiểm ở 12 NST cho 12 dạng quả khác nhau về hình dạng và kích thước - Thể đa bội gồm hai dạng là tự đa bội và dị đa bội + Tự đa bội là sự tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của loài và lớn hơn 2n (đa bội lẻ: 3n, 5n, 7n , đa bội chẵn: 4n, 6n, 8n ) - 11 - Trường em http://truongem.com Cơ chế phát sinh là do sự không phân li của tất cả các cặp NST tương đồng trong phân bào Ở loài giao phối, nếu... thụ tinh (từ sơ đồ trên) DẠNG 2: THỂ ĐA BỘI a Các dạng -Đa bội chẵn : Tứ bội (4n) ,Lục bội (6n) , Bát bội (8n) -Đa bội lẻ : Tam bội (3n) , Ngũ bội (5n) , Thất bội (7n) b.Cách viết giao tử : + Đối với kiểu gen AAAa: cá thể này tạo hai loại giao tử với tỉ lệ + Đối với kiểu gen Aaaa: cá thể này tạo 3 loại giao tử với tỉ lệ - 14 - Trường em http://truongem.com * Tứ bội (4n) : AAAA → 100% AA AAAa → 1/2AA... NST và trao đổi đoạn không tương ứng giữa các crômatit khác nguồn b Đột biến số lượng NST * Đột biến số lượng NST gồm 2 dạng là thể lệch bội và thể đa bội - Thể lệch bội là những biến đổi về số lượng NST, chỉ xảy ra ở một hay một số cặp NST tương đồng trong tế bào + Thể lệch bội thường có các dạng: thể không, thể một, thể ba, thể bốn + Cơ chế phát sinh thể lệch bội là do sự không phân li của một hay... ở thực vật, hiếm xảy ra ở động vật * Hậu quả chung của đa bội là tế bào đa bội có số lượng ADN tăng gấp bội, quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ, tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt III CÁC CÔNG THỨC ĐỂ GIẢI BÀI TẬP BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ 1 Nguyên phân DẠNG 1: TÍNH SỐ NST TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI CỦA NST: 1... và chỉ khi: p2.q2 =   ⇔ p q = 2  2  5 Bài tập: Bài 1: Ở gà, cho biết các kiểu gen: AA – lông đen; Aa – lông đốm; aa – lông trắng Một quần thể gà có 410 con lông đen, 580 con lông đốm, 10 con lông trắng 1 Xác định tần số các alen và cấu trúc di truyền của quần thể? 2 Cấu trúc di truyền của quần thể gà nói trên có ở trạng thái cân bằng di truyền hay không? Bài 2: Ở lúa, màu xanh bình thường của mạ... từ ông (bà) nội (giao tử mang a NST của bố) và b NST từ ông (bà) ngoại (giao tử mang b NST của mẹ) = Cna Cnb → Xác suất của một tổ hợp gen có mang a NST từ ông (bà) nội và b NST từ ông (bà) ngoại = C na C nb / 4 n b VD Bộ NST lưỡng bội của người 2n = 46 - Có bao nhiêu trường hợp giao tử có mang 5 NST từ bố? - Xác suất một giao tử mang 5 NST từ mẹ là bao nhiêu? - Khả năng một người mang 1 NST của ông... thông tin di truyền, giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền cho tế bào con và điều hoà hoạt động của các gen - Bộ NST lưỡng bội (2n) ở tế bào xôma và đơn bội (n) ở giao tử Bộ NST này được di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào nhờ có nguyên phân và qua các thế hệ cơ thể nhờ sự kết hợp giữa các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh 2 Tính đặc trưng của NST - Mỗi loài sinh vật đều có bộ. .. môi trường cung cấp nguyên liệu để tạo nên các NST mới tương đương với bao nhiêu NST đơn và tạo nên bao nhiêu tế bào mới Bài 4: Một tế bào sinh dưỡng 2n của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp 8 đợt, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo ra NST tương đương với 11730 NST đơn Tìm bộ NST lưỡng bội của loài (Ta có: (2^8 – 1)2n=11730 => 2n = 46NST) Bài 5: Một loài có bộ NST 2n=20 1 Một nhóm tế... lông xanh da trời này giao phối với nhau, sự phân li của những tính trạng trong quần thể con gà sẽ như thế nào? c Cho lai con gà xanh da trời với con gà lông trắng, sự phân li ở đời con sẽ như thế nào? Có cần kiểm tra độ thuần chủng ban đầu không? Bài 6: Ở 1 loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng, gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông ... ca kiu gen ú l: W=1-S Phn III: SINH THI HC CHNG I: SINH THI HC C TH Mụi trng sng v cỏc nhõn t sinh thỏi - Mụi trng sng ca sinh vt: bao gm tt c cỏc yu t xung quanh sinh vt, cú tỏc dng trc tip, giỏn... suy thoỏi i Gii hn sinh thỏi v sinh thỏi a Gii hn sinh thỏi - Gii hn sinh thỏi: l khong giỏ tr xỏc nh ca mt nhõn t sinh thỏi m khong ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin c Mi loi sinh vt cú mt gii... vụ sinh (bóo, lt, chỏy, rột m, ng t, nỳi la ) v mụi trng hu sinh (ngun thc n b cn kit) vt ngng sinh thỏi ca loi E/ MC SINH SN CA QUN TH KN: Mc sinh sn ca qun th l s lng c qun th sinh mt khong thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập bộ tài liệu ôn thi đại học môn sinh học, Tuyển tập bộ tài liệu ôn thi đại học môn sinh học, Tuyển tập bộ tài liệu ôn thi đại học môn sinh học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn