Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn ở nước ta

95 518 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2016, 13:37

LUẬN VĂN: Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thực tiễn nước ta mở đầu Tính cấp thiết đề tài Quyền người vấn đề xun suốt đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc lịch sử, vấn đề bật thời đại Quyền người, dĩ nhiên trước hết quyền cho cá nhân, quyền khẳng định chủ thể với quyền lợi, nghĩa vụ người khác Thế lồi người vạch đơi xã hội, nửa đàn ơng, nửa đàn bà, đàn bà bị hạn chế bị loại trừ khỏi quyền người Chính lẽ đó, vấn đề giải phóng người, đặc biệt giải phóng phụ nữ ln nhà tử tửụỷng xã hội chủ nghĩa quan tâm ngày vấn đề chung tồn nhân loại, lẽ quan tâm đến phụ nữ có nghĩa quan tâm đến nguồn lực có vai trò đặc biệt quan trọng tồn phát triển xã hội lồi người Lịch sử xã hội chứng minh tiến xã hội chậm lại xã hội có phận đơng đảo người bị áp bóc lột, bị hạn chế bị loại trừ Vì vấn đề giải phóng phụ nữ đặt từ lâu Từ kỷ thứ XIX chủ nghĩa Mác - Lênin đời góp phần quan trọng việc giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng nam nữ (mà ngày theo cách gọi nhà khoa học đại Việt Nam bình đẳng giới) nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng xã hội, giải phóng người Đây đóng góp vĩ đại chủ nghĩa Mác - Lênin phát triển khoa học giới giới nói chung Việt Nam nói riêng Trong lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam, phụ nữ ln giữ vị trí quan trọng có cống hiến to lớn, góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang dân tộc, đồng thời tạo nên truyền thống giới Nhận thức rõ vai trò quan trọng phụ nữ, sau giành độc lập năm 1945, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đặt móng cho nghiệp giải phóng phụ nữ Điều Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 khẳng định quyền bình đẳng nam nữ Trải qua nhiều lần sửa đổi Hiến pháp, song tư tưởng bình đẳng giới ln bổ sung hồn thiện Tất Hiến pháp từ 1946, 1959, 1980, 1992 khẳng định: phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Ngồi có hàng loạt văn bản, thị, nghị khác khẳng định quyền bình đẳng nam nữ Nghị 04 Bộ Chính trị, Chỉ thị 37 CT/TW, Chỉ thị 44/CT Gần nhất, sau thực thành cơng Chiến lược Kế hoạch hành động quốc gia tiến phụ nữ đến năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ký định phê duyệt Chiến lược quốc gia tiến phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 Kế hoạch hành động tiến phụ nữ Việt Nam đến năm 2005 Nhìn chung, năm qua việc thực Chỉ thị, Nghị Đảng Nhà nước bình đẳng giới đạt thành tựu bước đầu đáng ghi nhận Địa vị người phụ nữ Việt Nam ngày khẳng định đề cao đóng góp to lớn họ thành tựu chung nước quan tâm Đảng Cộng sản Việt Nam Tuy nhiên, chưa nhận thức đầy đủ khác biệt giới, chưa vận dụng tiếp thu thành tựu lý luận quan trọng mà chủ nghĩa Mác - Lênin để lại cho khoa học giới nên nghiệp bình đẳng giới số hạn chế định Tư tưởng "trọng nam khinh nữ", nạn ngược đãi phụ nữ, tác phong gia trưởng, chun quyền, độc đốn khơng đàn ơng, thiếu bình đẳng việc định lớn đầu tư sản xuất, định hướng nhân, nghề nghiệp cho tồn khơng nơi nhiều gia đình Maởt khaực xã hội gia đình chưa thực nhìn nhận, đánh giá hết cống hiến phụ nữ khó khăn họ, mặt nặng huy động, khai thác đóng góp phụ nữ mà chưa coi trọng mức việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ mặt, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, đáp ứng đòi hỏi ngày cao sống Chính điều làm chậm q trình thực mục tiêu cơng xã hội bình đẳng giới nước ta Tình hình đặt u cầu cấp thiết phải đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu lý luận giải phóng phụ nữ cách thấu đáo từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến thực tiễn Việt Nam, góp phần khẳng định tìm điều kiện bản, giải pháp chủ yếu nhằm thực cơng giải phóng phụ nữ, phát huy vai trò phụ nữ tất lĩnh vực đời sống xã hội Đó nhiệm vụ vừa bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa thời cấp bách, đòi hỏi nỗ lực tồn đảng, tồn dân, trước hết ngành, cấp, nhà khoa học quan tâm nghiên cứu vấn đề Chính thực tế thơi thúc tơi chọn đề tài: "Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thực tiễn nước ta" làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề giải phóng phụ nữ từ lâu nhiều nhà tư tưởng nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin quan tâm nghiên cứu đề cập sớm nhiều tác phẩm, điển hình như: "Mác - Ăngghen - Lênin giải phóng phụ nữ"; "Ba cách mạng với vấn đề giải phóng phụ nữ" (1976); "Bác Hồ với nghiệp giải phóng phụ nữ" (1990) Ngồi có tác phẩm lý luận quan trọng C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin như: "Tình cảnh giai cấp lao động Anh"; "Gia đình thần thánh"; "Tun ngơn Đảng Cộng sản"; "Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu nhà nước"; "Chủ nghĩa tư lao động nữ"… Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu cách mạng giành quan tâm thích đáng việc đề chủ trương, đường lối, sách nhằm giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng nam nữ Với quan tâm Đảng Nhà nước, tài trợ tổ chức quốc tế, tâm huyết nhà khoa học, số vấn đề lý luận thực tiễn nghiên cứu phụ nữ đặt ra, xem xét có hướng giải đắn Nhiều Hội thảo khoa học Trung tâm nghiên cứu vào khía cạnh khác vai trò phụ nữ cơng trình: "Thực trạng gia đình Việt Nam vai trò phụ nữ đình" (1990); "Gia đình, người phụ nữ giáo dục gia đình" (1993); "Gia đình Việt Nam nghiệp đổi đất nước vấn đề xây dựng người" (1995); "Đánh giá tiến phụ nữ từ 1985-1995" (1995) Những cơng trình thực trạng vai trò phụ nữ gia đình, ngồi xã hội nước ta, nêu lên kiến nghị nhằm thay đổi bổ sung sách xã hội phụ nữ để họ có điều kiện phát huy hết vai trò nghiệp đổi Giáo sư Lê Thị Nhâm Tuyết với "Phụ nữ Việt Nam qua thời đại" làm bật vai trò phụ nữ Việt Nam suốt chiều dài lịch sử dân tộc, từ buổi đầu dựng nước đến năm 1968 Nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước vai trò phụ nữ gia đình như: "Vai trò gia đình hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam" Giáo sư Lê Thi làm chủ nhiệm; "Phụ nữ giới phát triển" (1996) tác giả Trần Thị Vân Anh Lê Ngọc Hùng; "Phụ nữ bình đẳng giới đổi Việt Nam" (1998) Giáo sư Lê Thi; "Luận khoa học cho việc đổi sách xã hội phụ nữ gia đình" Phó giáo sư Trần Thị Vân Anh làm chủ nhiệm Tất cơng trình phản ánh thay đổi vai trò phụ nữ gia đình bước đầu có số kiến nghị nhằm phát huy vai trò phụ nữ gia đình cơng đổi Ngồi có luận văn, luận án "Bình đẳng giới gia đình nơng thơn đồng sơng Hồng nay" (2002) tác giả Chu Thị Thoa; "Gia đình Việt Nam vai trò người phụ nữ gia đình nay" tác giả Dương Thị Minh; "Học thuyết Mác Lênin phụ nữ liên hệ với thực tiễn nước ta" (2002) tác giả Lê Ngọc Hùng Đó tác phẩm, luận văn, luận án bước đầu đặt sở lý luận cho việc nghiên cứu phụ nữ gia đình theo phương pháp tiếp cận giới - phương pháp nghiên cứu mẻ lại hiệu Các cơng trình nghiên cứu kể tư liệu tham khảo quan trọng giúp tơi hồn thành đề tài luận văn Tuy nhiên, nước ta, nghiên cứu chun sâu quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin phụ nữ Trong thư mục cơng trình nghiên cứu viết cơng bố, xuất cán Trung tâm nghiên cứu khoa học gia đình phụ nữ có ấn phẩm chun bàn vấn đề giải phóng phụ nữ Trước tình hình đó, tác giả chọn đề tài: "Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thực tiễn nước ta" với mong muốn góp phần cơng sức nhỏ bé vào nỗ lực chung tồn xã hội vấn đề giải phóng phụ nữ phương diện lý luận lẫn thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích Trên sở làm rõ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta giải phóng phụ nữ, tác giả luận chứng điều kiện giải pháp chủ yếu nhằm giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng giới đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.2 Nhiệm vụ Để đạt mục đích đề ra, tác giả luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau đây: - Hệ thống hóa, khái qt hóa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vấn đề giải phóng phụ nữ làm rõ vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vấn đề giải phóng phụ nữ Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam - Làm rõ thực trạng vấn đề giải phóng phụ nữ nước ta - Phân tích điều kiện giải pháp chủ yếu nhằm thực nghiệp giải phóng phụ nữ, tiến tới bình đẳng giới tình hình 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tiến trình giải phóng phụ nữ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta lịch sử Việt Nam, lý luận thực tiễn Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta vấn đề giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng giới - Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu: lơgíc lịch sử; phân tích tổng hợp tư liệu thực tế để giải nhiệm vụ đặt Tác giả luận văn kế thừa cơng cụ phân tích giới để tìm hiểu, phân tích, lý giải thực trạng bình đẳng giới Việt Nam Những đóng góp mặt khoa học luận văn - Lần vấn đề giải phóng phụ nữ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta nghiên cứu cách có hệ thống Tác giả luận văn bước đầu kết hợp chặt chẽ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam với phương pháp tiếp cận giới xem xét lý giải vấn đề bình đẳng giới, coi bước phát triển lơgíc q trình nhận thức, làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn chủ nghĩa Mác - Lênin giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng giới - Luận văn điều kiện giải pháp chủ yếu thực cơng giải phóng phụ nữ, tiến tới bình đẳng giới Việt Nam ý nghĩa thực tiễn luận văn Với đóng góp mặt khoa học đây, luận văn góp phần vào việc nghiên cứu vấn đề lý luận cơng giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng giới đồng thời cung cấp thêm sở khoa học, cho việc hoạch định chiến lược tổng thể sách cụ thể tiến phụ nữ, thực nghiệp giải phóng phụ nữ nhằm phát huy khả sáng tạo họ q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, giảng dạy gia đình, giới hệ thống trường Đảng, trường đào tạo cán nữ trường trung cấp lý luận trị nước ta Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu làm chương, tiết Chương CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHĨNG PHỤ NỮ 1.1 CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN BÀN VỀ ĐỊA VỊ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 1.1.1 Địa vị người phụ nữ sản xuất tư chủ nghĩa “Vấn đề giải phóng phụ nữ” từ lâu nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu nhiều ý kiến khác Có ý kiến cho rằng, nói đến giải phóng phụ nữ nói đến địa vị người phụ nữ xã hội có giai cấp đối kháng Loại ý kiến khác lại cho rằng, giải phóng phụ nữ vấn đề có tính lịch sử nên xã hội có giai cấp đối kháng giải phóng phụ nữ thực chất bàn địa vị người phụ nữ xã hội Còn xã hội xã hội chủ nghĩa, giải phóng phụ nữ đề cập đến vai trò phụ nữ gia đình ngồi xã hội Nhìn chung, loại ý kiến có tính hợp lý nó, song cách hệ thống khái qt quan niệm chưa đạt tới, loại bỏ tính phong phú, đa dạng thuật ngữ Khi bàn cách mạng Trung Quốc với việc giải phóng phụ nữ vào năm 1923, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho vấn đề giải phóng phụ nữ là: Quyền bình đẳng giáo dục, kinh tế, trị cho đàn ơng cho đàn bà thi hành hệ thống trường học thống nhất, tức thành lập trường học, trai gái học, trả cơng cho lao động Quyền nghỉ ngơi tiền trợ cấp cho trường hợp đau ốm, có mang [38, tr.11] Các nhà khoa học xã hội Xơ viết trước quan niệm rằng: Vấn đề giải phóng phụ nữ vấn đề địa vị người phụ nữ chủ nghĩa tư bản, đường phương pháp giải phóng lao động phụ nữ mặt xã hội thực bình đẳng thực họ, tham gia họ vào cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản [58, tr.390] Tổng hợp ý kiến nhận thấy: “Vấn đề giải phóng phụ nữ” thực chất bàn địa vị, vai trò phụ nữ xã hội đường giải phóng phụ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng phụ nữ tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội nhằm phát huy vai trò to lớn phụ nữ gia đình xã hội “Địa vị người phụ nữ” phức thể điều kiện kinh tế - xã hội đặc trưng cho sống lao động sản xuất sinh hoạt phụ nữ gia đình xã hội Để khắc họa địa vị người phụ nữ xã hội, xã hội tư chủ nghĩa, nhà kinh điển sử dụng hàng loạt khái niệm khác “địa vị xã hội”; “sự thống trị ”; “sự bất cơng”; “sự bất bình đẳng xã hội” Nói đến địa vị người phụ nữ sản xuất tư chủ nghĩa C.Mác Ph.Ăngghen tố cáo kiểu bóc lột tư chủ nghĩa lao động nữ Bọn chủ tư bỏ tiền mua sức lao động phụ nữ bắt họ làm việc đến kiệt sức điều kiện khơng đảm bảo vệ sinh dẫn đến bệnh tật, tử vong Tỷ lệ mắc bệnh phụ nữ cao nam giới C.Mác rõ: “trong nghề nghiệp phụ nữ bơng, len, lụa đồ gốm tỷ lệ bình qn chết bệnh phổi 100 nghìn người đàn bà 643 người nhiều so với tỷ lệ đàn ơng 610 người” [34, tr.428] Như vậy, hội chứng “chết lao động q sức” xuất từ cuối kỷ XIX đặc biệt người phụ nữ, điều nhà nghiên cứu đặt câu hỏi lớn: phải với điều kiện lao động chủ nghĩa tư phụ nữ mắc chứng bệnh hiểm nghèo? Các ơng tìm câu trả lời rằng: xã hội tư chủ nghĩa, nói lao động nơ lệ phụ nữ dẫn đến tình trạng Phụ nữ làm việc lẫn lộn với đàn ơng, họ làm việc nặng nhọc điều kiện khơng phù hợp với sức khỏe nhân phẩm, C.Mác viết: "Cơng nhân gồm đàn ơng đàn bà, người lớn trẻ em thuộc hai giới… số ngành ban đêm đàn bà nữ niên làm việc lẫn lộn với đàn ơng” [34, tr.377] Bọn chủ tư bóc lột sức lao động phụ nữ cách kéo dài thời gian lao động họ mơi trường thiếu vệ sinh, thiếu khơng khí Họ phải làm việc trung bình ngày 16 mùa may mặc có làm mạch 30 khơng nghỉ Hậu tình trạng dẫn đến sức khỏe suy sụp tinh thần thể xác, chí tử vong Động sản xuất tư chủ nghĩa lợi nhuận, làm giàu nên họ bất chấp tất C.Mác viết: Tất nữ cơng nhân may mặc, nữ cơng nhân may thời trang, nữ cơng nhân may áo nữ cơng nhân may thơng thường chịu thứ tai họa: lao động q sức, thiếu khơng khí thiếu ăn… Nếu nữ cơng nhân may áo tạo khách hàng, cạnh tranh bắt buộc người phải làm việc chết nhà để giữ khách định phải bắt người giúp việc làm q mức [34, tr.374] Khơng họ phải chịu điều kiện khắc khổ sống, nơi chật chội, bẩn thỉu, thiếu ánh sáng, thiếu khơng khí C.Mác miêu tả họ phải sinh hoạt điều kiện giống thú vật giống người: “Tình trạng chen chúc chật chội đến cao độ định phải dẫn đến chỗ bỏ hết thứ lịch sự, chung đụng cách bẩn thỉu thân thể chức thể, trai gái lõa lồ, tất giống thú vật giống người” [34, tr.922] Vào năm 1844, 1845 C.Mác Ph.Ăngghen phát xu hướng chung việc sử dụng lao động giới chủ tư bản, việc bọn chủ tư tăng cường tuyển dụng lao động phụ nữ trẻ em gái, tất mục đích lợi nhuận, lao động đàn bà trẻ em rẻ lao động đàn ơng Đây tính tốn tinh vi giới chủ tư nhằm đạt lợi ích kinh tế cao Tính tham lam, bỉ ổi giai cấp tư sản tạo nên bệnh tật Phụ nữ khơng thể sinh đẻ, trẻ tàn tật, đàn ơng yếu đuối xanh xao, chân tay tàn phế, tồn nhiều hệ bị hủy hoại, hom hem yếu đuối, tất để nhét cho đầy túi giai cấp tư sản - giai cấp vỗ ngực từ bi khơng vụ lợi thực tế có mục đích nhét đầy túi với giá Khơng bọn chủ xưởng tư dùng biện pháp hà khắc tàn khốc để bòn rút khoản tiền phạt giáng vào đầu cơng nhân, cắt xén xu, nửa xu người vơ sản xác xơ để làm tăng thêm lợi nhuận chúng “Lisơ kể lại ơng ta nhiều lần thấy nhiều nữ cơng nhân có mang gần đẻ ngồi nghỉ lát thời gian làm việc, mà bị phạt pen-ni” [31, tr.72] Do khơng khí ngột ngạt nơi làm việc nơi ở, phải thường xun ngồi còng lưng gập ngực, đồ ăn khơng tốt, khó tiêu chủ yếu thời gian lao động q dài, thiếu khơng khí nên sức khỏe họ bị tàn phá ghê gớm Khơng chốc họ thấy mệt mỏi, kiệt sức, suy nhược, ăn ngon, đau vai, đau lưng, đau thắt lưng, đau đầu; sau xương sống bị vẹo, hai vai nhơ cao biến dạng, gầy mòn, mắt sưng, chảy nước mắt nói chung nhức nhối, cận thị, ho, ngực lép, khó thở thứ bệnh phụ nữ [31, tr.589] Với đức tính gần thiên bẩm phụ nữ “dịu dàng, nết na, ngoan ngỗn, hiền thục, dễ bảo” bị bọn chủ tư lợi dụng C.Mác tố cáo lợi dụng, bóc lột tinh vi, dã man tàn bạo chủ nghĩa tư Phụ nữ phải lao động nặng nhọc điều kiện khắc khổ, bị đối xử so với súc vật, họ chẳng có chút địa vị, vai trò xã hội Chúng ta thấy rõ, nước Anh, đất nước đại cơng nghiệp phát triển sớm phụ nữ phải làm cơng việc tốn nhiều sức lực kéo thuyền thay cho ngựa C.Mác miêu tả tình cảnh sau: “để kéo thuyền dọc sơng Đào, người ta dùng phụ nữ thay cho ngựa” [34, tr.568] Như vậy, chế độ tư hữu, phụ nữ phải chịu đựng nghịch lý: vai trò lớn địa vị thấp hèn gia đình lẫn ngồi xã hội, họ ln chịu cảnh bất bình đẳng với nam giới, bị bóc lột, bị tha hóa Trong thời kỳ lịch sử khác nhau, hình trị, xã hội thân người lao động (đặc biệt phụ nữ) nâng cao nhận thức trách nhiệm việc thực vấn đề Hiện cấp ủy đảng, quyền sở có vai trò quan trọng cơng tác bình đẳng giới đặc biệt lĩnh vực kinh tế Giải phóng phụ nữ mặt kinh tế khơng đạo thêm cho phụ nữ hội phát triển tài trí tuệ mà đáp ứng u cầu kinh tế quốc dân, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội yếu tố định việc thực tốt cơng tác bình đẳng giới Việt Nam 3.2.3 Nhóm giải pháp xây dựng sách pháp luật có trách nhiệm giới Đảng ta khẳng định, quan điểm giải phóng phụ nữ phải thể chế hóa cụ thể hóa hệ thống pháp luật, chế độ, sách Đảng Nhà nước Ngay từ thành lập nước, với việc ban hành nhiều Hiến pháp, pháp luật, Nhà nước ta sớm đề cập đến quyền bình đẳng phụ nữ Cho đến nay, nói Việt Nam quốc gia tiên phong việc xây dựng, thực pháp luật tiến phụ nữ Chính sách, pháp luật tác động đến tất người khơng hồn tồn giống nam nữ Chính việc xây dựng sách pháp luật đòi hỏi phải có trách nhiệm giới, ngun tắc nêu Kế hoạch hành động tiến phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2001-2010 “Thực lồng ghép yếu tố giới vào tồn hệ thống pháp luật nhà nước, vào khâu hoạch định thực thi sách phát triển chương trình, dự án, kế hoạch cơng tác ngành, cấp” Phụ nữ nam giới trải nghiệm sống khác nhau, có nhu cầu, nguyện vọng ưu tiên khác nhau, họ chịu tác động khác từ sách phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, việc đưa vấn đề giới vào q trình hoạch định thực thi sách đảm bảo cho sách nhà nước đáp ứng nhu cầu khác phụ nữ nam giới, đồng thời phân phối lợi ích xã hội cách bình đẳng “Chính sách có trách nhiệm giới” chu trình sách vấn đề giới đề cập từ đầu xun suốt qua 10 khâu như: xác định vấn đề; thu thập thơng tin; xây dựng sách; thẩm định sách; phê duyệt ban hành; phân phối nguồn lực; thực sách; giám sát; đánh giá; rút kinh nghiệm điều chỉnh Từ đến năm 2010, để nhóm giải pháp xây dựng sách có trách nhiệm giới đạt hiệu cao cần phải tập trung vào vấn đề cụ thể sau đây: Thứ nhất: Cần mở rộng tun truyền, phổ biến kiến thức Giới nhằm bước thay đổi thành kiến giới xã hội, đồng thời giúp họ nhận rõ vị trí, vai trò, quyền nghĩa vụ Giữa nam nữ, lĩnh vực quan hệ xã hội quyền nghĩa vụ pháp lý họ nhau, lĩnh vực loại quan hệ xã hội khác, quyền nghĩa vụ pháp lý họ khác Vì tun truyền, phổ biến sách luật pháp cần xác định rõ đối tượng nam hay nữ? Nội dung phải cụ thể cho đối tượng để họ nắm bắt quyền nghĩa vụ pháp lý liên quan trực tiếp đến mình, sở họ thực để bảo vệ quyền nghĩa vụ đáng Một phận khơng nhỏ xã hội bị ảnh hưởng tư tưởng “định kiến giới”, cần phải phổ biến kiến thức giới để tạo cách nhìn mới, cách tiếp cận người phụ nữ, vị thế, vai trò phụ nữ mối quan hệ nam nữ đời sống xã hội Sở dĩ cần phải tăng cường cơng tác truyền bá giới nước ta có tạo lập bình đẳng giới đời sống xã hội tạo điều kiện hội để người phụ nữ phát huy tiềm to lớn gia đình ngồi xã hội Tuy nhiên phổ biến kiến thức giới cần tiếp thu tinh hoa tiến bộ, phù hợp với sắc văn hóa dân tộc, tránh tư tưởng nữ quyền cực đoan ảnh hưởng xấu đến tồn phát triển phụ nữ Việt Nam Muốn thực điều đòi hỏi cán tun truyền, vận động phải có kiến thức định vấn đề giới để lý giải, phân tích giúp người hiểu thêm, tránh tình trạng tun truyền chung chung, qua loa, hình thức… Ngày nay, số cán quan niệm sách phụ nữ q nhiều, q cụ thể Vì khơng cần có sách “ưu tiên” đặc biệt nữa, khơng dẫn đến “thiệt thòi” cho nam giới Quan niệm hồn tồn sai lầm điều kiện, hồn cảnh, hội phụ nữ khơng giống với nam giới, họ cần phải có quan tâm, chia sẻ phát huy hết khả vốn có Phụ nữ phát triển khơng có lợi cho họ mà cho gia đình xã hội Vì vậy, xây dựng thực sách pháp luật đòi hỏi bắt buộc phải có trách nhiệm giới Thứ hai: Khi tổ chức, thực sách luật pháp cần có trách nhiệm giới Cần cụ thể hóa quy định Hiến pháp, pháp luật văn luật nhằm giải tốt nhu cầu đặt Muốn thực điều cần tn thủ nghiêm túc sách, pháp luật Đảng Nhà nước Trên sở phát điều bất hợp lý phụ nữ để có kiến nghị, bổ sung, sửa đổi điều chưa phù hợp Tránh tình trạng cho luật đúng, miễn bàn, mà làm… Cần phân tích giới nhằm phát nhu cầu giới phụ nữ phụ nữ nơng thơn để có sách “ưu tiên” đặc biệt điều kiện kinh tế, xã hội cho phép Cần phải giải tốt mối quan hệ quy định sách, luật pháp với phong tục, tập qn địa phương số nơi quan niệm “phép vua thua lệ làng” Có thể nói địa phương, tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trì nhiều tập qn lạc hậu, trói buộc, kìm hãm người phụ nữ Các “điều luật” khơng thành văn nhiều có sức mạnh luật pháp, vậy, triển khai, thực sách phải ý đến yếu tố Tất phải tiến hành cách đồng bộ, với kết hợp chặt chẽ cấp ủy đảng, quyền, đồn thể gia đình Cần hiểu có Cơng ước quốc tế “Chống phân biệt đối xử với phụ nữ”, có hệ thống sách pháp luật tiến phụ nữ Việt Nam, vấn đề biến sở pháp lý trở thành nếp sống hàng ngày tồn xã hội Có thể nhận thấy sách khơng phân biệt đối xử thường mang tính chất trung tính nên đa số có lợi cho nam nữ nam nữ có nhu cầu khác nhau, có nhiều đặc trưng khác giới tính giới Do vậy, sách khơng phân biệt đối xử thực lại trở thành phân biệt đối xử Vì thế, sách luật pháp có trách nhiệm giới đòi hỏi phải tính đến đặc thù khác biệt hai giới, phụ nữ Hiện quy định bảo hộ thị trường lao động thường dao hai lưỡi, vừa gây chi phí, vừa mang lại lợi ích cho phụ nữ làm việc khu vực thức Thí dụ, chi phí nghỉ đẻ hồn tồn doanh nghiệp phải chịu doanh nghiệp ngần ngại th phụ nữ Nhưng chi phí phụ nữ chịu hồn tồn động để phụ nữ tiếp tục làm việc lại giảm Những giải pháp giúp san sẻ chi phí có (hay định gia đình khác) người chủ, cơng nhân chí Nhà nước nữa, làm lợi ích tăng so với chi phí phụ nữ gia đình họ Vấn đề bảo trợ xã hội đòi hỏi phải tính đến yếu tố giới Phụ nữ nam giới thường phải đối phó với rũi ro liên quan đến vấn đề giới cú sốc kinh tế lần cải cách sách Phụ nữ đòi hỏi nguồn lực để giảm nhẹ tác động cú sốc, nam giới với vai trò trụ cột gia đình lại tỏ đặc biệt dễ bị tổn thương trước căng thẳng thay đổi thị trường hay điều kiện làm việc gây Vì để bảo vệ phụ nữ nam giới, đòi hỏi chương trình bảo trợ xã hội cần tính đến yếu tố gây thiên vị giới khía cạnh tham gia chương trình lẫn hưởng thụ lợi ích Thí dụ, chương trình mạng lưới an sinh (thường vơ tình) gạt người phụ nữ ngồi khơng tính đến khác biệt giới hành vi cung cấp lao động, khả tiếp cận thơng tin…Vì vậy, vấn đề đặt khơng nên áp dụng cách máy móc quy định đề mà cần phải phát bất hợp lý, nhược điểm khơng phù hợp vấn đề chưa luật pháp nhìn nhận để sửa đổi, bổ sung, hồn thiện nâng cao chất lượng sách luật pháp Đây việc làm thường xun, liên tục, khơng đặt người làm luật mà u cầu tất - người vận dụng sống Nếu nhận thức điều cần thiết tất yếu chắn cơng giải phóng phụ nữ nước ta sớm hồn thành thắng lợi 3.2.4 Nhóm giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng, Chính quyền, Đồn thể đặc biệt Hội Liên hiệp phụ nữ Ban tiến phụ nữ Vấn đề giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng nam nữ khơng phải việc riêng phụ nữ, khơng phải “ban phát” xã hội phái yếu mà tất lợi ích chung, phát triển người xã hội lồi người Bởi nghiệp giải phóng phụ nữ trách nhiệm tồn Đảng, Nhà nước, đồn thể tổ chức xã hội khác Các cấp ủy đảng phải thường xun quan tâm đạo, tạo điều kiện cho cấp Hội thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước cần phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hồn chỉnh pháp luật sách liên quan đến phụ nữ Các đồn thể có trách nhiệm tun truyền, vận động tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực vào phong trào cách mạng, hoạt động xã hội chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi đáng phụ nữ Trong năm qua cấp, ngành đạt nhiều thành tích đáng kể nghiệp giải phóng phụ nữ Tuy nhiên kết chưa mong muốn, điều Nghị 04 Bộ Chính trị “Đổi tăng cường cơng tác vận động phụ nữ tình hình mới” nhận định: Giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng nam nữ trách nhiệm tồn xã hội, song trách nhiệm trước hết thuộc tổ chức Đảng, quyền đồn thể nhân dân Trong thực tế, có lúc, có nơi thỏa mãn thành tựu giải phóng phụ nữ lĩnh vực trị, chưa nhận thức đầy đủ u cầu, nội dung giải phóng phụ nữ kinh tế - xã hội, đặc biệt phạm vi gia đình Hiện nay, cơng đổi đất nước mở khả to lớn cho việc đổi tư duy, đưa quan điểm giới vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên quan điểm dừng lại văn bản, diễn đàn, tập huấn, việc vận dụng thực tế chưa đồng bộ, chí có mơ hồ sai lệch Sở dĩ tình trạng nhận thức cán chủ chốt số địa phương hạn chế Họ cho vấn đề phụ nữ nằm chương trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung nên việc tập trung vào nhiều lĩnh vực thuộc chun mơn nghiệp vụ khơng cần thiết, có nhiều chương trình, dự án dành riêng cho phụ nữ mà nam giới lại khơng có, phụ nữ “ưu tiên” Cần phải hiểu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trực tiếp tác động đến người, tác động lại khơng giống nam nữ Mặt khác, yếu tố giới ln tiềm ẩn lĩnh vực hoạt động sống nên cần phải phát có biện pháp thích hợp tác động giải vấn đề giới Các ưu tiên phụ nữ khơng tạo điều kiện cho họ bình đẳng mà đem lại hiệu cao cho chương trình phát triển Muốn biến quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước bình đẳng giới thành thực trước hết quan trọng phải thơng qua vai trò tổ chức đảng, quyền đồn thể Các tổ chức cần mở rộng lớp tập huấn nâng cao kiến thức giới cho đội ngũ cán chủ chốt Mỗi cán bộ, quan, ban ngành cần có nhạy cảm giới, quan tâm mức có kỹ lồng ghép giới vào hoạch định, triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực phụ trách, cụ thể: Các cấp ủy đảng: cần phải có biện pháp tăng cường lãnh đạo, đạo cơng tác tun truyền, giáo dục để nâng cao hiểu biết ý thức trách nhiệm bình đẳng giới Phải có quan điểm đắn cơng tác giới việc hoạch định sách hoạch định mục tiêu kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia lĩnh vực đời sống xã hội Cấp ủy đảng phải thường xun đạo hoạt động cấp Hội phụ nữ, tạo điều kiện để Hội thực tốt chức năng, nhiệm vụ Các cấp quyền: cần xây dựng chương trình nghiên cứu ban hành kịp thời pháp luật, sách có liên quan đến phụ nữ Đối với ngành đơng nư, Nhà nước cần quan tâm đến đời sống, việc làm, nâng cao tay nghề, tăng thu nhập, bảo vệ sức khỏe đảm bảo chế độ sách lao động nữ Bên cạnh đồn thể nhân dân tổ chức xã hội phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức bồi dưỡng, tun truyền, động viên tầng lớp phụ nữ thực phong trào hoạt động cách mạng, chăm lo đời sống, giải bảo vệ quyền lợi đáng phụ nữ Phải xác định cơng giải phóng phụ nữ triển khai tốt, đạt hiệu cao cấp, ngành tồn thể xã hội qn triệt tốt chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước, đặc biệt vai trò Hội Liên hiệp phụ nữ Ủy ban tiến phụ nữ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức trị - xã hội, thành lập ngày 20 tháng 10 năm 1930 Hội có gần 12 triệu hội viên tham gia sinh hoạt 12.000 chi hội phụ nữ sở Mục đích Hội chăm lo bảo vệ quyền lợi đáng phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ bình đẳng, phát triển Chức Hội vận động tầng lớp phụ nữ thực tốt mục tiêu kinh tế - xã hội Nhà nước đề ra, trực tiếp tham gia vào việc dự thảo luật pháp, sách có liên quan đến phụ nữ Hội giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, giúp phụ nữ nâng cao nhận thức đầy đủ sách, quan điểm Đảng Nhà nước phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia tích cực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội Trong thời gian qua Hội có việc làm thiết thực giúp vốn hướng dẫn phụ nữ giúp làm kinh tế gia đình, dạy nghề giới thiệu việc làm cho phụ nữ để tăng thu nhập cải thiện đời sống Tuy nhiên, tình hình kinh tế đất nước nhiều khó khăn, tổ chức quản lý xã hội phải theo chế nên cơng tác vận hành chưa sng sẻ, mục tiêu phấn đấu cự li xa Vì vậy, thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hội cần đổi theo phương hướng: đa dạng hóa hình thức tổ chức, nội dung phương thức hoạt động Hội phải theo lứa tuổi, ngành nghề sở thích, gắn quyền lợi với nghĩa vụ, bảo đảm lợi ích thiết thực cho hội viên Để nâng cao chất lượng hoạt động, Hội cần củng cố, kiện tồn cấp Hội, khơng ngừng tun truyền, vận động phụ nữ có ý thức trách nhiệm tham gia học tập nhiều hình thức nhằm nâng cao trình độ văn hóa, trị, chun mơn nghiệp vụ, kỹ thuật đáp ứng u cầu nhiệp đổi mới, tất mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh” Bên cạnh cần phải phát huy vai trò Ủy ban tiến phụ nữ, đặc biệt sở Ủy ban quốc gia tiến phụ nữ Việt Nam thành lập theo Quyết định số 72/TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng năm 1993 tiếp tục kiện tồn theo Quyết định số 92/TTg ngày 11/6/2001 Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu việc xây dựng kiểm tra thực chiến lược, đồng thời phối hợp với quan ban ngành việc xây dựng pháp luật, sách nhà nước có liên quan đến bình đẳng giới tiến phụ nữ Để thực tốt vai trò cơng tác bình đẳng giới Ủy ban tiến phụ nữ cần xây dựng chương trình hành động với mục tiêu cụ thể bình đẳng giới mang tính định lượng, có tính khả thi, có thời gian hồn thành cụ thể (tránh chung chung, q nhiều mục tiêu) Trước hết cần phải thực cách nghiêm túc Kế hoạch hành động tiến phụ nữ Chiến lược quốc gia tiến phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 Đây chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng khn khổ sách Chính phủ nhằm đạt trì mục tiêu bình đẳng giới Mục tiêu tổng qt chiến lược là: Nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần phụ nữ, tạo điều kiện cần thiết để thực quyền phụ nữ, để họ tham gia hưởng lợi đầy đủ bình đẳng lĩnh vực đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Chiến lược quốc gia tiến phụ nữ bao gồm mục tiêu với tiêu cụ thể cho lĩnh vực đến năm 2010 sau: Thực quyền bình đẳng phụ nữ lĩnh vực lao động việc làm Thực quyền bình đẳng phụ nữ lĩnh vực giáo dục Thực quyền bình đẳng phụ nữ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động phụ nữ lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để tăng số phụ nữ giới thiệu bầu tham gia lãnh đạo cấp, ngành Tăng cường lực hoạt động tiến phụ nữ Tất mục tiêu nhằm đạt mục đích lớn bình đẳng giới bền vững Ủy ban tiến phụ nữ cần thực phối hợp hành động tổ chức, ban ngành… để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực chương trình liên quan đến phụ nữ Phải tăng cường mở lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức giới hoạt động phát triển giới cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt (kể nam giới) Tóm lại: Để thực tốt nhiệm vụ trên, cấp, ngành phải coi cơng việc thường xun, liên tục, khơng giao khốn trách nhiệm cho riêng tổ chức Tất phải gánh vác trách nhiệm chung, phối hợp hành động Có cơng giải phóng phụ nữ hồn thành thắng lợi lời dạy cố thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Tồn xã hội chăm lo cho phụ nữ, chắn sức sáng tạo hàng chục triệu phụ nữ lao động lòng nhân hậu hàng triệu bà mẹ đóng góp cho xã hội nhiều hơn.” [10, tr.191] 3.2.5 Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu khoa học phụ nữ Trong nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, nhờ có đường lối đắn sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt Nam khéo léo động viên lơi đơng đảo phụ nữ tham gia, cách mạng thành cơng rực rỡ Trong hòa bình, xây dựng đất nước cơng đổi vị trí, vai trò phụ nữ ngày phát huy Tuy vậy, chưa tương xứng với tiềm vốn có Vì u cầu tiếp tục đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu khoa học phụ nữ đòi hỏi xúc Cơng tác nghiên cứu phụ nữ nhiều quốc gia giới quan tâm, đặc biệt Thụy Điển Người ta nghiên cứu phụ nữ với ý nghĩa đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ, ngun nhân quan trọng tạo nên bình đẳng giới cao Thụy Điển nói riêng Bắc Âu nói chung, sở để có tỷ lệ phụ nữ tham cao giới Các tác giả nghiên cứu phụ nữ thẳng thắn tun bố mục đích mình: Bởi thực mà muốn có khơng khác cách mạng tri thức: thách thức văn hóa thống sối từ cội nguồn Elizabeth Minich diễn đạt… Những làm so sánh với việc Copernicus phá vỡ quan niệm trái đất trung tâm vũ trụ, với việc Darwin phá vỡ quan niệm cũ lồi Chúng ta phá vỡ quan niệm phụ quyền, thay đổi bản, nguy hiểm sơi sục khơng [48, tr.17] Ở nước ta, cơng tác nghiên cứu khoa học phụ nữ, quyền bình đẳng nam nữ số tác giả cận đại đại đề cập tới, chủ yếu góc độ văn hóa, nghệ thuật, thi ca sử học Từ năm 1945 Hiến pháp nước Việt Nam ban hành quyền bình đẳng nam nữ Từ đến có nhiều báo, nhiều tác giả tiếp tục nghiên cứu vấn đề Đặc biệt vào tháng năm 1987 Ủy ban khoa học xã hội định thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học phụ nữ, quan chun trách việc nghiên cứu người phụ nữ Cơ quan có trách nhiệm tập hợp lực lượng ngành có liên quan phối hợp nghiên cứu số chương trình, đề tài liên quan đến vấn đề phụ nữ, từ cơng tác nghiên cứu khoa học phụ nữ ngày trở nên phổ biến Có thể nói cơng tác nghiên cứu dựa khảo sát, quan sát thực trạng đời sống phụ nữ với quan hệ xã hội có liên quan, lao động, việc làm, sinh hoạt gia đình hoạt động xã hội, hưởng thụ văn hóa vật chất, địa vị quyền lực từ cung cấp sở lý luận thực tiễn cho cơng tác vận động phụ nữ, đề xuất phương hướng hành động giải pháp nhằm thực bình đẳng giới, tiến phát triển phụ nữ Việt Nam Từ năm 90, quan điểm tiếp cận giới việc xem xét vấn đề phụ nữ bình đẳng nam nữ hoan nghênh vận dụng cơng trình nghiên cứu dự án phát triển kinh tế - xã hội Cách tiếp cận việc nghiên cứu ý đến mối quan hệ hai giới mặt đời sống xã hội từ lao động hưởng thụ, quyền lợi nghĩa vụ gia đình; địa vị, vị trí phụ nữ gia đình ngồi xã hội Những thiệt thòi, yếu phụ nữ xuất phát từ ngun nhân nào? Khoảng cách nam nữ phương hướng khắc phục để đem lại bình đẳng hai giới mặt? Từ lịch sử tồn bất bình đẳng giới gia đình, phân biệt đối xử với phụ nữ phong tục, tập qn, văn hóa truyền thống quy ước tơn giáo, đánh giá thấp xã hội khả năng, giá trị lao động nữ lao động sản xuất, sáng tạo quản lý giam hãm phụ nữ địa vị thấp gia đình xã hội với tất bất cơng, thiệt thòi Một thời gian dài việc nghiên cứu người phụ nữ mắc phải sai lầm nghiêm trọng, khơng biết vơ tình hay hữu ý số tác giả khơng phân biệt đặc điểm sinh học tự nhiên bẩm sinh phụ nữ với đặc điểm xã hội người tạo Vì đề sách liên quan đến phụ nữ lại khó thực Cần lưu ý nghiên cứu người phụ nữ phải tính đến đặc điểm tự nhiên, đặc biệt chức sinh sản họ Chức ảnh hưởng đến sức khỏe hoạt động phụ nữ, tuyệt đối hóa nó, coi yếu tố định khơng thể thay đổi hồn tồn sai lầm Trong nghiên cứu, tập trung nghiên cứu riêng phụ nữ mà tách rời chung hai giới, thiếu nghiên cứu, so sánh tình trạng nam nữ tình cần thiết bất lợi cho người phụ nữ Vì cơng tác nghiên cứu cần phải xem xét tính tổng thể gắn bó hữu với mang lại hiệu cao Tuy có hạn chế định, song cơng tác nghiên cứu khoa học phụ nữ nước ta năm qua đạt thành tựu đáng tự hào Nhiều nhà khoa học nghiên cứu phụ nữ có hợp tác với nhà khoa học nữ giới khu vực Sự hợp tác tạo đà cho nhà nghiên cứu phụ nữ Việt Nam có thêm tri thức kinh nghiệm Những kết nghiên cứu cơng bố góp phần tích cực việc hoạch định chiến lược tiến phụ nữ, bổ sung, hồn thiện sách kinh tế - xã hội có liên quan đến phụ nữ Thiết nghĩ, thành tựu nghiên cứu bước đầu Trong q trình thực cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước, để cung cấp luận chứng khoa học cho Đảng, Nhà nước nhằm hoạch định chủ trương, sách phụ nữ, cần tiếp tục đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu khoa học phụ nữ phương diện chủ yếu sau đây: Thứ nhất: Cơng tác nghiên cứu khoa học phụ nữ tầm vĩ mơ cần sâu nghiên cứu vấn đề lý luận phương pháp luận vấn đề phụ nữ, vấn đề giới đặc biệt vấn đề bình đẳng giới Từ đề xuất phương hướng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu hữu hiệu vấn đề phụ nữ Đây vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt cơng tác nghiên cứu phụ nữ nước ta Để thực u cầu quan trọng đặc biệt này, quan nghiên cứu nhà khoa học cần có đầu tư thỏa đáng hợp tác chặt chẽ q trình nghiên cứu Bên cạnh cần tiếp tục nghiên cứu vấn đề nảy sinh từ thực tế sống ảnh hưởng kinh tế thị trường tác động đến lý trí, tình cảm, nhu cầu, thị hiếu, lối sống phụ nữ Đồng thời cần làm rõ tác động trở lại phụ nữ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt giải vấn đề xã hội, tệ nạn xã hội Trên sở kết luận rút từ thực tiễn sống, nhà nghiên cứu, nhà khoa học lấy làm sở luận chứng để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi sách, luật pháp liên quan đến phụ nữ, góp phần tích cực vào cơng giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng nam nữ Thứ hai: Nghiên cứu phụ nữ phải đặt mối tương tác với gia đình, đặc biệt với người chồng Phải làm rõ vai trò người phụ nữ vấn đề bình đẳng giới gia đình qua rút ưu nhược điểm phụ nữ để điều chỉnh sách cho phù hợp với phát triển họ Để thực tốt vai trò người vợ, người mẹ gia đình đòi hỏi phụ nữ phải có kiến thức Vì việc nâng cao trình độ học vấn cho phụ nữ cần thiết Thơng qua hình thức tun truyền, phương tiện thơng tin đại chúng sách báo, phim ảnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lớp tập huấn, bồi dưỡng mà mở rộng tầm hiểu biết phụ nữ, đặc biệt kiến thức sơ đẳng vấn đề pháp luật, y tế, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, giáo dục con, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ sắc đẹp giữ gìn hạnh phúc gia đình Những nội dung vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi phải quan tâm, nghiên cứu cách thường xun liên tục có kết Thứ ba: Cơng tác nghiên cứu phụ nữ cần phải quan tâm, giúp đỡ đồn thể, tổ chức xã hội, đặc biệt Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - đơn vị trực tiếp hoạt động phong trào phụ nữ Hội phải thường xun tổ chức hoạt động xã hội để phát huy vai trò vốn có phụ nữ, phát hiện, động viên kịp thời khó khăn phụ nữ nhằm tạo lập mối quan hệ hòa thuận gia đình, góp phần ổn định quan hệ xã hội Thơng qua hoạt động xã hội mà tìm điểm mạnh hạn chế tổ chức, đồn thể đối phụ nữ Để cơng tác nghiên cứu khoa học phụ nữ đạt kết mong muốn Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hồn thành tốt nhiệm vụ Nghiên cứu vấn đề phải đặt tổng thể nghiên cứu Chiến lược quốc gia tồn diện, lâu dài, phải gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, văn hố, giáo dục đất nước Mặt khác, cơng tác nghiên cứu phải xuất phát từ quan điểm lịch sử cụ thể, phải có tác động yếu tố thời đại, xu hội nhập đổi Như vậy: nước ta, giai đoạn phụ nữ muốn bình đẳng, phát triển, hồn thành tốt trách nhiệm gia đình xã hội cơng tác nghiên cứu phụ nữ phải đặt cách nghiêm túc, với nổ lực tồn đảng, cấp, ngành có liên quan đặc biệt nhà khoa học nghiên cứu phụ nữ KẾT LUẬN Trong hình thức bất bình đẳng xã hội bất bình đẳng giới xuất sớm tồn dai dẳng Hậu khơng hạn chế phát triển phụ nữ mà cản trở tiến trình phát triển gia đình xã hội Mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại, bao hàm giải phóng phụ nữ nửa hợp thành nhân loại Đấu tranh thực cơng bằng, bình đẳng xã hội đương nhiên phải bao hàm cơng bằng, bình đẳng nam nữ Chủ nghĩa Mác rõ điều kiện, phương pháp, cách thức để thực mục tiêu giải phóng phụ nữ khơng hồn tồn giống với lý luận giải phóng người nói chung Vì đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc giành thắng lợi loạt nước, phụ nữ nạn nhân áp giới Ngày nay, nhân loại đạt thành tựu to lớn giải phóng người bình đẳng giới tồn phổ biến nhiều quốc gia Thực tế đòi hỏi người cộng sản phải biết kết hợp tính vững vàng khoa học để giải thích đắn sâu sắc phạm trù, quy luật cho đấu tranh giải phóng người, đồng thời phải nắm bắt tri thức nhà khoa học làm phong phú, sâu sắc thêm nội dung đấu tranh giải phóng phụ nữ Bằng sở khoa học đầy tính thuyết phục chủ nghĩa Mác thực đấu tranh giải phóng phụ nữ Từ kế thừa quan điểm bậc tiền bối, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực cơng giải phóng dân tộc, giải phóng người, giải phóng phụ nữ Điều trở thành đuốc soi sáng cho bước đường cách mạng Việt Nam Dưới ánh sáng đó, tầng lớp phụ nữ Việt Nam giải phóng khỏi áp bức, bất cơng, trói buộc hủ tục quan niệm phong kiến nặng nề để bước lên địa vị làm chủ đời, làm chủ thân Từ có Đảng lãnh đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, thể chế hóa luật pháp, sách Nhà nước Tuy nhiên thực tế việc vận dụng đường lối, sách Đảng, Nhà nước nhiều hạn chế, thiếu sót Do đó, mục tiêu phấn đấu để giải phóng phụ nữ, để đấu tranh cho bình đẳng thực mục tiêu lâu dài Đảng Nhà nước ta Ngày nay, đấu tranh cho giải phóng phụ nữ - nửa xã hội lồi người ln đặt việc xem xét giải loạt mối quan hệ Quan hệ phụ nữ với nam giới, gia đình xã hội, cách mạng giải phóng phụ nữ với cách mạng xã hội tất lĩnh vực kinh tế, xã hội, tư tưởng, văn hóa Thực tế cho thấy, ngày khơng phải “trao quyền” bình đẳng phụ nữ bình đẳng mà phải “tạo quyền” cho phụ nữ Q trình tạo quyền kết hợp chặt chẽ hai yếu tố, nỗ lực chủ quan phụ nữ tác động, tạo điều kiện khách quan từ phía xã hội Khi mà hội điều kiện phát triển phụ nữ thấp nam giới; mà phụ nữ chịu thiệt thòi từ gia đình "đối xử đặc biệt" với phụ nữ cần thiết, để họ đạt tới bình đẳng với nam giới Để thực điều cần có chế, sách từ phía xã hội, từ nhà lãnh đạo quản lý, với cách nhìn tiến bộ, thái độ ủng hộ thật phụ nữ; cần có nhận thức đắn thái độ ủng hộ tích cực người nam giới gia đình Tất góp phần vào việc thực thắng lợi mục tiêu mà Đại hội IX Đảng đề ra: Đối với phụ nữ, thực tốt luật pháp sách bình đẳng giới, bồi dưỡng, đào tạo nghề nghiệp, nâng cao học vấn, có chế, sách để phụ nữ tham gia ngày nhiều vào quan lãnh đạo quản lý cấp, ngành; chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em; tạo điều kiện để phụ nữ thực tốt thiên chức người mẹ; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc [14, tr.126] DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Trọng Ân (2004), Tìm hiểu tác phẩm: Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu Nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Báo cáo nghiên cứu sách Ngân hàng Thế giới (2000), Tổng quan đưa vấn đề giới vào phát triển, Hà Nội Ba cách mạng với vấn đề giải phóng phụ nữ (1976), Nxb Phụ nữ Bác Hồ nghiệp giải phóng phụ nữ (1990), Nxb Phụ nữ Bác Hồ với phong trào phụ nữ Việt Nam (1982), Nxb Phụ nữ Báo cáo tổ chức phi phủ 10 năm thực Cương lĩnh hành động Bắc Kinh Việt Nam (tháng 02 năm 2005) Báo cáo 10 năm thực Cương lĩnh hành động Bắc Kinh Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (tháng 02 năm 2005) Báo cáo quốc gia lần thứ 2,3,4,5,6 tình hình thực Cơng ước CEDAW Chính sách xã hội phụ nữ nơng thơn (1998), Nxb Khoa học xã hội 10 Di chuực Baực Hồ vaứ cõng taực nghiẽn cửựu, tuyẽn truyền cuỷa baỷo taứng Hồ Chớ Minh (2002), Nxb Haứ Noọi 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Nghị số 04-NQ/TW ngày 12/7/1993 Bộ Chính trị "đổi tăng cường cơng tác vận động phụ nữ tình hình mới" 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Lê Q Đức, Vũ Thy Huệ (2003), Người phụ nữ văn hóa gia đình thị, Nxb Chính trị quốc gia 16 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 17 Hồ Chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ (1970), Nxb Phụ nữ 18 Lẽ Ngóc Huứng(2002), “Hóc thuyeỏt MaựcLẽnin phú nửừ vaứ liẽn heọ vụựi thửùc tin hieọn ụỷ nửụực ta”, Luaọn vaờn toỏt nghieọp lụựp Cao caỏp lyự luaọn chớnh trũ, Hóc vieọn Chớnh trũ quoỏc gia Hồ Chớ Minh Nguyễn Linh Khiếu (2003), Nghiên cứu phụ nữ giới gia đình, Nxb Khoa học 19 xã hội 21 Kế hoạch hành động quốc gia tiến phụ nữ Việt Nam đến năm 2000, Nxb Phụ nữ, 1997 Vũ Ngọc Khánh (1998), Văn hóa gia đình Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc 22 V.I.Lênin (1979), Toaứn taọp, taọp 7, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 23 V.I Lênin (1980), Toaứn taọp, taọp 24, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 24 V.I Lênin (1981), Toaứn taọp, taọp 31, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 25 V.I Lênin (1977), Toaứn taọp, taọp 37, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 26 V.I Lênin (1977), Toaứn taọp, taọp 39, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 27 V.I Lênin (1977), Toaứn taọp, taọp 40, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 28 V.I Lênin (1977), Toaứn taọp, taọp 42, Nxb Tieỏn boọ, Maựtxcụva 29 Lênin với vấn đề giải phóng phụ nữ (1970), Nxb Phụ nữ 30 ẹaởng Thũ Linh (1997), “Vaỏn ủề phú nửừ gia ủỡnh ụỷ Vieọt Nam hieọn Thửùc tráng vaứ giaỷi phaựp”, Luaọn aựn phoự tieỏn sú Trieỏt hóc, Vieọn nghiẽn cửựu Chuỷ nghúa Maực-Lẽnin vaứ tử tửụỷng Hồ Chớ Minh, Haứ Noọi C.Maực - Ph.Aấngghen (1995), Toaứn taọp, taọp 2, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, Sửù thaọt, Haứ noọi C.Maực - Ph.Aấngghen (1993), Toaứn taọp, taọp 4, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, Haứ Noọi C.Maực - Ph Aấngghen (1995), Toaứn taọp, taọp 21, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, Haứ Noọi C.Maực - Ph Aấngghen (1993), Toaứn taọp, taọp 23, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, Haứ Noọi C.Maực vaứ Ph Aấngghen vụựi vaỏn ủề giaỷi phoựng phú nửừ (1967), Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Dửụng Thũ Minh (2004), Gia ủỡnh Vieọt Nam vaứ vai troứ ngửụứi phú nửừ giai ủoán hieọn nay, Nxb Chớnh trũ quoỏc gia, HaứNoọi Hồ Chớ Minh vụựi sửù nghieọp giaỷi phoựng phú nửừ (1990), Nxb Phú nửừ Hồ Chớ Minh (1980), Toaứn taọp, taọp 1, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Hồ Chớ Minh (1995), Toaứn taọp, taọp 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chớ Minh (1995),Toaứn taọp, taọp 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chớ Minh (1981), Toaứn taọp, taọp 5, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Hồ Chớ Minh (1989), Toaứn taọp, taọp 8, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Hồ Chớ Minh (1989), Toaứn taọp, taọp 9, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Hồ Chớ Minh (1989), Toaứn taọp, taọp 10, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Nghiên cứu phụ nữ lý thuyết phương pháp (1996), Nxb Phụ nữ, Hà Nội Phụ nữ cách mạng xã hội chủ nghĩa (1959), Nxb Sự thật, Hà Nội Phụ nữ nghèo nơng thơn điều kiện kinh tế thị trường (1996), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội G.Renate Dullikein (1996), Nghiẽn cửựu phú nửừ- Lyự thuyeỏt vaứ phửụng phaựp, Nxb Phú nửừ, Haứ Noọi G.Steven (1990), Vai troứ cuỷa Hồ Chớ Minh lũch sửỷ tieỏn boọ cuỷa phú nửừ, Hoọi thaỷo quoỏc teỏ Hồ Chớ Minh, Nxb Khoa hóc xaừ hoọi, Haứ Noọi ẹ Thũ Thách (1995), “Tử tửụỷng Hồ Chớ Minh giaỷi phoựng phú nửừ: Nguồn goỏc vaứ giaự trũ hieọn thửùc”, Khoa hóc phú nửừ, (4), tr 3-5 ẹ Thũ Thách (1999), Trớ thửực nửừ Vieọt Nam cõng cuoọc ủoồi mụựi hieọn - tiềm naờng vaứ phửụng hửụựng xãy dửùng, Luaọn aựn tieỏn sú chuyẽn ngaứnh CNXHKH, Hóc vieọn Chớnh trũ quoỏc gia Hồ Chớ Minh, Haứ Noọi Lê Thi (1997), Vai trò gia đình việc xây dựng nhân cách người Việt Nam, Nxb Phụ nữ Lê Thi (1999), Việc làm, đời sống phụ nữ chuyển đổi kinh tế Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Toựm taột tỡnh hỡnh theỏ giụựi cuỷa UNDP Truyền thống phụ nữ Việt Nam (2000), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội Trung tãm nghiẽn cửựu khoa hóc lao ủoọng nửừ vaứ vaờn phoứng lao ủoọng quoỏc teỏ Giụnevụ (1998), Quyền lao ủoọng nửừ ụỷ Vieọt Nam thụứi kyứ ủoồi mụựi, Haứ Noọi Lê Thị Nhâm Tuyết (1973), Phụ nữ Việt Nam qua thời đại, Nxb Khoa học xã hội 58 59 60 61 62 63 64 65 15 Tửứ ủieồn Chuỷ nghúa coọng saỷn khoa hóc (1986), Nxb Tieỏn boọ Matxcụva, Nxb Sửù thaọt, Haứ Noọi Ủy ban vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phú nửừ Vieọt Nam (2000), Dửù thaỷo Chieỏn lửụùc haứnh ủoọng quoỏc gia vỡ sửù tieỏn boọ cuỷa phú nửừ Vieọt Nam giai ủoán 2001-2010, Haứ Noọi Vaờn phoứng lao ủoọng quoỏc teỏ Giụnevụ (1998), Tiẽu chuaồn lao ủoọng quoỏc teỏ lao ủoọng nửừ Vấn đề giải phóng phụ nữ (1982), Nxb Phụ nữ Vấn đề phụ nữ giải Liên Xơ nào? (1959), Nxb Phụ nữ Vieọt Nam qua laờng kớnh giụựi (1995), Chửụng trỡnh phaựt trieồn cuỷa Liẽn hieọp quoỏc (UNDP), Haứ Noọi, Vieọt Nam Vieọn Chuỷ nghúa xaừ hoọi khoa hóc (2004), Taọp baứi giaỷng Khoa hóc giụựi, (Daứnh cho lụựp cao hóc vaứ nghiẽn cửựu sinh chuyẽn ngaứnh CNXHKH), Haứ Noọi [...]... cho từng trường hợp riêng biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quán triệt được phương châm, nguyên tắc đó và đã có tư tưởng giải phóng phụ nữ hết sức đúng đắn, vừa trung thành với những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của xã hội Việt Nam 1.3 CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 1.3.1 Giải phóng phụ. .. liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người Vấn đề giải phóng phụ nữ là một bộ phận thống nhất, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, đồng thời thể hiện rõ tư tưởng nhân văn cao cả và đạo đức trong sáng của Người Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đặt vị thế, vai trò của phụ nữ... tộc ta đi tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh Trong tư tưởng giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có tư tưởng về giải phóng phụ nữ bởi vì làm cách mạng là để giành lấy tự do, độc lập, dân chủ, trai gái đều ngang quyền như nhau Từ quan điểm nhất quán đó Người thường xuyên giao nhiệm vụ cho Đảng Cộng sản: Đảng và Nhà nước phải coi vấn đề giải phóng phụ nữ là nhiệm vụ, bổn phận của. .. giờ phụ nữ được quan tâm, chăm sóc và được bảo vệ như hiện nay Điều đó thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, chứng tỏ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chứng tỏ tư tưởng giải phóng phụ nữ của Hồ Chủ tịch đang từng bước trở thành hiện thực trong cuộc sống Mặc dù phụ nữ tham gia chính quyền ngày càng nhiều nhưng thực tế nhiều nơi chưa mạnh dạn và chưa tin tư ng vào khả năng của phụ nữ,... hóa Tư tưởng này được Lênin kế thừa và phát triển trong điều kiện xây dựng xã hội mới Là học trò xuất sắc của C .Mác và Ph.Ăngghen chính Lênin đã thực hiện sự nghiệp giải phóng phụ nữ trên toàn nước Nga Xô viết - Lênin phát triển và hiện thực hóa lý tư ng giải phóng phụ nữ, thực hiện bình đẳng nam nữ Học thuyết Mác - Lênin coi thực chất của sự bình đẳng là bình đẳng giữa các giai cấp, bình đẳng nam. .. với phụ nữ Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nêu rõ chính sách nam nữ bình đẳng, Hiến pháp ta đã xác định chính sách đó Trong mọi việc, Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ Vậy chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị người làm chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà [17, tr.4 5-4 6] Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ. .. mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ, đó là một trong những mục tiêu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người mà suốt đời Người đã phấn đấu, hy sinh cho mục tiêu lý tư ng đó Đây cũng là sự nghiệp giải phóng chân chính, toàn diện và triệt để nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh 1.3.2 Giải phóng phụ nữ là một bộ phận quan trọng trong chủ. .. này đã được chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tuy vậy, cũng có một số người chưa thấy rõ vai trò của phụ nữ hiện nay cũng như sau này nên còn tư tưởng xem thường khả năng phụ nữ” [17, tr.41] Chính vì vậy quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về việc gắn sự nghiệp giải phóng phụ nữ với các chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước là quan điểm khách quan trên cơ sở tư duy biện chứng và duy vật... điểm “luật lấy vợ, lấy chồng nhằm giải phóng phụ nữ, tức là giải phóng phân nửa xã hội, giải phóng người đàn bà, đồng thời tiêu diệt tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản trong người đàn ông” [17, tr.34] Như vậy vấn đề giải phóng phụ nữ phải được thực hiện từ trong gia đình, đây còn là cuộc đấu tranh lâu dài của nhân loại Giải phóng phụ nữ từ trong gia đình thực chất là tạo quyền bình đẳng giữa vợ và. .. dân tộc và bóc lột giai cấp của chủ nghĩa thực dân gây ra Ở Việt Nam, chính sách tàn bạo của thực dân Pháp là nguyên nhân căn bản đẩy phụ nữ Việt Nam vào con đường đói khổ, tủi nhục Vì vậy, quyền lợi của người phụ nữ phải gắn liền với quyền lợi của cả dân tộc, của cả giai cấp công nhân và nhân dân lao động Do đó, muốn giải phóng phụ nữ thì phải giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con ... Côvalépxkaia - giải thưởng dành cho nhà khoa học nữ lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học gi o dục [36, tr.117] Tuy đạt thành tích đáng kể lĩnh vực gi o dục - đ o t o, song đội ngũ nữ lên cao tỷ... kỳ chế độ phong kiến - thời kỳ để lại dấu ấn đậm nét hệ tư tưởng Nho gi o Nho gi o đời Trung Quốc v o kỷ VI - V trước Công Nguyên truyền bá v o Việt Nam năm đầu Công Nguyên Nho gi o có ưu điểm... khoác cho áp giới o h o nhoáng song vô chắn Như vậy: tan rã chế độ công hữu nguyên thủy thay chế độ tư hữu k o theo thay đổi hình thức gia đình chế độ gia đình ho n toàn bị quan hệ sở hữu chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn ở nước ta, Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn ở nước ta, Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn ở nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn