Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh về da liễu

330 450 1
  • Loading ...
1/330 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2016, 19:24

B Y T HNG DN CHN ON V IU TR CC BNH DA LIU (ban hnh kốm theo Quyt nh s 75/Q-BYT ngy 13/01/2015) H Ni, 2015 B Y T CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc S: 75/Q-BYT H Ni, ngy 13 thỏng 01 nm 2015 QUYT NH V vic ban hnh ti liu chuyờn mụn Hng dn chn oỏn v iu tr cỏc bnh da liu B TRNG B Y T Cn c Lut khỏm bnh, cha bnh nm 2009; Cn c Ngh nh s 63/2012/N-CP ngy 31/8/2012 ca Chớnh Ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Y t; Theo ngh ca Cc trng Cc Qun lý Khỏm, cha bnh, QUYT NH: iu Ban hnh kốm theo Quyt nh ny ti liu chuyờn mụn Hng dn chn oỏn v iu tr cỏc bnh da liu iu Ti liu Hng dn chn oỏn v iu tr cỏc bnh da liu ban hnh kốm theo Quyt nh ny c ỏp dng ti cỏc c s khỏm bnh, cha bnh Cn c vo ti liu ny v iu kin c th ca n v, Giỏm c c s khỏm bnh, cha bnh xõy dng v ban hnh ti liu hng dn chn oỏn v iu tr cỏc bnh da liu phự hp thc hin ti n v iu Quyt nh ny cú hiu lc k t ngy ký ban hnh iu Cỏc ụng, b: Chỏnh Vn phũng B, Chỏnh Thanh tra B, Cc trng Cc Qun lý Khỏm, cha bnh, Cc trng v V trng cỏc Cc, V thuc B Y t, Giỏm c cỏc bnh vin, vin cú ging bnh trc thuc B Y t, Giỏm c S Y t cỏc tnh, thnh ph trc thuc trung ng, Th trng Y t cỏc B, Ngnh v Th trng cỏc n v cú liờn quan chu trỏch nhim thi hnh Quyt nh ny./ Ni nhn: - Nh iu 4; - B trng B Y t ( b/c); - Cỏc Th trng BYT; - Bo him Xó hi Vit Nam ( phi hp); - Cng thụng tin in t BYT; - Website Cc KCB; - Lu VT, KCB KT B TRNG TH TRNG (ó ký) Nguyn Th Xuyờn Ch biờn: PGS.TS Nguyn Th Xuyờn ng ch biờn: PGS.TS Trn Hu Khang PGS.TS Lng Ngc Khuờ Ban biờn son PGS.TS Trn Hu Khang PGS.TS Trn Lan Anh PGS.TS Nguyn Duy Hng PGS.TS Nguyn Hu Sỏu PGS.TS Nguyn Vn Thng PGS.TS Phm Th Lan PGS.TS Trn Vn Tin TS Lờ Hu Doanh Th ký: Ths Nguyn c Tin PGS.TS Nguyn Hu Sỏu Ths.Ds Ngụ Th Bớch H BS Trng Lờ Võn Ngc Sa bn in: PGS.TS Nguyn Hu Sỏu PGS.TS Nguyn Duy Hng PGS.TS Nguyn Tt Thng BSCKII V Hng Thỏi TS V Tun Anh Ths V Huy Lng Ths Trn Th H Giang Ths Trnh Minh Trang Ths Trn Th Huyn MC LC STT Tờn bi CHNG BNH DA NHIM KHUN Trang BNH CHC NHT 13 VIấM NANG LễNG 16 HI CHNG BONG VY DA DO T CU 20 TRNG C 23 BNH LAO DA 28 BNH PHONG 34 CHNG BNH DA DO Kí SINH TRNG CễN TRNG 40 BNH GH 40 LANG BEN 43 10 BNH DA DO NM SI 46 11 BNH DA V NIấM MC DO CANDIDA 50 12 NM TểC 55 13 NM MểNG 60 14 VIấM DA TIP XệC DO CễN TRNG 64 CHNG BNH DA DO VI RT 67 15 BNH ZONA 67 16 BNH HT CM 72 17 U MM LY 77 CHNG BNH DA T MIN 81 18 BNH LUPUS BAN 81 19 VIấM Bè C 88 20 PEMPHIGUS 92 21 BNG NC DNG PEMPHIGUS 98 22 BNH VIấM DA DNG HERPES CA DUHRING-BROCQ 103 23 HI CHNG RAYNAUD 107 CHNG BNH DA D NG MIN DCH 114 24 VIấM DA C A 114 25 VIấM DA TIP XệC D NG 119 26 HI CHNG DRESS 123 27 HNG BAN A DNG 127 28 HI CHNG STEVENS- JOHNSON 133 29 HI CHNG LYELL 139 30 SN NGA 145 31 BNH MY AY 149 CHNG BNH DA Cể VY 154 32 VIấM DA DU 154 33 VY PHN HNG GIBERT 157 34 BNH VY NN 161 35 VY NN V VY PHN DNG LICHEN 167 36 DA TON THN 173 37 BNH LICHEN PHNG 180 CHNG BNH LY TRUYN QUA NG TèNH DC 185 38 BNH GIANG MAI 185 39 BNH LU 194 40 VIấM M H-M O DO NM CANDIDA 198 41 HERPES SINH DC 202 42 NHIM CHLAMYDIA TRACHOMATIS SINH DC-TIT NIU 205 43 VIấM M O DO TRNG ROI 211 44 BNH SI MO G SINH DC 215 CHNG U DA 221 45 UNG TH T BO Y 221 46 UNG TH T BO VY 226 47 UNG TH T BO HC T 232 48 U NG TUYN M HễI 238 CHNG CC BNH DA DI TRUYN 241 49 DY SNG LếNG BN TAY, BN CHN DI TRUYN 241 50 LY THNG Bè BNG NC BM SINH 244 51 BNH VY PHN NANG LễNG 250 52 U X THN KINH 255 53 BNH GAI EN 259 54 D SNG NANG LễNG 264 55 BNH VY C 267 56 VIấM DA U CHI- RUT 274 57 SARCOIDOSIS 277 CHNG 10 RI LON SC T 281 58 BNH BCH BIN 281 59 SM DA 285 60 RM M 289 CHNG 11 CC BNH DA KHC 293 61 BNH APTHOSE 293 62 BNH DA DO NH SNG 297 63 BNH PORPHYRIN DA 301 64 BNH DA NGH NGHIP 305 65 BNH PELLAGRA 312 DANH MC CH VIT TT ACD: Allergic Contact Dermatitis AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome ANA: Antinuclear Antibody BBS: Besnier-Boeck-Schaumann BCG: Bacillus Calmette - Guerin CPA: Cyproterone Acetate CPBP: Cellular Retinol Binding Protein CRABP: Cellular retinoic Acid Binding Protein CRP: C- Reactive Protein DLE: Discoid Lupus Erythematosus DNA: Deoxyribonucleic Acid DRESS: Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms EB: Elementary body ETA: Exfoliative Toxin A ETB: Exfoliative Toxin B F.T.A: Fluorescent Treponema Antibody F.T.Aabs: Fluorescent Treponema Antibody Absorption HHV: Human Herpes Virus HIV: Human Immunodeficiency Virus HLA: Human Leukocyte Antigen HPV: Human Papilloma Virus HSV: Herpes Simplex Virus HSV: Herpes Simplex Virus MB: Multibacillary CMV: Cytomegalo virus MDT: Multidrug Therapy MRI: Magnetic Resonance Imaging NB: Narrow band NST: Nhim sc th PB: Paucibacillary PCR: Polymerase Chain Reaction PCB: Potato-Carot-Bile PHN: Post Herpetic Neuralgia PUVA: Psoralen + UVA RPR: Rapid Plasma Reagin SJS: Stevens Johnson SLE: Systemic Lupus Erythematosus T.P.I: Treponema Pallidum Immobilisation TEN: Toxic Epidermal Necrolysis TLR: Tole-like receptor UV: Ultraviolet UVA: Ultraviolet A UVB: Ultraviolet B VDRL: Venereal Disease Research Laboratory VZV: Varicella zoster Virus WHO: World Health Organization CHNG BNH DA NHIM KHUN BNH CHC (Impetigo) I CNG Chc l mt bnh nhim khun da rt ph bin, c trng bi cỏc thng tn c bn l bng nc nụng, ri rỏc, nhanh chúng hoỏ m, dp v úng vy tit Bnh hay gp tr nh Tuy nhiờn, ngi ln cng cú th b Bnh cú th gõy cỏc bin chng ti ch v ton thõn nu khụng c phỏt hin v iu tr kp thi NGUYấN NHN - Do t cu vng, liờn cu hoc phi hp c hai - Yu t thun li: tui nh, thi tit núng m, hố, iu kin v sinh kộm hoc cú bnh da phi hp nh chy rn, gh, cụn trựng cn, viờm da c a CHN ON a) Chn oỏn xỏc nh - Lõm sng + Khi phỏt l dỏt xung huyt, n kớnh hoc cng da mt mu, kớch thc 0,5-1cm ng kớnh; sau ú bng nc nhanh chúng phỏt trin trờn dỏt + Bng nc kớch thc 0,5-1cm ng kớnh, nhn nheo, xung quanh cú qung viờm, hoỏ m nhanh sau vi gi thnh bng m + Bng nc nhanh chúng dp v, úng vy tit mu vng nõu hoc nõu nht ging mu mt ong Nu cy vy s thy di l vt trt nụng mu , b mt m t u, vy tit lm bt túc + Khong 7-10 ngy sau, vy tit bong i li dỏt hng, m t, nhn, ớt lõu sau lnh hn, khụng li so hoc ch li dỏt tng sc t + V trớ: tn thng thng vựng da h nh tay, mt, c, chi di; c bit chc u thng kốm theo chy + Tn thng phi hp khỏc nh: viờm b mi, chc mộp hoc viờm cu thn nht l tr em nhng tiờn lng lnh tớnh + Triu chng ton thõn: thng khụng st, ụi cú hch viờm phn ng + Triu chng c nng: nga nhiu hoc ớt + Tin trin: cỏc bng nc lnh sau 1-2 tun, nhng bnh cú th dai dng t lõy truyn, v sinh kộm - Cn lõm sng + Nhum Gram dch hoc m ti tn thng thy cu khun Gram dng xp thnh chui hoc tng ỏm, kốm theo l bch cu a nhõn trung tớnh + Nuụi cy dch hoc m xỏc nh chng gõy bnh v lm khỏng sinh giỳp iu tr nhng trng hp khú b) Chn oỏn phõn bit - Nm da: rt d nhm trng hp chc khụng cú bng nc + Tn thng hỡnh a cung, cú cỏc mn nc nh v vy da b + Nga nhiu + Xột nghim nm dng tớnh - Thu u + Do vi rỳt Varicella-Zoster gõy nờn + Lõy qua ng hụ hp v tip xỳc trc tip vi tn thng + Gp tr tui hc cp 1, cp 2, cú th gp ngi ln + Cú yu t dch t, hay xy vo ụng, xuõn + Thi kỡ lõy bnh: c trc v sau cú tn thng da 4-5 ngy + Thi gian bnh: tun + Cú triu chng viờm long: ht hi, s mi, mt, st nh, mt, nhc u + Tn thng c bn: mn nc kớch thc 1-3mm, tng i ng u, trờn nn da , xut hin ng lot mt, thõn mỡnh, sau ú lừm gia, cú th hoỏ m, úng vy tit Ngi bnh cú th cú nga, nht l tr nh Tn thng lnh sau tun n 10 ngy, khụng li so tr cú bi nhim - Herpes simplex + Bnh hay gp, Herpes simplex vi rỳt (HSV) gõy + Tn thng l cỏc mn nc nh cha dch trong, xp thnh chựm, v to vt trt nụng, hỡnh a cung, au rỏt V trớ hay gp vựng bỏn niờm mc nh mụi (thng HSV-1), sinh dc (thng HSV-2) - Hi chng bong vy da t cu (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome) + Xy ch yu tr s sinh, tr nh Trc õy c gi l bnh Ritter ( da bong vy tr s sinh) lon tiờu hoỏ v au dõy thn kinh ngoi biờn Mt s trng hp nng nu khụng iu tr kp thi cú th dn ti t vong PHếNG BNH - Nờn n cỏc loi ng cc khỏc trỏnh ch n hai loi ng cc l ngụ v lỳa n thun - Ch n nờn kốm theo tht cỏ v cỏc cht cú nhiu vitamin nht l vitamin nhúm B - Nờn kim tra sc kho thng xuyờn, phỏt hin mt s bnh cú liờn quan - Khụng ung nhiu ru bia - Bo v v bụi kem chng nng trc ngoi tri 315 Ti liu tham kho Akiyama M, Sawamura D, Shimizu H (2003) The clinical spectrum of nonbullous congenital ichthyosiform erythroderma and lamellar ichthyosis Clin Exp Dermatol 28(3).p.235-40 Albanidou-Farmaki E, Deligiannidis A, Markopoulos AK, Katsares V, Farmakis K, Parapanissiou E (2008) HLA haplotypes in recurrent aphthous stomatitis: a mode of inheritance? Int J Immunogenet.;35(6).p.427-32 Analisa V.H., Warren R.H (2008) Bacterial diseases Dermatology 2nd Edition Anderson GA (2006) The surgical management of deformities of the hand in leprosy J Bone Joint Surg Br.88(3) Pp.290-294 Anderson ME, Moore TL, Lunt M, Herrick AL ( 2007) The 'distal-dorsal difference': a thermographic parameter by which to differentiate between primary and secondary Raynaud's phenomenon Rheumatology.46(3).pp 533538 Bagan J, Compilato D, Paderni C, Campisi G, Panzarella V, Picciotti M, Lorenzini G, Di Fede O (2012) Topical therapies for oral lichen planus management and their efficacy: a narrative review Curr Pharm Des 18(34).p.5470-80 Baran R, Faergemann J, Hay RJ (2007) Superficial white onychomycosis a syndrome with different fungal causes and paths of infection.J Am Acad Dermatol.57 (5).pp 879882 Barbagallo et al (2002) Cutaneous tuberculosis diagnosis and treatment Am J clin dermatol.3.pp.319 Bassiri-Jahromi S (2013) Epidemiological trends in zoophilic and geophilic fungi in Iran Clin Exp Dermatol.38(1).pp.13-19 10 Beauman, JG (2005 Oct 15) Genital herpes: a review American family physician72 (8).p.152734 11 Bishop DF, Clavero S, Mohandas N, Desnick RJ (2011) Congenital erythropoietic porphyria: characterization of murine models of the severe common (C73R/C73R) and later-onset genotypes Mol Med.17(7-8).p.748-56 316 12 Blank M, Shoenfeld Y, Perl A (2009) Cross-talk of the environment with the host genome and the immune system through endogenous retrovirus in systemic lupus erythematosus Lupus.18(13).pp.1136-1143 13 B Y t (2006) Nhim khun lõy truyn qua ng tỡnh dc & Nhim khun ng sinh sn- Hng dn thc hnh c bn V sc kho sinh sn tr132 14 Bolognia JL, Jorizzo JL (2008) Dermatology, Second ed Mosby Elsevier, American 15 Bolognia JL, Jorizzo JL (2008) Dermatology, Second edn Mosby Elsevier, American 16 Bosch X (2011) Systemic lupus erythematosus and the neutrophil N Engl J Med.365(8) pp.758-760 17 Breathnach S M (2010) Drug reactions Rooks Textbook of dermatology 18 Bruno TF, Grewal P (2009) Erythroderma: a dermatologic emergency CJEM 11(3).p.244-6 19 Bulliard JL, Panizzon RG, Levi F (2009) Epidemiology of epithelial skin cancers Rev Med Suisse.5(200).p.882, 884-8 20 Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C (2010) Rook's Textbook of Dermatology, Eighth edn Wiley-Blackwell, Oxford, UK 21 Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C (2010) Rook's Textbook of Dermatology, Eighth edn Wiley-Blackwell, Oxford, UK 22 Burzykowski, T.; Molenberghs, G.; Abeck, D.; Haneke, E.; Hay, R.; Katsambas, A.; Roseeuw, D.; Van De Kerkhof, P et al (2003) High prevalence of foot diseases in Europe: Results of the Achilles Project Mycoses.46 (1112).pp 496505 23 Cardones AR, Hall RP (2012) Management of dermatitis herpetiformis Immunol Allergy Clin North Am 32(2).pp.275-281 24 Caroline AJ, Gaởlle AV, Virginie M (2010) Mechanisms of cell entry by human papilloma virus Journal of Virology.pp.7-11 25 Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) (2012 Aug 10) Update to CDC's Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2010: Oral Cephalosporins No Longer a Recommended Treatment for Gonococcal Infections MMWR Morbidity and mortality weekly report 61.p 5904 317 26 Chou H, Teo HE, Dubey N, Peh WC (2011) Tropical pyomyositis and necrotizing fasciitis Semin Musculoskelet Radiol 15(5) p.489-505 27 Chuh AAT (2003) Diagnostic criteria for pityriasis rosea a prospective case control study for assessment of validity J Eur Acad Dermatol Venereol 17.pp.101-103 28 Cole C, Gazewood J (2007) Diagnosis and treatment of impetigo Am Fam Physician 75(6) p.859-64 29 Currie BJ, McCarthy JS (2010) Permethrin and ivermectin for scabies N Engl J Med.362(8).pp.717-725 30 Datta, SD; Sternberg, M; Johnson, RE; Berman, S; Papp, JR; McQuillan, G; Weinstock, H (2007 Jul 17) Gonorrhea and chlamydia in the United States among persons 14 to 39 years of age, 1999 to 2002 Annals of internal medicine.147 (2).p 8996 31 D'Cruz DP, Khamashta MA, Hughes GR (2007) Systemic lupus erythematosus Lancet.369(9561) pp.587-596 32 De Rojas MV, Dart JK, Saw VP (2007) The natural history of Stevens Johnson syndrome: patterns of chronic ocular disease and the role of systemic immunosuppressive therapy Br J Ophthalmol.91(8).pp.1048-1053 33 Deguchi T, Nakane K, Yasuda M, Maeda S (September 2010) Emergence and spread of drug resistant Neisseria gonorrhoeae J Urol.184 (3).p 8518; quiz 1235 34 Doty JD, Mazur JE, Judson MA (2005) Treatment of sarcoidosis with infliximab Chest 127(3).p.1064-71 35 Draelos ZD (2010) Commentary: Low-Fluence Q-Switched Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Laser for Melasma with Pre- or Post-Treatment Triple Combination Cream Dermatol Surg 36 Ducharme EE, Silverberg NB (2008) Selected applications of technology in the pediatric dermatology office Semin Cutan Med Surg 27(1).p.94-100 37 Dworkin RH, Johnson RW, Breuer J, Gnann JW, et al.(2007) Recommendations for the management of herpes zoster Clin Infect Dis.44(1).pp.1-26 318 38 Eichenfield LF, Krakowski AC, Piggott C, Del Rosso J, Baldwin H, Friedlander SF, et al (2013) Evidence-based recommendations for the diagnosis and treatment of pediatric acne Pediatrics.131(3) Pp.163-86 39 Ezzedine K, Diallo A, Leaute-Labreze C, et al (2011) Multivariate analysis of factors associated with early-onset segmental and nonsegmental vitiligo: a prospective observational study of 213 patients Br J Dermatol 165(1).p.44-9 40 Fanelli M, Kupperman E, Lautenbach E, Edelstein PH, Margolis DJ (2011) Antibiotics, Acne, and Staphylococcus aureus Colonization Arch Dermatol.147(8).pp.917-921 41 Feldmeier H, Heukelbach J (2009) Epidermal parasitic skin diseases: a neglected category of poverty-associated plagues Bull World Health Organ.87(2).pp.152-159 42 Fellner MJ, Sapadin AN (2001) Current therapy of pemphigus vulgaris Mt Sinai J Med.68(4-5).pp.268-278 43 Fernandez-Obregon AC (2000) Azithromycin for the treatment of acne Int J Dermatol.39(1) Pp.45-50 44 Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine (8th ed 2012) McGraw-Hill 45 Fox GN, Stausmire JM, Mehregan DR (2007) Traction folliculitis: an underreported entity Cutis 79(1) p.26-30 46 Fraitag S, Bodemer C (2010) Neonatal erythroderma Curr Opin Pediatr 22(4) p.43844 47 French LE, Trent JT, Kerdel FA (2006) Use of intravenous immunoglobulin in toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome: our current understanding Int Immunopharmacol.6(4).pp.543-549 48 Frigas E, Park MA (2009) Acute urticaria and angioedema: diagnostic and treatment considerations Am J Clin Dermatol.10(4).pp.239-250 49 Gallo Cde B, Mimura MA, Sugaya NN (2009) Psychological stress and recurrent aphthous stomatitis Clinics (Sao Paulo).64(7).p.645-8 319 50 Garofalo, L.; A.M Biscozzi, V Mastrandrea, E Bonifazi (2003) Acanthosis nigricans vulgaris A marker of hyperinsulinemia Eur J Pediat Dermatol 13.p.858 Retrieved 2010-07-29 51 Gayraud M (2007) Raynaud's phenomenon Joint, Bone, Spine.74 (1).pp.18 52 Geller AC, Annas GD (2003) Epidemiology of melanoma and nonmelanoma skin cancer Semin Oncol Nurs 19(1).p.:2-11 53 Genodermatoses and Congenital Anomalies In: James WD, Berger TG, Elston DM, eds (2011) Andrews' Diseases of the Skin: Clinical Dermatology 11th ed Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; chap 27 54 Geria AN, Schuartz RA (2010) Impetigo Update: New Challenges in the Era of Methicillin Resistance Cutis 85(2) p.65-70 55 Goodfi M.J.D., Jones S.K., Veales D.J (2010) The connective tissue diseases Rooks textbook of dermatology 56 Goutagny, S; Kalamarides, M (September 2010) Meningiomas and neurofibromatosis Journal of neuro-oncology 99 (3).p 3417 57 Gulliver W (2008) Long-term prognosis in patients with psoriasis Br J Dermatol.159(2).pp.2-9 58 Halevy S, Ghislain PD, Mockenhaupt M, et al (2008) Allopurinol is the most common cause of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in Europe and Israel J Am Acad Dermatol 58(1).pp.25-32 59 Hay R.J., Adriaans B.M (2010) Bacterial infections Rooks textbook of dermatology 60 Hay RJ (2009) Scabies and pyodermas diagnosis and treatment Dermatol Ther.22(6).pp.466-474 61 Hershko AY, Suzuki R, Charles N, et al (2011) Mast cell interleukin-2 production contributes to suppression of chronic allergic dermatitis Immunity.35(4).pp.562-571 62 Hicks MI, Elston DM Scabies Dermatol Ther.22(4).pp.279-292 63 Hsu LY, Wijaya L, Shu-Ting Ng E, Gotuzzo E (2012) Tropical fungal infections.Infect Dis Clin North Am.26(2) pp.497-512 320 64 Iseman M.D (2002) Tuberculosis therapy, Past, present and Future Eur, Respir J, Suppl.36 pp.87 65 J.J Grob et al (2001) Meslanome cutanes Therapeutique dermatologique p 527-23 66 James G Marks Jr et al (2002) Contact and Occupational Dermatology 3th edn, Mosby Elsevier American 67 James, William; Berger, Timothy; Elston, Dirk (2005) Andrews' Diseases of the Skin: Clinical Dermatology (10th ed.) Saunders 68 Janet M Torpy, Alison E Burke, MA, Richard M Glass (2008) "JAMA patient page: Neurofibromatosis" JAMA: the Journal of the American Medical Association 300 (3): 352352 69 Jean- Claude Roujeau (2013) Drug reaction with eosinophilia and systemic symtoms, Uptodate 70 Jean R Laurence Valeyrie A (2008) Drug reactions Dermatology 2nd Edition 71 Jeong SY, Shin JB, Yeo UC, Kim WS, Kim IH (2010) Low-Fluence Q-Switched Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Laser for Melasma with Pre- or PostTreatment Triple Combination Cream Dermatol Surg 72 John Hunter, John Savin and Mark Dahl (2008) Clinical Dermatology Blackwell 73 Joseph F Fowler, Alexander Fisher (2007) Fishers contact dermatitis 6th edn, Pmph, American 74 Joseph L.J., Christie L.C., Omar P.S (2008) Dermatomyositis Dermatology 2nd Edition 75 Kai M, Nguyen Phuc NH, et al (2011) Analysis of Drug-Resistant Strains of Mycobacterium leprae in an Endemic Area of Vietnam Clin Infect Dis.52(5) Pp.127132 76 Kaplan AP, Joseph K, Maykut RJ, Geba GP, Zeldin RK (2008) Treatment of chronic autoimmune urticaria with omalizumab J Allergy Clin Immunol.122(3) pp.569-573 77 Karp, G; Schlaeffer, F, Jotkowitz, A, Riesenberg, K (2009) Syphilis and HIV coinfection European journal of internal medicine 20 (1).p 913 321 78 Keller JJ, Lin HC (2012) The Effects of Chronic Periodontitis and Its Treatment on the Subsequent Risk of Psoriasis Br J Dermatol 79 Kent, ME; Romanelli, F (February 2008) Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifestations, and management The Annals of pharmacotherapy 42 (2).p 22636 80 King K holmes, P Frederick Sparling et al (2012) Sexually Transmitted Diseases/ Mc Graw Hill Medical Fouth Edition p 627-645 81 Kirtschig G, Khumalo NP (2004) Management of bullous pemphigoid: recommendations for immunomodulatory treatments Am J Clin Dermatol.5(5).pp.319326 82 Klausner JD, Kent CK, Wong W, McCright J, Katz MH (2005) The public health response to epidemic syphilis, San Francisco, 1999-2004 Sex Transm Dis Oct;32(10 Suppl):S11-8 83 Klein A, Landthaler M, Karrer S (2010) Pityriasis rubra pilaris: a review of diagnosis and treatment Am J Clin Dermatol 11(3).p.157-70 84 Kos L, Shwayder T (2006) Cutaneous manifestations of child abuse Pediatr Dermatol.23(4).p.311-20 85 Kreuter A, Bischoff S, Skrygan M, Wieland U, Brockmeyer NH, Stỹcker M (2008) High association of human herpes virus in large-plaque parapsoriasis and mycosis fungoides Arch Dermatol 144(8) P.1011-6 86 Lafferty WE Coombs RW Benedetti J et al (1987) Recurrences after oral and genital herpes simplex virus infection N Eng J Med,316.p 1444-9 87 Lờ T Võn, Khỳc Xuyn (2002) Bnh da ngh nghip, Nh xut bn y hc 88 Lee JH, Chang JY, Lee KH (2007) Syringoma: a clinicopathologic and immunohistologic study and results of treatment Yonsei Med J pp 35-40 89 Lee R, Schwartz RA (2010) Pediatric molluscum contagiosum: reflections on the last challenging pox rus infection 90 Lewin J, Latkowski JA (2012) Digitate dermatosis (small-plaque parapsoriasis) Dermatol Online J 18(12):3 322 91 Lissia M, Mulas P, Bulla A, Rubino C (2010) Toxic epidermal necrolysis (Lyell's disease) Burns.36(2).pp.152-163 92 Lodi G, Carrozzo M, Furness S (2012) Thongprasom Kinterventions for treating oral lichen planus: a systematic review.166(5).p.938-47 93 Lopez-Martinez R (2010) Candidosis, a new challenge Clinics in dermatology 28.pp.178-184 94 Malkin JE (Apr 2004) Epidemiology of genital herpes simplex vius infection in developed countries Herpes.;11 Suppl 1:2A-23A 95 Marin M, Meissner HC, Seward JF (2008) Varicella prevention in the United States: a review of successes and challenges Pediatrics.122(3).pp.744-751 96 Martire B, Foti C, Cassano N, Buquicchio R, Del Vecchio GC, De Mattia D (2005) Persistent B-cell lymphopenia, multiorgan disease, and erythema multiforme caused by Mycoplasma pneumoniae infection Pediatr Dermatol.22(6).pp.558-560 97 Maverakis E, Fung MA, Lynch PJ, et al (2007) Acrodermatitis enteropathica and an overview of zinc metabolism J Am Acad Dermatol 56(1).p.116-24 98 McNeil JC, Hulten KG, Kaplan SL, Mahoney DH, Mason EO (2012) Staphylococcus aureus Infections in Pediatric Oncology Patients: High Rates of Antimicrobial Resistance, Antiseptic Tolerance and Complications Pediatr Infect Dis J 99 Menter A, Korman NJ, Elmets CA, Feldman SR, Gelfand JM, Gordon KB, et al (2009) Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis: section Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with traditional systemic agents J Am Acad Dermatol.61(3).pp.451-485 100 Messiaen L, Yao S, Brems H, Callens T, et al (2009) Clinical and mutational spectrum of neurofibromatosis type 1-like syndrome JAMA 302(19):2111-8 doi: 10.1001/jama.2009.1663 101 Moennich JN, Zirwas M, Jacob SE (2009) Nickel-induced facial dermatitis: adolescents beware of the cell phone Cutis.84(4).pp.199-200 323 102 Moloney FJ, Parnell J, Buckley CC (2006) Iatrogenic phytophotodermatitis resulting from herbal treatment of an allergic contact dermatitis Clin Exp Dermatol 31(1).p.39-41 103 Morishita N; Sei Y (2006) Microreview of Pityriasis versicolor and Malassezia species Mycopathologia.162(6).pp.373-376 104 Moulin F, Quinet B, Raymond J, Gillet Y, Cohen R (2008) Managing children skin and soft tissue infections Arch Pediatr 15 Suppl P.62-7 105 Mrowietz U, de Jong EM, Kragballe K, Langley R, Nast A, Puig L, et al (2013) A consensus report on appropriate treatment optimization and transitioning in the management of moderate-to-severe plaque psoriasis J Eur Acad Dermatol Venereol 106 Mullooly, C; Higgins, SP (August 2010) Secondary syphilis: the classical triad of skin rash, mucosal ulceration and lymphadenopathy International journal of STD & AIDS 21 (8).p.: 53745 107 Najib U, Sheikh J (2009) An update on acute and chronic urticaria for the primary care provider Postgrad Med 121(1).pp.141-151 108 Nervi SJ, Schwartz RA, Dmochowski M (2006) Eosinophilic pustular folliculitis: a 40 year retrospect J Am Acad Dermatol 55(2) p.285-9 109 Nguyn Hu Sỏu (2010) Nghiờn cu tỡnh hỡnh, c im bnh ht cm ti Bnh vin Da liu trung ng t 1/2007 n 12/2009 Tp Y hc Thc hnh, B Y T.pp.75-78 110 Nguyn Th o (2004) Bnh nm Nh xut bn H Ni.pp.15-22 111 Nguyn Th Hng Giang v cs (2005) c im lõm sng v mụ bnh hc cỏc trng hp ung th da v mt s bnh lý ca da ti bnh vin ung bu H Ni t 2001- 2005 Tp thụng tin Y dc tr 8-14 112 Nguyen VT, Nguyen TL, Nguyen DH, Le TT, Vo TT, Cao TB, O'Farrell N (2005) Sexually transmitted infections in female sex workers in five border provinces of Vietnam Sex Transm Dis Sep;32(9):550-6 324 113 Norman J, Politz D (2008) Shingles (varicella zoster) outbreaks in patients with hyperparathyroidism and their relationship to hypercalcemia Clin Infect Dis.46(9).pp.1452-1464 114 Olsen E, Vonderheid E, Pimpinelli N, et al (2007) Revisions to the staging and classification of mycosis fungoides and Sezary syndrome: a proposal of the International Society for Cutaneous Lymphomas (ISCL) and the cutaneous lymphoma task force of the European Organization of Research and Treatment of Cancer (EORTC) Blood.110(6) p.1713-22 115 Ortonne J Vitiligo and other disorders of Hypopigmentation In: Bolognia J, Jorizzo J, Rapini R, eds (2008) Dermatology Vol 2nd Spain: Elsevier; 2008.p.65 116 Pai M., Kalantri S., Dheda K (2006) New tools and emerging technologies for the diagnosis of tuberculosis Experrt Rev Mol Diagn.6 pp.413 117 Pandya AG, Hynan LS, Bhore R, et al (2010) Reliability assessment and validation of the Melasma Area and Severity Index (MASI) and a new modified MASI scoring method J Am Acad Dermatol 118 Pasmant E, Vidaud M, Vidaud D (2012) Wolkenstein P Neurofibromatosis type 1: from genotype to phenotype J Med Genet.49(8).p.483-9 119 Patel S, Zirwas M, English JC (2007) Acquired palmoplantar keratoderma Am J Clin Dermatol8 (1).p 111 120 Phm Vn Hin (2007) Bnh hc da liu, Nh xut bn Y hc 121 Phm Vn Hin, Trnh Quõn Hun, Nguyn Duy Hng v cs (2003) X trớ cỏc bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc, Nh xut bn Y hc, tr54 122 Pincus DJ (2005) Pityriasis rubra pilaris: a clinical review Dermatol Nurs 17(6).p.448-51 123 Plotnikova N, Miller JL (2013) Dermatitis herpetiformis Skin Therapy Lett.18(3).pp.1-3 124 Pontộn A, Hamnerius N, Bruze M, Hansson C, Persson C, Svedman C, et al (2013) Occupational allergic contact dermatitis caused by sterile non-latex protective gloves: clinical investigation and chemical analyses Contact Dermatitis.68(2) pp.103-110 325 125 Poonawalla T, Kelly B (2009) Urticaria: a review Am J Clin Dermatol.10(1).pp.921 126 Preeti L, Magesh K, Rajkumar K, Karthik R (2011) Recurrent aphthous stomatitis J Oral Maxillofac Pathol 15(3).p.252-6 127 Prohic A, Kasumagic-Halilovic E (2010) Identification of Malassezia species from immunocompetent and immunocompromised patients with seborrheic dermatitis Eur Rev Med Pharmacol Science.14(12).pp.1019-1023 128 Rahman A, Isenberg DA (2008) Systemic lupus erythematosus N Engl J Med.358(9) pp.929-939 129 Rapini, Ronald P.; Bolognia, Jean L.; Jorizzo, Joseph L (2007) Dermatology: 2Volume Set St Louis: Mosby 130 Rastogi et al (2001) The mycobacteria: an introduction to nomenclature and pathologenesis Rev Sci tech 20 pp.21 131 Reichman O, Sobel JD (2009) Vulvovaginal pellagra and lichen sclerosus complicating carcinoid syndrome Obstet Gynecol113(2 Pt 2).p.543-5 132 Riveira-Munoz E, He SM, Escaramớs G, et al Meta-Analysis Confirms the LCE3C_LCE3B Deletion as a Risk Factor for Psoriasis in Several Ethnic Groups and Finds Interaction with HLA-Cw6 J Invest Dermatol May 2011;131(5):1105-9 133 Roberto E (2008) Staphylococcal scalded skin syndrome Tropical dermatology 134 Rona M.Mackie Texbook of dermatology; Mealncocytic naevi and malignant melanoma, chapter 38.p.1717-52 135 Roopashree MR, Gondhalekar RV, Shashikanth MC, George J, Thippeswamy SH, Shukla A (2010) Pathogenesis of oral lichen planus a review.J Oral Pathol Med.39(10).p.729-34 136 Salem A, Gamil H, Ramadan A, Harras M, Amer A (2009) Melasma: treatment evaluation J Cosmet Laser Ther 11(3).p.146-50 137 Sanchez E, Nadig A, Richardson BC, et al (2011) Phenotypic associations of genetic susceptibility loci in systemic lupus erythematosus Ann Rheum Dis 70(10) pp.1752-1757 326 138 Sarkar R, Garg VK (2010) Erythroderma in children Indian J Dermatol Venereol Leprol 76(4) P 341-7 139 Scabies fact sheet (2005) Atlanta Centers for Disease Control and Prevention 140 Schmitt S, Kury S, Giraud M, Dreno B, Kharfi M, Bezieau S (2009) An update on mutations of the SLC39A4 gene in acrodermatitis enteropathica Hum Mutat.30(6).p.926-33 141 Schwartz, Robert A (1994) Acanthosis nigricans Journal of the American Academy of dermatology 31 (1).p.119 142 Scollard DM, Adams LB, Gillis TP, Krahenbuhl JL, Truman RW, Williams DL (2006) The continuing challenges of leprosy Clin Microbiol Rev.19(2).pp.338-381 143 Seal AJ, Creeke PI, Dibari F, Cheung E, Kyroussis E, Semedo P (2007) Low and deficient niacin status and pellagra are endemic in postwar Angola Am J Clin Nutr 85(1).p.218-24 144 Sehgal VN, Srivastava G (2012), Verma P Pityriasis rubra pilaris: evolution of challenges in promising treatment options.Skinmed 10(1).p.18-23 145 Sestak AL, Fỹrnrohr BG, Harley JB, Merrill JT, Namjou B (2011) The genetics of systemic lupus erythematosus and implications for targeted therapy Ann Rheum Dis 70(1) pp.37-43 146 Sharma A, Makrandi S, Modi M, Sharma A, Marfatia Y (2008) Immune reconstitution inflammatory syndrome Indian J Dermatol Venereol Leprol.74(6).pp.619-621 147 Smeets NW, Krekels GA, Ostertag JU, Essers BA, Dirksen CD, Nieman FH, Neumann HA (2004) Surgical excision vs Mohs' micrographic surgery for basal-cell carcinoma of the face: randomised controlled trial Lancet 364(9447).p.1766-72 148 Smith E, Kiss F, Porter RM, Anstey AV (2011) A review of UVA-mediated photosensitivity disorders Photochem Photobiol Sci 11(1).p.199-206 149 Sng J, Koh D, Siong WC, Choo TB (2009) Skin cancer trends among Asians living in Singapore from 1968 to 2006 J Am Acad Dermatol 61(3).p.426-32 327 150 Sokumbi O, Wetter DA (2012) Clinical features, diagnosis, and treatment of erythema multiforme: a review for the practicing dermatologist Int J Dermatol.51(8).pp.889-902 151 Spritz RA (2008) The genetics of generalized vitiligo Curr Dir Autoimmun 10.p.244-57 152 Steen RG, Taylor JS, Langston JW, et al (May 2001) Prospective evaluation of the brain in asymptomatic children with neurofibromatosis type 1: relationship of macrocephaly to T1 relaxation changes and structural brain abnormalities AJNR Am J Neuroradiol 22 (5) P.8107 153 Sterling J.C., Handfield J.S., Hudson P.M (2001) Guidelines for the management of cutaneous warts.Br J Dermatol 144 pp 4-11 154 Strangfeld A, Listing J, Herzer P, Liebhaber A, Rockwitz K, Richter C, et al (2009) Risk of herpes zoster in patients with rheumatoid arthritis treated with anti-TNF-alpha agents JAMA.301(7).pp.737-744 155 Tabanlioglu D, Ersoy-Evans S, Karaduman A (2009) Acrodermatitis enteropathicalike eruption in metabolic disorders: acrodermatitis dysmetabolica is proposed as a better term Pediatr Dermatol.26(2).p.150-4 156 Tajima M, Sugita T, Nishikawa A, Tsuboi R (2008) Molecular analysis of Malassezia microflora in seborrheic dermatitis patients: comparison with other diseases and healthy subjects J Invest Dermatol.128(2).pp.345-351 157 Thyssen JP, Linneberg A, Mennộ T, Nielsen NH, Johansen JD (2009) Contact allergy to allergens of the TRUE-test (panels and 2) has decreased modestly in the general 158 Tony Burns (2008) Stephen Breathnach et al Rooks Texboock of Dermatology Blackwell 159 Torpy JM, et al.(2009) Neurofibromatosis Journal of the American Medical Association p.302:2170 160 Trn Hu Khang (2001) Bnh Phong Nh xut bn y hc 161 Trn Hu Khang (2006) Hi ỏp v bnh Phong Nh xut bn y hc 328 162 Tremeschin MH, Cervi MC, Camelo Junior JS, et al (2007) Niacin nutritional status in HIV type 1-positive children: preliminary data J Pediatr Gastroenterol Nutr.44(5).p.629-33 163 Tyring SK (2003) Molluscum contagiosum: the importance of early diagnosis and treatment Am J Obstet Gynecol 189 (3).pp.1216 164 Vander Have KL, Karmazyn B, Verma M, Caird MS, Hensinger RN, Farley FA (2009) Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus in acute musculoskeletal infection in children: a game changer J Pediatr Orthop 29(8) p.92731 165 Vender, R.; Lynde, C.; Poulin, Y (2006) Prevalence and epidemiology of onychomycosis Journal of cutaneous medicine and surgery.10(2).pp.2833 166 Walker SL, Lockwood DN (2007) Leprosy Clin Dermatol.25(2).pp.165-172 167 Walsh SA, Creamer D (2011) Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS): a clinical update and review of current thinking Clinical and Experimental Dermatology.36 (1).pp 611 168 WHO (2000) Leprosy Epidemiology 169 Yamasaki O, Tristan A, Yamaguchi T, et al (2006) Distribution of the exfoliative toxin D gene in clinical Staphylococcus aureus isolates in France Clin Microbiol Infect.12(6) p.585-8 170 Yuan XY, Guo JY, Dang YP, Qiao L, Liu W (2010) Erythroderma: A clinicaletiological study of 82 cases Eur J Dermatol 20(3) P.373-7 171 Zisova LG (2009) Malassezia species and seborrheic dermatitis Folia Med (Plovdiv).51(1).pp.23-33 172 Zuberbier T, Asero R, Bindslev-Jensen C, Walter Canonica G, Church MK, Gimộnez-Arnau AM, et al (2009) EAACI/GA(2)LEN/EDF/WAO guideline: management of urticaria Allergy.64(10).pp.1427-1443 329 [...]... sẹo teo - Chẩn đoán phân biệt với hồng ban nút, gôm lao, gôm giang mai, nấm sâu 4 ĐIỀU TRỊ a) Nguyên tắc điều trị - Nâng cao thể trạng - Chăm sóc tại chỗ - Kháng sinh điều trị lao b) Điều trị cụ thể - Kháng sinh điều trị: cũng nhƣ điều trị lao phổi, việc điều trị lao da cần phối hợp nhiều loại thuốc khác nhau (đa hóa trị liệu) Tùy theo từng trƣờng hợp cụ thể để chỉ định các phác đồ 32 Thuốc Phác đồ... chéo với lao và các bệnh do Mycobacterium khác) + Chỉ có 2 thể L và B chứa nhiều trực khuẩn phong có khả năng lây bệnh + Chu kỳ sinh sản của M leprae chậm nên khi vào cơ thể chƣa kịp nhân lên đủ số lƣợng gây bệnh thì đã bị diệt + Cắt đứt nguồn lây nhanh chóng bằng các thuốc điều trị đặc hiệu 3 CHẨN ĐOÁN a) Chẩn đoán xác định - Lâm sàng + Thời kỳ ủ bệnh: rất khó xác định Thời kỳ ủ bệnh của bệnh phong... nhân trung tính - Nuôi cấy mủ có tụ cầu vàng phát triển 4 ĐIỀU TRỊ a) Nguyên tắc chung - Vệ sinh cá nhân - Điều trị chống nhiễm khuẩn toàn thân và tại chỗ - Nâng cao thể trạng b) Điều trị cụ thể - Vệ sinh cá nhân: rửa tay thƣờng xuyên bằng xà phòng, tránh tự lây nhiễm ra các vùng da khác - Điều trị tại chỗ + Ở giai đoạn sớm, chƣa có mủ: không nặn, kích thích vào thƣơng tổn; bôi dung dịch sát khuẩn... ngày - Điều trị hỗ trợ: kem, mỡ dƣỡng ẩm để nâng cao khả năng hồi phục của da 5 TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG - Đáp ứng tốt với điều trị và thƣờng khỏi hoàn toàn sau 5-7 ngày - Trƣờng hợp nặng có thể gây tử vong, nhất là ở trẻ suy dinh dƣỡng, ngƣời suy thận hay suy giảm miễn dịch - Biến chứng: nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi… 6 PHÕNG BỆNH - Cách ly trẻ cho đến khi khỏi bệnh - Nâng cao thể trạng 21 - Điều trị. .. nhƣng bệnh ở nam thƣờng nặng hơn ở nữ - Yếu tố gia đình: có ảnh hƣởng rõ rệt đến bệnh trứng cá Theo Goulden, cứ 100 bệnh nhân bị trứng cá thì 50% có tiền sử gia đình - Yếu tố thời tiết, chủng tộc: khí hậu nóng ẩm, hanh khô liên quan đến bệnh trứng cá; ngƣời da trắng và da vàng bị bệnh trứng cá nhiều hơn ngƣời da đen - Yếu tố nghề nghiệp: khi tiếp xúc với dầu mỡ, với ánh nắng nhiều…làm tăng khả năng bị bệnh. .. bình từ lúc có bệnh chốc đến khi có biến chứng khoảng 2 - 3 tuần 6 PHÕNG BỆNH - Chú ý phòng bệnh cho trẻ nhỏ, nhất là sau khi mắc bệnh do vi rút nhƣ sởi - Tắm rửa vệ sinh ngoài da, cắt tóc, cắt móng tay - Tránh ở lâu những nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng - Điều trị sớm và tích cực, tránh chà xát, gãi nhiều gây biến chứng - Xét nghiệm nƣớc tiểu cho bệnh nhi vào tuần thứ 3 sau khi khởi phát bệnh để phát hiện... (lamina lucida) Miễn dịch huỳnh quang: lắng đọng IgA dạng hạt ở màng đáy (dermal-epidermal junction) 4 ĐIỀU TRỊ a) Nguyên tắc 10 - Kết hợp thuốc điều trị tại chỗ và toàn thân - Chống ngứa: tránh tự lây truyền - Điều trị biến chứng nếu có b) Điều trị cụ thể - Tại chỗ: + Ngâm tắm ngày một lần bằng nƣớc thuốc tím loãng 1/10.000 hoặc các dung dịch sát khuẩn khác + Bọng nƣớc, bọng mủ: chấm dung dịch màu vào buổi... vảy da do tụ cầu hay bệnh Ritter đƣợc bác sĩ ngƣời Đức Gotfried Ritter von Rittershain mô tả lần đầu vào năm 1878 Bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ do độc tố của tụ cầu vàng gây ra và có thể gây thành dịch ở trẻ sơ sinh trong bệnh viện 2 NGUYÊN NHÂN Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) tiết ra độc tố gây bong da lƣu hành trong máu ngƣời bệnh Có 2 loại độc tố khác nhau là exfoliative toxin A và B (ETA, ETB) Các... Mô bệnh học: hình ảnh nang điển hình + Nuôi cấy vi khuẩn + Phản ứng với tuberculin dƣơng tính Các xét nghiệm tìm ổ lao ở các cơ quan, nội tạng - Chẩn đoán xác định: dựa vào lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng - Chẩn đoán phân biệt: + Giang mai thể củ: thƣơng tổn màu đỏ hồng, thâm nhiễm, xét nghiệm chẩn đoán giang mai dƣơng tính + Phong thể củ: thƣơng tổn là các củ phong, có rối loạn cảm giác và. .. bọng nƣớc khu trú nông, dễ vỡ và bong vảy rất nhanh 3 CHẨN ĐOÁN a) Chẩn đoán xác định - Lâm sàng + Thƣờng xuất hiện ở trẻ sơ sinh, trẻ em Có thể xuất hiện trên ngƣời lớn nhất là ngƣời bệnh bị suy thận hoặc suy giảm miễn dịch + Nhiễm khuẩn tụ cầu vàng ban đầu có thể là thƣơng tổn chốc hoặc nhọt + Khởi phát ngƣời bệnh sốt cao, mệt mỏi, khó chịu, kích thích, đau họng và đau rát da Sau đó xuất hiện ban màu ... BNH DA NHIM KHUN Trang BNH CHC NHT 13 VIấM NANG LễNG 16 HI CHNG BONG VY DA DO T CU 20 TRNG C 23 BNH LAO DA 28 BNH PHONG 34 CHNG BNH DA DO Kí SINH TRNG CễN TRNG 40 BNH GH 40 LANG BEN 43 10 BNH DA. .. SI 46 11 BNH DA V NIấM MC DO CANDIDA 50 12 NM TểC 55 13 NM MểNG 60 14 VIấM DA TIP XệC DO CễN TRNG 64 CHNG BNH DA DO VI RT 67 15 BNH ZONA 67 16 BNH HT CM 72 17 U MM LY 77 CHNG BNH DA T MIN 81 18... trin dai dng - Sn nga: thng tn l sn huyt ri rỏc khp c th, rt nga - Viờm da c a: thng tn dng sn mn nc trung thnh tng ỏm, ch yu cỏc chi di, rt nga, tin trin dai dng - Nm da: thng tn l mng da ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh về da liễu, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh về da liễu, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh về da liễu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay