vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tình hà tĩnh

114 232 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2016, 17:13

... BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH HÀ TĨNH 2.1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cán công tác cán 2.1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh tiêu chuẩn người cán 2.1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh tài người cán 2.1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh. .. đội ngũ cán chủ chốt, cấp sở 1.3.4 Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thiếu chiến lược tổng thể lộ trình thực Từ thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh trên, thấy xây dựng đội ngũ chủ. .. Đảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, - Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán chủ chốt sở tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua - Vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cán công tác cán
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tình hà tĩnh , vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tình hà tĩnh , vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tình hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn