các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm portal office trong công tác của nhân viên tại tổng công ty công nghiệp sài gòn

144 269 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2016, 16:32

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING - ĐỖ THANH HẢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM PORTAL OFFICE TRONG CÔNG TÁC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING - ĐỖ THANH HẢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM PORTAL OFFICE TRONG CÔNG TÁC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRẦN VĂN THI Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CẢM ƠN Lời xin cảm ơn Quý Thầy Cô ban giảng huấn Khoa Sau đại học, trường Đại học Tài Marketing – người nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ suốt khóa học Quá trình thực luận văn trải nghiệm quan trọng kết tinh trình học tập nghiên cứu Trường nghiệp vụ chuyên môn Tổng Công ty Nhờ định hướng hướng dẫn Thầy, TS Trần Văn Thi xuyên suốt luận văn, có kết nghiên cứu hợp lý đưa giải pháp định hướng phát triển tảng ứng dụng công nghệ thông tin Tổng Công ty Tôi xin bày tỏ trân trọng lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ từ bạn học lớp Cao học Quản trị kinh doanh Khóa – Đợt chia sẻ, động viên hoàn thành luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Quý Thầy Cô bạn bè song tránh khỏi hạn chế nghiên cứu Tôi mong nhận ý kiến đóng góp thông tin phản hồi quý báu từ Quý Thầy Cô bạn đọc! Thành phố Hồ Chí Minh, 17 tháng 09 năm 2015 NGƯỜI THỰC HIỆN LUẬN VĂN ĐỖ THANH HẢI i LỜI CAM ĐOAN Với tinh thần nghiêm túc nghiên cứu, xin cam đoan tất nội dung chi tiết luận văn trình bày theo kết cấu dàn ý tôi, đồng thời góp ý hướng dẫn TS Trần Văn Thi để hoàn tất luận văn Tôi xin cam đoan tất kết phân tích thực Thành phố Hồ Chí Minh, 17 tháng 09 năm 2015 NGƯỜI THỰC HIỆN LUẬN VĂN ĐỖ THANH HẢI ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i T T LỜI CAM ĐOAN ii T T MỤC LỤC iii T T DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vii T T DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x T T Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI T T 1.1 Lý thực đề tài T T 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài T T 1.3 Mục tiêu nghiên cứu T T 1.3.1 Mục tiêu chung T T 1.3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể T T 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu T T 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu T T 1.5 Phương pháp nghiên cứu .4 T T 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu T T 1.7 Kết cấu luận văn .5 T T Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU T T 2.1 Tổng quan công nghệ thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh T T 2.1.1 Các khái niệm T T 2.1.2 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến ứng dụng CNTT doanh nghiệp 14 T T 2.1.3 Giới thiệu tổng quát phần mềm Portal Office 17 T T 2.2 Tổng quan lý thuyết hành vi .18 T T 2.2.1 Lý thuyết xu hướng sử dụng 18 T T iii 2.2.2 Lý thuyết hành vi Watson 18 T T 2.2.3 Lý thuyết hành vi dự định (Ajzen, 1991) 19 T T 2.2.4 Lý thuyết chấp nhận công nghệ – TAM (Venkatesh & Davis, 2000) 20 T T 2.2.5 Lý thuyết chấp nhận công nghệ hợp (UTAUT) Venkatesh (2003) 22 T T 2.3 Các nghiên cứu trước .23 T T 2.3.1 Các nghiên cứu nước .23 T T 2.3.2 Nghiên cứu nước 27 T T 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 28 T T 2.5 Các khái niệm nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 30 T T 2.5.1 Chuẩn chủ quan 30 T T 2.5.2 Vị xã hội .30 T T 2.5.3 Tương quan công việc .31 T T 2.5.4 Chất lượng đầu .31 T T 2.5.5 Minh chứng kết 32 T T 2.5.6 Nhận thức lợi ích mang lại từ công nghệ 32 T T TÓM TẮT CHƯƠNG 34 T T Chương 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 T T 3.1 Quy trình nghiên cứu 35 T T 3.2 Nghiên cứu sơ 36 T T 3.2.1 Thang đo nháp 37 T T 3.2.2 Nghiên cứu định tính 39 T T 3.3 Nghiên cứu thức 40 T T 3.3.1 Thang đo thức 40 T T 3.3.2 Mẫu phương pháp chọn mẫu 42 T T iv 3.3.3 Nghiên cứu định lượng bảng câu hỏi 44 T T 3.4 Phân tích liệu nghiên cứu 44 T T 3.4.1 Kiểm tra độ tin cậy, giá trị thang đo 44 T T 3.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 44 T T 3.4.3 Phân tích mô hình cân cấu trúc SEM 45 T T TÓM TẮT CHƯƠNG 45 T T Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .47 T T 4.1 Giới thiệu Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn 47 T T 4.2 Thông tin mẫu 48 T T 4.3 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 48 T T 4.3.1 Chuẩn chủ quan 49 T T 4.3.2 Vị xã hội .51 T T 4.3.3 Tương quan công việc .51 T T 4.3.4 Nhận thức lợi ích .52 T T 4.3.5 Nhận thức tính khả dụng 53 T T 4.3.6 Minh chứng kết 53 T T 4.3.7 Chất lượng đầu .54 T T 4.3.8 Ý định sử dụng Portal Office .55 T T 4.4 Kiểm tra giá trị thang đo 56 T T 4.5 Điều chỉnh mô hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu 64 T T 4.6 Phân tích mô hình cấu trúc 65 T T 4.6.1 Phân tích nhân tố khẳng định 65 T T 4.6.2 Kết phân tích mô hình cấu trúc 67 T T 4.6.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu .71 T T v 4.7 Thảo luận kết 72 T T TÓM TẮT CHƯƠNG 78 T T CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ .79 T T 5.1 Kết luận .79 T T 5.2 Hàm ý quản trị .80 T T 5.2.1 Chấp nhận tiếp tục đầu tư sử dụng phần mềm Portal Office công T tác quản lý điều hành tác nghiệp nhân viên 80 T 5.2.2 Đối với nhận thức lợi ích: 81 T T 5.2.3 Đối với yếu tố nhận thức tính khả dụng: 81 T T 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu .82 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 T T PHỤ LỤC 1: THẢO LUẬN NHÓM 88 T T PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM .90 T T PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT 93 T T PHỤ LỤC 4: KHUNG CHỌN MẪU – DANH SÁCH LẤY MẪU 98 T T PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SPSS – AMOS 21 .109 T T vi DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 3.1 Giai đoạn nghiên cứu đề tài Bảng 3.2 Thang đo nháp khái niệm khảo sát Bảng 3.3 Thang đo thức khái niệm nghiên cứu Bảng 3.4 Khung lấy mẫu phân lớp theo tỉ lệ Bảng 4.1 Thống kê mô tả thang đo Chuẩn chủ quan Bảng 4.2 Thống kê mô tả thang đo Vị xã hội Bảng 4.3 Thống kê mô tả thang đo Tương quan công việc Bảng 4.4 Thống kê mô tả thang đo Nhận thức lợi ích Bảng 4.5 Thống kê mô tả thang đo Nhận thức tính khả dụng Bảng 4.6 Thống kê mô tả thang đo Minh chứng kết Bảng 4.7 Thống kê mô tả thang đo Chất lượng đầu Bảng 4.8 Thống kê mô tả thang đo Ý định sử dụng Portal Office Bảng 4.9 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Chuẩn chủ quan lần Bảng 4.10 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Chuẩn chủ quan lần Bảng 4.11 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Chuẩn chủ quan lần Bảng 4.12 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Vị xã hội Bảng 4.13 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Tương quan công việc Bảng 4.14 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Nhận thức lợi ích Bảng 4.15 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Nhận thức tính khả dụng Bảng 4.16 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Minh chứng kết Bảng 4.17 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Chất lượng đầu Bảng 4.18 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Ý định sử dụng Portal Office Bảng 4.19 Kết tổng hợp độ tin cậy thang đo vii Bảng 4.20 Hệ số KMO kiểm định Bartlett Bảng 4.21 Kết phương sai trích lần Bảng 4.22 Kết xoay nhân tố lần Bảng 4.23 Kết phương sai trích lần Bảng 4.24 Kết xoay nhân tố lần Bảng 4.25 Kết phương sai trích lần Bảng 4.26 Kết xoay nhân tố lần Bảng 4.27 Hệ số KMO kiểm định Bartlett (biến quan sát thuộc biến phụ thuộc) Bảng 4.28 Kết phương sai trích biến phụ thuộc Bảng 4.29 Kết xoay nhân tố biến phụ thuộc Bảng 4.30 Kết ước lượng mối quan hệ lý thuyết (chưa chuẩn hóa) Bảng 4.31 Kết ước lượng trọng số dạng chuẩn hóa Bảng 4.32 Hệ số xác định ước lượng Bảng 4.33 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu Hình 2.1 Mô hình lý thuyết hành động hợp lý Hình 2.2 Mô hình học thuyết hành vi dự định Hình 2.3 Mô hình chấp nhận công nghệ - TAM Hình 2.4 Mô hình chấp nhận công nghệ Hình 2.5 Mô hình chấp nhận công nghệ hợp Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu tác giả Ong, Lai & Wang (2004) Hình 2.7 Mô hình nghiên cứu tác giả Hu & cộng (2003) Hình 2.8 Kết nghiên cứu tác giả Hu & cộng (2003) Hình 2.9 Mô hình nghiên cứu Cao Hào Thi & Nguyễn Duy Thanh Hình 2.10 Mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Portal Office nhân viên Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn viii F1 F1 F1 F2 F2 F2 F3 F3 F4 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F3 F3 F4 < > < > < > < > < > < > < > < > < > F3 F4 F5 F3 F4 F5 F4 F5 F5 Estimate 217 211 326 172 116 339 107 319 169 S.E .045 050 059 036 039 053 046 060 063 C.R 4.870 4.202 5.572 4.729 2.962 6.450 2.303 5.302 2.707 P *** *** *** *** 003 *** 021 *** 007 Label Correlations: (Group number - Default model) < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > F2 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F4 F5 F5 Estimate 654 541 389 561 532 266 725 218 604 239 CMIN Model Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model NPAR 50 210 20 RMR 043 000 294 Baseline Comparisons Model Default model NFI Delta1 807 CMIN 731.917 000 3790.964 DF 160 190 P 000 CMIN/DF 4.574 000 19.952 GFI 708 1.000 157 AGFI 617 PGFI 540 068 142 RFI rho1 771 IFI Delta2 842 118 TLI rho2 811 CFI 841 Model Saturated model Independence model RMSEA Model Default model Independence model NFI Delta1 1.000 000 RMSEA 156 359 RFI rho1 IFI Delta2 1.000 000 000 LO 90 145 349 TLI rho2 000 HI 90 167 369 CFI 1.000 000 PCLOSE 000 000  PHÂN TÍCH EFA LẦN – BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .889 3597.548 190 000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadingsa Cumulative % Total P Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10.730 2.467 1.637 1.250 1.018 591 375 317 293 247 236 212 158 118 093 075 067 047 % of Variance 53.649 12.337 8.185 6.250 5.089 2.955 1.875 1.585 1.466 1.237 1.182 1.059 790 589 463 376 335 235 Cumulativ e% 53.649 65.985 74.170 80.420 85.508 88.463 90.339 91.924 93.390 94.627 95.809 96.868 97.658 98.248 98.711 99.087 99.421 99.656 Total % of Variance 10.591 52.953 2.345 11.726 1.529 7.644 1.029 5.145 854 4.271 502 2.512 213 1.066 119 52.953 64.679 72.323 77.468 81.739 84.251 85.317 8.554 7.847 3.839 7.225 6.901 4.382 2.947 19 043 217 99.874 20 025 126 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Pattern Matrixa Factor 954 TQCV2 P TQCV3 938 NTLI1 932 TQCV1 867 NTLI2 820 NTLI3 672 502 MCKQ2 1.056 MCKQ4 965 MCKQ3 665 MCKQ1 468 VTXH2 1.004 VTXH1 959 VTXH3 677 NTKD2 961 NTKD1 869 NTKD3 808 CL1 988 CL2 918 CCQ3 837 CCQ4 752 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  PHÂN TÍCH EFA LẦN – BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .889 3597.548 190 000 120 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadingsa Cumulative % Total % of Cumulative % Total Variance 53.649 10.575 52.875 52.875 8.828 65.985 2.343 11.714 64.590 7.843 74.170 1.520 7.602 72.191 3.838 80.420 1.026 5.129 77.321 7.231 85.508 845 4.227 81.548 6.944 88.463 497 2.486 84.034 4.462 90.339 P Total 10.730 2.467 1.637 1.250 1.018 591 375 % of Variance 53.649 12.337 8.185 6.250 5.089 2.955 1.875 317 1.585 91.924 293 1.466 93.390 10 247 1.237 94.627 11 236 1.182 95.809 12 212 1.059 96.868 13 158 790 97.658 14 118 589 98.248 15 093 463 98.711 16 075 376 99.087 17 067 335 99.421 18 047 235 99.656 19 043 217 99.874 20 025 126 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Pattern Matrixa Factor 980 TQCV2 P TQCV3 969 NTLI1 968 TQCV1 897 NTLI2 864 NTLI3 714 MCKQ2 1.059 MCKQ4 968 MCKQ3 654 MCKQ1 465 VTXH2 1.005 VTXH1 960 VTXH3 672 NTKD2 979 NTKD1 877 NTKD3 777 CL1 993 CL2 931 CCQ4 839 CCQ3 741 121 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHÂN TÍCH EFA BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Total % of Variance 1.770 88.522 230 11.478 Cumulative % 88.522 100.000 500 131.008 000 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 1.540 76.976 76.976 Extraction Method: Principal Axis Factoring Factor Matrixa Factor YD2 877 YD1 877 Extraction Method: Principal Axis Factoring a factors extracted iterations required P Rotated Factor Matrixa P a Only one factor was extracted The solution cannot be rotated 122 PHÂN TÍCH CFA LẦN – YẾU TỐ Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label C9 < - F1 1.000 C10 < - F1 1.102 123 8.956 *** C11 < - F2 1.000 C12 < - F2 1.042 040 25.762 *** C13 < - F2 745 055 13.554 *** 123 Estimate S.E C.R P Label C14 < - F3 1.000 C15 < - F3 1.000 056 17.713 *** C16 < - F3 989 053 18.828 *** C17 < - F3 1.036 052 19.803 *** C18 < - F3 974 062 15.667 *** C19 < - F3 1.074 069 15.591 *** C20 < - F4 1.000 C21 < - F4 937 044 21.085 *** C22 < - F4 711 056 12.771 *** C23 < - F5 1.000 C24 < - F5 1.351 094 14.404 *** C25 < - F5 1.203 090 13.433 *** C26 < - F5 1.345 093 14.471 *** C27 < - F6 1.000 C28 < - F6 1.020 027 38.330 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate C9 < - F1 806 C10 < - F1 878 C11 < - F2 949 C12 < - F2 986 C13 < - F2 774 C14 < - F3 884 C15 < - F3 923 C16 < - F3 945 C17 < - F3 962 C18 < - F3 877 C19 < - F3 875 C20 < - F4 960 C21 < - F4 930 C22 < - F4 760 C23 < - F5 813 C24 < - F5 932 C25 < - F5 892 C26 < - F5 935 C27 < - F6 984 C28 < - F6 986 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label F1 < > F2 106 046 2.306 021 F1 < > F3 213 044 4.843 *** F1 < > F4 314 059 5.290 *** F1 < > F5 147 034 4.339 *** 124 Estimate S.E C.R P Label F1 < > F6 242 047 5.111 *** F2 < > F3 211 050 4.204 *** F2 < > F4 169 063 2.706 007 F2 < > F5 119 038 3.121 002 F2 < > F6 123 051 2.432 015 F3 < > F4 326 059 5.571 *** F3 < > F5 216 038 5.717 *** F3 < > F6 261 047 5.512 *** F4 < > F5 316 051 6.224 *** F4 < > F6 394 064 6.200 *** F5 < > F6 285 043 6.620 *** Correlations: (Group number - Default model) Estimate F1 < > F2 218 F1 < > F3 537 F1 < > F4 603 F1 < > F5 475 F1 < > F6 561 F2 < > F3 390 F2 < > F4 238 F2 < > F5 283 F2 < > F6 209 F3 < > F4 561 F3 < > F5 627 F3 < > F6 542 F4 < > F5 699 F4 < > F6 623 F5 < > F6 762 Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label F1 356 068 5.261 *** F2 661 087 7.632 *** F3 443 065 6.830 *** F4 763 098 7.761 *** F5 268 045 5.947 *** F6 524 064 8.236 *** e1 192 039 4.954 *** e2 129 041 3.128 002 e3 072 018 4.010 *** e4 021 017 1.213 225 e5 245 030 8.163 *** e6 123 016 7.740 *** e7 077 011 7.221 *** 125 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e19 e20 Estimate 052 039 127 157 065 105 282 137 074 099 070 017 016 Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model Baseline Comparisons S.E .008 007 016 020 021 022 035 018 013 014 012 009 009 NPAR 55 210 20 RMR 042 000 294 C.R 6.608 5.662 7.802 7.816 3.018 4.849 7.976 7.782 5.798 6.961 5.675 1.876 1.718 P *** *** *** *** 003 *** *** *** *** *** *** 061 086 CMIN 443.711 000 3790.964 GFI 772 1.000 157 Label DF 155 190 P 000 CMIN/DF 2.863 000 19.952 AGFI 692 PGFI 570 068 142 NFI RFI IFI TLI CFI Delta1 rho1 Delta2 rho2 Default model 883 857 921 902 920 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model 000 000 000 000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model 816 720 750 Saturated model 000 000 000 Independence model 1.000 000 000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 288.711 229.537 355.527 Saturated model 000 000 000 Independence model 3600.964 3404.540 3804.685 FMIN Model 126 Model Default model Saturated model Independence model RMSEA Model Default model Independence model AIC Model Default model Saturated model Independence model ECVI Model Default model Saturated model Independence model HOELTER Model Default model Independence model FMIN 3.018 000 25.789 F0 1.964 000 24.496 RMSEA 113 359 LO 90 100 349 AIC 553.711 420.000 3830.964 ECVI 3.767 2.857 26.061 LO 90 1.561 000 23.160 HI 90 125 369 BCC 572.044 490.000 3837.631 LO 90 3.364 2.857 24.725 HOELTER 05 62 HI 90 2.419 000 25.882 PCLOSE 000 000 BIC 718.557 1049.415 3890.909 HI 90 4.221 2.857 27.447 HOELTER 01 66 10 PHÂN TÍCH SEM 127 CAIC 773.557 1259.415 3910.909 MECVI 3.891 3.333 26.106 Estimates (Group number - Default model) Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label F2 < - F1 339 124 2.740 006 F3 < - F4 074 079 936 349 F3 < - F5 477 152 3.130 002 F3 < - F6 010 100 098 922 F3 < - F1 269 116 2.326 020 F3 < - F2 169 053 3.190 001 Y < - F4 322 070 4.628 *** Y < - F3 158 078 2.040 041 Y < - F1 491 116 4.243 *** C9 < - F1 1.000 C10 < - F1 1.112 113 9.844 *** C11 < - F2 1.000 C12 < - F2 1.042 041 25.659 *** C13 < - F2 744 055 13.530 *** C14 < - F3 1.000 C15 < - F3 999 057 17.498 *** C16 < - F3 988 053 18.607 *** C17 < - F3 1.035 053 19.564 *** 128 Estimate S.E C.R P Label C18 < - F3 974 063 15.494 *** C19 < - F3 1.074 070 15.440 *** C20 < - F4 1.000 C21 < - F4 935 044 21.325 *** C22 < - F4 711 056 12.793 *** C23 < - F5 1.000 C24 < - F5 1.346 093 14.437 *** C25 < - F5 1.203 089 13.540 *** C26 < - F5 1.339 092 14.484 *** C27 < - F6 1.000 C28 < - F6 1.022 026 38.666 *** C30 < - Y 1.000 C29 < - Y 1.194 108 11.085 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate F2 < - F1 245 F3 < - F4 098 F3 < - F5 376 F3 < - F6 011 F3 < - F1 240 F3 < - F2 209 Y < - F4 383 Y < - F3 142 Y < - F1 392 C9 < - F1 794 C10 < - F1 872 C11 < - F2 950 C12 < - F2 985 C13 < - F2 774 C14 < - F3 882 C15 < - F3 921 C16 < - F3 943 C17 < - F3 960 C18 < - F3 874 C19 < - F3 873 C20 < - F4 960 C21 < - F4 928 C22 < - F4 759 C23 < - F5 815 C24 < - F5 931 C25 < - F5 895 C26 < - F5 933 C27 < - F6 984 129 Estimate C28 < - F6 987 C30 < - Y 757 C29 < - Y 1.017 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label F1 < > F5 159 034 4.676 *** F5 < > F6 286 043 6.629 *** F4 < > F6 400 064 6.275 *** F1 < > F6 259 047 5.466 *** F1 < > F4 313 058 5.382 *** F4 < > F5 321 051 6.285 *** Correlations: (Group number - Default model) Estimate F1 < > F5 523 F5 < > F6 763 F4 < > F6 634 F1 < > F6 610 F1 < > F4 611 F4 < > F5 710 Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label F1 345 065 5.340 *** F4 763 098 7.777 *** F5 269 045 5.966 *** F6 523 064 8.224 *** e24 622 082 7.567 *** e25 220 034 6.514 *** e23 202 038 5.261 *** e1 203 035 5.830 *** e2 135 035 3.850 *** e3 072 018 3.952 *** e4 021 018 1.206 228 e5 246 030 8.163 *** e6 123 016 7.732 *** e7 077 011 7.224 *** e8 053 008 6.613 *** e9 039 007 5.688 *** e10 126 016 7.798 *** e11 156 020 7.809 *** e12 065 020 3.221 001 e13 107 021 5.150 *** e14 283 035 7.988 *** e15 136 017 7.761 *** 130 Estimate S.E C.R P Label e16 075 013 5.822 *** e17 097 014 6.897 *** e18 072 013 5.740 *** e19 018 009 2.031 042 e20 015 009 1.638 101 e21 402 056 7.205 *** e22 -.026 043 -.592 554 Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate F2 060 F3 491 Y 626 C29 1.034 C30 573 C28 974 C27 967 C26 870 C25 800 C24 866 C23 665 C22 576 C21 861 C20 921 C19 762 C18 764 C17 922 C16 889 C15 848 C14 779 C13 598 C12 971 C11 902 C10 760 C9 630 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 59 545.702 194 000 2.813 Saturated model 253 000 Independence model 22 4159.365 231 000 18.006 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 058 755 681 579 131 Model RMR GFI AGFI PGFI Saturated model 000 1.000 Independence model 307 144 063 132 Baseline Comparisons NFI RFI IFI TLI Model CFI Delta1 rho1 Delta2 rho2 Default model 869 844 911 893 910 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model 000 000 000 000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model 840 730 765 Saturated model 000 000 000 Independence model 1.000 000 000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 351.702 285.802 425.248 Saturated model 000 000 000 Independence model 3928.365 3722.730 4141.287 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 3.712 2.393 1.944 2.893 Saturated model 000 000 000 000 Independence model 28.295 26.724 25.325 28.172 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 111 100 122 000 Independence model 340 331 349 000 AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 663.702 685.589 840.538 899.538 Saturated model 506.000 599.855 1264.295 1517.295 Independence model 4203.365 4211.527 4269.304 4291.304 ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 4.515 4.067 5.015 4.664 Saturated model 3.442 3.442 3.442 4.081 Independence model 28.594 27.195 30.043 28.650 HOELTER HOELTER HOELTER Model 05 01 Default model 62 66 Independence model 10 11 132 [...]... cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm Portal Office trong công việc của nhân viên tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn Qua đó đề xuất các hàm ý quản trị cho Ban lãnh đạo Tổng công ty 1.3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm Portal Office trong công tác văn phòng; - Xem xét mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định sử dụng phần mềm Portal. .. trên, Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn phải thay đổi cách quản lý từ phương thức thủ công sang phương thức quản lý hiện đại, chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đó là lý do đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm 1 Portal Office trong công tác của nhân viên tại Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn được thực hiện 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến. .. yếu tố đó đến ý định như thế nào? - Các hàm ý quản trị cho ban lãnh đạo, nhà quản lý tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc là gì? 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm Portal Office của nhân viên tại TCT công nghiệp Sài Gòn Đối tượng khảo sát: Nhân viên đang làm việc tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, đã sử dụng phần mềm Portal. .. Portal Office, và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu; - Đề xuất các hàm ý quản trị dựa trên kết quả phân tích được 3 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm Portal Office của nhân viên tại Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn và các đơn vị trực thuộc? - Mô hình đề xuất biểu diễn mối quan hệ giữa các yếu tố với ý định sử dụng như thế nào? - Mức độ ảnh hưởng của các. .. nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, bố cục của đề tài Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Chương này giới thiệu các khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tổng quan lý thuyết, tóm tắt các nghiên cứu đã thực hiện trước đó Từ đó đưa ra mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ý định sử dụng phần mềm Portal Office của nhân viên tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Chương 3 PHƯƠNG PHÁP... Nghiên cứu của Ong & cộng sự (2004) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng máy tính để học tập trực tuyến (e-learning) Nghiên cứu thực hiện ở các sinh viên đại học tại Đài Loan Mô hình của nhóm tác giả sử dụng lý thuyết TAM làm cơ sở để đề xuất mô hình hiệu chỉnh Kết quả của nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ cùng chiều của các yếu tố đến ý định học tập trực tuyến - Nghiên cứu của Hu & cộng... biến rất mạnh với ý định sử dụng phần mềm Powerpoint trong giảng dạy 2 Đối với trong nước, một số các nghiên cứu sử dụng lý thuyết TAM, TPB để nghiên cứu vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin đó là: - Nghiên cứu của Cao Hào Thi & Nguyễn Duy Thanh (2011) khảo sát các yếu tố tác động đến sự chấp nhận và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (ebanking) Mô hình nghiên cứu của tác giả sử dụng lý thuyết TAM và TPB... (2005) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng PowerPoint trong giảng dạy của các giảng viên trường Đại học Hồng Kông Mô hình đề xuất mà nhóm tác giả đưa ra kế thừa lý thuyết TAM tuy nhiên nhóm tác giả cũng đưa ra một số yếu tố mới và kiểm định nó thông qua nghiên cứu thực nghiệm tại trường Kết quả nghiên cứu khẳng định lại giá trị bền vững của lý thuyết TAM khi mà các yếu tố trong mô hình đều... quyết định cụ thể giúp con người trong công tác quản lý mà chỉ hỗ trợ việc tính toán các phương án để nhà quản lý lựa chọn và đưa ra quyết định cuối cùng 11 2.1.1.5 Những lợi ích của công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việc ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp đem đến một sự tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế và xã hội Tác động của việc ứng dụng CNTT trong các. .. khám phá ra hai yếu tố chính có ảnh hưởng đến ý định hành vi thì trong mô hình Chấp nhận công nghệ 2 của Venkatesh & Davis đã mở rộng hơn các yếu tố có ảnh hưởng đến sự nhận thức lợi ích mang lại của hệ thống, hay công nghệ Cụ thể hơn, yếu tố Nhận thức lợi ích mang lại từ công nghệ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố độc lập được liệt kê trong mô hình ở hình … Mô hình còn có sự góp mặt của yếu tố Kinh nghiệm (Experience) ... cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm Portal Office nhân viên TCT công nghiệp Sài Gòn Đối tượng khảo sát: Nhân viên làm việc Tổng công ty đơn vị trực thuộc, sử dụng phần mềm Portal. .. MARKETING - ĐỖ THANH HẢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM PORTAL OFFICE TRONG CÔNG TÁC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN Chuyên ngành : Quản trị kinh... tài Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm Portal Office công tác nhân viên Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn thực 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Lĩnh vực ứng dụng công
- Xem thêm -

Xem thêm: các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm portal office trong công tác của nhân viên tại tổng công ty công nghiệp sài gòn , các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm portal office trong công tác của nhân viên tại tổng công ty công nghiệp sài gòn , các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm portal office trong công tác của nhân viên tại tổng công ty công nghiệp sài gòn , b. Hệ thống thông tin quản lý (MIS - Management Information Systems)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn