Giáo án địa lý 4 bài 23 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ (TT) 1

3 272 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:43

Giáo án Địa lý BÀI 23: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ (t.t) I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết: Đồng Nam Bộ nơi có sản xuất công nghiệp phát triển mạnh đất nước Chợ sông nét độc đáo miền Tây Nam Bộ 2.Kĩ năng: - HS biết nêu số dẫn chứng chứng minh cho đặc điểm & nguyên nhân - Biết khai thác kiến thức từ tranh ảnh, bảng thống kê, đồ 3.Thái độ: - Có ý thức tôn trọng, bảo vệ thành lao động người dân II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ công nghiệp Việt Nam - Tranh, ảnh sản xuất công nghiệp, chợ sông đồng Nam Bộ Thời gian 1’ Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: - Bài cũ: - Em nêu thuận lợi HS trả lời để đồng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái thuỷ sản lớn nước? - Nêu ví dụ cho thấy ĐDDH Giáo án Địa lý 2’ 14’ 12’ 5’ 1’ đồng Nam Bộ nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nước ta - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Đồng Nam Bộ nơi thiên nhiên ưu đãi, có nhiều thuận lợi cho đời sống & sản xuất Vậy việc sản xuất nông nghiệp, người dân nơi khai thác thuận lợi để sản xuất gì? GV cho HS quan sát HS dựa vào SGK, đồ công nghiệp Việt đồ công nghiệp Nam , tranh, ảnh vốn Hoạt động1: Hoạt động hiểu biết thân nhóm để trả lời GV yêu cầu HS dựa vào SGK, Trình bày trước lớp đồ công nghiệp Việt Nam , tranh, ảnh vốn hiểu biết thân, thảo luận theo gợi ý : - Nguyên nhân làm cho đồng Nam Bộ có công nghiệp phát triển mạnh? - Nêu dẫn chứng thể đồng Nam Bộ có công nghiệp phát triển mạnh HS dựa vào sgk , tranh nước ta? ảnh vốn hiểu biết - Kể tên ngành công thân để trả lời câu nghiệp tiếng đồng hỏi thảo luận Nam Bộ? Trình bày trước lớp - GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 2: Hoạt động Bản đồ công nghiệp Giáo án Địa lý nhóm GV đưa câu hỏi cho HS thảo lụân: - Mô tả chợ sông? (chợ họp đâu? Người dân đến chợ phương tiện gì? Hàng hoá bán chợ gồm gì? Loại hành hoá nhiều hơn?) - Kể tên chợ tiếng đồng Nam Bộ? Củng cố - GV tổ chức cho HS thi kể chuyện (mô tả ) chợ đồng Nam Bộ Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Thành phố Hồ Chí Minh .. .Giáo án Địa lý 2’ 14 12 ’ 5’ 1 đồng Nam Bộ nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nước ta - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Đồng Nam Bộ nơi thiên nhiên ưu đãi,... sản xuất Vậy việc sản xuất nông nghiệp, người dân nơi khai thác thuận lợi để sản xuất gì? GV cho HS quan sát HS dựa vào SGK, đồ công nghiệp Việt đồ công nghiệp Nam , tranh, ảnh vốn Hoạt động1 :... để trả lời câu nghiệp tiếng đồng hỏi thảo luận Nam Bộ? Trình bày trước lớp - GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 2: Hoạt động Bản đồ công nghiệp Giáo án Địa lý nhóm GV đưa câu hỏi cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 23 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ (TT) 1 , Giáo án địa lý 4 bài 23 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ (TT) 1 , Giáo án địa lý 4 bài 23 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ (TT) 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn