Giáo án địa lý 4 bài 22 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ 1

4 393 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:43

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ BÀI 22: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ I/.YÊU CẦU: - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân đồng Nam Bộ: + Trồng nhiều lúa gạo, ăn trái + Nuôi trồng chế biến thuỷ sản + Chế biến lương thực * HS khá, giỏi: Biết thuận lợi để đồng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái hải sản lớn nước: đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, nhười dân cần cù lao động BVMT: Chú ý mối quan hệ phát triển sản xuất với việc khai thác BVMT.(liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Bản đồ nông nghiệp VN -Tranh, ảnh sản xuất nông nghiệp, nuôi đánh bắt cá tôm Đồng Nam Bộ III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy 1./ Ổn định: Cho HS hát Hoạt động học - Cả lớp hát 2./ Kiểm tra cũ : - Nhà cửa người dân ĐB Nam Bộ - HS trả lời có đặc điểm ? - HS khác nhận xét - Người dân ĐB Nam Bộ thường tổ chức lễ hội dịp nào? Lễ hội có hoạt động ? TaiLieu.VN Page * GV nhận xét, ghi điểm 3./ Bài : a./ Giới thiệu bài: - GV ghi tựa lên bảng - HS nhắc lại b.Giảng bài: - GV cho HS quan sát đồ nông nghiệp, kể tên trồng Đồng - HS quan sát đồ Nam Bộ cho biết loại trồng nhiều đây? 1/.Vựa lúa, vựa trái lớn nước: *Hoạt động 1: Làm việc lớp: - GV cho HS dựa vào kênh chữ SGK, cho biết : + Đồng Nam có điều - HS trả lời kiện thuận lợi để trở thành vựa lúa, - HS nhận xét, bổ sung vựa trái lớn nước ? + Lúa gạo, trái Đồng Nam Bộ tiêu thụ đâu ? * GV nhận xét, kết luận *Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đôi : - GV cho HS dựa vào tranh, ảnh trả lời câu hỏi sau : + Kể tên loại trái Đồng Nam Bộ - HS nhóm thảo luận trả lời : + Kể tên công việc thu hoạch chế biến gạo xuất Đồng + Xoài, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, long … Nam Bộ TaiLieu.VN Page - GV nhận xét mô tả thêm vườn ăn trái Đồng Nam Bộ - GV nói( SGK/98) + Gặt lúa, tuốt lúa, phơi thóc, xay xát gạo đóng bao, xếp gạo lên tàu để xuất - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung 2/.Nơi sản xuất nhiều thủy sản nước: - HS lắng nghe - GV giải thích từ thủy sản, hải sản - HS nhắc lại * Hoạt động3: Hoạt động nhóm bàn : - GV cho HS nhóm dựa vào SGK, tranh, ảnh thảo luận theo gợi ý : + Điều kiện làm cho đồng Nam Bộ sản xuất nhiều thủy sản ? + Kể tên số loại thủy sản nuôi -HS thảo luận nhiều + Thủy sản đồng tiêu thụ đâu ? - GV nhận xét mô tả thêm việc nuôi cá, tôm đồng 4./ Củng cố : (liên hệ BVMT) - Đại diện nhóm trình bày kết -GV cho HS đọc học khung - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung SGK/123 -GV tổ chức cho HS điền mũi tên nối ô sơ đồ sau để xác lập mối quan hệ tự nhiên với hoạt động sản xuất - HS đọc người - HS lên điền vào bảng TaiLieu.VN Page Đất đai màu mỡ Khí hậu nắng nóng Vựa lúa,vựa trái lớn nước Ngưòi dân cần cù lao động 5./ Dặn dò: -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị tiết sau -HS lớp TaiLieu.VN Page ... kiện làm cho đồng Nam Bộ sản xuất nhiều thủy sản ? + Kể tên số loại thủy sản nuôi -HS thảo luận nhiều + Thủy sản đồng tiêu thụ đâu ? - GV nhận xét mô tả thêm việc nuôi cá, tôm đồng 4. / Củng cố... gạo lên tàu để xuất - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung 2/.Nơi sản xuất nhiều thủy sản nước: - HS lắng nghe - GV giải thích từ thủy sản, hải sản - HS nhắc lại * Hoạt động3 : Hoạt động nhóm bàn... Lúa gạo, trái Đồng Nam Bộ tiêu thụ đâu ? * GV nhận xét, kết luận *Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đôi : - GV cho HS dựa vào tranh, ảnh trả lời câu hỏi sau : + Kể tên loại trái Đồng Nam Bộ - HS nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 22 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ 1 , Giáo án địa lý 4 bài 22 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ 1 , Giáo án địa lý 4 bài 22 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn