Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác trên tuyến: Hà Nội - Hải Phòng của Công ty vận tải hành khách số 14

87 582 4
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 14:54

Ngày nay do sự phát triển khoa học kỹ thuật và việc áp dụng các thành tựu đó vào sản xuất đã làm cho đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người dân càng cao. Đòi hỏi chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngày càng cao trong đó có chất lượng sản phẩm vận tải. Nhu cầu đi lại của người dân có thể thoả mãn bằng nhiều phương thức vận tải khác nhau. Với tinh ưu việt như cơ động linh hoạt, nhanh chóng, triệt để phương thức vận tải đường bộ ( vận tải ô tô) đã chiếm được ưu thế trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và là một bộ phận quan trọng trong hệ thống vận tải Quốc gia.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác trên tuyến: Hà Nội - Hải Phòng của Công ty vận tải hành khách số 14, Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác trên tuyến: Hà Nội - Hải Phòng của Công ty vận tải hành khách số 14, Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác trên tuyến: Hà Nội - Hải Phòng của Công ty vận tải hành khách số 14, Các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc điểm của sản xuất kinh doanh vận tải. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả vận tải hành khách., Phân loại hiệu quả., Cơ cấu bộ máy tổ chức của Cơng ty, nhiệm vụ các phòng ban., Tình hình hoạt động của cơng ty qua một số năm., Phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính., Nhiệm vụ riêng của tuyến: Hà Nội – Hải Phòng., Điều kiện đường sá. Điều kiện tự nhiên khí hậu và kinh tế xã hội. Điều kiện tự nhiên., Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng, Giải pháp về công tác tổ chức quản lý, Đánh giá hiệu quả phương án.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn