tính toán thiết kế dầm cầu

19 629 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 14:54

tài liệu tham khảo tính toán thiết kế dầm cầu Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép Mục lục Trang 1. Nhiệm vụ đồ án 2. Số liệu tính toán của vật liệu 3. Lựa chọn sơ bộ kích thớc các bộ phận 4. Tính toán bản 5. Tính toán dầm phụ 6. Tính toán dầm chính Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 1 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép I nhiệm vụ đồ án : Thiết kế sàn sờn ( sàn ,dầm chính ,dầm phụ ) có số liệu nh sau : 1.1 Sơ đồ hệ dầm sàn ( xem hình vẽ ). 1.2 kích thớc l 1 = 2,4m và l 2 = 5,7m . 1.3 .Hệ tờng chịu lực có chiều dày t = 35cm . 1.4 Cấu tạo mặt sàn ( xem hình vẽ ) hoạt tải sàn P tc = 1000 KG/m 2 1.5 Vật liệu sử dụng : Bê tông : Mác BT M200. có R n = 90 KG/cm 2 ; R k = 7,5KG/cm 2 Thép : Đờng kính < 10mm dùng thép nhóm AI có : R a = 2100 KG/cm 2 , R ađ = 1700 KG/cm 2 Đờng kính 10mm dùng thép nhóm AII có : R a = R a = 2700 KG/ cm 2 , R ax = 2150 KG/ cm 2 mặt bằng sàn tl:1:200 2 1 1 240024002400 570057005700 5700 5700 2 7200 7200 350 350 d c b a 6 5 4321 II Tính toán bản sàn . 1. Sơ đồ bản . Xét tỉ số 2 cạnh ô bản 237,2 4,2 7,5 1 2 >== l l Xem bản làm việc theo 1 phơng . Ta có sàn sờn toàn khối bản loại dầm . Dầm chính từ trục 2 đến trục 5 . Dầm phụ là các dầm dọc. Để tính bản , ta cắt ra 1 dải rộng b = 1 m vuông góc với dầm phụ và xem nh một dầm liên tục . Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 2 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép 2 . Chọn kích th ớc sơ bộ : -Tính chiều dày bản sàn h s = D M L = 1,4 35 4,2 = 0,096 m. chọn h s = 10cm . - Dầm phụ : h dp = )(6057,07,5 15 1 10 1 2 cmml ==ì= b dp = 22cm - Dầm chính : h dc = 9 1 3l 1 =0,8 (m). b dc = 33cm. 3.Nhịp tính toán của bản . - Nhịp giữa : l g = l 1 - b dp = 2,4 - 0,22 =2,18( m) - Nhịp biên : l b = )(165,2 2 1,0 2 35,0 2 22,0 4,2 222 1 m ht b l b p d =+=+ - Chênh lệch giữa các nhịp : %100 18,2 165,218,2 = 0,7%. 4.Tải trọng trên bản. - Hoạt tải tính toán : p tt = 1,2.1000 = 1200 kG/cm 2 . -Tĩnh tải đợc tính toán và ghi trong bảng sau : Dựa vào hình 2 vữa trát ximăng cát dày 1,5cm bản bê tông cốt thép dày 10cm vữa lót ximăng cát dày 3cm gạch lát dày 2cmgạch lát dày 2cm Hình 2: cấu tạo sàn Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 3 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép Stt Tờn lp ( m) (/m 3 ) g tc (T/m 2 ) n g tt (T/m 2 ) 01 Gch lỏt nn Ceramic 0.02 2 0.04 1.1 0.044 02 Va lút xi mng cỏt 0.03 1.8 0.054 1.3 0.0702 03 Sn BTCT 0.1 2.5 0.25 1.1 0.275 04 Va trỏt xi mng cỏt 0.015 1.8 0.027 1.3 0.0351 cng 0.4243 Tải trọng toàn phần : q b = 1200+424,3= 1624,3kG/m 2 . Chọn q b = 1625KG/m 2 Tính toán với dải bản rộng b = 1m , có q b = 1625kG/m. *Sơ đồ tính sàn: 175 175 2165 2180 2180 692kg. m 692 kg. m 483kg. m 483 kg. m 483kg. m h ình 3 . sơ đồ tính toán của dải bản 110110 110 110 110 110 a B C D 2400 2400 2400 5.Tính nội lực(M): - Mômen ở nhịp giữa : ).(483 16 18,21625 16 2 2 mKG lq MM gb gnhg = ì = ì == - Mômen ở nhịp biên và gối thứ hai : ).(692 11 165,21625 11 2 2 mKG lq MM bb gbnhb = ì = ì == 1. Tính toán cốt thép cho sàn: Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 4 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép - Chọn a o = 15=> h o = 100 15 = 85=8,5cm. - Bê tông M200 có R n =90 KG/cm 2 . - Thép AI có R a =2100 KG/cm 2 Tra bảng ta có: a d =0,37 => A dẻo = 0,3 - Tại gối thứ 2 và nhịp biên : A = 12,0 5,810090 69200 2 2 = ìì = on hbR Mgb < A dẻo = 0,3. =0,5x(1+ )21 A =0,94 F a = 12,4 5,894,02100 69200 = ìì = oa b hR M (cm 2 ). %5,0 5,8100 12,4100 % = ì ì = à Kiểm tra hàm lợng cốt thép : 0.3< %5,0% = à <0,9% (Tho món) Chọn 8 có f a = 0,5 cm 2 . Khoảng cách giữa các cốt thép sẽ là: )(1.12 12.4 5,0100 cm F fb a a a = ì = ì = Chọn a=12cm -Tại các nhịp giữa và gối giữa: M g =48300(KG.cm) A = 07,0 5,810090 48300 2 2 = ìì = ìì on hbR Mg <A deo =0,3 => =0,5 ì (1+ )21 A = 0,96. F a = 82,2 5,896,02100 48300 = ìì = oa hR Mg (cm 2 ). Dùng thép 6 có f a =0,283cm 2 )(10 82,2 283,0100 cm F fb a a a = ì = ì = Chọn a=10 cm. F a =2,83 cm 2 ( Tra bảng II sàn BTCT) Tại các nhịp giữa và gối giữa ở trong vùng đợc phép giảm 20% cốt thép có : F a =0,8 ì 2,82=2,26 (cm 2 ) *Kiểm tra hàm lơng cốt thép %3,0 8100 26,2100 % = ì ì = à -Điều kiện: 0,3 3,0% = à 0,9 (Tho món) * Kiểm tra lại chiều cao làm việc h 0 : - Chiều dày của bản = 10 cm theo quy phạm chọn a bv = 10 mm Với cốt cmhmma o 6,8)(14 2 8 10:8 ==+= Với cốt cmhmma o 7,8)(13 2 6 10:6 ==+= Tất cả đều xấp xỉ nhau và nghiêng về phía lớn hơn so với trị số đã dùng tính toán ở bản là:8,5cm *Cốt thép chịu mômen âm đặt theo cấu tạo : Ta có :P b = 1200 <3 ì g b =1273 (KG/m ) Lấy đoạn dài tính toán cốt thép 0,25l g = 0,25 ì 2,18= 0,55(m) Đoạn dài từ mút cốt thép đến trục dầm sẽ là : x=0,55+ 0,22/2 = 0,66 (m) . 2. Cốt thép đặt theo cấu tạo. Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 5 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép Cốt thép âm đợc đặt theo phơng vuông góc với dầm chính do có những bản chịu mômen âm nhng trong tính toán đã bỏ qua.Đó là dọc theo các gối biên,vùng bản phía dầm chính.Do vậy cần thiết phải đặt cốt thép cấu tạo để chịu mômen âm nói trên,tăng độ cứng tổng thể tránh vết nứt do mômen đó gây ra. Quy định, số lợng thanh thép khong ít hơn: + )41,1(65 2 cmF a = +50% cốt chịu lực gối giữa= )(41.182,2%50 2 cm =ì Dùng các thanh cốt mũ , đoạn dài đến mép dầm chính .55,018,2 4 1 lg 4 1 m == tính đến trục dầm 0,55 + 2 33,0 = 0,72m . chiều dài toàn bộ đoạn thẳng 1,44m kể đến móc vuông 7cm .Chiều dài toàn thanh 1,44+2x0,08 = 1,6(m)=160(cm) Cốt thép phân bố ở phía dới chọn 6 a 300 có diện tích tiết diện trong mỗi mét bề rộng của bản là 0,283.100/20 = 1,42 cm 2 > 20% cốt chịu lực (nhịp biên : 0,2x4,12= 8,24 cm 2 ; nhịp giữa : 0,2x2,83= 0,57 cm 2 ). Cốt phân bố phía dới chọn 6 ,a=25(cm) Từ )(132,1 25 100283,0 2 cm a bf F F fb a a a a a = ì = ì = ì = Cách chọn này thoả mãn điều kiện lớn hơn 20% cốt chịu lực ở : +Nhịp giữa )(452,026,22,0 2 cmF a =ì= +Nhịp biên )(824,012,42,0 2 cmF a =ì= III Tính toán dầm phụ. 1. Sơ đồ tính . - Dầm phụ là dầm liên tục 5 nhịp đợc gối lên các dầm chính. - Đoạn gối lên tờng lấy là d = 220mm . - Nhịp tính toán : + Nhịp giữa : l g = l 2 - b dc =5,7-0,33= 5,37m. + Nhịp biên : l b = l 2 - 47,5 2 22,0 2 35,0 2 33,0 7,5 222 =+=+ abb tdc m. - Chênh lệch giữa các nhịp: %83,1%100 47,5 37,547,5 =ì Sơ đồ tính dầm phụ theo sơ đồ khớp dẻo: Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 6 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 220 220 110 5470 5370 5700 5700 175 175 8170 11313 9427 8987,41 2514 8987,41 2181 7026 7571,5 7571,5 5815 820 820 9192 13790 11280 11280 11280 3096 5370 5700 11438,52 1430 1272 7026 909 2181 3089 2181 12 545 7026 h ình 5. sơ đồ tính toán và nội lựC TRONG DầM PHụ 350 2. Xác định tải trọng : + Khoảng giữa của các dầm đều nhau: l 1 =2,4 m + Hoạt tải tác dụng lên dầm . P dp = p b .l 1 = 1200x2,4 =2880 kG/m . + Tĩnh tải tác dụng lên dầm. mKGhhbg bdpdp /3031,12500)1,06,0(22,01,125001)( 0 =ììì=ìììì= )/(13213034,23,424 01 mKGglgg bdp =+ì=+ì= => Tải trọng toàn phần tác dụng lên dầm: q dp = p dp + g dp = 1321+ 2880 = 4201 kG/m. Xét tỉ số : 2880 1321 dp dp p g = =2,2 3. Tính toán nội lực : +Tung độ hình bao mômen tính theo công thức: M= .q d .l 2 -Tra bảng để lấy hệ số và kêt quả tính toán trình bày trong bảng 1. -Mômen âm ở nhịp biên bị triệt tiêu cách mép gối tựa một đoạn : x=k.l b = 0.0262.5,47=1,43m :(k dp dp g p ,k=0,262 Tra bảng III Sàn BTCT) -Mômen dơng triệt tiêu cách mép gối tựa giữa đoạn : 0,15. 8,037,5.15,0 == g l Tại nhịp biên: 82,047,5.15,0.15,0 == b l (m) + Lực cắt: Q A = 0,4q dp l b = 919247,542014,0 =ìì (KG) . Q B T = 0,6.q dp .l b = 1379047,542016,0 =ìì (KG). Q B P = Q C P = Q C T = 0,5.q dp .l g = 1128037,542015,0 =ìì (KG). + Hình bao mômen và biểu đồ lực cắt thể hiện hình 5 : Bảng1: Tính toán hình bao mô men của dầm phụ: Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 7 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép Nhp, tit din Giỏ tr Tung M, kGm Ca Mmax Ca Mmin Mmax Mmin Nhp biờn Gi A 0 1 0.065 8170 2 0.09 11313 0,425l 0.091 11438.52 3 0.075 9427 4 0.02 2514 Gi B - TD.5 -0.0715 -8987.41 Nhp 2 6 0.018 -0.0315 21801 -3816 7 0.058 -0.0105 7026 -1272 0,5l 0.0625 7572 8 0.058 -0.0075 7026 -909 9 0.018 -0.0255 2181 -3089 Gi C - TD.10 -0.0625 -7571.5 Nhp gia 11 0.018 -0.048 2181 -5815 12 0.058 -0.0045 7026 -545 0,5l 0.062 -0.0106 7511 -545 Chú thích: - ở nhịp biên, 5, 47 b l m= 2 2 4201 5, 47 125698 dp b q l = ì = KG.m - ở giữa nhịp, ml g 37.5 = ; 2 2 4201 5,37 121144 dp g q l = ì = KG.m 4. Tính toán cốt thép dọc . R n = 90 kG/cm 2 . R a = R a = 2700 kG/cm 2 (Dùng thép A-II) a)Với mômen âm : +Tại gối B : tính theo tiết diện chữ nhật b =220 mm , h = 600 mm . Giả thiết a = 6 cm . cmahh 54660 0 === M 2 = cmKGmKG .898741.41,8987 = A = 2 2 0 898741 0,15 0,3 . . 90 22 54 n M R b h = = < ì ì 92,0)211(5,0 =+ì= A F a = 2 0 7,6 5492,02700 898741 cm hR M a = ìì = . Kiểm tra : à = %.56,0%100 5422 7,6 %100. . 0 = ì = hb F a > 1,0 min = à % +Tại gối thứ C và các gối tiếp theo : M = 7571.5kG.m =757150KG.cm A = 3,013,0 542290 757150 22 0 =<= ìì = deo n A hbR M 93,0)211(5,0 =+ì= A F a = 58,5 5493,02700 757150 0 = ìì = hR M a cm 2 . à = %.47.0%100 5422 58,5 %100. . 0 = ì = hb F a > %1,0 min = à b)Với mômen d ơng . Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 8 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép Tính theo tiết diện chữ T cánh trong vùng nén (do bê tông chịu nén tốt và chịu nến kém). - Lấy cmh c 10 = -Nhịp giữa : chọn a =6 cm cmahh 54660 0 === -Nhịp biên có mômen lớn dùng nhiều cốt thép : chọn a = 6 cm , h 0 = 54 cm. -Để tính bề rộng cánh b c lấy C 1 bé hơn 3 trị số sau: =ì ===>=ì =ì= m cmmcmhcmhh ml C cc d 09,118,25,0 99,0)61,010(9 )(9,037,5 6 1 6 1 lấy C 1 = 0,9(m) = 90(cm) Tính b c = b+2 ì C 1 = 22+2 ì 90 = 202 (cm). M C = R n ( ) ( ) ).(8908200105,05410202905,0 cmKGhhhb cocc =ìììì=ìììì Có M max =11438.52kG.m <M C =89082 KG.m => Trục trung hoà đi qua cánh tính theo mặt cắt hình chữ nhật b=b c =202 cm. +Tại nhịp biên : A= 02,0 5420290 1143852 22 0 = ìì = ìì hbR M n <A d =0,3 99,0)211(5,0 =+ì= A F a = 2 0 93,7 5499,02700 1143852 cm hR M a = ìììì Có: à = %67,0%100 5422 93,7 %100 0 =ì ì =ì ì hb F a > %1,0 min = à +Tại nhịp giữa có max M = 7571.5KG.m=757150KG.cm ; h 0 = 54(cm). 2 2 757150 0.014 0,3 90 202 54 d n c o M A A R b h = = = < = ì ì ì ì 0,5 (1 1 2 ) 0,99A = ì + = F a = 2 0 757150 5, 25( ). . . 2700 0,99 54 a M cm R h = = ì ì Có à = %1,0%44,0%100 5422 25,5 %100 min 0 =>=ì ì =ì ì à hb F a 5. Chọn và bố trí cốt thép dọc : Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 9 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép Bảng 2 : Một số cách chọn bố trí thép dọc cho các tiết diện chính. Tit din Nhp biờn Gi B Nhp 2 v gia Gi C Din tớch Fa cn thit 7,93 6,7 5,25 5,58 Cỏc Thanh v din tớch tit din 165 2 05,10 cmF a = 126 2 79,6 cmF a = 122142 + 2 34,5 cmF a = 12143 + 2 77,5 cmF a = 3 14216 + 2 11,9 cmF a = 103124 + 2 88,6 cmF a = 14162 + 2 56,5 cmF a = 18162 + 2 56,6 cmF a = 12145 + 2 82,8 cmF a = 162142 + 2 10,7 cmF a = 18143 + 2 62,5 cmF a = 163 2 03,6 cmF a = Chọn thép cho các tiết diện điển hình của dầm: --- --- Nhịp biên Gối B Nhp 2 v gia Gối thứ C 7,93cm 2 6,7cm 2 5,25 cm 2 5,58 cm 2 3 14216 + 2 11,9 cmF a = 162142 + 2 10,7 cmF a = 14162 + 2 56,5 cmF a = 163 2 03,6 cmF a = Kiểm tra lại chiều cao làm việc h 0 : Chọn lớp bảo vệ cma bv 5,2 = : +Tại nhịp biên : cma 3,7731625 2 14 25 , ==+++= cma 3,333 2 16 25 " ==+= a= cm FF aFaF aa aa 65,4 11,9 3,303,63,708,3 163142 " 163 ' 142 = ì+ì = + ì+ì => cmahh 4,5565,460 0 === gt oo hh > ( Thoả mãn) +Tại gối B: Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 10 [...]... min[ act ; att ; amax ] = 200 III Tính toán dầm chính: 1.Sơ đồ làm việc :Là một dầm liên tục có 3 nhịp,kích thớc dầm đã đợcgiả thiết b=33cm,và h=80cm Chọn cột có dạng hình vuông cạnh dài bo=33 cm.Đoạn dầm chính lên tờng lấy bằng 35cm.Ta có hình vẽ nh sau: 330 350 2400 2400 2400 7200 A 2400 330 2400 2400 2400 7200 B 350 2400 2400 7200 C D hình 6:sơ đồ tính toán dầm chính 2 Xác định tải trọng: a)... = min[ act ; att , amax ] = 160 7 .Tính toán cốt treo: - ở dầm phụ chỗ lên dầm chính,lực tập trung truyền cho dầm chính là: P1=P+G1=16,416+7,5T =23,92(T) Các cốt treo đặt dới dạng cốt đai có diện tích cần thiết là: P 23920 Ftr = 1 = = 11,4(cm 2 ) Ra 2100 8 Dùng thép đai số nhánh n=2 =>số lợng đai cần thiết là: n = 11,4 = 11,3 12 2 ì 0,503 (đai) =>Đặt mỗi bên mép dầm phụ 5 cốt đai nên khoảng cách... Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 12 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép 3 )Tính và vẽ biểu đồ mômen: Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ tính toán để vẽ biểu đồ mômen theo cách tổ hợp chính (h.8) a)Vẽ biểu đồ MG: Dùng các số liệu ở bang IV của phụ lụcđẻ tra hệ số tính: M G = ìG ìl = ì9,1 ì 7,2 = 65,52. MPi= ì P ìl = ì16,416 ì7,2 =118,2. b)vẽ các biểu đồ MPi: +M max... 268,5cm 1 ì 720 = 120cm 6 9 ì hc = 9 ì 10 = 90cm => bc = 33 + 2x90 = 213 cm Giả thiết a = 8 cm ; h0 = h a = 80 8 = 72cm Với dầm chữ T tính: M c= Rn ì bc ì hc ì ( h0 0,5hc ) = 90 ì 213 ì10 ì (72 0,5 ì10) = 12843900 KG.cm = 128,44T m Mômen dơng lớn nhất :M=50,147 T.m< M c= 128,44T.m Trục trung hoà đi qua cánh Tính toán nh tiết diện hình chữ nhật có b=bc=213 ;h=80 cm Có hc=10 cm < 0,2h0=0,2.72 =... Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 16 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép b) Tính với mômen âm : Cánh nằm trong vùng kéo , tính theo tiết diện chữ nhật có b= 33cm ở trên gối , cốt thép dầm chính phải đặt xuống dới hàng trên cùng của cốt thép dầm phụ nên a khá lớn Giả thiết a = 8cm , h0 = h a = 80 8 = 72cm *Tại gối B : Mômen mép gối M ng = 54,254T m M 54,254 ì 10 5 A= =... tiết diện chính của dầm 6 .Tính toán cốt thép ngang: T Điều kiện hạn chế Q K o ìR n ìb ìho cho tiết diện chịu lực cắt lớn nhất QB = 11280 KG Fi ì ai = 5cm ,tại đó theo cốt thép đã bố trí thì có a = Fi => ho =55(cm) => Q= K o ì Rn ì b ì ho = 0,35 ì 90 ì 22 ì 55 = 38115( KG ) T Nh vậy Q > QB = 11280 KG ,nên bêtông không bị phá hoại bởi ứng suất nén chính *)Kiểm tra điều kiện tính toán Q < 0,6 ì Rk ìb... 29,16 9,1 0 0 0 3,644 3,644 0 15 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép biểu đồ bao lực cắt b 5 Tính cốt thép dọc : Vì dầm chính đợc tính theo sơ đồ đàn hồi Số liệu: Rn = 90 KG / cm 2 2 Thép A-II: Ra = Ra = 2700 KG / cm 0 = 0,62 ; A0 = 0,42 , a )Tính với mômen dơng : -Tiết diện chữ T cánh trong vùng nén =>tận dụng đợc khả năng làm việc của bêtông Chọn bề rộng cánh : bc... 33050 KG nên bê tông không bị phá hoại bởi ứng suất nén chính Kiểm tra điều kiện tính toán : Q < 0,6 ì Rk ì b ì h0 Trong đoạn giữa của nhịp có trị số lực cắt Q=16,66T 0,6 ì Rk ì b ì h0 = 0,6 ì 7,5 ì 33 ì 76,1 = 11301KG < 16660 KG do vậy ta không phải tính cốt đai chụi cắt.ở mọi đoạn gần gối tựa đều có Q > 16,660 KG nên phải tính cốt thép chụi lực cắt : T Bố tí cốt đai theo lực cắt lớn nhất tại gối B phía... 2,946(Tm) 2 2 MB mg = 54,254-2,946 = 51,31 Tm M = Sv: V Công Hải GVHD: Nguyễn Mạnh Cờng 14 Trờng đại học dân lập hải phòng Bộ môn xây dựng đồ án bê tông cốt thép 54,254 m b Sơ đồ tính ngàm 4) Tính và vẽ biểu đồ bao lực cắt : Tiến hành tính toán nh với biểu đồ bao mômen: QG = ì G; QPi = ì P Hệ số cho ở bảng IV của phụ lục các trờng hợp chất tải lấy cũng nh đối với biểu đồ bao mômen -Trong đoạn giữa nhịp suy... ì a" 12,32 ì 3,9 + 4,91 ì 3,75 a= = = 3,9cm 17,23 17,23 h0 = h a = 80 3,9 = 76,1 > h0gt = 71cm (Thoả mãn) nhịp biên gối b nhịp giữa hình 7: bố trí cốt thép chụi lực trong tiết diện chính của dầm 6) Tính toán cốt thép ngang: Điều kiện hạn chế: Q K 0 ì Rn ì b ì h0 cho tiết diện chịu lực cắt lớn nhất ; T QB = 33,05T Tại đó cốt thép đã đợc bố trí a=5,7cm ; h0=74,3cm Tại gối B: Q = 0,35.Rn b.h0 =
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế dầm cầu, tính toán thiết kế dầm cầu, tính toán thiết kế dầm cầu, Số liệu tính toán của vật liệu 3. Lựa chọn sơ bộ kích thớc các bộ phận Tính toán bản 5. Tính toán dầm phụ Tính toán dầm chính, Xác định tải trọng: a Hoạt tải tập trung :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay