Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (2)

9 205 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 15:55

Môn :Toán ( lớp ) Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 TOÁN Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Ví dụ 1: Một sân hình vuông có chu vi 27m Hỏi cạnh sân dài m?thực phép chia: 27 : = ? (m) Ta 27 30 20 6,7 (m) • 27 chia 6, viết 6; nhân 24; 27 trừ 24 viết • Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải viết thêm chữ số vào bên phải 30 30 chia 7, viết 7; nhân 28; 30 trừ 28 2, viết • Viết thêm chữ số vào bên phải 20;j 20 chia 5, viết 5 nhân 20; 20 trừ 20 0, viết Vậy 27 : = 6,75 (m) Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 TOÁN Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân I Ví dụ: Ví dụ 1: 27 30 20 27 : = ? 6,7 Ví dụ 2: 43,0 43 : 52 = ? 52 0,82 36 II Qui tắc: Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau:  Viết dấu phẩy vào bên phải số thương  Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 TOÁN: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương I.Ví dụ : tìm số thập phân II.Qui tắc : III.Luyện tập : Bài 1: Đặt tính tính: a, 12 : 23 : 882 : 36 Bài :Đặt tính tính a, 12 : 12 20 2,4 23 : 23 30 5,75 882 : 36 882 36 162 24,5 20 180 0 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 TOÁN: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân III.Luyện tập : Bài 1: Đặt tính tính: May 25 quần áo hết 70m vải Hỏi Bài : may quần áo hết m vải? *Tóm tắt : Bài giải : 25 hết :70m vải hết : ?m vải Số vải để may quần áo : 70 :25 =2,8 ( m ) Số vải để may quần áo : 2,8 x =16,8 ( m ) Đáp số :16,8 m Troø chôi : Ai nhanh ñuùng Chọn hoa,giải toán Viết phân số sau dạng số thập phân 18 = 3,6 = 0,75 = 0,4 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 TOÁN: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Xem sách trang 68 ... Chọn hoa,giải toán Viết phân số sau dạng số thập phân 18 = 3,6 = 0, 75 = 0,4 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 TOÁN: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Xem sách trang 68... 162 24 ,5 20 180 0 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 TOÁN: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân III.Luyện tập : Bài 1: Đặt tính tính: May 25 quần áo hết 70m vải Hỏi Bài :... 2009 TOÁN Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Ví dụ 1: Một sân hình vuông có chu vi 27m Hỏi cạnh sân dài m?thực phép chia: 27 : = ? (m) Ta 27 30 20 6,7 (m) • 27 chia 6,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (2) , Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (2) , Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn