Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (2)

11 225 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2016, 08:50

Nhiệt liệt chào mừng Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn Anh Líp: 5A Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 213 cm a/ 2,13 m = …… b/ 975 cm = 9,75 ……m 420 dm2 c/ 4,2 m2 = … Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m đoạn thẳng BC dài 2,45m Hỏi đường gấp khúc dài mét? Ta có: 1,84 m = 184 …… cm Tóm tắt 2,45 m = …… cm 1,84m A 5m , C B ?m Ta phải thực phép cộng: 1,84 + 2,45 = ? (m) 245 184 + 245 429 (cm) 4,29 m 429 cm = ……… Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Ví dụ 1: Ta có: 1,84 m = …… cm 2,45 m = …… cm 184 + 245 429 (cm) 429 cm = ……… m Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m) * Thông thường ta đặt tính làm sau : 1,84 + 2,45 ,2 ( m ) Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 49 Ví dụ 1: + 1,84 Toán Cộng hai số thập phân Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ? Ta đặt tính làm sau: 2,45 4,29 (m) 15,9 + 8,75 4, Muốn cộng hai số thập phân ta làm sau: -Viết số hạng số hạng cho chữ số hàng đặt thẳng cột với - Cộng cộng số tự nhiên -Viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Bài 1: Tính a) 58,2 + 24,3 2, 50 b) 75,8 + 249,19 324,9 Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính tính Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Bài Nam cân nặng 32,6 kg Tiến cân nặng Nam 4,8kg Hỏi Tiến cân nặng kilô-gam ? Tóm tắt Nam : Tiến : 32,6 kg Vở 4,8 kg Bài giải: Tiến cân nặng : 32,6 + 4,8 = 37,4 ( kg) Đáp số : 37,4 kg ? kg Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Phép tính ? A, C, 19,57 + 21,3 217,0 19,57 + 21,3 21,70 B, 19,57 + 21,3 217,0 D, 19,57 + 21,3 40,87 23 15 25 28 22 17 16 14 27 18 29 26 11 12 13 24 21 19 10 20 30 ... 2, 45 ,2 ( m ) Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 49 Ví dụ 1: + 1,84 Toán Cộng hai số thập phân Ví dụ 2: 15, 9 + 8, 75 = ? Ta đặt tính làm sau: 2, 45 4,29 (m) 15, 9 + 8, 75 4, Muốn cộng hai số thập phân. .. a) 58 ,2 + 24,3 2, 50 b) 75, 8 + 249,19 324,9 Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính tính Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân. .. 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 Toán Cộng hai số thập phân Phép tính ? A, C, 19 ,57 + 21,3 217,0 19 ,57 + 21,3 21,70 B, 19 ,57 + 21,3 217,0 D, 19 ,57 + 21,3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (2) , Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (2) , Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn