Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (1)

12 196 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2016, 08:50

PHềNG GIO DC & O TO HUYN VN NINH Cho mng quý thy cụ v d chuyờn Toỏn bui Trng Tiu hc Vn Phỳ Lp: 5/1 Ngi thc hin:Nguy n Oanh Th M Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 Toỏn: Rốn cng cỏc s thp phõn Mun cng hai s thp phõn, ta lm nh sau: - Vit s hng ny di s hng cho cỏc ch s cựng mt hng ctphõn vi Mun cng t haithng s thp ta lm nh th no? -Cng nh cng cỏc s t nhiờn -Vit du phy tng thng ct vi cỏc du phy ca cỏc s hng Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 Toỏn: GI TH Rốn cng cỏc s thp phõn Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng: Bi 1/33 Kt qu ca phộp cng 12,31 + 7,54 l: A 87,71 B 19,85 + Ht gi 10 12,31 7,54 19,85 C 82,85 D 8,285 Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 Toỏn: GI TH Rốn cng cỏc s thp phõn Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng: Bi 2/33 Kt qu ca phộp cng 4,235 + 16,75 l: A 20,31 B 5,81 C 20,985 4,235 Ht gi 10 + 16,750 20,985 D 5,910 Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 Toỏn: V Rốn cng cỏc s thp phõn Bi 4/33 Vit tip vo ch chm cho thớch hp a.17,82 + 24,53 42,35 b.24,91 + 71,562 96,472 c.123,87 + 68,5 192,37 d 7,8 + 0,631 8,431 Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 Toỏn: NHP Rốn cng cỏc s thp phõn Bi 5/33 Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng: Khi thc hin phộp cng, mt hc sinh ó quờn vit du phy kt qu tớnh: 84,365 + 4,731 = 89096 A 8,9096 Ht gi 10 B B 89,096 89,096 C 890,96 D 8909,6 Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 PBT Toỏn: Rốn cng cỏc s thp phõn Bi 6/33 Đúng ghi chữ Đ, sai ghi chữ S a) + 3,26 2,5 3,51 S c) 2,7 + 10,4 12,11 S b) 3,26 + 2,5 5,76 d) 2,7 + 10,4 13,1 Đ V Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 Toỏn: Rốn cng cỏc s thp phõn Bi 1/33 Bi 18/36 Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng Bi 2/33 Thựng th nht cha 5,2 kg sn Thựng th hai Bi 4/33 cha nhiu hn thựng th nht 1,6 kg Hi c hai thựng cha bao nhiờu kg sn? Bi 5/33 5,2 A + 6,8 (5,2+1,6) kg = 12 kg B 12 kg Bi 6/33 C 3,6 kg A 8,8 kg Trũ Trũ chi chi 1,1 + 1,9 Cửa Cửasố số11 Cửa Cửasố số33 + 10,5 + 3,8 Ô ÔCửA CửA Bí BíMậT MậT + 2,2 Cửa Cửasố số22 03 06 05 07 04 01 10 08 22 39 37 32 24 25 21 12 44 18 13 14 15 29 26 27 20 57 52 40 36 28 19 16 17 55 53 51 41 35 33 31 47 42 30 54 43 38 34 11 60 09 59 56 49 50 46 58 45 23 48 Hết Trũ Trũ chi chi 1,1 + 1,9 15,7 15,7 33 + 3,8 Cửa số Cửa số + 10,5 + 2,2 13,5 13,5 Cửa số 19,5 19,5 Ô cửa bí mật Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 Toỏn: Bi 1/33 Bi 2/33 Bi 4/33 Bi 5/33 Bi 6/33 Bi 18/36 Rốn cng cỏc s thp phõn V nh xem li v hon thnh cỏc bi Tiết học đến kết thúc Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô em [...]...Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 Toỏn: Bi 1/33 Bi 2/33 Bi 4/33 Bi 5/ 33 Bi 6/33 Bi 18/36 Rốn cng cỏc s thp phõn V nh xem li v hon thnh cỏc bi tp Tiết học đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em ... Cửa Cửasố số2 2 03 06 05 07 04 01 10 08 22 39 37 32 24 25 21 12 44 18 13 14 15 29 26 27 20 57 52 40 36 28 19 16 17 55 53 51 41 35 33 31 47 42 30 54 43 38 34 11 60 09 59 56 49 50 46 58 45 23 48... Trũ chi chi 1,1 + 1,9 15, 7 15, 7 33 + 3,8 Cửa số Cửa số + 10 ,5 + 2,2 13 ,5 13 ,5 Cửa số 19 ,5 19 ,5 Ô cửa bí mật Th sỏu ngy 04 thỏng 11 nm 2011 Toỏn: Bi 1/33 Bi 2/33 Bi 4/33 Bi 5/ 33 Bi 6/33 Bi 18/36... 1,6 kg Hi c hai thựng cha bao nhiờu kg sn? Bi 5/ 33 5, 2 A + 6,8 (5, 2+1,6) kg = 12 kg B 12 kg Bi 6/33 C 3,6 kg A 8,8 kg Trũ Trũ chi chi 1,1 + 1,9 Cửa Cửasố số1 1 Cửa Cửasố số3 3 + 10 ,5 + 3,8 Ô ÔCửA
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (1) , Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (1) , Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn