Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (47)

11 180 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2016, 08:50

Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n 27 + 84 = 7352 + 567 = Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n VÝ dô 1: Đường gấp khúc ABC có đọan thẳng AB dài 1,84m đoạn thẳng BC dài 2,45m Hỏi đường gấp khúc dài mét? 5m , 1,84m A B B?m C 1,84 + 2,45 = ? (m) Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 N To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n 1,84 + 2,45 = ? Ta có:(m) 1,84m = 184 cm 2,45m = 245 cm 184 + 245 429 (cm) 429 cm = 4,29m Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 4,29 (m) 1,84 + 2,45 ,29 (m) Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ? 15,9 + 8,75 24,65 Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013  S - 49 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n Ví dụ 1,84 + 2,45 4,29 (m) Ví dụ 15,9 + 8,75 24,65 Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013  S - 50 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n Bài 1/50.Tính: a) 58,2 + 24,3 82,5 b) 19,36 + 4,08 c) + 75,8 249,19 d) 0,995 + 0,868 23,44 324,99 1,863 Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n Bài 1/50.Tính: Bài 2/50.Đặt tính tính: c) 57,648 + 35,37 + 57,648 35,37 93,018 Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n Bài 1/50 Bài 2/50 Bài 3/50 Bài giải Tiến cân nặng là: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg) Đáp số: 37,4 kg Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n Ví dụ Luyện tập: 1,84 + 2,45 ,29 (m) Ví dụ 15,9 + 8,75 24 ,65 Bài 1/50 Bài 2/50 Bài 3/50 ... Céng hai sè thËp ph©n Bài 1 /50 .Tính: Bài 2 /50 .Đặt tính tính: c) 57 ,648 + 35, 37 + 57 ,648 35, 37 93,018 Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n Bài 1 /50 Bài 2 /50 Bài 3 /50 ... 2, 45 4,29 (m) Ví dụ 15, 9 + 8, 75 24, 65 Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013  S - 50 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n Bài 1 /50 .Tính: a) 58 ,2 + 24,3 82 ,5 b) 19,36 + 4,08 c) + 75, 8 249,19 d) 0,9 95. .. + 2, 45 ,29 (m) Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè thËp ph©n Ví dụ 2: 15, 9 + 8, 75 = ? 15, 9 + 8, 75 24, 65 Thø t ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013  S - 49 To¸n TiÕt 48: Céng hai sè
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (47) , Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (47) , Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (47)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn