Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (1)

15 320 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 14:07

Môn : TOÁN Lớp GV: Lê Thị Kim Loan Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2009 Toán: Kiểm tra cũ: Bài 3/ Viết số đo độ dài theo mẫu: 2m 15 cm = 2m + 75 m = 75 m 100 100 15 15 a/ 1m 75cm = 1m + m=2 m 100 100 36 36 m=5 m b/ 5m 36 cm = 5m + 100 100 Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2009 Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài toán 1: Tổng hai số 121 Tỉ số hai số Tìm hai số ? BÀI GIẢI: Sơ đồ: Số bé Số lớn 121 ? ? Theo sơ đồ , tổng số phần là: 5+ 6= 11( phần ) Số bé là: 121 : 11 x = 55 Số lớn là: 121 – 55 = 66 Đáp số : 55 66 Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2009 Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài toán 1: Tổng hai số 121 Tỉ số hai số Tìm hai số ? BÀI GIẢI: Sơ đồ: Số bé Số lớn 121 ? ? Theo sơ đồ , tổng số phần là: 5+ 6= 11( phần ) Số bé là: 121 : 11 x = 55 Số lớn là: 121 – 55 = 66 Đáp số : 55 66 Bài toán 2/ Hiệu hai số 192 Tỉ số hai số Tìm hai số đó? Sơ đồ: Bài giải: ? 192 Số bé Số lớn ? Theo sơ đồ, hiệu số phần là: – = ( phần ) Số bé là; 192 : x = 288 Số lớn là: 288 + 192 = 480 Đáp số : 288 480 Bài toán 2/ Hiệu hai số 192 Tỉ số hai số Tìm hai số đó? Sơ đồ: Bài giải: ? 192 Số bé Số lớn ? Theo sơ đồ, hiệu số phần là: – = ( phần ) Số bé là; 192 : x = 288 Số lớn là: 288 + 192 = 480 Đáp số : 288 480 Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2009 Toán ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN * Muốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số , ta làm ? * Muốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số , ta làm nào? Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2009 Toán ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Luyện tập: Bài 1/ a) Tổng hai số 80 Số thứ số thứ hai Tìm hai số b) Hiệu hai số 55 Số thứ hai.Tìm hai số số thứ Bài 1- a) Sơ đồ: ? Số thứ 80 Số thứ hai ? Bài giải: Tổng số phần nhau: + = 16( phần ) Số thứ là: 80 : 16 x = 35 Số thứ hai là: 80 – 35 = 45 Cách Đáp số: 35 45 Tổng số phần là; + = 16 ( phần ) Giá trị phần: 80 : 16 = Số thứ là: x = 35 Số thứ hai là: x = 45 Đáp số : 35 45 Bài 1/ b) ? Sơ đồ: Số thứ Số thứ hai 55 ? Bài giải: Hiệu số phần là: – = Số thứ là: 55 : x = 99 Số thứ hai là: 99 – 55 = 44 Đáp số : 99 44 Cách Hiệu số phần là: – = Giá trị phần là: 55 : – 11 Số thứ : 11 x = 99 Số thứ hai là: 11 x = 44 Đáp số : 99 44 * Nhìn vào sơ đồ , em đọc đề toán xác định dạng toán? ? Sơ đồ: Thùng thứ 50 lít dầu Thùng thứ hai ? * Có 50 lít dầu đựng hai thùng Số dầu thùng thứ số dầu thùng thứ hai Tìm số dầu thùng ? Sơ đồ: Số học sinh nữ Số học sinh nam học sinh Học sinh lớp 5A ? ? * Lớp A có số học sinh nữ gấp lần số học sinh nam số học sinh nam em Tính số học sinh lớp A ? [...].. .Bài 1/ b) ? Sơ đồ: Số thứ nhất Số thứ hai 55 ? Bài giải: Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 Số thứ nhất là: 55 : 5 x 9 = 99 Số thứ hai là: 99 – 55 = 44 Đáp số : 99 và 44 Cách 2 Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 Giá trị một phần là: 55 : 5 – 11 Số thứ nhất là : 11 x 9 = 99 Số thứ hai là: 11 x 4 = 44 Đáp số : 99 và 44 * Nhìn vào sơ đồ , em hãy đọc đề toán và xác định dạng toán? ? Sơ đồ:... xác định dạng toán? ? Sơ đồ: Thùng thứ nhất 50 lít dầu Thùng thứ hai ? * Có 50 lít dầu đựng trong hai thùng Số dầu thùng thứ 3 nhất bằng số dầu thùng thứ hai Tìm số dầu ở mỗi 2 thùng ? Sơ đồ: Số học sinh nữ Số học sinh nam 9 học sinh Học sinh lớp 5A ? ? * Lớp 5 A có số học sinh nữ gấp 2 lần số học sinh nam và hơn số học sinh nam là 9 em Tính số học sinh lớp 5 A ? ... 11 x = 55 Số lớn là: 121 – 55 = 66 Đáp số : 55 66 Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2009 Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài toán 1: Tổng hai số 121 Tỉ số hai số Tìm hai số ? BÀI GIẢI: Sơ đồ: Số bé Số lớn 121... 2009 Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài toán 1: Tổng hai số 121 Tỉ số hai số Tìm hai số ? BÀI GIẢI: Sơ đồ: Số bé Số lớn 121 ? ? Theo sơ đồ , tổng số phần là: 5+ 6= 11( phần ) Số bé là: 121 : 11 x = 55 ... 2009 Toán ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN * Muốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số , ta làm ? * Muốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số , ta làm nào? Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2009 Toán ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (1) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (1) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn