Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (8)

15 312 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 14:07

PHÒNG GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐÌNH NAM THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ ÁI MỴ GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ ÁI MỴ Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán: × =? 2 :3 =? Thứ tư ngày tháng năm 2009  Tìm Tìm Tìm Tìm Toán: số trung bình cộng hai số biết tổng hiệu hai số hai số biết tổng tỉ hai số hai số biết hiệu tỉ hai số Thứ tư ngày tháng năm 2009 TOÁN: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN a/Bài toán 1: Tổng hai số 121 Tỉ số hai số Tìm hai số ? Ta có sơ đồ : Số bé : 121 Số lớn ? Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài giải : Theo sơ đồ ,tổng số phần : + = 11 (phần ) Số bé : 121 : 11 x = 55 Số lớn : 121 -55 = 66 Đáp số : 55 66 Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Như giải toán tìm biết hai số khivà biết Khi giải bài,khi toán tìm hai số tổng tỉ số tổnghai vàsố tỉ số hai số đó4ta thực ta thực bước: bước1?Nêu bước Bước : Xáccác định tổng số ,tỉ số vẽ sơ đồ tóm tắt Bước :Tìm tổng số phần theo sơ đồ Bước : Tìm giá trị phần Bước : Tìm số bé ,số lớn Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN b/Bài toán :Hiệu hai số 192 Tỉ số hai số Tìm hai số Ta có sơ đồ : ? 192 Số bé : Số lớn: ? Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài giải : Theo sơ đồ ,hiệu số phần : - = (phần ) Số bé : 192 : x = 288 Số lớn : 288 + 192 = 480 Đáp số : 288 480 Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Như giải toán tìm biết hai số khivàbiết Khi giải bài,khi toán tìm hai số hiệu tỉ số hiệuhai vàsố tỉ số hai số đó4tabước: thực ta thực bước1?Nêu bước Bước : Xáccác định hiệu số ,tỉ số vẽ sơ đồ tóm tắt Bước :Tìm hiệu số phần theo sơ đồ Bước : Tìm giá trị phần Bước : Tìm số bé ,số lớn Thứ tư ngày tháng năm 2009 Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Luyện tập: Bài tập 1/18:a/ Tổng hai số 80 Số thứ số thứ hai Tìm hai số Ta có sơ đồ : ? Số thứ nhất: 80 Số thứ hai: ? Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài giải : Theo sơ đồ ,tổng số phần : + = 16 (phần ) Số thứ hai : 80 : 16 x = 45 Số thứ : 80 -45 = 35 Đáp số : 45 35 Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài tập1/18 :b/Hiệu hai số 55 Số thứ sỐ thứ hai.Tìm hai số Ta có sơ đồ : 55 Số thứ nhất: ? Số thứ hai : ? Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài giải : Theo sơ đồ ,hiệu số phần : - = (phần ) Số thứ hai : 55 : x = 44 Số thứ : 44+ 55 = 99 Đáp số : 44 99 Thứ tư ngày tháng năm 2009 TOÁN: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN [...]... Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài tập1 /18 :b/Hiệu của hai số là 55 Số thứ nhất bằng 9 4 sỐ thứ hai.Tìm hai số đó Ta có sơ đồ : 55 Số thứ nhất: ? Số thứ hai : ? Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2009  Toán : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài giải : Theo sơ đồ ,hiệu số phần bằng nhau là : 9 - 4 = 5 (phần ) Số thứ hai : 55 : 5 x 4 = 44 Số thứ nhất : 44+ 55 = 99 Đáp số : 44 và 99 Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2009 TOÁN: ÔN TẬP... tháng 9 năm 2009 Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Luyện tập: 7 Bài tập 1/18:a/ Tổng của hai số là 80 Số thứ nhất bằng 9 số thứ hai Tìm hai số đó Ta có sơ đồ : ? Số thứ nhất: 80 Số thứ hai: ? Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2009  Toán : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài giải : Theo sơ đồ ,tổng số phần bằng nhau là : 7 + 9 = 16 (phần ) Số thứ hai là : 80 : 16 x 9 = 45 Số thứ nhất là : 80 - 45 = 35 Đáp số : 45 và 35 Thứ tư ngày... GIẢI TOÁN Bài giải : Theo sơ đồ ,hiệu số phần bằng nhau là : 9 - 4 = 5 (phần ) Số thứ hai : 55 : 5 x 4 = 44 Số thứ nhất : 44+ 55 = 99 Đáp số : 44 và 99 Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2009 TOÁN: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN ... Số bé : 121 : 11 x = 55 Số lớn : 121 -55 = 66 Đáp số : 55 66 Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Như giải toán tìm biết hai số khivà biết Khi giải bài, khi toán tìm hai số tổng... năm 2009 TOÁN: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN a /Bài toán 1: Tổng hai số 121 Tỉ số hai số Tìm hai số ? Ta có sơ đồ : Số bé : 121 Số lớn ? Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài giải :... 2009  Toán: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN b /Bài toán :Hiệu hai số 192 Tỉ số hai số Tìm hai số Ta có sơ đồ : ? 192 Số bé : Số lớn: ? Thứ tư ngày tháng năm 2009  Toán : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài giải :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (8) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (8) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn