Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (6)

19 444 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 14:06

Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 - Tìm số trung bình cộng - Tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Tìm hai số biết tổng tỉ hai số - Tìm hai số biết hiệu tỉ số - Bài toán liên quan đến rút đơn vị - Bài toán tỉ số phần trăm - Bài toán chuyển động - Bài toán có nội dung hình học (chu vi, diện tích, thể tích Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Bài tập 1: Một Một người người đi xe xe đạp đạp trong 33 giờ, giờ, giờ thứ thứ nhất đi được 12km, 12km, giờ thứ thứ hai hai đi được 18km, 18km, giờ thứ thứ ba ba đi được quãng quãng đường đường bằng nửa nửa quãng quãng đường đường đi trong hai hai giờ đầu đầu Hỏi Hỏi trung trung bình bình mỗi giờ người người đó đi được bao nhiêu ki-lôki-lômét? mét? Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 TB Bài gì? người ? km Đáptoán hỏi Người Đáptoán cho Giờ biết thứ nhất: Bài gì? 12km; thứ hai: 18km Để tính TB người ? Km ta Giờ thứ ?km Đáp cần biết thêm gì? Muốn Đáp tính thứ ta làm nào? Tính tổng thứ thứ chia Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Hai bước: tính quãng đường thứ Đáp tính TB mỗitheo người xe đạp Bài toán giải bước? Tìmdạng số TB cộng Bài toán nào? Đáptập thuộc tổng số chia cho số Muốn TB cộng ta nào? Đáp tìm sốTính hạng Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Một Một người người đi xe xe đạp đạp trong 33 giờ, giờ, giờ thứ thứ nhất đi được 12km, 12km, giờ thứ thứ hai hai đi được 18km, 18km, giờ thứ thứ ba ba đi được quãng quãng đường đường bằng nửa nửa quãng quãng đường đường đi trong hai hai giờ đầu đầu Hỏi Hỏi trung trung bình bình mỗi giờ người người đó đi được bao nhiêu ki-lôki-lômét? mét? Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Bài giải Tóm tắt: -Giờ thứ 1: 12km -Giờ thứ 2: 18km -Giờ thứ 3: ? ? Quãng đường xe đạp thứ 3: (12+18): = 15 (km) Trung bình xe đạp quãng đường là: (12+18+15) : = 15 (km) Đáp số: 15 km Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Một Một mảnh mảnh đất đất hình hình chữ chữ nhật nhật có có chu chu vi vi 120m 120m Chiều Chiều dài dài hơn chiều chiều rộng rộng 10m 10m Tính Tính diện diện tích tích mảnh mảnh đất đất đó? đó? Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Hỏi ta muốn tìm chiều dài chiều Bài tập thuộc dạng toán ? biết thêm gì? Hỏi:muốn tính diện tích ta cần phải Hỏi: Vậy theo đề đề yêu cầu cho gì: biết rồi? rộng làm nào? Đáp Tính nửa chu vi.120m Vì nửa chu vi Tính diện Chu tích vi mảnh đất Chiều dài chiều rộng Tổng – hiệu tổng số đo chiều dài chiều rộng Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Một Một mảnh mảnh đất đất hình hình chữ chữ nhật nhật có có chu chu vi vi 120m 120m Chiều Chiều dài dài hơn chiều chiều rộng rộng 10m 10m Tính Tính diện diện tích tích mảnh mảnh đất đất đó? đó? Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 10m 120m Bài Bài giải giải Chiều Chiều dài dài mảnh mảnh đất đất hcn hcn là (60+10):2 (m) (60+10):2 ==35 (m) Chiều Chiều rộng rộng mảnh mảnh đất đất hcn hcn là 35-10 35-10 == 25 (m) (m) Diện Diện tích tích mảnh mảnh đất đất hcn hcn là 22 875 35x25 = (m 35x25 = (m )) Đáp Đáp số: số: 875 (m (m2)) Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Một Một khối khối kim kim loại loại có thể tích tích 33 3,2cm 3,2cm cân cân nặng nặng 22,4g 22,4g Hỏi Hỏi một khối khối kim kim loại loại cùng chất chất có có 33 thể tích 4,5cm thể tích 4,5cm cân cân nặng nặng bao nhiêu gam? gam? Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Hỏi:Muốn Hỏi: Hỏi: muốn biết biết khối 1cm3 kimcho kim loạibiết loại nặng tích ?g đề ? Hỏi: đề hỏi ? 4,5cm làm cân nào? nặng g Cần biếtnào? thêm Bài tập thuộc? dạng toán Khốibiết kim1cm loại3cùng chất tích Cần khối kim loại nặng?g Đáp Kim loại3 tích 3.2cm3 nặng 22g 4,5cm nặng gam ? Quan hệ tỉ lệ Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Tóm Tóm tắt tắt 3,2cm 3,2cm3 :: 22,4g 22,4g 33 4,5cm 4,5cm :……g :……g Bài Bài giải giải 1cm 1cm3 kim kim loại loại cân cân nặng nặng là: là: 22,4 22,4 :: 3,2 3,2 == (g) (g) 4,5cm 4,5cm3 kim kim loại loại cân cân nặng nặng là: là: …….x 4,5 …….x 4,5 == 31,5 (g) (g) Đáp Đáp số: số: 31,5 gg Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 ? 99 ? a) Tổng-hiệu c) Hiệu-tỉ b) Tổng-tỉ b) b) d) TB cộng Số thứ Số thứ Số thứ a) Tổng-hiệu c) Hiệu-tỉ 120 b) Tổng-tỉ d) TB cộng d) d) Soá beù : ? 24 Soá lôùn : ? a) Tổng-hiệu c) Hiệu-tỉ c) c) b) Tổng-tỉ d) TB cộng Số bé 40m Số lớn a) Tổng-hiệu a) a) c) Hiệu-tỉ b) Tổng-tỉ d) TB cộng 120m [...]...Thứ bảy ngày 31 tháng 3 năm 2012 10m 120m Bài Bài giải giải Chiều Chiều dài dài mảnh mảnh đất đất hcn hcn là là (60+10):2 (m) (60+10):2 == 35 (m) Chiều Chiều rộng rộng mảnh mảnh đất đất hcn hcn là là 35- 10 35- 10 == 25 (m) (m) Diện Diện tích tích mảnh mảnh đất đất hcn hcn là là 22 8 75 35x 25 = (m 35x 25 = (m )) 2 Đáp Đáp số: số: 8 75 (m (m2)) Thứ bảy ngày 31 tháng 3 năm 2012 Một Một khối... 3.2cm3 nặng 22g 4,5cm nặng bao nhiêu gam ? Quan hệ tỉ lệ Thứ bảy ngày 31 tháng 3 năm 2012 Tóm Tóm tắt tắt 3 3,2cm 3,2cm3 :: 22,4g 22,4g 33 4,5cm 4,5cm :……g :……g Bài Bài giải giải 3 1cm 1cm3 kim kim loại loại cân cân nặng nặng là: là: 22,4 22,4 :: 3,2 3,2 == 7 (g) (g) 3 4,5cm 4,5cm3 kim kim loại loại cân cân nặng nặng là: là: …….x 4 ,5 7 …….x 4 ,5 == 31 ,5 (g) (g) Đáp Đáp số: số: 31 ,5 gg Thứ bảy ngày 31... loại loại cùng cùng chất chất có có 33 thể tích 4,5cm thể tích 4,5cm cân cân nặng nặng bao bao nhiêu nhiêu gam? gam? Thứ bảy ngày 31 tháng 3 năm 2012 Hỏi:Muốn Hỏi: Hỏi: muốn biết biết khối 1cm3 kimcho kim loạibiết loại có cái thể nặng tích ?g vậy đề bài gì ? Hỏi: 3 đề bài hỏi gì ? 4,5cm làm thế cân nào? nặng g Cần biếtnào? thêm gì Bài tập thuộc? dạng toán Khốibiết kim1cm loại3cùng chất có thể tích Cần ... số - Bài toán liên quan đến rút đơn vị - Bài toán tỉ số phần trăm - Bài toán chuyển động - Bài toán có nội dung hình học (chu vi, diện tích, thể tích Thứ bảy ngày 31 tháng năm 2012 Bài tập 1:... 4,5cm 4,5cm :……g :……g Bài Bài giải giải 1cm 1cm3 kim kim loại loại cân cân nặng nặng là: là: 22,4 22,4 :: 3,2 3,2 == (g) (g) 4,5cm 4,5cm3 kim kim loại loại cân cân nặng nặng là: là: …….x 4 ,5. .. 2012 10m 120m Bài Bài giải giải Chiều Chiều dài dài mảnh mảnh đất đất hcn hcn là (60+10):2 (m) (60+10):2 == 35 (m) Chiều Chiều rộng rộng mảnh mảnh đất đất hcn hcn là 35- 10 35- 10 == 25 (m) (m) Diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (6) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (6) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn